Søk midler til fagopplæring i Kompetansepluss 2020

Prøveordninga med fagopplæring i Kompetansepluss videreføres og utvides til cirka 40 millioner kroner i 2020. Frist for rammetilsagn er fortløpende fram til 30. mai. Frist for enkeltprosjekt var 2. juni.

Opplæringa skal styrke deltakernes grunnlag for å kunne ta fagbrev som praksiskandidater og må derfor kombinere fagopplæring med opplæring i grunnleggende ferdigheter eller norsk/samisk.

Korona-restriksjonene får konsekvenser for alle, både virksomheter og enkeltpersoner. Opplæringa kan bidra til at de som er i arbeid står sterkere og får ei mer varig tilknytting til arbeidslivet. I tillegg kan de som er permittert eller har blitt arbeidsledige, få oppgradert kompetanse som kan gjøre det enklere å komme inn i arbeidslivet igjen.

I forhold de to forrige utlysningene har vi gjort flere endringer som er spesielle tilpasninger til dagens situasjon. Søknadsfristen er lagt så tidlig at søknadene skal kunne behandles før sommeren.

To muligheter til å søke

Vi legger til rette for at det både kan søkes om rammetilsagn, som gjør det mulig å starte prosjekter allerede i vår, og om enkeltprosjekter som vil bli tildelt før sommeren. Utlysninga omfatter derfor

1. Rammetilsagn til godkjente tilbydere på inntil 910 000 kroner, som søkes og behandles fortløpende fra utlysningstidspunktet fram til 30. mai

Tilbydere som får innvilga rammetilsagn, kan sette i gang rammeprosjekter når det er behov for det og etter fortløpende godkjenning av søknad om rammeprosjekter hos Kompetanse Norge.

2. Tilskudd til enkeltprosjekter med søknadsfrist 2. juni 2020

For å få erfaring fra så mange forskjellige prosjekter som mulig i prøveordninga, vil det bare bli innvilget inntil to søknader per tilbyder, uavhengig av om tilbyder står som søker eller samarbeidspartner. Denne avgrensinga gjelder bare søknader om tilskudd til enkeltprosjekter.

Hvem kan søke?

1. Rammetilsagn
Bare tilbydere som er godkjente kompetanseplusstilbydere eller har søkt godkjenning per 1. april 2020, kan søke om rammetilsagn. Godkjente tilbydere må i tillegg dokumentere at de har kompetanse i og erfaring fra opplæring av praksiskandidater eller fagopplæring for voksne.

2. Tilskudd til enkeltprosjekter i fagopplæring i Kompetansepluss arbeid
Både tilbydere, etterspørrervirksomheter og næringsorganisasjoner kan søke. Se kvalifikasjonskriteriene for å se hvilke krav som stilles til søker.

I søknader om enkeltprosjekter er det et krav at tilbyder har kompetanse og erfaring med opplæring av praksiskandidater eller fagopplæring for voksne innenfor relevante fagområder.

Både søknadsprosessen og gjennomføringa av prosjektet skal være et samarbeid mellom tilbyder og etterspørrer. Tilskuddsmottaker har ansvar for å følge opp tilskuddet i tråd med søknaden og vilkårene for tilsagnet.

 

Hva er spesielt for utlysninga i 2020?

  • Offentlige og private virksomheter som var i normal drift fram til restriksjonene starta, kan søke på grunnlag av opplæringsbehovene til de som var ansatt fram til da. Det betyr at ansatte som nå er permitterte eller arbeidsledige også kan delta på opplæring.
  • Merk at for tilbyder i prosjektet må ha næringskode i kategorien P-utdanning – altså næringskode 85.xxx
  • Vi har laga en intensjonsavtale som skal legges ved søknaden til erstatning for samarbeidsavtalen fordi mange virksomheter er usikre på hvordan det går videre.
    Kravene til nettundervisning kan tilpasses situasjonen – se kvalifikasjonskriteriene.
  • Vi har en oppdatert mal for frammøteliste med enkel veileder som forklarer punktene som skal fylles ut.

Om opplæringa

Det er viktig å merke seg at dette ikke er formell fagopplæring, men opplæring som skal styrke grunnlaget for å kunne ta teorieksamen og fagprøve som praksiskandidat. Til forskjell fra ordinært Kompetansepluss arbeid, skal disse kursene kombinere fagopplæring med opplæring i grunnleggende ferdighet eller norsk/samisk. Det søkes om kurs på 100, 150 eller 200 timer totalt.

I søknaden skal det oppgis hvilke grunnleggende ferdigheter og hvilket fag og utdanningsprogram opplæringa skal rettes mot.

Etterspørrer og tilbyder må samarbeide om hvordan opplæringa skal planlegges, gjennomføres og organiseres. Innhold, metode og læringsressurser som planlegges brukt i opplæringa må beskrives i søknaden.

Siden fagopplæring i Kompetansepluss er ei prøveordning må alle parter i prosjektene forplikte seg til å bidra til evaluering av ordninga og svare på spørreundersøkelser, intervjuer eller lignende.

Tilskuddet

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Tilskuddet kan ikke brukes til opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering, til opplæring i bedriftsinterne systemer eller til å dekke anskaffelser, som for eksempel teknisk utstyr.

Opplæringa skal være gratis for deltakerne.

Interessert i å søke?

Du må sette deg inn i kvalifiseringskriteriene for å vite hva som kreves. Det kan også være lurt å gå gjennom søknadsskjemaet tidlig i søknadsprosessen for å få oversikt over hva som kreves i samarbeidet om søknaden mellom tilbyder og etterspørrer.

Hvordan søknadene prioriteres, framgår av prioriteringskriteriene.

Søknadsfrist og levering av søknad

Søknaden må være komplett med vedlagt intensjonssavtale og eventuell annen dokumentasjon innen søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert ved søknadsfristens utløp. Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandla.

Søknadsfrist var 2. juni 2020

Rammetilsagn og rammeprosjekter

Søknad om rammetilsagn sendes til postmottak@kompetansenorge.no fra utlysning til seinest 30. mai 2020.

Last ned Søknadskjema for rammetilsagn (Word).

Tilbydere som har fått rammetilsagn kan søke rammeprosjekter. Det er ingen søknadsfrist for rammeprosjektsøknader.

Søknadsskjema for rammeprosjekt