Følg ekspertutvalget om etter- og videreutdanning

Det nye ekspertutvalget om etter- og videreutdanning ble nedsatt 2. mars 2018. Sekretariatet til utvalget ligger hos Kompetanse Norge. Følg arbeidet i utvalget på deres nye nettside og på Facebook.

bilde av logoen til EVU-utvalget

Kongen i statsråd nedsatte 2. mars 2018 et ekspertutvalg som skal gi viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft. Ekspertutvalgets arbeid vil inngå i regjeringens arbeid med reformen Lære hele livet. Utvalget skal undersøke hvilke udekkede behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible kompetansetilbud.

Utvalget skal også undersøke om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode for bedriftene, og om den enkelte har gode nok muligheter til å omskolere seg. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. juni 2019.

Utvalget er bredt sammensatt av 14 eksperter fra utdanningsinstitusjoner, nærings- og arbeidsliv og forskere. Seniorforsker Simen Markussen fra Frischsenteret leder utvalget. Kompetanse Norge er sekretariat.

Du kan følge ekspertutvalget på Facebook og på utvalgets nettside.