Søknadsprosess

Samlingsbasert opplæring i Kompetansepluss må stanses i kommuner med høyt tiltaksnivå. Aktuelle kommuner er opplistet i Kapittel 5A, 5B og 5C i Covid-19-forskriften. I øvrige kommuner er opplæringsvirksomhet i Kompetanse pluss ihht. §12a åpen. Generell informasjon om covid-19 og Kompetansepluss. (Oppdatert 07.05.2021).

Kompetansepluss

Kompetanse Norge behandler søknadene, tildeler midler og følger opp prosjektene. Her kan du se hva som skjer fra søknadsperioden til tildelingen er klar.

Status Kompetansepluss fagopplæring:

1 Søknads-perioden er åpen

Søknadsperioden er åpen

Søknadsperiode for Kompetansepluss ventes til høsten

2 Søknadsperioden er stengt

Søknadsperioden er stengt

Søknadsportalen er stengt og søknadene blir registrert og fordelt til saksbehandling.

3 Søknads-behandling

Gjennomgang av søknader

Søknadene er til behandling.

4 Godkjenne økonomisk ramme

Godkjenning av økonomisk ramme

Liste over innvilgede søknader varsles Kunnskapsdepartementet for å få godkjent den økonomiske rammen. Brev til søkerne skrives. 

5 Tildelingen er klar

Tildelingen er klar

Informasjon om hvilke prosjekter som har fått midler er klar (kunngjøring), og brevene er klar for utsendelse.