Kompetansepiloter

Kompetansepiloter er en treårig  tilskuddsordning som skal utvikle modeller for godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel av kompetansebehov i små virksomheter i Distrikts-Norge. 

Illustrasjon hvor norgeskartet er delt i to: Nord-Norge og Sør-Norge og et skilt i mellom hvor det står pilotering pågår

Tilskuddsordningen er rettet mot fylkeskommunene og finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Den ble utlyst i 2020. Kompetanse Norge forvalter ordningen.  

Målet er å identifisere og mobilisere virksomheters behov for kompetansehevende tiltak, og koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdanningstilbud i Distrikts-Norge. 

Prosjektene skal utvikle og prøve ut nye måter og modeller, samt støtte fylkeskommunens strategiske rolle og ansvar for regional kompetansepolitikk. 

Alle fylkene unntatt Oslo er med i Kompetansepilotordningen, som i hovedsak retter seg mot små og mellomstore  virksomheter i distriktskommuner. 

Informasjon om prosjektene finnes under det enkelte fylket

 

Agder skal mobilisere til utdanning med vekt på fagskole for å styrke kompetansen innen spesielt treindustri og marin verdiskaping. Prosjektet har knyttet til seg Interkommunalt politisk råd i Lister, Setesdal og Østre Agder.

Kontaktperson: Siv Hemsett, siv.hemsett@agderfk.no .

Innlandet

Geografisk nedslagsfelt i Innlandet er Gudbrandsdalen og Kongsvingerregionen. De skal legge vekt på trevirkeindustrien, og har inngått samarbeid med Norwegian Wood Cluster og konsulentselskapet Tretorget. Innlandet skal samarbeide med karrieresenteret for å mobilisere til kompetanseheving spesielt på fagskolenivå.

Kontaktperson: Turid Borud,turid.borud@innlandetfylke.no

Møre og Romsdal skal prøve ut metoder for rekruttering og samarbeid mellom fagskolen og næringslivet i hele fylket. Samarbeidet skal tilføre kunnskap om kompetansebehov i næringslivet, slik at fagskolen kan legge til rette for relevante etter- og videreutdanningstilbud. 

Kontaktperson: Øyvind Tveten, oyvind.tveten@mrfylke.no og Helene Hanken,  helene.hanken@mrfylke.no

Vestland skal identifisere kompetansebehov og mobilisere til kompetansehevende tiltak for små- og mellomstore virksomheter i Nordfjord. Samarbeidspartnere i prosjektet er næringsorganisasjoner, Nordfjordakademiet og Fagskulen i Sogn og Fjordane.

Kontaktperson: Kristin Iversen,  kristin.iversen@vlfk.no

Les mer: www.nordfjordakademiet.no

Vestfold og Telemark skal mobilisere til kompetanseheving i åtte kommuner i Øvre Telemark. Fokuset er på offentlige og private virksomheter med særlig vekt på små bedrifter. Det er et mål å finne frem til pådrivere for kompetanseutvikling, identifisere og bruke aktører til behovsavklaring og kopling mellom EVU-tilbydere og de med behov for kompetanseutvikling, samt utvikle samlingssteder eller digitale møteplasser for kompetanseutvikling. Tjenestedesign vil bli brukt som metode i prosjektet.


Kontaktperson: Kjersti Isachsen, Kjersti.Isachsen@vtfk.no

Kompetansepilot Trøndelag består av fylkesprosjektet og tre delpiloter bestående av regionene Namdalen, Trøndelag sør og Fosen.

Hensikten med Kompetansepilot Trøndelag er å :

  • identifisere og mobilisere virksomheters behov for kompetansehevende tiltak 
  • koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdanningstilbud 
  • utvikle og prøve ut nye måter og modeller for å nå disse målene 
  • styrke fylkeskommunens strategiske rolle og ansvar for regional kompetansepolitikk

Erfaringene fra delpilotene vil bidra i videreutviklingen av det kompetansepolitiske arbeidet i Trøndelag. Prosjektet vil gi verdifull kunnskap til regionale kompetanseforum og Kompetanseforum Trøndelag ved å tilby innsikt til mulige modeller for kobling av tilbud og etterspørsel av kompetanse, samarbeidsformer, identifisering av kompetansebehov, og arbeidsmetodikk til styrking av kompetansesatsingen i regionen slik at Trøndelag kan møte nye kompetanseutfordringer på en offensiv måte.  

Kontaktperson: Lisbeth Pedersen, lispe@trondelagfylke.no

Troms og Finnmark har to delprosjekter. Nord-Troms Studiesenter skal i samarbeid med virksomheter mobilisere til kompetanseheving innen sjømat og industri. Sør-Varanger Utvikling skal bidra til å utvikle modeller tilpasset virksomheters kompetansebehov innen sikkerhet og beredskap. 

Kontaktperson: Ida ThorsengHuru, ida.thorseng.huru@tffk.no

Rogaland skal identifisere og mobilisere virksomheters behov for kompetanse og koble og tilrettelegge for etter- og videreutdanning med to kompetansepiloter, en i Dalane og en i Ryfylke. Begge pilotene vil styrke de regionale studiesentrene som tilrettelegger og kompetansetilbydere for voksne.

Kontaktperson: Turi Kvame Lorentzen, turi.kvame.lorentzen@rogfk.no

Viken skal bidra til at virksomheter tilegner seg nødvendig kompetanse og utvikling i de tre delregionene Hallingdal, Numedal og Midt-Gudbrandsdal. Utvalgte næringer er bygg og anlegg, reiseliv og landbruk.

Kontaktperson: Elena Rosnes,  elenar@viken.no

Nordland skal drive kompetansemobilisering og megle frem etter- og videreutdanningstilbud rettet mot virksomheter i blant annet Salten. Prosjektet inkluderer også samisk språkforvaltningsområde. De skal utvikle regionale kompetansefora.

Kontaktperson: Roar P. Jensen, roajen@nfk.no