Prioritering av søknader 2020

Generelle prioriteringer og sikring av faglig bredde

Alle kvalifiserte søknader vil bli tildelt en poengsum mellom 0 og 100 basert på tabellen nedenfor.

Ettersom dette fortsatt er ei prøveordning med begrensa midler, vil Kompetanse Norge dersom det er oversøking, kunne foreta prioritering av søknader på bakgrunn av søknadens innhold og for å sikre geografisk og faglig spredning. Prøveordninga har mål å gi erfaringer med å

  • organisere og gjennomføre den kombinerte opplæringa på ulike måter
  • involvere ulike typer tilbydere
  • gi fagopplæring kombinert med grunnleggende ferdigheter innen ulike fagområder
  • prosjekter innenfor ulike fag og i ulike deler av landet

Utgangspunkt for prioritering vil være ei rangering av søknadene etter poengsum fra høyest til lavest. Målene med prøveordninga vil kunne overstyre poengfordelinga, og vil bli tillagt vekt i prioriteringa av søknader ved oversøking.

Kompetanse Norge vil kunne avslå søknader der prosjektbeskrivelsen er særlig mangelfull.

Poeng;                                                                                                                     Totalt 100 mulige poeng

Erfaring med - og kompetanse til Kompetanseplussopplæring

 

Totalt 15 mulige poeng

1.  Underviser på kursene har erfaring med gjennomføring av opplæring for voksne i de grunnleggende ferdighetene som søknaden omfatter, og erfaring med gjennomføring av grunnleggende norskundervisning og/eller samiskundervisning for voksne dersom søknaden omfatter disse.

(Dette må kunne dokumenteres av tilbyder tilbyder på forespørsel fra Kompetanse Norge)

Ja

5/5

Nei

0/5

2. Søker forplikter seg til å påse at underviser på kursene har fullført kurs i å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter utviklet av Kompetanse Norge.

Ja

5/5

Nei

0/5

3. Søker forplikter seg til å påse at underviser i grunnleggende ferdigheter eller norsk/ samisk har minimum 30 studiepoeng relevant videreutdannelse**.
Det innebærer:

(Dette må kunne dokumenteres av tilbyder på forespørsel fra Kompetanse Norge)

Ja, søker forplikter seg til dette

5/5

Nei, søker forplikter seg ikke til dette.

0/5

 

Prioriterte virksomheter

 

Totalt 20 mulige poeng

4. Etterspørrer i søknaden er en eller flere små virksomheter.

Ja, alle etterspørrere i søknaden er virksomheter med 50 eller færre ansatte.

20/20

Ja, noen etterspørrere i søknaden har 50 eller færre ansatte, men ikke alle.

10/20

Nei, etterspørrer i søknaden er kun virksomheter med mer enn 50 ansatte,

0/20

Prioritert målgruppe

 

Totalt 45 mulige poeng

5. Kursdeltakerne har lav formell utdanning, det vil si ingen høyere bestått utdanning enn grunnskole.

(Deltakere med videregående nivå yrkesfaglig utdanning fra utlandet, som ikke er godkjent, har ingen høyere bestått utdanning enn grunnskole)

Ja, alle deltakerne i søknaden er i prioritert målgruppe.

 

15/15

Ja, halvparten eller mer av deltakerne er i prioritert målgruppe.

 

10/15

Ja, mindre enn halvparten av deltakere er i prioritert målgruppe.

 

5/15

Nei, ingen av deltakerne er i den prioriterte målgruppen.

 

0/15

6. Kursdeltakerne har flere års praksis i sitt yrke og er derfor nære å kunne ta fagbrev som praksiskandidater.

Ja, alle deltakerne i søknaden har minst 4 års praksis.

 

30/30

Ja, halvparten eller mer av deltakerne i søknaden har minst 4 års praksis og/eller alle deltakerne i søknaden har minst 2 års praksis.

 

20/30

Ja, halvparten eller mer av deltakerne i søknaden har minst 2 års praksis.

 

10/30

Ja, et mindretall av deltakerne i søknaden har minst 2 års praksis.

 

5/30

Nei, inga av deltakerne i søknaden har 2 års praksis eller mer.

0/30

Opplæring

 

Totalt 20 mulige

7. Søker forplikter seg til å tilrettelegge opplæringa slik at den er knytta til deltakernes oppgaver på arbeidsplassen. Det kan skje ved at opplæringa skjer på deltakernes arbeidsplass i forbindelse med deres arbeidssituasjon ved normal drift, eller at opplæringa tar utgangspunkt i materiell fra deltakernes arbeidsplass. Slikt materiell kan være dokumenter relatert til deltakernes stilling og arbeidsoppgaver, HMS-dokumenter og liknende.*

Dersom virksomheten åpner for at permitterte og tidligere ansatte som nå er arbeidsledig kan delta, så gjelder denne forpliktelsen også dem.

Forpliktelsen gjelder for alle kurstimene i søknaden

15/15

 

Forpliktelsen gjelder for halvparten eller mer

av kurstimene i søknaden

8/15

Forpliktelsen gjelder for under halvparten av kurstimene i søknaden

0/15

8. Søker forplikter seg til å påse at undervisninga, helt eller delvis, finner sted i deltakernes arbeidstid ved normal drift av virksomheten. (Det vil si at hele kurset eller deler av kurset regnes som arbeidstid for deltakerne og at de mottar lønn for denne tiden.)

Denne forpliktelsen gjelder ikke permitterte eller arbeidsledige som virksomheten gir anledning til å delta.

Ja, hele eller deler av kursene i søknaden vil finne sted i arbeidstiden til deltakere. 

5

Nei, søker forplikter seg ikke til dette.

0

* Ut fra retningslinjene til Kompetansepluss arbeid skal opplæringa være praksisnær og tilpasset deltakernes arbeid.

**Kompetanse Norge kan vurdere om annen videreutdanning/ kompetanse tilsvarende arbeidsmengde på 30 studiepoeng (for seg eller kombinert med dokumentert praksis) kan anses som å være likeverdig kompetanse med de nevnte videreutdanninga.

Det må i tilfelle søkes om vurdering av annen relevant videreutdanning/ kompetanse seinest 2 uker før søknadsfrist. Søknad sendes til kompetansepluss@kompetansenorge.no.