Prioritering av søknader for Kompetansepluss frivillighet 2019

De siste årene har det vært langt flere kvalifiserte søknader til Kompetansepluss enn vi har midler til å innvilge. Kompetanse Norge har derfor utformet en poengskala for å prioritere kvalifiserte søknader. Alle kvalifiserte søknader vil bli tildelt en poengsum mellom 0 og 100 basert på tabellen nedenfor.

Kvalitet

 

Totalt 25 mulige poeng

1.

Søker forplikter seg til å påse at læringsressurser benyttet i opplæring i grunnleggende ferdigheter er spesifikt tilpasset opplæring i grunnleggende ferdigheter, og at læringsressurser benyttet i norskopplæring er spesifikt tilpasset norskopplæring for voksne. (Eksempler på læringsressurser som kommer innenfor dette er profiler for basisferdigheter, osv.)                              

Ja, forpliktelsen gjelder for alle kurstimene i søknaden.

 

10/10

Ja, forpliktelsen gjelder for halvparten eller mer

av kurstimene i søknaden.

 

6/10

Ja, forpliktelsen gjelder for under halvparten av kurstimene i søknaden.

 

4/10

Nei, søker forplikter seg ikke til dette.

 

0/10

2.

Søker forplikter seg til å påse at underviser på kursene har relevant videreutdannelse. For kurs i grunnleggende ferdigheter har underviser tatt videreutdannelse (minimum 30 studiepoeng) for å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter. For undervisning i norsk har underviser tatt videreutdannelse (minimum 30 studiepoeng) for å undervise i norsk som andrespråk.

Ja, forpliktelsen gjelder for alle kurstimene i søknaden.

10/10

 

Ja, forpliktelsen gjelder for halvparten eller mer av kurstimene i søknaden.

 

6/10

Ja, forpliktelsen gjelder for under halvparten av kurstimene i søknaden.

 

4/10

Nei, søker forplikter seg ikke til dette.

0/10

3.

Søker forplikter seg til å påse at underviser på kursene har fullført kurs i grunnleggende ferdigheter.

Ja

5/5

Nei

0/5

 

Prioriterte ferdigheter

 

 

Totalt 20 mulige poeng

4.

Søknaden inneholder kurs i regning

Ja, søknaden vedrører kun opplæring i ferdigheten regning.

 

20/20

Ja, halvparten eller mer av det totale kurstimeantallet i søknaden er opplæring i regning.

 

15/20

Ja, mindre enn halvparten av det totale kurstimetallet i søknaden er opplæring regning.

 

5/20

Nei, søknaden inneholder ikke opplæring i regning

 

0/20

 

Prioritert målgruppe

 

Totalt 15 mulige

poeng

5.

Kursdeltakerne har lav formell utdannelse (ingen høyere bestått utdannelse enn videregående), og/eller de er innvandrere ansatt i lavkompetanseyrker. (Innvandrere i lavkompetanseyrker er prioritert målgruppe uavhengig av utdannelse.)

Ja, alle deltakerne i søknaden er i prioritert målgruppe.

 

15/15

Ja, halvparten eller mer av deltakerne er i prioritert målgruppe.

 

10/15

Ja, mindre enn halvparten av deltakere er i prioritert målgruppe.

 

5/15

Nei, ingen av deltakerne er i den prioriterte målgruppen.

 

0/15

 

Opplæring

 

Totalt 40 mulige poeng

6.

Prosjektet er et samarbeid mellom en opplæringstilbyder og minst en frivillig organisasjon*

Ja

25/25

Nei

0/25

7.

Opplæringen i grunnleggende ferdigheter skal finne sted med den frivillige organisasjonens aktiviteter som opplæringsarena og/eller at opplæringen i grunnleggende ferdigheter skal finne sted der den frivillige organisasjonen møter målgruppen.

Ja

15/15

Nei

0/15

* Uavhengig av om opplæringstilbyder også er en frivillig organisasjon, må det være snakk om forskjellige virksomheter for å kvalifisere til dette.

Sentrale prioriteringer i den ordinære tildelingsrunden i 2019:

Det gjøres også en samlet vurdering av søknadene ved prioritering. Den samlete tildelingen til de kvalifiserte søknadene skal sikre

  • at opplæringen når ut til alle regioner, her definert som landsdeler
  • at alle ferdighetene blir representert
  • at andelen prosjekter med norskopplæring ikke overstiger 50 prosent av den totale tildelingen