Kvalifikasjonskriterier Kompetansepluss frivillighet 2019

Disse kriteriene bygger på Kunnskapsdepartementets retningslinjer for Kompetansepluss Frivillighet.

Alle Kompetansepluss-prosjektene må oppfylle kvalifiseringskriteriene gjennom hele prosjektperioden. Hvis søknaden ikke oppfyller formelle krav, vil søknaden bli avvist uten videre behandling.

Kvalifiserte søknader vil prioriteres i henhold til prioriteringskriteriene.

Søker og samarbeidspartner

a) Søker og alle samarbeidsparter må være registrert i Brønnøysundregistret.

b) Søker må i tillegg være registrert i Frivillighetsregistret.

c) Om søker samarbeider med en opplæringstilbyder, skal tilbyder være registrert i Brønnøysundregistrene med en næringskode som viser at de har opplæring som formål.

d) Opplæringstiltaket kan være et samarbeid mellom opplæringstilbyder og en eller flere frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoner kan også søke selvstendig.

e) Signert samarbeidsavtale mellom alle deltakende organisasjoner og tilbyder i opplæringstiltaket skal legges ved søknaden. Samarbeidsavtalen må være signert av ledelsen i alle partene i prosjektet. (Med ledelse menes her en person med beslutningsmyndighet knyttet til personal og økonomi innad i virksomheten som er tilstrekkelig til å forankre prosjektet. Samarbeidspartene oppført i samarbeidsavtalen må være de samme som partene i søknadsskjema. Søker kan benytte Kompetanse Norges mal til samarbeidsavtale, eller en egen avtale så lenge den inneholder samme informasjon som malen.)

f) Dersom det ikke er samarbeidspartnere i opplæringstiltaket, skal en opplæringsplan legges ved søknaden i stedet for samarbeidsavtale.

Målgruppe

a) Deltakerne skal primært være voksne med lav formell utdanning, som trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter eller kunnskaper i norsk og/eller samisk.

b) Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk når det er opplæringsspråket.

c) Veiledende gruppestørrelse er ti til tolv deltakere. Et Kompetansepluss-kurs må være planlagt for minst fem deltakere, og må ha minst fem påmeldte deltakere ved oppstart.

Opplæring

a) Opplæringen i Kompetansepluss frivillighet skal omfatte minst ett av områdene grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige- og digitale ferdigheter, eller norsk og/eller samisk.

b) Ett kurs kan ikke kombinere opplæring i norsk eller samisk med opplæring i lesing/skriving eller muntlige ferdigheter.

c) Opplæringen i grunnleggende ferdigheter skal ta utgangspunkt i læringsmålene for grunnleggende ferdigheter. Norsk-/samiskopplæring skal ta utgangspunkt i utdrag av læreplan i norsk for voksne innvandrere.

d) Opplæringen skal være organisert som gruppeundervisning. Tid til selvstudium, individuell oppfølging eller veiledning av deltakere telles ikke som kurstimer til prosjektet.

e) Opplæringen skal være relatert til deltakernes daglige liv og aktiviteter. Opplæringen skal bidra til at deltakere får styrket sine muligheter for deltakelse i arbeids- og samfunnslivet.

f) Alle overnevnte krav gjelder også for nettbasert opplæring, inkludert undervisning over Skype, video eller liknende. Nettbasert opplæring skal gjennomføres på en slik måte at deltakere og underviser er logget på samtidig innenfor et gitt tidsrom og på en gitt undervisningsplattform. Dette skal kunne dokumenteres i fremmøtelister.

g) Opplæringen skal foregå i Norge inklusiv Svalbard.

Samisk satsing-øremerkede midler for tildelingsrunden 2019

For å være kvalifisert til samisk satsing, må opplæringen foregå innenfor det samiske språkforvaltningsområdet.

I tillegg skal opplæringstiltaket omfatte en eller flere av de grunnleggende ferdighetene eller norsk-/samiskopplæring. Opplæringen skal foregå på norsk eller samisk.

Start og varighet

Opplæringstiltaket kan tidligst starte 01.01.2019 og må være gjennomført og sluttrapportert innen 01.09.2020.