Kvalifiseringskriterier for prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss arbeid 2020

Kriteriene bygger på Kunnskapsdepartementets retningslinjer for Kompetansepluss arbeid  og melding om tilpasninger til situasjonen med koronarestriksjoner.

Prosjektene må oppfylle kvalifiseringskriteriene gjennom hele prosjektperioden. Hvis søknaden ikke oppfyller formelle krav, vil søknaden bli avvist uten videre behandling.

Kvalifiserte søknader vil bli prioritert i henhold til prioriteringskriteriene.

Søker – etterspørrer og tilbyder

Krav til søkere og samarbeidsparter

Søker må enten være:

  • en etterspørrer av opplæring (opplæringsmottaker), altså en bedrift med ansatte* som skal være deltakere i prosjektet. En etterspørrer må søke i samarbeid med en tilbyder.
  • en tilbyder av opplæring. En tilbyder må søke i samarbeid med minst én etterspørrer.
  • en arbeidslivsorganisasjon, næringssammenslutning eller næringsforening. En slik organisasjon må søke i samarbeid med både en tilbyder og minst én etterspørrer.

* se nærmere krav til ansatte under punktet Deltakere

Søker og alle samarbeidspartene i søknaden må være registrert i Brønnøysundregisteret. Tilbyder skal i tillegg være registrert med en næringskode som viser at de har opplæring som formål, dvs næringskode i kategorien P-utdanning –næringskode 85.xxx. Les mer om næringskoder.

Kursholder må ha erfaring i å tilby teoriopplæring for praksiskandidater eller fagopplæring, fortrinnsvis innenfor det faget eller programområdet søknaden omfatter, og kompetanse til å gjennomføre slik opplæring. Det må framgå av søknaden eller vedlagt samarbeidsavtale med kursholder hvordan kravet til fagopplæringskompetanse skal ivaretas.

Etterspørrer skal om det er mulig bidra med å støtte opp om opplæringstiltaket, som å låne ut nødvendig utstyr, bidra med faglige ressurser i opplæringa, lokaler eller annet dersom den praktiske situasjonen tillater det.

En søknad kan inneholde inntil ti etterspørrere. Alle søknadene vil vurderes individuelt.

Intensjonsavtale om samarbeid

En intensjonsavtale, signert av ledelsen hos hver av partene i prosjektet, skal legges ved søknaden. Med ledelsen menes her en person med beslutningsmyndighet knyttet til personell og økonomi i virksomheten, og dermed har tilstrekkelig myndighet til å forankre prosjektet. Partene i prosjektet nevnt i intensjonsavtalen må være de samme som partene nevnt i søknadsskjema. Søker kan benytte Kompetanse Norges mal til intensjonsavtale, eller benytte en egen avtale så lenge det tydelig framkommer at den inneholder samme informasjon som malen.

På grunn av korona-restriksjonene, kan vi akseptere at intensjonsavtalen som alternativ til signatur er godkjent på e-post. Kopi av e-posten må vedlegges søknaden.

Deltakerne

Deltakerne skal være voksne arbeidstakere, primært med lav formell utdanning, som trenger opplæring for å kunne ta fagbrev som praksiskandidat og som i tillegg har behov for å styrke sine grunnleggende ferdigheter, norsk- eller samiskferdigheter.

Deltakerne må ha arbeidspraksis innenfor fagområdet det skal gis opplæring i. De må ha vært ansatt av- og arbeida hos etterspørrer fram til mars 2020. Lærlinger kan ikke være deltakere.

De som var ansatt fram til mars 2020, kan delta i opplæringa selv om de etter dette er permittert eller oppsagt på grunn av korona-restriksjonene.

Deltakerne må kunne følge opplæringa på norsk, eller på samisk når det er samisk som er opplæringsspråket.

Opplæringa

Beskrivelsen av opplæringa må vise at kursene kombinerer opplæring i grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter og/eller grunnleggende norsk/samisk med opplæring som forbereder deltakerne til å kunne ta fagbrev som praksiskandidater. Søknader som bare omfatter fagopplæring eller bare grunnleggende ferdigheter (ordinær Kompetanseplussopplæring) er dermed ikke kvalifisert.

Med opplæring i grunnleggende lese-, skrive- og muntlige ferdigheter menes opplæring for deltakere som behersker norsk, men har behov for opplæring for å styrke en eller flere av disse ferdighetene. Opplæringa skal ta utgangspunkt i læringsmål i grunnleggende ferdigheter.

Med norskopplæring menes mer grunnleggende opplæring i norsk for deltakere med norsk som andrespråk. Opplæringa skal da ta utgangspunkt i Utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere.  

Beskrivelsen i søknaden skal synliggjøre at opplæringa

  • skal forberede deltakerne til å kunne ta fagbrev gjennom praksiskandidatordninga
  • tar utgangspunkt i læringsmålene i grunnleggende ferdigheter. Norskopplæring ta utgangspunkt i utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere
  • er praksisnær og knytta til deltakernes arbeidssituasjon

Opplæringa skal i hovedsak være organisert som gruppeopplæring. Tid til selvstudium, individuell oppfølging eller veiledning av deltakere telles ikke som kurstimer i prosjektet.

Kravene til opplæring gjelder i utgangspunktet også for nettbasert opplæring, inkludert opplæring over Skype, video eller liknende. Korona-restriksjonene gjør imidlertid at det ikke kan kreves at deltakere og kursholder skal være logga på samtidig innenfor et gitt tidsrom og på en gitt plattform der opplæringa finner sted, som dokumentasjon for opplæringa. Det må beskrives i søknaden hvordan man vil sikre at deltakerne får så mye opplæring som det er gitt tilsagn til ved nettbasert opplæring.

Veiledende gruppestørrelse er ti til tolv deltakere. Det må planlegges for minimum fem deltakere.

Opplæringa skal foregå i Norge, inklusive Svalbard.

Opplæringstiltaket kan starte tidligst 01.07.2020 og må være gjennomført innen 01.05.2022.

Rammeprosjekt innenfor rammetilsagnet kan starte opplæringa umiddelbart etter at den enkelte søknaden om rammeprosjektet er godkjent.