Mandat for Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt fagskoleråd (Fagskolerådet, FR) er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. 

Fagskolerådet skal

 • bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring.
 • i vid forstand fremme fagskolenes samlede interesser som selvstendig del av utdanningssystemet og stimulere til samordning og samarbeid og kvalitetsutvikling av fagskoletilbudene
 • arbeide for å fremme samarbeidet mellom de forskjellige aktørene på utdanningsområdet og bidra til at fagskoletilbudene fremstår som attraktive utdanningstilbud for arbeidslivet og studenter
 • arbeide overfor regionale og sentrale myndigheter for å sikre fagskolene forutsigbare og tilfredsstillende økonomiske betingelser
 • samarbeide om en god sammenheng mellom utdanningsnivåene
 • bidra til synliggjøring av fagskoleutdanningen

Fagskolerådet skal videre

 • arbeide for faglig kvalitet og utvikling av fagskolesektoren
 • gi råd til sentrale og fylkeskommunale myndigheter i aktuelle fagskolesaker
 • vurdere behovet for og presentasjon av informasjon om fagskoleutdanning
 • ivareta kontakt med arbeidslivet om behovet for og dimensjonering av fagskoletilbud
 • arbeide for tilfredsstillende og forutsigbare rammevilkår for fagskoleutdanningene
 • bidra til hensiktsmessig og fleksibel organisering av studiene og sikre gode studiebetingelser for studentene
 • foreslå områder for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forskning innenfor fagskolesektoren
 • fremme internasjonalisering av og i fagskoleutdanningen

Fagskolerådet oppnevner egne arbeidsgrupper for spesielle formål etter behov og samarbeider med faglige nasjonale utvalg (for eksempel SRY, UHR, NUTF, NUFHS).