Informasjon om korona-situasjonen

Her har vi samlet hvordan korona-situasjonen påvirker ulike sider av våre tjenester. Informasjonene er hentet fra temasidene, og vi oppdaterer fortløpende.

Norsk og samfunnskunnskap

Informasjon til prøvekandidater

Noen prøvesteder er stengt på grunn av covid-19. Prøvestedet ditt vil kontakte deg på SMS. og e-post, for å gi deg mer informasjon. Få svar på de vanligste spørsmålene om prøvene.

 

Informasjon til prøvesteder

Se hvordan dere kan gjennomføre prøver i norsk og samfunnskunnskap med de gjeldende koronarestriksjonene.

 

 

 

Midlertidige lover til introduksjonsloven og integreringsloven

Smittevern for voksenopplæringen

Begrepet «voksenopplæring» omfatter her deltakere i opplæring spesielt organisert for voksne

  • etter opplæringsloven kapittel 4A, både på grunnskole og videregående opplæringsnivå
  • i forsøket med modulstrukturert opplæring for voksne i regi av Kompetanse Norge
  • i opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram etter introduksjonsloven/integreringsloven
  • i mottak

Under pandemien har regjeringen innført nasjonale tiltaksnivå for skoler og barnehager, ved bruk av en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå (Imdi). Opplæring for voksne følger det nasjonale nivået for smitteverntiltak for videregående skole. I Udirs veileder om smittevern for videregående skole finner du det oppdatert informasjon om det nasjonale nivået på trafikklysmodellen.

Kommunen er lokal smittevernmyndighet. Den enkelte kommune kan beslutte strengere tiltak lokalt dersom dette vurderes som nødvendig og forholdsmessig. Kommunen kan for eksempel beslutte forsterkede smitteverntiltak ved utbrudd av mer smittsomme virusvarianter. Det er lokal smittevernmyndighet som avgjør hvilket tiltaksnivå den enkelte skole eller opplæringssted skal følge ut ifra hvor mye smitte det er lokalt. Kommunene kan beslutte høyere tiltaksnivå lokalt enn de nasjonale anbefalingene, men de kan ikke beslutte lavere tiltaksnivå enn det nasjonale.

Fra og med mandag 3. mai blir voksenopplæringen, inkludert opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, ikke lenger regulert i tiltaksnivåene. Det blir dermed opp til kommunene selv å bestemme hvilke tiltak som skal gjelde.

Regjeringen har samlet oppdatert informasjon om tiltak og råd.

Se også oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen i skolen på udir.no.

Det følger av covid-19-forskriften § 12b at virksomheter som gir voksenopplæring, skal ha smittevernfaglig forsvarlig drift.

Det er utgitt smitteveiledere for skole med råd og føringer for hvilke smitteverntiltak som er nødvendig for å oppnå smittevernfaglig forsvarlig drift. Som nevnt over, bør opplæring for voksne etter opplæringsloven og integreringsloven følge råd og føringer i Udirs veileder om smittevernveilederen for videregående skole. Veilederen har et eget punkt om voksenopplæring.

På Utdanningsdirektoratets nettside finner man en oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen for skolen. Informasjon om koronatiltak i skolen. Siden blir forløpende oppdatert. Det er skoleeiers ansvar å sørge for at ansatte er godt kjent med innholdet og utførelsen av smitteverntiltak.

Det enkelte opplæringssted eller den enkelte kommune må gjøre en vurdering av hvordan de på best mulig måte kan ivareta smittevernsituasjonen lokalt med smitteverntiltak i opplæringen.

Endringer i smittesituasjonen både lokalt, regionalt og nasjonalt kan endre seg raskt, og både elever, deltakere og lærere kan oppleve raske endringer i tiltaksnivå og skolehverdagen sin. For å være så godt forberedt som mulig for slike endringer, må skoleeier utarbeide en beredskapsplan for opp- og nedtrapping av smitteverntiltak på de ulike nivåene. Mer informasjon hos Regjeringen:

 

Som en del av regjeringens krisepakke 3 i forbindelse med pandemien, ble det våren 2020 satt av midler til en egen integreringspakke for å gi et styrket opplæringstilbud for flyktninger og andre nyankomne innvandrere under pandemien (regjeringen.no). Tiltakene ble utvidet og videreført i mars 2021. Mer informasjon om styrket opplæringstilbud for flyktninger og nyankomne innvandrere på IMDIs nettsider.

Selv om lokalene skal være stengt eller det må være redusert tilstedeværelse pga. smitteverntiltak, skal deltagerne i utgangspunktet få den opplæringen de har krav på. Dette følger av midlertidige lover om tilpasninger i opplæringsloven, introduksjonsloven og integreringsloven.

Dette innebærer å tilrettelegge opplæringens innhold og metoder slik at den enkelte deltaker opprettholder progresjonen i læringen og får en opplæring tilpasset sine forutsetninger og behov. For noen deltakere innebærer dette tilpasning av opplæringen til personer med lavt nivå på norskferdigheter og som eventuelt heller ikke har tilstrekkelige digitale ferdigheter til å kunne nyttiggjøre seg av en slik opplæring.

Mer informasjon, tips og råd om digital opplæring finnes på IMDis nettside «Kvalifiseringsarbeid under pandemien».

I forbindelse med revideringen av læreplanene i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere skal det utarbeides en kompetansepakke for lærere i voksenopplæringen om digital opplæring og undervisning. Når kompetansepakken foreligger, vil det legges ut en lenke her.

Smittevernveilederen omtaler særskilt oppfølging av sårbare barn og unge. Disse skal ha et stedlig opplæringstilbud. Veilederen gjelder opplæring for voksne så langt den passer, men det er ikke noe krav om at voksne med særlige behov skal ha et tilbud på skolen. Kommuner og fylkeskommuner må likevel gjøre en vurdering av om det er voksne elever eller deltakere som kan ha behov for spesiell oppfølging og tilrettelegging av opplæringen som følge av smitteverntiltakene.

Tiltakene kan føre til sosial isolasjon og/eller manglende kontinuitet i undervisningstilbudet pga. karantene eller hjemmeundervisning. I tillegg kan det være deltakere som ikke kan ivaretas når skolen er stengt eller har redusert åpningstid, for eksempel de med særlig stor omsorgsbyrde, eller de som lever under vanskelige familieforhold. Deltakere med lavt nivå på norskferdigheter og/eller deltakere som ikke har tilstrekkelige digitale ferdigheter kan ha utfordringer med å kunne nyttiggjøre seg av en slik opplæring. Kommuner og fylkeskommuner må vurdere om disse deltakerne er særlig utsatt eller får en forhøyet risiko for ikke å kunne gjennomføre opplæringen. I slike tilfeller må ulike tiltak for særskilt tilrettelegging av opplæringen vurderes for å sikre fortsatt progresjon i og utbytte av opplæringen.

Mer informasjon finnes på IMDis nettside «Kvalifiseringsarbeid under pandemien».

Det følger av midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 § 7 at skoleeier så langt som mulig skal sørge for opplæring for voksne selv om skolene er stengt eller driver med begrensninger etter enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven.

I midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 §§ 3 og 3a er det fastsatt nærmere regler om opplæring hjemme og på skolen for elever.

Disse reglene gjelder ikke opplæring spesielt organisert for voksne. Årsaken er at det etter ordinære regler er større frihet for skoleeier i å beslutte hvordan opplæringen skal organiseres, inkludert bruk av fjernundervisning. De generelle kravene i opplæringsloven, som at opplæringen skal tilpasses den enkeltes behov, gjelder som vanlig.

 

Eksamen FVO våren 2021

Kunnskapsdepartementet besluttet 27. mai at muntlig eksamen etter modul 4 i FVO avlyses, se udir.no for mer informasjon.

Kunnskapsdepartementet besluttet 23. februar 2021 at skriftlig eksamen etter modul 4 i FVO avlyses på lik linje med eksamen i ordinær grunnskole for voksne. Muntlig eksamen gjennomføres som normalt for deltakere på modul 4.
Klikk her for å lese mer om gjennomføring av eksamen.

Opplæringen i FVO følger regjeringens beslutning om at siste frist for å sette standpunktkarakterer er uke 22 (31. mai–4. juni).

Alle opplæringsstedene har meldt opp kandidater i PAS/PGS selv om skriftlig eksamen er avlyst. I de fagene der eksamen blir berørt av koronavirusepidemien, skal opplæringsstedene føre en stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter og aktuell eksamensform. Vitnemålsmerknaden VMM40 «Redusert antall eksamener for elever våren 2021 på grunn av koronavirus» skal brukes.

Det vil da fremgå av vitnemålet hvilken eksamen deltakeren ville ha kommet opp i, hvis eksamen hadde blitt gjennomført som normalt.

Fravær ser ut til å være en særlig utfordring for mange i tilknytning til koronasituasjonen, både når det gjelder egen og egne barns sykdom/karantene, og frafall grunnet manglende kontinuitet i tilbudet. Alle opplæringssteder oppfordres til å følge opp fravær for å sikre tilstrekkelig vurderingsgrunnlag denne våren.

Hvis opplæringsstedet ikke har grunnlag for vurdering, og grunnen til dette er manglende oppfølging fra deltakerens side, må det sendes et skriftlig varsel om «ikke vurderingsgrunnlag» (IV). Dersom deltakeren har fått et varsel før halvårsvurdering med karakter ble gitt, må det varsles på nytt hvis det er tvil om at deltakeren kan få standpunktkarakter, jf. forskrift til opplæringsloven §4-5.

Før det settes IV, bør det vurderes om deltakeren skal få et forsterket opplæringstilbud eller et forlenget opplæringsløp, slik at det gis et grunnlag for å sette standpunktkarakter.

I og med at eksamen faller bort, får standpunktkarakterene ekstra stor betydning for deltakerne. Opplæringsstedene bør derfor kvalitetssikre det lokale arbeidet med sluttvurdering for å sikre at det er den oppnådde sluttkompetansen som måles og som danner grunnlaget for standpunktkarakter.

Videre må vurderingen være basert på varierte vurderingssituasjoner og prøver slik at deltakeren i størst mulig grad får anledning til å vise sin kompetanse. Kompetanse Norge vil tilgjengeliggjøre upubliserte eksamenssett som kan benyttes som en del av sluttvurderingen.

Kompetanse Norge støtter opplæringsstedene i arbeidet med sluttvurdering gjennom følgende tiltak:

  • Samlinger 10. mars med vurdering av skriftlige eksamensbesvarelser i norsk for språklige minoriteter, engelsk og matematikk
  • Publisering av eksempeltekster med vurdering av besvarelser i de tre skriftlige eksamensfagene
  • Publisering av et ubrukt eksamenssett i hvert av de tre skriftlige eksamensfagene som kan benyttes som heldagsprøve i arbeidet med sluttvurdering våren 2021.
  • Publisering av eksempeloppgaver til muntlig eksamen i fagene norsk for språklige minoriteter, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag

Hvis smittesituasjonen medfører at reising bør unngås, kan sensor delta på digitale flater som Teams eller Zoom i forbindelse med gjennomføring av muntlig eksamen.

Eksamen i grunnskole og videregående opplæring for voksne etter opplæringsloven kapittel § 4A våren 2021

Du finner all informasjon om eksamen våren 2021 for grunnskole 10. trinn og videregående opplæring på Utdanningsdirektoratets nettside. Siden blir oppdatert fortløpende.

Kompetansepluss

Samlingsbasert opplæring i Kompetansepluss må stanses i kommuner med høyt tiltaksnivå. Aktuelle kommuner er opplistet i Kapittel 5A, 5B og 5C i Covid-19-forskriften. I øvrige kommuner er opplæringsvirksomhet i Kompetanse pluss ihht. §12a åpen. Generell informasjon om covid-19 og Kompetansepluss. (Oppdatert 07.05.2021).