456 millioner til introduksjonsprogram, norskopplæring og karriereveiledning for flyktninger

En ny tiltakspakke som skal hjelpe flyktninger og nyankomne innvandrere å komme i jobb, er vedtatt av Stortinget. Endringene av loven trer i kraft allerede 1. august i år.

To voksne kvinner og to voksne menn sitter i et klasserom
Foto: Bård Gudim for Kompetanse Norge

Koronakrisen har rammet flyktninger og nyankomne innvandrere. Stortinget har derfor vedtatt endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven. En tiltakspakke på 456 millioner kroner for flyktninger og nyankomne innvandrere har som mål å hjelpe, og gi bedre kompetanse til dem som trenger det, slik at de kan komme i jobb så fort som mulig. Tiltakspakken består av seks målrettede grep som blant annet innebærer å forsterke og forlenge introduksjonsprogrammet, å gi mer opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt sikre at flere får god karriereveiledning.

— En lærdom fra koronakrisen er at de som har minst formell utdanning er svært utsatt i arbeidsmarkedet. Mange flyktninger og nyankomne innvandrere har lite arbeidserfaring og lav formell kompetanse, i tillegg til at de har behov for å forbedre norskferdighetene sine. Dette gjør dem spesielt sårbare. Tiltakspakken som regjeringen nå kommer med, vil bidra til at flere i denne gruppen får mer opplæring, og på den måten står bedre rustet til å delta i arbeidslivet, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

Siden lovendringen trer i kraft rett etter ferien, er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Kompetanse Norge i gang med å utvikle en veileder for hvordan fylkeskommunene og kommunene kan iverksette endringene.

Ekstra integreringstilskudd og norsktilskudd utbetales av IMDi til kommunene så fort som mulig i 2020. Midler til behovsprøvd karriereveiledning gis som rammetilskudd til fylkeskommunene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3. juli. IMDi og Kompetanse Norge har sendt et felles brev til fylkeskommunene og kommunene med informasjon.

Lovendringen innebærer:

  • Utvidet programtid: Deltakere som startet i introduksjonsprogrammet før 1.1.2019 har rett til utvidet programtid med inntil seks måneder, dersom den enkelte har behov for utvidelse for å komme i jobb eller utdanning. Denne gruppen skal også få rett til behovsprøvd karriereveiledning.
  • Forsterket introduksjonsprogram: Deltakere som startet i introduksjonsprogrammet etter 1.1.2019 har rett til å få revidert sin individuelle plan og få fastsatt et sluttmål. Dersom sluttmålet er fullført videregående opplæring, kan programmet vare i inntil 3 år, og kan forlenges med inntil ett år ved behov. Denne gruppen har også rett til behovsprøvd karriereveiledning.
  • Utvidet norskopplæring: Deltakere som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og som avslutter opplæringen før 31.12.2020, har rett til utvidet opplæring i norsk i inntil seks måneder.
  • Behovsprøvd karriereveiledning: Flyktninger som startet opp i introduksjonsprogrammet før 1. januar 2019 og som fortsatt er i program når ordningen trer i kraft, kan få mulighet til utvidet programtid og rett til behovsprøvd karriereveiledning. Det er kommunen som skal vurdere behovet for karriereveiledning, og fylkeskommunen vil være ansvarlig for å utføre karriereveiledningen.
    Behovsprøvd karriereveiledning kommer i tillegg til rett og plikt til karriereveiledning for nylig bosatte, som er foreslått i ny integreringslov.

Les mer om endringene i introduksjonsloven og bakgrunnen for dem her.

Loven finner du på Lovdatas nettsider.