Søk midler til Kompetansepluss fagopplæring 2021

Prøveordninga med fagopplæring i Kompetansepluss videreføres, og det lyses ut cirka 20 millioner kroner til ordninga i 2021. Frist for å søke midler var 16. mars.

Opplæringa skal styrke deltakernes grunnlag for å kunne ta fagbrev som praksiskandidater og må derfor kombinere fagopplæring med opplæring i grunnleggende ferdigheter eller norsk/samisk. Opplæringa vil bidra til at de som gjennomfører den, står sterkere og kan få mer varig tilknytting til arbeidslivet.

For å få erfaring fra så mange forskjellige prosjekter som mulig i prøveordninga, vil det bare bli innvilget inntil to søknader per opplæringstilbyder, uavhengig av om opplæringstilbyder står som søker eller samarbeidspartner.

Hvem kan søke?

Både opplæringstilbydere, opplæringsmottakere (det vil si offentlige eller private virksomheter) og næringsorganisasjoner kan søke. Les mer om dette i krav til søknaden.

Både søknadsprosessen og gjennomføringa av prosjektet skal være et samarbeid mellom opplæringstilbyder og minst en opplæringsmottaker.

En opplæringstilbyder må ha næringskode som viser at virksomheten driver med opplæring/undervisning, dvs. næringskode i kategori P-utdanning – næringskode 85.xxx. Det er i tillegg et krav i Kompetansepluss fagopplæring at opplæringstilbyder har kompetanse og erfaring med opplæring av praksiskandidater eller fagopplæring for voksne innenfor relevante fagområder.

Søker mottar tilskuddet og har ansvar for å følge opp prosjektet i tråd med søknaden og vilkårene for tilsagnet.

 

Hva er spesielt for utlysninga av Kompetansepluss fagopplæring i 2021?

 • Søknaden skal leveres på Kompetanse Norges nye søknadsportal. Det innebærer at
  • alle samarbeidspartnerne må forplikte seg til søknaden ved å signere elektronisk før søknaden kan sendes inn.
  • det ikke skal leveres egne samarbeidsavtaler med søknadene, ref. punktet over
  • tilsagn og videre kommunikasjon rundt tildelte prosjekter skjer gjennom søknadsportalen.
  • søker får bedre oversikt over egne søknader og oppfølging av tildelte prosjekter.
  • vi gjerne vil ha tilbakemeldinger dersom noe bør forbedres eller er vanskelig å forstå i den nye søknadsportalen.
 • Timesatsen økes til 1 500 kroner per opplæringstime.

Om opplæringa

Det er viktig å merke seg at dette ikke er formell fagopplæring, men opplæring som skal styrke grunnlaget for å kunne ta teorieksamen og fagprøve som praksiskandidat. Til forskjell fra ordinært Kompetansepluss arbeid eller fra vanlig teoriopplæring for praksiskandidater, skal disse kursene kombinere fagopplæring med opplæring i grunnleggende ferdigheter eller norsk/samisk. Det søkes om kurs på 100, 150 eller 200 timer totalt.

I søknaden skal det oppgis hvilke grunnleggende ferdigheter og hvilket fag og utdanningsprogram opplæringa skal rettes mot.

NB: Det kan også i år bare søkes om inntil to kurs i hver søknad.

Opplæringsmottaker og opplæringstilbyder må samarbeide om hvordan opplæringa skal planlegges, gjennomføres og organiseres. Innhold, metode og læringsressurser som planlegges brukt i opplæringa må beskrives i søknaden.

Siden fagopplæring i Kompetansepluss fortsatt er ei prøveordning, må alle parter i prosjektene forplikte seg til å bidra til evaluering av ordninga og svare på spørreundersøkelser, intervjuer eller lignende.

Tilskuddet

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 500,-. En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert 15 minutters pause. Det er ikke anledning til å omregne og innrapportere 45 minutter som en opplæringstime.

Tilskuddet kan ikke brukes til opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering, til opplæring i bedriftsinterne systemer eller til å dekke anskaffelser, som for eksempel teknisk utstyr.

Opplæringa skal være gratis for deltakerne.

Interessert i å søke?

Du må sette deg inn i krav til søknaden for å vite hva som kreves. Det kan også være lurt å gå gjennom søknadsskjemaet tidlig i søknadsprosessen for å få oversikt over hva som dere må avtale i samarbeidet om søknaden mellom opplæringstilbyder og opplæringsmottaker.

Hvordan søknadene prioriteres, framgår av prioriteringskriteriene.

Søknadsfrist og levering av søknad

Søknaden må være komplett med eventuell nødvendig vedlagt dokumentasjon. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert ved søknadsfristen.

Søknadsfristen er ute.

Tilskuddsportalen

Kompetanse Norge har en ny portal hvor du kan søke, får svar på søknad og andre brev som kommer fra Kompetanse Norge. Logg inn i portalen og få oversikt over alle tilskuddene (innlogging er oppe til høyre i portalen)

 • All kommunikasjon med saksbehandlere går gjennom portalen.
 • Du kan følge egne pågående og historiske saker, også utbetalinger.
 • Alle dokumenter dere skal sende inn signeres i ID porten, også eventuelle samarbeidspartnere.
 • Du kan administrere tilganger for andre i egen virksomhet selv.