Kriterier for ekstrautlysning Kompetansepluss arbeid

Krav for å søke om tilskudd til opplæring gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss arbeid (tidligere Basiskompetanse i arbeidslivet – BKA).

Med forbehold om Stortingets vedtak lyser Vox ut midler til Kompetansepluss-prosjekter.

Kompetansepluss arbeid er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere arbeidstakere kan ta del i opplæring og utdanning og at færre faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende ferdigheter. Denne ekstrautlysningen retter seg mot private og offentlige virksomheter i de områdene og de næringene som er sterkest berørt av lavere oljepris. Virksomhetene som deltar i Kompetansepluss-prosjektene knyttet til denne utlysningen skal derfor være geografisk plassert i kystfylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Kompetansepluss arbeid gir tilskudd til opplæring i grunnleggende

 • leseferdigheter
 • skriveferdigheter
 • regneferdigheter
 • muntlige ferdigheter
 • digitale ferdigheter
 • norsk for innvandrere

Opplæringen skal være knyttet til deltakernes arbeidssituasjon og foregå i Norge i det fylket virksomheten holder til i.

Målgruppe for opplæringen

Midlene skal gå til kurs for voksne arbeidstakere, primært de med kort formell utdanning.

Hvem kan søke?

 • private eller offentlige virksomheter som har et opplæringsbehov
 • opplæringstilbydere
 • organisasjoner i arbeidslivet
 • næringsforeninger

Opplæringstiltakene må være et samarbeid mellom en tilbyder og en virksomhet. Organisasjoner i arbeidslivet og næringsforeninger må søke i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet og en opplæringstilbyder. Partene i samarbeidet skal spesifiseres i søknaden.

Vox anbefaler virksomheter og kurstilbydere å avklare ansvarsforholdet i samarbeidet, se forslag til avtale (Word).

Søker og samarbeidspartnere skal være registrert i Brønnøysundregistrene. Tilbyderne skal være organisasjoner som har opplæring som formål.

Søkere som er godkjente tilbydere, får en forenklet søknadsprosedyre.

Kursopplegg

Søkeren setter sammen kursopplegget ut fra moduler i søknadsskjemaet. Søker kan ikke kombinere kurs i norsk for innvandrere med kurs i lesing/skriving og muntlige ferdigheter fordi opplæring i norsk for innvandrere også vil inneholde elementer av lesing, skriving og muntlig bruk av språket.

Veiledende gruppestørrelse er ti deltakere per kurs. Du kan sette sammen kurs ut fra følgende moduler:

Antall timer30405080100150
Lesing/skriving - X X X X X
Regning - - X X - -
Digitale ferdigheter X - X - -
Muntlige ferdigheter X X X - -
Norskopplæring - - X - X X

 

Læringsmål

Opplæring i grunnleggende ferdigheter skal skje med utgangspunkt i læringsmålene for lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Norskopplæring skal skje med utgangspunkt i utdrag fra Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Læringsmålene og utdraget fra læreplanen skal brukes som et hjelpemiddel for å utvikle mål og læringsinnhold for kurs som har fått tilskudd fra Kompetansepluss arbeid.

Forankring

Behovet for opplæring skal være drøftet av representanter for ledelsen og de ansatte i virksomheten som skal ha kurs. Navn på representantene skal oppgis i søknaden.

Tilskudd og egenandel

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. Denne satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter med bedriften, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Antall timer per kurs angir hvor mange timer med opplæring som skal gjennomføres per gruppe.

En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Tilskuddet dekker ikke anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr.

Tilskuddet skal delfinansiere opplæringstiltaket. Virksomheten må bidra med egenandel. Virksomhetens egeninnsats og arbeidstimer ansatte bruker på opplæringen, kan utgjøre egenandelen.

Avgrensninger

Det er ikke mulig å søke tilskudd til

 • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering
 • fagopplæring
 • opplæring av arbeidssøkere og andre voksne utenfor arbeidslivet

Prioritering av søknader

Dersom det samlede søknadsbeløpet overstiger Stortingets bevilgning, vil Vox prioritere søknader der opplæringen:

 • spesielt bidrar til å styrke de grunnleggende ferdighetene i lesing og skriving eller regning
 • bidrar til å styrke norskferdighetene i arbeidssituasjonen
 • skjer i regi av en godkjent tilbyder i Kompetansepluss (tidligere BKA)
 • skjer i regi av en kurstilbyder som har tatt videreutdanning for å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter

Den samlede tildelingen skal omfatte opplæringstiltak fordelt slik at alle de grunnleggende ferdighetene og norskopplæring er godt representert og slik at det hentes inn erfaringer fra ulike bransjer.

Ved behandling av søknaden legger Vox vekt på søkerens faglige og administrative gjennomføringsevne i tidligere prosjekter som har fått tilskudd fra Kompetansepluss.

Søknad må være komplett innen søknadsfristen. Søknader som kommer etter fristen, og ufullstendige søknader vil ikke bli prioritert

Rapportering

De som mottar tilskudd, må rapportere ved oppstart, underveis og ved avslutning av prosjektene. Rapporteringen er elektronisk og gjelder deltakerregistrering, regnskap og gjennomføring av opplæringstiltaket. Eventuelle endringer i prosjektet skal rapporteres til Vox.

Opplæringstiltak som får tilskudd, skal gjennomføres innenfor tidsrammen søkeren har satt opp i søknaden.

Søknadsskjema

Søknadsfristen for ekstrautlysningen var 8. august 2016. Ordinær utlysning av midler gjennom Kompetansepluss blir i september 2016.

Kontakt

Har du spørsmål om kriteriene, kontakt oss på telefon 23 38 13 00 eller e-post kompetansepluss@vox.no.