Til forsiden

Kvalitet i karriereveiledning

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning skal være et nyttig verktøy for utvikling av kvalitet i karriereveiledning. Dette nettstedet er for deg som jobber med karriereveiledning, karrierelæring eller har ansvar for karriereveiledningstjenester.

Les mer

Kompetansestandarder

Kompetansestandarder

De nasjonale, tverrsektorielle kompetansestandardene gir en oversikt over hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning bør ha. Kompetansestandardene bidrar til å samle feltet, tydeliggjøre hva som må være felles på tvers av sektor og sette en standard for kompetanse og profesjonalitet.

Les mer om kompetansestandardene

Ønsker du å evaluere din egen kompetanse? Det kan du gjøre ved hjelp av selvevalueringsverktøyet Min kompetanse.

Min kompetanse

Karrierekompetanse

Karrierekompetanse

Karrierekompetanse skal bidra til at den enkelte blir bedre i stand til å håndtere liv, læring og arbeid, også i forandring og overganger. Få innspill og inspirasjon til hvordan å legge til rette for karrierelæring som gir økt karrierekompetanse for den enkelte.

Les mer om karrierekompetanse

Etikk

Illustrasjon som viser de etiske retningslinjene

Etiske retningslinjer

Les Mer

Et etisk løfte

Les Mer

Etisk refleksjonsmodell

Les Mer

Rammene for etisk praksis

Les Mer

Hva er en god etisk praksis? Hvordan legge til rette for en etisk forsvarlig karriereveiledning? Ved å aktivt ta i bruk de etiske retningslinjene, rammene for etisk praksis, refleksjonsmodellen og det etiske løftet er man bedre rustet til å forstå, og møte etiske utfordringer i karriereveiledning.

Les mer om etikk

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Karriereveiledning av høy kvalitet er et overordnet mål for alle som har ansvar for og jobber med karriereveiledning. Kvalitetssikring består av en kvalitetsmodell og verktøyet Vår kvalitet. Til sammen gir dette både praktikere, eiere, ledere og de som har ansvar på systemnivå et godt utgangspunkt for å diskutere, vurdere og utvikle kvalitet i karriereveiledningstjenestene i alle sektorer

Utforsk

- for deg som veileder om utdanning og karriere

Besøk nettstedet
Til Toppen