Kompetansepluss frivillighet

Søknadsfristen var 13. november 2017. I Kompetansepluss frivillighet kan en søke om penger til kurs i grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norsk-/samiskferdigheter for voksne, primært med lite formell utdanning. Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk.

Hvem kan søke om penger fra Kompetansepluss frivillighet?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om penger fra Kompetansepluss frivillighet.

Samarbeid i Kompetansepluss frivillighet

Den frivillige organisasjonen som søker er ansvarlig for prosjektet, men kan inngå samarbeid med andre frivillige organisasjoner og opplæringstilbydere. Dersom det er samarbeidspartnere i opplæringstiltaket, skal avtale legges ved. Se mal til avtale som må brukes. Ansvarsfordelingen skal angis i søknadsskjemaet.

Dersom det ikke er samarbeidspartnere, skal en opplæringsplan legges ved. Bruk denne malen til opplæringsplan.

Hva er nytt eller viktig å merke seg i utlysningen for 2018?

 • Samarbeidsavtale må signeres av alle deltakende organisasjoner og tilbydere i opplæringstiltaket. Det er laget en ny mal til samarbeidsavtale som MÅ brukes.
 • Hvis det ikke er samarbeidspartnere i tiltaket, skal en opplæringsplan vedlegges søknaden. Malen fra Kompetanse Norge skal benyttes.
 • Anbefalt gruppestørrelse er 10–12.
 • Det er øremerket to millioner til samisksatsing i Kompetansepluss frivillighet.
 • Antall timer i de ulike ferdighetene er endret.
 • Det skal rapporteres på måloppnåelse.

Tips: Les nøye gjennom kvalifiseringskriteriene og prioriteringskriteriene for Kompetansepluss frivillighet og søknadsskjemaet med veiledningstekster FØR du begynner å skrive søknaden!

Ufullstendige søknader, søknader som mangler vedlegg eller søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

 

Kursopplegg

Søkeren setter sammen kurs ut fra moduler i søknadsskjemaet. Søker kan ikke kombinere kurs i norsk eller samisk med kurs i lesing/skriving og muntlige ferdigheter fordi kurs i norsk eller samisk også vil inneholde elementer av lesing, skriving og muntlig bruk av språket.

Veiledende gruppestørrelse er 10-12 deltakere per kurs. Nedre grense for gruppestørrelse er fem planlagte deltakere.

Du kan sette sammen kurs ut fra følgende moduler:
Antall timer 30 40 50 80
Lesing/skriving - X X X
Regning X X X X
Digitale ferdigheter X X X -
Muntlige ferdigheter X X X -
Norsk eller samisk - X X X

Opplæringen skal gjennomføres i perioden 12.02.2018–01.09.2019.

Krav til opplæringen

Opplæringen i «Kompetansepluss frivillighet» skal være relatert til deltakernes dagligliv. Opplæringen skiller seg fra «Kompetansepluss arbeid» ved at arbeidsplassen ikke skal være læringsarena og at det ikke stilles krav om at deltakerne er i arbeid. Læringsarenaen skal være i frivilligheten.

Opplæring i grunnleggende ferdigheter skal skje med utgangspunkt i læringsmålene for lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Norskopplæring skal skje med utgangspunkt i utdrag fra læreplan i norsk for voksne innvandrere. Opplæring i samisk kan ta utgangspunkt i denne samme læreplanen.

Læringsmålene i grunnleggende ferdigheter for voksne og utdraget fra læreplanen skal brukes som hjelpemiddel for å utvikle mål og læringsinnhold for kurs som har fått tilskudd fra Kompetansepluss.

Innhold, metode og læringsressurser som planlegges brukt i opplæringen, skal beskrives i søknaden. Det forventes at man beskriver valg av tema, nivå på opplæringen og hvordan kursene organiseres og er tilrettelagt ut fra deltakernes behov og mål for opplæringen.

Eventuell nettbasert opplæring, herunder også undervisning på skype/video, må også være tilpasset deltakernes behov og knyttet til aktiviteten i frivilligheten. Nettbasert opplæring skal skje samtidig for alle deltakerne på det enkelte kurs og skal skje med lærer/nettveileder.

Opplæringen skal foregå i Norge (inkludert Svalbard).

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. Denne satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter med samarbeidspartnere, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Opplæringen i grunnleggende ferdigheter og norsk/samisk skal være gratis for deltakerne.

Antall timer per kurs angir hvor mange timer med opplæring med lærer som skal gjennomføres per gruppe.

En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Det kan også søkes inntil 5 000 kroner per kurs til rekruttering av deltakere til prosjekter i Kompetansepluss frivillighet.

Satsingen i de samiske språkforvaltningsområdene åpner for dekking av ekstra reiseutgifter for opplæringstilbyderne og deltakere med ekstra høye reiseutgifter. Dersom det er behov for ekstra midler til disse formålene, skal søker begrunne behovet, sette opp et budsjett og angi et søkebeløp. Budsjett legges ved søknaden.

Avgrensninger

Det er ikke mulig å søke tilskudd til

 • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering
 • opplæring som er organisert som selvstudium

Tilskuddet dekker ikke anskaffelser som teknisk utstyr.

Rapportering etter kursene

De som mottar tilskudd, må rapportere ved oppstart og ved avslutning av prosjektene. Rapporteringen er elektronisk og gjelder deltakerregistrering, regnskap, rapportering på måloppnåelse og gjennomføring av opplæringstiltaket.

Eventuelle endringer i prosjektene skal rapporteres til Kompetanse Norge.

Opplæringstiltak som får tilskudd, skal gjennomføres innenfor tidsrammen søkeren har satt opp i søknaden.

Prioritering av søknader

Dersom det samlede søknadsbeløpet overstiger Stortingets bevilgning, vil Kompetanse Norge prioritere søknader i henhold til «Prioriteringskriterier og vekting».

Sentrale prioriteringer i utlysningen:

 • Opplæringstiltak som spesielt bidrar til å styrke grunnleggende ferdigheter i regning kombinert med digitale ferdigheter.
 • Opplæringstiltak som skjer i samarbeid mellom minst en frivillig organisasjon og en opplæringstilbyder/lærer.
 • Opplæringstiltak som gjennomføres av en opplæringstilbyder/lærer som har tatt videreutdanning for å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter eller i norsk som andrespråk og/eller tatt grunnkurs for lærere i Kompetansepluss.
 • Opplæring som er tilpasset målgruppen og den frivillige aktiviteten.

Søknaden må være komplett innen søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert før søknadsfristen går ut. Søknader som kommer etter fristen og ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfristen gikk ut 13. november  2017.

Det er felles innloggingsside både for Kompetansepluss frivillighet og Kompetansepluss arbeid.