Kompetansepluss Arbeid 2021

I Kompetansepluss arbeid kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og digitale ferdigheter, eller opplæring i norsk og/eller samisk for voksne i arbeid, primært med lav formell utdanning.

Hvem kan søke om tilskudd fra Kompetansepluss arbeid?

En søknad til Kompetansepluss arbeid skal være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder, minst én etterspørrerbedrift, og eventuelt andre organisasjoner som er involvert i prosjektet, som en næringsforening eller en arbeidslivsorganisasjon.

Husk at det er den virksomheten som står som søker som blir ansvarlig for å motta og forvalte et eventuelt tilskudd, holde kontakten med Kompetanse Norge underveis, og å rapportere når opplæringen er avsluttet.

Hva er nytt i utlysningen for 2021?

Viktige endringer å merke seg i årets utlysning:

  • Kursdeltakere med grunnskole som høyeste fullførte utdanning/ lite formell utdanning prioriteres.
  • Ved årets utlysning er kurs som kombinerer lesing/skriving med regneferdigheter prioritert.
  • Timesatsen økes til 1500 kr per opplæringstime.
  • Bemanningsbyrå som leier ut arbeidskraft kan søke i samarbeid med en Godkjent Kompetansepluss tilbyder og etterspørrerbedrifter der kursdeltakere skal utføre sitt arbeid. Tilbyder skal stå som søker og tilskuddsmottaker. 

 

Avgrensninger

Det er ikke mulig å søke tilskudd til:

  • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering, for eksempel tiltak gjennom NAV
  • fagopplæring og lærlinger
  • opplæring i bedriftsinterne systemer og -utstyr
  • opplæring organisert som selvstudium

Tilskuddet dekker ikke anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr.

Kurs

Søkeren setter sammen kurs ut fra modulene i søknadsskjemaet. Hver modul angir et bestemt antall timer med opplæring i en grunnleggende ferdighet. Størrelsene på modulene er fastsatt ut fra faglige vurderinger, og forskjellige ferdigheter har dermed forskjellige moduler.

Ett kurs kan ikke kombinere moduler i opplæring i norsk eller samisk med opplæring i lesing/skriving eller muntlige ferdigheter.

Søker kan sette sammen kurs ut fra følgende moduler:

Antall timer

30

40

50

80

100

150

Lesing/skriving

-

X

X

X

X

X

Regning

-

X

X

X

-

-

Digitale ferdigheter

X

X

X

-

-

-

Muntlige ferdigheter

X

X

X

-

-

-

Norsk eller samisk

-

-

X

-

X

X


Kurs kan tidligst begynne 01.01.2021 og skal være avsluttet slik at tilskuddsmottaker har tid til å lage sluttrapport innen 01.09.2022. Søkere som starter opplæring før de har mottatt svar på sin søknad gjør dette på egen risiko og regning. Opplæringen kan ikke være startet og avsluttet før søker har mottatt tilsagn om tilskudd.

Samisk satsing-øremerkede midler for tildelingsrunden 2021

For å være kvalifisert til samisk satsing, må bedriftene og deltakere være fra det samiske språkforvaltningsområdet. Per 01.01.2020 gjelder det kommunene Unjárga-Nesseby, Deatnu-Tana, Porsanger-Porsáŋgu, Kárášjohka-Karasjok, Guovdageaidnu-Kautokeino, Gáivuotna-Kåfjord, Loabák-Lavangen, Hábmer-Hamarøy, Aarborte-Hattfjelldal, Raarvihke-Røyrvik, Snåase-Snåsa og Røros.

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en timesats på kr. 1 500,-. Denne satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter med bedriften, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Antall timer per kurs angir hvor mange timer opplæring med lærer som skal gjennomføres per gruppe.

En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert 15 minutters pause. Det er ikke anledning til å omregne og innrapportere 45 minutter som en opplæringstime.

Satsingen i de samiske språkforvaltningsområdene åpner for dekking av ekstra reiseutgifter for opplæringstilbyderne og deltakere med ekstra høye reiseutgifter. Det kan også gis ekstra støtte til rekruttering og motivering. Dersom det er behov for ekstra midler til disse formålene, skal søker begrunne behovet, sette opp et budsjett og angi beløp det søkes om. Budsjett skal legges ved søknaden.

Rapportering

De som mottar tilskudd, må registrere deltakere ved oppstart av kurs og rapportere om økonomi og gjennomføring ved avslutning av prosjektet.

Eventuelle endringer i prosjektet skal bli rapportert fortløpende til Kompetanse Norge.
Opplæringstiltak som får tilskudd, skal gjennomføres innenfor tidsrammen søkeren har satt opp i søknaden.

Endring som skjer undervis i gjennomføringen av opplæringstiltaket skal meldes til Kompetanse Norge fortløpende.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknaden må være komplett innen søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert før søknadsfristen går ut. Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Fristen er ute.

Det er felles innloggingsside både for Kompetansepluss frivillighet og Kompetansepluss arbeid.