Til forsiden

Introduksjon og sentrale begreper

Et konkret mål for Nasjonalt  kvalitetsrammeverk er at det blir brukt som verktøy for utvikling av kvalitet i karriereveiledning. Rammeverket skal være nyttig både for utvikling av kvalitet i praksisfeltet, og for styring og ledelse.

En introduksjon

Kompetanse Norge har et nasjonalt systemansvar for de offentlige karriereveiledningstjenestene. Målet er å øke tilgangen til tjenestene, styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser.

NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn anbefaler at det blir utviklet et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Et tverrsektorielt kvalitetsrammeverk blir sett på som et viktig sammenbindende grep i et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Det overordnede målet er at kvalitetsrammeverket skal bidra til karriereveiledningstjenester av høy kvalitet i alle sektorer i Norge. Kvalitet og profesjonalitet i karriereveiledningen er avgjørende for at tjenestene skal gi det ønskede utbyttet, både for individ og samfunn.

Som en oppfølging av NOU 2016:7 fikk Kompetanse Norge i tildelingsbrevet for 2017 i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utrede og igangsette utviklingen av et kvalitetsrammeverk for karriereveiledningstjenester i samarbeid med andre karriereveiledningsaktører.

Karriereveilednings-tjenester av høy kvalitet

Et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning skal bidra til at befolkningen har tilgang til karriereveiledningstjenester av høy kvalitet. 

Karriereveiledningstjenestene i Norge tilbys i flere ulike sektorer og for mange ulike målgrupper, tjenestene er mangfoldige og rammebetingelsene de leveres innenfor kan variere. Noen ganger er karriereveiledning hovedoppgaven i en tjeneste, andre ganger er veiledningen integrert som en del av andre tjenester. Uavhengig av hvor og hvordan karriereveiledningen tilbys, er det et mål at tjenestene har høy kvalitet.

Figure

Det foregår allerede mye godt arbeid knyttet til kvalitet i karriereveiledningstjenestene i Norge, også uten et nasjonalt kvalitetsrammeverk å støtte seg til. Målet med å utvikle et tverrsektorielt nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, er å gi praktikere, eiere, ledere og fagfeltet for øvrig et nyttig verktøy for utvikling av kvalitet i karriereveiledning.

Hodet og skuldrene til en person. Illustrasjon.

Kvalitet er ikke noe som kommer av seg selv, men er som regel resultat av et kontinuerlig fokus og langsiktig innsats. Kvalitetsutvikling er ikke noe man blir ferdig med én gang for alle, det er et kontinuerlig pågående arbeid som krever engasjement og innsats fra flere deler av organisasjonen.

Den konkrete jobben må gjøres av eiere, ledere og praktikere sammen. Et rammeverk for kvalitet i karriereveiledning kan forhåpentligvis gi støtte, inspirasjon, struktur og praktisk hjelp til å jobbe med kvalitetsutvikling av karriereveiledningstjenestene i Norge.

Hodet og skuldrene til en person. Illustrasjon.
 
Fagrapport

I rapporten Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning - Presentasjon av områdene kompetansestandarder, karrierekompetanse og etikk presenteres det faglige arbeidet som har resultert i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning mer detaljert.

Les rapporten

 

Sentrale begreper

Her presenteres definisjonene som legges til grunn for kvalitetsrammeverket. Disse er ikke ment å skulle erstatte andre tilgjengelige definisjoner, men bidra som en ramme i forståelsen av kvalitetsrammeverket. En mer detaljert beskrivelse av begrepene finner du i fagrapporten.

Under utviklingsarbeidet kom det opp spørsmålet om hvilken definisjon av karriereveiledning som skulle legges til grunn. Det finnes ulike definisjoner av karriereveiledning både nasjonalt og internasjonalt. Oppdraget med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk favner bredt og en rekke premisser måtte ligge til grunn. De allerede eksisterende definisjonene ble ikke vurdert som godt nok egnet, det ble derfor utarbeidet en egen definisjon av karriereveiledning:

Målet med karriereveiledning er at mennesker blir bedre i stand til å håndtere overganger, og til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet. Karriereveiledning gir mulighet for utforsking av den enkeltes situasjon, ønsker og muligheter, og støtte til handling, valg og samfunnsdeltakelse. Karriereveiledning kan foregå individuelt og i gruppe, både fysisk og digitalt, og innenfor rammene av ulike sektorer og organisasjoner. Karriereveiledning tilbys av kompetente aktører og utføres med høy grad av etisk bevissthet.

Det er viktig å merke seg at denne definisjonen ikke er ment å skulle erstatte andre definisjoner av karriereveiledning. Alle definisjonene bidrar til å ramme inn og tydeliggjøre hva karriereveiledning er og skal bidra til.

Kvalitet omhandler i hvilken grad en samling av iboende egenskaper ved et fenomen oppfyller behov eller forventning som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatorisk. En kan derfor si at karriereveiledningens kvalitet handler om hvilke verdifulle egenskaper en slik tjeneste må ha for å oppfylle angitte forventninger og behov.

I NOU 2016:7 tas det utgangspunkt i at forventninger og behov knyttet til kvalitet kan omtales som resultatkvalitet, mens de verdifulle egenskapene ved karriereveiledning handlerom henholdsvis strukturkvalitet og prosesskvalitet.

 Struktur- og prosesskvalitet er vesentlige forutsetninger for at læring og utvikling skal skje. Det vises videre til begrepet totalkvalitet, som omfatter summen av strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet.

Strukturkvalitet beskriver organisasjonens ytre forutsetninger og ressurser forstått i bred forstand. 

Prosesskvalitet handler om virksomhetens indre aktiviteter, selve arbeidet med karriereveiledning og kvaliteten i relasjoner og prosesser for at en tilbudet skal være bra. 

Resultatkvalitet handler om de definerte ønskede resultatene av en tjeneste. Dette handler dermed om det sentrale spørsmålet om mål og hensikt med karriereveiledningen.

Kompetanse er et begrep som kan defineres på ulike måter, men en fellesnevner er at det handler om evnen til å bruke sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å produsere et ønsket resultat (Gilje, 2017). 

Vi har her valgt å bruke den definisjonen som Kompetanse Norge bruker, nemlig «(…) evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Kompetanse inkluderer våre kunnskaper, ferdigheter og holdninger og hvordan disse brukes i samspill».

 

 

 

 

Les mer om kvalitetsrammeverket

Litteraturliste

 
Rettigheter og bruk av materiale på nettsiden

Kompetanse Norge eier alt materiale inkludert alle modeller og illustrasjoner på dette nettstedet. Bildemateriale er vernet etter til enhver tid gjeldende lovverk om opphavsrett, for tiden åndsverkloven, og skal ikke benyttes andre steder uten godkjenning fra Kompetanse Norge.

Ved godkjent bruk av materiale skal Kompetanse Norge krediteres.

Alt materiale som er tilgjengelig i pdf-format kan fritt lastes ned og brukes, men bruken skal være tilknyttet Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. All bruk utover dette skal godkjennes av Kompetanse Norge. Send en forespørsel til redaktør dersom du skal holde en presentasjon om Nasjonalt kvalitetsrammeverk og ønsker å få tilsendt en godkjent powerpoint-presentasjon.

 
Plakater og effekter

Ønsker du å trykke opp plakater fra trykkeri? Eller kanskje du ønsker deg en kvalitetskopp eller karriereknappene på buttons? Under finner du en informasjon om bestilling og en samlet oversikt over alle plakater du kan laste ned i pdf.

Gå til plakater og effekter

 
Kontakt oss

Kvalitet i karriereveiledning er i utvikling, og vi setter stor pris på å få høre hvordan du opplever nettsidene. Send oss gjerne en e-post med tilbakemeldinger. 

Til Toppen