Mandat for Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt fagskoleråd vedtok nytt mandat i 2017.

Revidert mandat for Nasjonalt fagskoleråd

Nasjonalt fagskoleråd er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra partene i arbeidslivet og organisasjoner som har interesse i utdanningsområdet. Fagskolerådet skal gi råd til departementet i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. Fagskolerådet skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. Rådet skal arbeide med videreutvikling av fagskolesektoren og fremme samarbeid mellom fagskolesektoren og arbeidslivet. Fagskolerådet baserer sitt arbeid på ILO-konvensjonen av 23.06.1975 nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæring.

 

 Fagskolerådet skal

  • Bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring.
  • Fremme fagskolenes samlede interesser som selvstendig del av utdanningssystemet, arbeide for at fagskolene får forutsigbare og tilfredsstillende økonomiske betingelser og gi råd til regionale og sentrale myndigheter i aktuelle fagskolesaker. 
  • Bidra til fleksibel fagskoletilbud tilpasset den enkelte student og arbeidslivet sine behov.
  • Arbeide for at studentene sine rettigheter blir godt ivaretatt gjennom forskrifter, lovgivning og øvrig rammebetingelser.
  • Styrke samarbeidet mellom offentlig og privat fagskolesektor, samarbeide med de nasjonale fagutvalgene, og legge til rette for kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.
  • Arbeide for å utvikle systemer for overganger begge veier mellom fagskoleutdanning og høyskole- og universitetsutdanning i samarbeid med NOKUT og UHR.
  • Arbeide for at fagskoletilbudene fremstår som attraktive utdanningstilbud for dem som ønsker en høyere yrkesfaglig utdanning.
  • Ivareta kontakt med arbeidslivet for å gi råd om kompetansebehov innen aktuelle fagområder.
  • Bidra til synliggjøring av fagskoleutdanningen, vurdere behovet for og presentasjon av informasjon om fagskoleutdanning og foreslå områder for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forskning innenfor fagskolesektoren.
  • Fremme internasjonalisering av og i fagskoleutdanningen.

Fagskolerådet oppnevner egne arbeidsgrupper for spesielle formål etter behov og samarbeider med faglige nasjonale utvalg (for eksempel SRY, UHR, NUTF, NUFHS).Medlemsstatene skal gradvis utvide, tilpasse og harmonisere sin yrkesopplæringsvirksomhet for å imøtekomme behovene for yrkesopplæring både hos ungdom og hos voksne hele livet igjennom i alle sektorer og grener av næringslivet, og på alle yrkesmessige ferdighets- og ansvarstrinn.

Politikk, retningslinjer og tiltak for yrkesrettleiing og yrkesopplæring skal utformes og gjennomføres i samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner, og med andre interesserte organisasjoner når det høver og er i samsvar med nasjonal lov og praksis.

 

Her finner du mandatet fra 2010-2017