Digitalt samarbeid gir bedre tjenester

Samarbeid i kunnskapssektoren om digitalisering vil gi sluttbrukerne enda bedre tjenester. Sammen med Skatteetaten, Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), Utlendingsdirektoratet (UDI), Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utdanningsdirektoratet (Udir) og Unit vil Kompetanse Norge bedre dataflyten for prøvekandidatene til norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven.

Foto: Pixabay

Årets rapport fra faggruppen for tjenestekjeder (pdf), hvor Kompetanse Norge deltar, tar for seg flere tjenestekjeder. I dag må en person ofte forholde seg til en rekke virksomheter innen samme sak. Sluttbrukeren må ofte levere samme informasjon flere ganger. I en tjenestekjede vil virksomhetene i større grad dele informasjon slik at saken flyter som et sammenhengende forløp. Resultatet er bedre service, og bedre saksgang.

I rapporten blir Kompetanse Norges arbeid med bedre dataflyt for prøvekandidater presentert. Arbeidet ledes av seksjon for prøveforvaltning. Kompetanse Norge har gjennomført en konseptutredning av ulike løsninger for å få bedre data inn til prøvesystemet og foreslår en registreringsportal bygget opp av små uavhengige tjenester (mikrotjenester) som henter nødvendig informasjon om kandidatene. En nærmere analyse må gjøres for data ut av prøvesystemet for å identifisere og vurdere behovet hos flere brukergrupper, og hvilke løsninger som dekker behovene best.

Mange gevinster

Dette prosjektet vil gi fordeler både for prøvekandidatene, for kommunene og for en lang rekke offentlige etater. Prøvekandidatene vil oppleve en enklere og sikrere registrering til prøver, vil kunne få mer treffsikre prøver og få tilgang til å dele prøveresultater digitalt på en sikker måte ved å bruke Vitnemålsportalen (mulig fra juni 2020). Prøvestedene (kommunene) vil få kraftig redusert behovet for manuell registrering og senere vedlikehold. Kostnader og administrasjon ved utsendelse av prøvebevis og annen informasjon vil også bli redusert. I tillegg vil prøvestedene i større grad kunne kommunisere digitalt med kandidatene. Rapporten viser også at offentlige etater som IMDi, UDI, UNE, politiet og Nav vil kunne høste gevinster av prosjektet. Bedre datakvalitet vil i tillegg forbedre kunnskapsgrunnlaget rundt prøvene og prøvekandidatene, noe som gir gevinster for Kunnskapsdepartementet, politikere og forskere.

Statsrådene heier på arbeidet

Regjeringen legger stor vekt på brukerorientering og effektivisering i offentlig sektor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim mener at vi har stort forbedringspotensial for å gjøre hverdagen enklere for folk flest.

– Det handler om flere ting som å bruke et enklere språk, digitalisere mer og sørge for at systemene snakker sammen slik at det blir minst mulig komplisert for folk å forholde seg til det offentlige når de skal bruke tjenestene, sier Asheim.

– For å bedre dette må vi få fram de gode ideene og jobbe seriøst med dem til det beste for brukeren, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Digitaliseringsstrategien

Faggruppen for tjenestekjeder ledes av Kunnskapsdepartementets knutepunkt for digitalisering og har deltakere fra Udir, Unit, Lånekassen, Kompetanse Norge, Diku, NOKUT, Forskningsrådet, Statped og IMDi. En sentral føring for faggruppen er Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Strategien peker ut syv ulike livshendelser som særlig relevante for utvikling av sammenhengende tjenester. KD har ansvar for en av disse, nemlig «Ny i Norge». Kompetanse Norges arbeid med bedre dataflyt for prøvekandidater er et bidrag her.

Les mer: Årets rapport fra faggruppen for tjenestekjeder