55 millioner til kompetansetiltak i bransjeprogrammene

Kompetanse Norge lanserer nytt bransjeprogram for maritim sektor og lyser samtidig ut 55 millioner kroner til kompetansetiltak i ti bransjeprogrammer. Søknadsfrist for alle bransjeprogrammene er 8. april.

Lasteskip ved kai

I 2020 ble det etablert et nytt bransjeprogram for maritim sektor – en næring som står overfor omstilling og som er sterkt berørt av fallet i oljeprisen og lavere økonomisk vekst. Næringen sysselsetter om lag 84 000 arbeidstakere i Norge. Bredden i næringen og den geografiske spredningen blant de maritime virksomhetene, innebærer at de rekrutterer arbeidskraft fra en rekke ulike fagbakgrunner og fra hele landet. Felles for næringen er at teknologisk utvikling og det grønne skiftet bidrar til behov for kompetanseutvikling.

– Digitalisering og automatisering av prosesser om bord på fartøy medfører nye krav til digital kompetanse og nye sikkerhetsutfordringer knyttet til informasjon og digital sårbarhet. Rederiene og den maritime industrien, så vel som arbeidstakere i maritim næring, har derfor behov for å øke sin kompetanse innen digitalisering, ny teknologi, informasjonssikkerhet og grønn skipsfart, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

Trepartssamarbeid

Bransjeprogram er et trepartssamarbeid, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling i de bransjene som inngår i bransjeprogrammet. Målet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjene får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid. Partene i arbeidslivet definerer kompetansebehovene i de ulike bransjene og sikrer at tilbudene som tilbys er kompetanse som arbeidslivet har behov for. Kompetansetilbudene er korte og fleksible, slik at de kan tas også av personer i jobb.

– Bransjeprogrammene har i 2020 bidratt til at mange som mistet jobben som følge av koronapandemien kunne bruke tiden til å få nødvendig kompetansepåfyll. Det er fremdeles et stort behov for å utvikle og tilpasse tilbud på alle utdanningsnivå slik at bransjene kan få tilgang på nødvendig og relevant kompetanse. Slik blir flere arbeidstakere bedre rustet til å møte et arbeidsliv i omstilling, avslutter Skule.

Det lyses ut tilskudd til kompetanseutviklende tilbud i følgende ti bransjeprogram:

Tilskudd til kompetanseutvikling i anleggsbransjen

Tilskudd til kompetanseutvikling i detalj- og faghandelen

Tilskudd til kompetanseutvikling i elektro-, automasjon-, kraft- og fornybarnæringen

Tilskudd til kompetanseutvikling i frisørnæringen

Tilskudd til kompetanseutvikling i industri- og byggenæringen

Tilskudd til kompetanseutvikling i kommunal helse- og omsorgssektor

Tilskudd til kompetanseutvikling i maritim sektor

Tilskudd til kompetanseutvikling i mat- og drikkevareindustrien

Tilskudd til kompetanseutvikling i olje-, gass og leverandørindustrien

Tilskudd til kompetanseutvikling i reiselivsnæringen