Prioritering av søknader

Generelle prioriteringer og sikring av faglig bredde

Alle kvalifiserte søknader vil bli tildelt en poengsum mellom 0 og 100 basert på tabellen nedenfor. Søknadene vil prioriteres etter poengsum fra høyest til lavest, for å avgjøre hvilke søknader som innvilges.

Ettersom dette er en prøveordning med begrensede midler, vil Kompetanse Norge dersom det er oversøking, kunne foreta en ytterligere prioritering av søknader på bakgrunn av søknadens øvrige innhold og for å sikre geografisk og faglig spredning. Denne prioriteringen vil kunne overstyre poengfordelingen, og vil bli gjort om det er nødvendig for å sikre bredden i tilnærmingene innvilgede prosjekt har til opplæringen, så vel som bredden av fag det gis opplæring i.

Kompetanse Norge vil kunne avslå søknader der prosjektbeskrivelsen er særlig mangelfull.


Poeng
Totalt 100 mulige poeng
Erfaring med - og kompetanse til Kompetanseplussopplæring Totalt 15 mulige poeng

1.

Underviser på kursene har erfaring med gjennomføring av opplæring for voksne i de grunnleggende ferdighetene som søknaden omfatter, og erfaring med gjennomføring av grunnleggende norskundervisning og/eller samiskundervisning for voksne om søknaden omfatter disse.

(Dette må kunne dokumenteres av tilbyder)

Ja

5

Nei

0

2.

Søker forplikter seg til å påse at underviser på kursene har fullført kurs i å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter utviklet av Kompetanse Norge.

Ja

5

Nei

0

3.

Søker forplikter seg til å påse at underviser i grunnleggende ferdigheter eller norsk/ samisk har minimum 30 studiepoeng relevant videreutdannelse**.

Det innebærer

Ja, søker forplikter seg til dette

5

Nei, søker forplikter seg ikke til dette.

0

   

 

Prioriterte virksomheter Totalt 15 mulige poeng

4.

Etterspørrer i søknaden er en eller flere små virksomheter.

Ja, alle etterspørrere i søknaden er virksomheter med 50 eller færre ansatte.

15/15

Ja, noen etterspørrere i søknaden har 50 eller færre ansatte, men ikke alle.

5/15

Nei, etterspørrer i søknaden er kun virksomheter med mer enn 50 ansatte,

0/15

Målgruppe Totalt 45 mulige poeng

5.

Kursdeltakerne har lav formell utdannelse (ingen høyere bestått utdannelse enn grunnskole), og/eller de er innvandrere ansatt i lavkompetanseyrker. (Innvandrere i lavkompetanseyrker er prioritert målgruppe uavhengig av utdannelse.)

Ja, alle deltakerne i søknaden er i prioritert målgruppe.

 

15/15

Ja, halvparten eller mer av deltakerne er i prioritert målgruppe.

 

10/15

Ja, mindre enn halvparten av deltakere er i prioritert målgruppe.

 

5/15

Nei, ingen av deltakerne er i den prioriterte målgruppen.

 

0/15

6.

Kursdeltakerne har flere års praksis i sitt yrke og er derfor nære å kunne ta fagbrev som praksiskandidater.

Ja, alle deltakerne i søknaden har minst 4 års praksis.

 

30/30

Ja, halvparten eller mer av deltakerne i søknaden har minst 4 års praksis og/eller alle deltakerne i søknaden har minst 2 års praksis.

 

20/30

Ja, halvparten eller mer av deltakerne i søknaden har minst 2 års praksis.

 

10/30

Ja, et mindretall av deltakerne i søknaden har minst 2 års praksis.

 

5/30

Nei, ingen av deltakerne i søknaden har 2 års praksis eller mer.

0/30

Opplæring Totalt 25 mulige poeng

7.

Søker forplikter seg til å tilrettelegge opplæringen slik at den er knyttet til deltakernes oppgaver på arbeidsplassen. Det kan skje ved at opplæringen skjer på deltakernes arbeidsplass i forbindelse med deres arbeidssituasjon, eller at opplæringen tar utgangspunkt i materiell fra deltakernes arbeidsplass. Slikt materiell kan være dokumenter relatert til deltakernes stilling og arbeidsoppgaver, HMS-dokumenter og liknende.*

Forpliktelsen gjelder for alle kurstimene i søknaden

15/15

 

Forpliktelsen gjelder for halvparten eller mer

av kurstimene i søknaden

8/15

Forpliktelsen gjelder for under halvparten av kurstimene i søknaden

0/15

8.

Søker forplikter seg til å påse at undervisningen, helt eller delvis, finner sted i deltakernes arbeidstid. (Det vil si at hele kurset eller deler av kurset regnes som arbeidstid for deltakerne og at de mottar lønn for denne tiden.)

 

Ja, hele eller deler av kursene i søknaden vil finne sted i arbeidstiden til deltakere. 

5

Nei, søker forplikter seg ikke til dette.

0

9.

Opplæringen i søknaden er ledd i en større opplæringsprosess eller plan for opplæring i etterspørrervirksomheten(e).

Ja.

5

Nei.

0

 

* Ut fra retningslinjene til Kompetansepluss arbeid skal opplæringen være praksisnær og tilpasset deltakernes arbeid.

**Kompetanse Norge kan vurdere om annen videreutdanning/ kompetanse tilsvarende arbeidsmengde på 30 studiepoeng (for seg eller kombinert med dokumentert praksis) kan anses som å være likeverdig kompetanse med de nevnte videreutdanningene.

Det må i tilfelle søkes om vurdering av annen relevant videreutdanning/ kompetanse seinest 3 uker før søknadsfrist. Søknad sendes til kompetansepluss@kompetansenorge.no.