Videreutdanning – grunnleggende ferdigheter

  • Dato: Studieåret 2017/2018

Kvinne med bøker på hodet.

Gratis videreutdanning i voksenpedagogikk og ikt-didaktikk (30 stp)

Videreutdanningen «Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter» er et samarbeid mellom Kompetanse Norge og Høgskolen i Sørøst-Norge (campus Horten). Videreutdanningen har ingen studieavgift ...
Videreutdanningen «Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter» er et samarbeid mellom Kompetanse Norge og Høgskolen i Sørøst-Norge (campus Horten). Videreutdanningen har ingen studieavgift, og målgruppen er lærere som underviser voksne på ulike opplæringsarenaer.

Organisering

Videreutdanningen er basert på seks samlinger i løpet av to semestre, og er åpent for deltakere fra hele landet.

Innhold

Studiet gir innføring i teori om hvordan voksne lærer og en praktisk-didaktisk tilnærming til hvordan digitale ferdigheter kan inkluderes i opplæringen. I tillegg er det lagt opp til erfaringsbasert arbeid knyttet til egen undervisning.

Studieinformasjon

Se mer informasjon på studiestedenes nettsider:

Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter
(Høgskolen i Sørøst-Norge)

Kvinne i blå genser

Videreutdanning om voksnes læring og læringskultur – 30 studiepoeng

Deltidsstudiet er hos OsloMet. Det rettar seg mot dei som er interesserte i leiing, rettleiing og undervisning i vaksenopplæringa, opplæringsansvar i bedrifter, pedagogisk verksemd i fleirkulturelle m ...
Deltidsstudiet er hos OsloMet. Det rettar seg mot dei som er interesserte i leiing, rettleiing og undervisning i vaksenopplæringa, opplæringsansvar i bedrifter, pedagogisk verksemd i fleirkulturelle miljø.

Studieplanen tek utgangspunkt i det faktumet at føresetnadane for læring så vel som måtane å lære på varierer kulturelt. Deltakarane blir førebudde gjennom studiet til oppgåver og ansvar knytt til dei vaksne menneska si læring i eit moderne, fleirkulturelt samfunn.

Undervisninga er organisert rundt fire samlingar á. tre dagar og det blir lagt opp til variert metodebruk, med stor eigenaktivitet frå studentane si side. Det inngår forelesningar og diskusjonsgrupper og deltaking i elektronisk fagleg forum. Studentane skal skrive refleksjonsnotat relaterte til innhaldet i kvar av dei fire samlingane.