Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Fredag 3. februar ble nasjonal kompetansepolitisk strategi lansert. Strategien har som mål å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

Bakgrunnen for strategien er en felles forståelse av at det ligger et stort potensial i å anvende befolkningens kompetanse bedre.

Strategipartene er

  • Regjeringen, representert ved Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, og Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg representerer Sametinget de samiske interessene.
  • Partene i arbeidslivet representert ved Arbeidsgiverforeningen Spekter, KS, NHO og Virke fra arbeidsgiversiden, og Akademikerne, LO, Unio og YS fra arbeidstakersiden.
  • Frivillig sektor og studieforbund representert ved Voksenopplæringsforbundet (VOFO).

Helt overordnet er strategipartene enige om følgende 3 hovedinnsatsområder i kompetansepolitikken:

  • Gode valg for den enkelte og for samfunnet
  • Læring i arbeidslivet og god bruk av kompetanse
  • Styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet

Les strategien her (pdf)