10 millionar til fleksible vidareutdanningstilbod i digital kompetanse

Kompetanse Noreg lyste i haust ut tilskotsmidlar til utvikling av fleksible vidareutdanningstilbod i digital kompetanse. No er tildelingane klare, og åtte ulike prosjekt får støtte.

Mann står foran en lysende datatavle

Utdanningstilbodet var retta mot verksemder og arbeidstakarar som treng meir kompetanse som ein følgje av digitalisering. Her har både fagskular, universitet, høgskular og verksemder gått saman om å søkje til felles prosjekt. Målet er eit auka samarbeid mellom utdanningsinstitusjonar og næringslivet om å utvikle vidareutdanningstilbod.

– Ordninga gjev verksemder og tilsette tilgang til å utvikle kompetanse som næringslivet treng. Denne tildelinga gjev høve til å ta vidareutdanning både på fagskule og på universitet og høgskule. Det gjev høve til å ta vidareutdanning på nettopp ny teknologi og automatisering. Dette er heilt essensiell og sterkt etterspurt kompetanse innanfor norsk arbeidsliv, seier direktør Gina Lund i Kompetanse Noreg.

Verksemdene skal sjølv utvikle desse prosjekta. Digitaliseringa som skjer i arbeidslivet gjer at arbeidsoppgåvene blir endra, og at nye arbeidsoppgåver og nye jobbar oppstår. Det vil krevje ny kompetanse både hos leiarar og tilsette. I dag finnast det relativt få vidareutdanningstilbod innanfor dette feltet.

– Ordninga har som mål å styrke betre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante vidareutdanningstilbod i digital kompetanse, dette gjeld både for verksemder og enkeltpersonar. Det er ei fin moglegheit for skular og arbeidsliv til saman å utvikle viktig teknologiutdanning for framtida. På sikt skal dette bidra til å sikre Noreg sin posisjon som ein leiande teknologinasjon, fortel Lund.

Midlane som blir delt ut gjennom ordninga er eit viktig verkemiddel i regjeringa si kompetansereform Lære heile livet. Målet med kompetansereforma er at ingen skal gå ut på dato, og at fleire skal kunne stå i jobb lenger.

– Kompetanse Noreg er glad for at denne ordninga som er på arbeidslivet sine premissar, no er på plass. Næringslivet har lenge etterspurt korte og fleksible etter- og vidareutdanningstilbod, ikkje berre lange studiar. Det kom inn 24 søknadar, der det totalt blei søkt om beløp for over 40 millionar kroner. Det viser at det er stor interesse for ordninga. Vi er derfor glad for at regjeringa har foreslått å setje av 37 millionar til å støtte slike tilbod i statsbudsjettet for neste år.

Kompetanse Noreg har gjeve tilskot til åtte prosjektsøknadar. Tre av desse er søknadar frå fagskular, og fem av søknadane er frå universitets- og høgskulesektoren. Summane dei ulike søkjarane har blitt tildelt varierer frå 200 000 til 2,6 millionar kroner. Utdanningstilboda skal etter planen starte opp i 2019.

– Dei søknadane som kom inn var veldig gode, og representerte svært spennande prosjekt. Vi håper at mange av dei som ikkje fekk midlar denne gangen også vil søkje også ved eit seinare høve, seier Lund.