Nettkurs for lærere i Kompetansepluss

 • Dato: hele året
Baker med melsekk

Dette nettkurset handler om opplæring i norsk, lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss (tidligere BKA).

Det er ingen påmelding, kursbevis, studiepoeng eller betaling knyttet til kurset.

Gjennomføring av nettkurs

Kurset kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Notatark og annet materiell bør lastes ned i forkant. Skal kurset gjennomføres i gruppe, er det en fordel om en gruppeleder i forkant har satt seg inn i videoene og oppgavene for å planlegge gjennomføringen. Sjekk også avspilling med lyd og bilde.

Nettkurs

Kurset har seks deler. I videoene blir Kompetansepluss omtalt som Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) som er det tidligere navnet på tilskuddsordningen. Innholdet i videoene er gjeldende selv om tilskuddsordningen har skiftet navn.

Del 1: Hva trenger du som lærer å vite om Kompetansepluss

Se videopresentasjon

Notatark til presentasjonen (pdf)

Innhold:

 • hva tilskuddsordningen Kompetansepluss er og hvem den er ment for
 • tildelingskriterier og krav til innhold i opplæringen
 • hvilke grunnleggende ferdigheter det er mulig å gi opplæring i
 • din rolle som lærer i Kompetansepluss

Del 2: Hvordan gjenomføre opplæring på arbeidsplassen

Se videopresentasjon

Notatark til presentasjonen (pdf)

Innhold:

 • opplæring på arbeidsplassen gjennom Kompetansepluss
 • kjennetegn ved opplæring i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen
 • tips til innhold i opplæringen
 • hvordan legge til rette for opplæring
 • motivasjon, mestring og fleksibilitet

Refleksjonsoppgaver:

 • Hvordan kan du knytte opplæring i grunnleggende ferdigheter til arbeidsplassens behov?
 • Hvem kan du samarbeide med for å få til konkret og praksisnær opplæring?
 • Hvordan kan du samarbeide med arbeidsgiver og andre kolleger for å få til et motiverende kursinnhold?
 • Hva er det viktigste du må gå igjennom i løpet av kurset?
 • Vet du nok om arbeidsplassens behov for grunnleggende ferdigheter?
 • Hvordan kan du se hvor de grunnleggende ferdighetene kommer til uttrykk i konkrete jobbsituasjoner?

Del 3: Profiler for basisferdigheter

Se videopresentasjon

Notatark til presentasjonen (pdf)

Refleksjonsoppgaver:

 1. Se igjennom en profil for basisferdigheter.

 2. Individuelt: Skriv ned ideer om hva du kan bruke profilen til.

 3. Lag grupper og del ideer: Hvordan kan du bruke profilen? Hvilken nytte kan du og deltakerne ha av den?

Del 4: Læringsmål for grunnleggene ferdigheter

Lærere som holder kurs i lesing, skriving, regning, digitale ferdigheter eller muntlige ferdigheter gjennom Kompetansepluss, må kjenne til Læringsmål for grunnleggende ferdigheter. Læringsmålene er et eksempel på en lokal læreplan og viser rammen for hva opplæringen skal inneholde og hvilke mål som er relevante for deltakerne på kurs. Hvis du skal holde kurs i norsk for innvandrere, kan du i tillegg bruke Læreplanen for norsk og samfunnskunnskap. I denne videoen får du en kort innføring i Læringsmål for grunnleggende ferdigheter. Når du ser videoen, bør du ha Læringsmålene tilgjengelig.

Se videopresentasjon

Notatark til presentasjonen (pdf)

Refleksjonsoppgaver:

Oppgaver skal gjøres underveis i presentasjonen. Stopp avspilleren mens du løser oppgavene.

 1. (00:08:30) Hvilke læringsmål er aktuelle i denne situasjonen å «sørge for nok drikke i løpet av dagen»? Se på læringsmål for regning (s 12-13).
 2. (00:13:15) Rapportere. Finn aktuelle læringsmål i skriving knyttet til arbeidsoppgaven å «rapportere på jobben». Se på læringsmål for lesing og skriving (s 4-5).
 3. (00:19:25) Hva kan du? Se på læringsmål for digitale ferdigheter (s 18-19).
 4. (00:23:30) Gruppeoppgave til læringsmålene. Les Case-et (pdf) og svar på spørsmålene. Denne casen blir presentert som en gruppeoppgave i videoen.

Del 5: Arbeidsplassen som ramme

Opplæring gjennom Kompetansepluss er knyttet til deltakernes arbeidsplass. Kurset må på mange måter tilpasse seg ulike forhold på arbeidsplassen. Forhold på arbeidsplassen påvirker deltakernes læring, både det de lærer på kurset og det de lærer i det daglige arbeidet. Denne videoen presenterer teori og erfaringer om arbeidsplassen som ramme for læring.

Se videopresentasjon

Notatark til presentasjonen (pdf)

Oppgave:
Oppgaven skal gjøres underveis i presentasjonen. Stopp avspilleren mens du løser oppgaven:

 1. (00:06:32) Hva skal til for å gi gode læringsmuligheter på en arbeidsplass?

Refleksjonsoppgaver:

 1. Mye av opplæringen gjennom Kompetansepluss foregår i arbeidstiden og finner sted på arbeidsplassen.
  a) Hvilke fordeler eller ulemper kan det være for en lærer å ha denne typen opplæring?
  b) Hvilke fordeler og ulemper kan det være for ansatte å få opplæring på denne måten?
 2. Gi eksempler på arbeidsplasser som har vist seg å være gode læringsarenaer. Er det noen fellestrekk ved disse arbeidsplassene?
 3. Faktorer som styrer læring på arbeidsplassen kan være (Ellström 1996 i Wahlgren 2010):
 • medansvar for målformulering og planlegging av arbeidsprosessen
 • arbeidsoppgaver med stort læringspotensial
 • informasjon og teoretiske kunnskaper
 • mulighet for erfaringsutveksling
 • virksomhetens behov for kompetanseutvikling

  a) Hvordan synes du disse faktorene stemmer med din erfaring av læring på arbeidsplassen?
  b) Hvordan kan du bruke disse faktorene for å øke læringsmulighetene for deltakerne på kurset?

4. Diskuter hvordan deltakerens oppfatning av sin egen rolle som arbeidstaker kan motivere eller gi motstand til læring på kurs.

5. Hvordan kan du bruke deltakerens rolle som ansatt på arbeidsplassen for å motivere til å lære? Hvilket samarbeid med arbeidsgiver er nødvendig for å gi best mulige læringsvilkår for deltakere på kurs?

Del 6: Arbeidserfaring som kilde til læring

Voksne lærer på bakgrunn av erfaringer, og gjennom refleksjon, gjerne knyttet til egne roller og livssituasjon. Opplæring gjennom Kompetansepluss gir gode muligheter for å bygge læring på deltakernes erfaringer og også å bidra til at det som læres på kurs tas i bruk. Denne videoen presenter noen verktøy som kan bidra til å lage en god kopling mellom deltakernes erfaringer på arbeidsplassen og opplæringen på kurset.

Se videopresentasjon

Notatark til presentasjonen (pdf)

Se også profiler for basisferdigheter som blir omtalt i presentasjonen.

Refleksjonsoppgaver:

 1. Del eksempler på hvordan erfaringer fra arbeidshverdagen kan trekkes inn i opplæringen.
 2. Diskuter om det kan være tilfeller der erfaringer fra arbeidsplassen gir hindringer for læring på kurs.
 3. Prøv å lage eksempler på gode koblingsspørsmål og integreringsoppgaver som kan styrke sammenhengen mellom læring på kurset og på arbeidsplassen.
 4. Hva mener du om Wahlgrens påstand om at læringen først er fullført når det lærte brukes utenfor opplæringssituasjonen og at det er en del av lærerens ansvar å sikre mulighetene for dette? Hvordan kan læreren gjøre dette?
 5. Hvordan kan din kunnskap om læring i arbeidslivet være nyttig for deg i din jobb som lærer/veileder?

Litteraturliste

Alver, Vigdis og Vigdis Lahaug (1998): Alfabetisering er mer enn å lære bokstavene. Novus forlag

Illeris, Knud (red) (2002): Udspil om læring i arbejdslivet. Fredriksberg: Roskilde Universitetsforlag

Illeris, Knud (2003): Voksenuddannelse og voksenlæring. Fredriksberg: Roskilde Universitetsforlag

Illeris, Knud og Signe Berri (red) (2005): Tekster om voksenlæring. Fredriksberg: Roskilde Universitetsforlag

Lahaug, Vigdis (2009): Organisering av opplæring på arbeidsplassen, Oslo: Vox

Sandwall, Karin (2013): Att hantera praktiken – om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser. Göteborgs universitet

Thång, P.O. (2006): Arbetslivets pedagogik i Jan Holmer og Birger Simonsen (red.): Forskning om arbete. Lund: Studentlitteratur

Wahlgren, B. m.fl (2002). Arbejdspladsen som ramme for læring i Wahlgren m.fl (red): Reflektion og læring. Kompetenceudvikling i arbejdslivet. Fredriksberg: Forlaget Samfundslitteratur

Wahlgren, Bjarne (2010): Voksnes læreprocesser. Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde. København: Akademisk forlag