Nettkurs om læring i arbeidslivet

Dette nettkurset handler om ulike sider ved læring i arbeidslivet, med vekt på læring av grunnleggende ferdigheter. Det egner seg for lærere og veiledere som gir opplæring eller veiledning tilknyttet arbeidsplass, praksisplass, arbeidstrening eller lignende.

Det er ingen påmelding, kursbevis, studiepoeng eller betaling knyttet til kurset.

Gjennomføring av nettkurs

Kurset kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Notatark og annet materiell bør lastes ned i forkant. Skal kurset gjennomføres i gruppe, er det en fordel om en gruppeleder i forkant har satt seg inn i videoene og oppgavene for å planlegge gjennomføringen. Sjekk også avspilling med lyd og bilde.

Nettkurs

Kurset har tre deler:

Denne delen av kurset handler om ulike typer læring og om hvordan voksne forholder seg til disse ulike typene. Presentasjonen starter med et blikk på den store leserundersøkelsen PIAAC (2013) og noen funn om voksnes leseferdigheter og om arbeidsplassens betydning for leseferdigheten. Du får også en kort presentasjon om tilskuddsordningen Kompetansepluss (tidligere Basiskompetanse i arbeidslivet), og en undersøkelse om hvordan voksne foretrekker å lære.

Se videopresentasjon

Notatark til presentasjonen (pdf)

Oppgaveark til presentasjonen (pdf)

Refleksjonsoppgaver:

 1. Hvordan kan du få deltakerne til å snakke om og bli bevisst på hvordan de lærer i opplæring/skole, i eget liv eller arbeid.
 2. Hvordan kan uformell læring utenom kurs-/opplæringstiden berike eller utfordre den formelle / ikke-formelle læringen du som lærer styrer?
 3. I BKA foregår mye av opplæringen i arbeidstiden til de ansatte og finner sted på arbeidsplassen.
  a) Hvilke fordeler eller ulemper kan det være for en lærer å ha denne typen opplæring?
  b) Hvilke fordeler og ulemper kan det være for ansatte å få opplæring på denne måten?
 4. Hvordan kan din kunnskap om læring i arbeidslivet være nyttig for deg i din jobb som lærer/veileder?

Se videopresentasjon

Notatark til presentasjonen (pdf)

Refleksjonsoppgaver:

 1. Gi eksempler på arbeidsplasser som har vist seg å være gode læringsarenaer (for deg selv / for deltakere i språkpraksis / for ansatte som får opplæring gjennom Kompetansepluss / praksisplass / arbeidstrening eller liknende). Er det noen felles trekk ved disse arbeidsplassene?
 2. Hvis deltakerne skal ha arbeidspraksis eller liknende ved siden av opplæringen, hvordan vurderer du om arbeidsplassen er egnet for læring?
 3. Faktorer som styrer læring på arbeidsplassen kan være (Ellström 1996 i Wahlgren 2010):
  - medansvar for målformulering og planlegging av arbeidsprosessen
  - arbeidsoppgaver med stort læringspotensial
  - informasjon og teoretiske kunnskaper
  - mulighet for erfaringsutveksling
  - virksomhetens behov for kompetanseutvikling

  a) Hvordan synes du disse faktorene stemmer med din erfaring av læring på arbeidsplassen?
  b) Hvordan kan du bruke disse faktorene for å øke læringsmulighetene for deltakere som også er i arbeid/praksis?

Se videopresentasjon

Notatark til presentasjonen (pdf)

Se også profiler for basisferdigheter som blir omtalt i presentasjonen.

Refleksjonsoppgaver:

 1. Diskuter eksempler fra egen praksis på hvordan deltakerens oppfatning av sin egen rolle som arbeidstaker eller yrkesutøver kan motivere eller gi motstand til læring.
 2. Hvordan kan du bruke deltakerens rolleoppfatning for å motivere til læring?
 3. Del eksempler på hvordan dere trekker erfaringer fra deltakernes erfaring fra eller kjennskap til arbeidslivet inn i opplæringen.
 4. Formuler eksempler på gode koblingsspørsmål og integreringsoppgaver som kan styrke sammenhengen mellom læring på skole/kurs og læring på arbeidsplass (eventuelt hverdag).
 5. Hva mener du om Wahlgrens påstand om at læringen først er fullført når det lærte brukes utenfor opplæringssituasjonen og at det er en del av lærerens ansvar å sikre mulighetene for dette?

Illeris, Knud (red) (2002): Udspil om læring i arbejdslivet. Fredriksberg: Roskilde Universitetsforlag

Illeris, Knud (2003): Voksenuddannelse og voksenlæring. Fredriksberg: Roskilde Universitetsforlag

Illeris, Knud og Signe Berri (red) (2005): Tekster om voksenlæring. Fredriksberg: Roskilde Universitetsforlag

Lahaug, Vigdis (2009): Organisering av opplæring på arbeidsplassen, Oslo: Vox

Sandwall, Karin (2013): Att hantera praktiken – om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser. Göteborgs universitet

Wahlgren, B. m.fl (2002). Arbejdspladsen som ramme for læring i Wahlgren m.fl (red): Reflektion og læring. Kompetenceudvikling i arbejdslivet. Fredriksberg: Forlaget Samfundslitteratur

Wahlgren, Bjarne (2010): Voksnes læreprocesser. Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde. København: Akademisk forlag