Krav til søknad om Kompetansepluss fagopplæring 2021

Kravene bygger på Kunnskapsdepartementets retningslinjer for Kompetansepluss arbeid. Kompetansepluss fagopplæring er ei prøveordning i henhold til punkt 1.5 i retningslinjene.

Prosjektene det søkes om, må oppfylle disse kravene gjennom hele prosjektperioden. Hvis søknaden ikke oppfyller formelle krav, vil søknaden bli avvist uten videre behandling.

Kvalifiserte søknader vil bli prioritert i henhold til prioriteringskriteriene.

Søker – opplæringsmottaker og opplæringstilbyder

Krav til søkere og samarbeidsparter.

Søker må enten være:

  • en opplæringsmottaker av opplæring, altså en bedrift med ansatte* som skal være deltakere i prosjektet. En opplæringsmottaker må søke i samarbeid med en opplæringstilbyder.
  • en opplæringstilbyder av opplæring. En opplæringstilbyder må søke i samarbeid med minst én opplæringsmottaker.
  • en arbeidslivsorganisasjon, næringssammenslutning eller næringsforening. En slik organisasjon må søke i samarbeid med både en opplæringstilbyder og minst én opplæringsmottaker.

* se nærmere krav til ansatte under avsnittet Deltakere.

Søker og alle samarbeidspartene i søknaden må være registrert i Brønnøysundregisteret. Opplæringstilbyder skal i tillegg være registrert med en næringskode som viser at de har opplæring som formål, dvs. en næringskode i kategorien P-utdanning (85.xxx). Les mer om næringskoder.

Kursholder må ha erfaring i å tilby teoriopplæring for praksiskandidater eller fagopplæring, fortrinnsvis innenfor det faget eller programområdet søknaden omfatter, og kompetanse til å gjennomføre slik opplæring. Det må framgå av søknaden eller vedlagt samarbeidsavtale med kursholder hvordan kravet til fagopplæringskompetanse skal ivaretas.

Opplæringsmottaker skal om det er mulig bidra med å støtte opp om opplæringstiltaket, som å låne ut nødvendig utstyr, bidra med faglige ressurser i opplæringa, lokaler eller annet dersom den praktiske situasjonen tillater det.

Kompetansepluss fagopplæring er ei prøveordning. Søker og samarbeidspartnere må derfor forplikte seg til å delta i evaluering av ordninga.

En søknad kan inneholde inntil ti opplæringsmottakere. Alle søknadene vil vurderes individuelt.

Forankring av søknaden

Alle partene i prosjektet står ansvarlig for forpliktelsene i søknaden. Ved elektronisk signering i søknadsportalen, har alle partene forplikta seg. Det skal ikke skrives egne samarbeidsavtaler.

Søknaden kan ikke sendes inn før alle partene har signert.

Deltakere

Deltakerne i opplæringa skal være voksne arbeidstakere, primært med lav formell utdanning, som trenger opplæring for å kunne ta fagbrev som praksiskandidat og som i tillegg har behov for å styrke sine grunnleggende ferdigheter, norsk- eller samiskferdigheter.

Deltakerne må ha arbeidspraksis innenfor fagområdet det skal gis opplæring i. De må ha vært ansatt av- og arbeida hos opplæringsmottaker i minst 6 måneder i løpet av de siste to årene. Lærlinger kan ikke være deltakere.

Ansatte som er permittert eller har blitt oppsagt på grunn av korona-restriksjonene, kan delta i opplæringa dersom opplæringsmottaker ønsker det.

Deltakerne må kunne følge opplæringa på norsk, eller på samisk når det er samisk som er opplæringsspråket.

Opplæringa

Målet med opplæringa er å styrke deltakernes grunnlag for å kunne gjennomføre praksiskandidateksamen. Kursene skal derfor kombinere opplæring i grunnleggende ferdigheter (les/skriv, regning, muntlig og digitale ferdigheter) eller norsk-/samiskopplæring med opplæring som forbereder deltakerne til å kunne ta fagbrev som praksiskandidater. Søknader som bare omfatter fagopplæring eller bare grunnleggende ferdigheter (ordinær Kompetanseplussopplæring) er dermed ikke kvalifisert.

Med opplæring i grunnleggende lese-, skrive- og muntlige ferdigheter menes opplæring for deltakere som behersker norsk, men har behov for opplæring for å styrke en eller flere av disse ferdighetene. Opplæringa skal da ta utgangspunkt i læringsmål i grunnleggende ferdigheter.

Med norskopplæring menes mer grunnleggende opplæring i norsk for deltakere med norsk som andrespråk. Norskopplæringa skal ta utgangspunkt i Utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere.

Beskrivelsen i søknaden skal synliggjøre at opplæringa

  • skal forberede deltakerne til å kunne ta fagbrev gjennom praksiskandidatordninga
  • tar utgangspunkt i læringsmålene i grunnleggende ferdigheter.
  • Norskopplæring ta utgangspunkt i utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere
  • er praksisnær og knytta til deltakernes arbeid

Opplæringa skal i hovedsak være organisert som gruppeopplæring. Tid til selvstudium, individuell oppfølging eller veiledning av deltakere telles ikke som kurstimer i prosjektet.

Kravene til opplæringa gjelder i utgangspunktet også for nettbasert opplæring, inkludert opplæring over Skype, video eller liknende. Det må kunne dokumenteres i etterkant at deltakerne har fått så mange timer opplæring som det er gitt tilskudd til i det enkelte kurs.

Veiledende gruppestørrelse er ti til tolv deltakere. Det må planlegges for minimum fem deltakere per kurs.

Opplæringa skal foregå i Norge, inklusive Svalbard.

Opplæringstiltaket kan starte tidligst 06.04.2021 og må være gjennomført innen 30.06.2023.

Opplæringa skal være gratis for deltakerne. Det skal ikke være økonomiske sanksjoner rettet mot deltakerne knyttet til gjennomføringen av kurs.

Tilskuddet kan ikke brukes til opplæring som er dekka av annen offentlig finansiering, til bedriftsintern opplæring eller til å dekke anskaffelser, som for eksempel teknisk utstyr.