Kompetanseløftet (FVO)

Kompetanseløftet skal bidra til at flere voksne får varig tilknytning til arbeidslivet.

Kompetanse Norge har fått i oppdrag å sette i gang forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring. Moduler på nivå fram til videregående opplæring kalles forberedende voksenopplæring (FVO). Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven. I tillegg omfattes opplæringstiltak i regi av Nav. Nye modulstrukturerte læreplaner er utarbeidet, og disse prøves ut i et forsøk med varighet fra 1. august 2017 til og med 31.07.2023.

I forbindelse med modulstrukturert opplæring er det også utviklet kartleggingsverktøy og e-læringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne. Kartleggingsprøven og e-læringstjenesten skal støtte deltakeren på veien mot fullført forberedende voksenopplæring.

For å møte dagens og framtidige utfordringer på arbeidsmarkedet har regjeringen som mål å gi voksne den utdanningen de trenger, ved hjelp av kartlegging av grunnleggende ferdigheter og et tilbud om tilpasset opplæring. Regjeringen uttrykker sin ambisjon i Stortingsmelding 16 om «... å utvikle et kunnskapssamfunn der voksne som har problemer med å få varig tilknytning til arbeidslivet, får tilgang til opplæring som gir kompetanse som arbeidslivet har behov for.».

Struktur og inndeling i moduler, inkludert vurdering og dokumentasjon

 

Kompetansebevis utstedes for hver fullførte modul.

 • Det utstedes vitnemål når fagene norsk for språklige minoriteter/norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk er fullført i modul 4.
 • Det er eksamen i fagene. Forsøkslæreplanene beskriver eksamensordningen i hvert enkelt fag. Kompetanse Norge utvikler sentralt gitt skriftlig eksamen for FVO. 

Nye forsøkslæreplaner for forberedende voksenopplæring (FVO)

Disse læreplanene skal bare brukes av opplæringssteder som har fått innvilget forsøk med modulstrukturerte læreplaner (FVO).

Skolene offentliggjør trekk 14. mai kl. 09.00

Eksamensveiledninger for 2019 er tilgjengelig (samme passsord som for eksamensoppgaver og vurderingsveiledere)

Fellessensur: 17. juni

Eksamensdatoer

Matematikk (MATV004/MATV005/MATV006): torsdag 16. mai

Norsk for språklige minoriteter (NORV012) og Norsk (NORV005):

 • Forberedelsesdag: mandag 20. mai
 • Skriftlig eksamen: tirsdag 21. mai

Engelsk (ENGV005):

 • Forberedelsesdag: torsdag 23. mai
 • Skriftlig eksamen: fredag 24. mai

Du finner eksamensoppgavene her (siden er beskyttet med passord som skal være tilsendt til de som skal ha tilgang)

Du finner eksempeloppgaver her (siden er beskyttet med passord som skal være tilsendt til de som skal ha tilgang)

Kompetanse Norge har i samarbeid med lærere fra noen av forsøksskolene utarbeidet vurderingsveiledere til bruk i sluttvurderingen etter modulstrukturerte læreplaner i alle fagene for modul 1 og 2. Vurderingsuttrykket på modul 1 og 2 er «Godkjent/Ikke godkjent». Vurderingsveilederne består av to oppgavesett i hver modul, og en lærerveiledning med en beskrivelse av laveste nivå for godkjent.

Lærestedene velger selv om de vil benytte vurderingsveilederne utviklet av Kompetanse Norge i vurderingsarbeidet, eller om de vil utvikle vurderingsveiledere lokalt.

Ledelsen har ansvar for å legge til rette for utvikling av en felles forståelse i kollegiet for hva som er godkjent/ikke godkjent i det enkelte faget på modul 1 og 2.

Du finner vurderingsveilederne her (siden er beskyttet med passord som skal være tilsendt til de som skal ha tilgang)[siden flyttes over fra kompetanseløftet]

Presentasjoner fra oppstartskonferansen FVO (5.–6.juni 2019)

Program oppstartskonferansen (pdf)

Om FVO og modulstrukturerte læreplaner, Yngvild Ziener Nilsen (pdf)

Kort innføring om forsøkslæreplaner for FVO (pdf)

Organisering - modeller for fleksibilitet (pdf)

Felles innsats for voksnes læring, Tone Sollien (pdf)

Standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet, Anders Fyhn, Imdi (pdf)

Endringer i Navs opplæringsordning, Marie Refseth (pdf)

To år med FVO - noen erfaringer, Torill Madsen Brandser, Ski VO (pdf)

Forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne, Udir (pdf)

Evaluering av forsøk med modulstrukturert voksenopplæring, Hilde Lerfaldet (pdf)

Kombinasjonsforsøk i Oppland fylkeskommune - Gjøvikregionen, Karriere Oppland (pdf)

Engelsk, modulstrukturerte læreplaner, Margrethe Ludvigsen Oppegård kvalifiseringssenter (pdf)

Forsøkslæreplan i norsk for språklige minoriteter (pdf)

Forsøkslæreplan for språklige minoriteter - grunnmodul (pdf)

Læreplan i samfunnsfag, modulstrukturerte læreplaner, Silje Syddall (pdf)

Kartleggingsverktøy i lesing, Eli Moe (pdf)

Presentasjoner fra søkerseminaret om deltakelse i forberedende voksenopplæring (FVO) 21. mars 2019.

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner (PDf)

Modulforsøk – viktig i mange av regjeringens satsinger (PDF)

Oslo Voksenopplæring Helsfyr (PDF)

Tips til søkeprosessen (PDF)

 

Høsten 2017 startet forsøk med modulstrukturerte læreplaner på 28 skoler og voksenopplæringssentre, fordelt på ti fylker. Deltakere fra nærmere 50 kommuner inngår i forsøket.

I utvelgelsen av forsøkssteder ble det lagt vekt på å sikre god demografisk og geografisk spredning i tillegg til faglige kriterier.

Følgende skoler/voksenopplæringssentre deltar i forsøket:

Akershus

 • Asker voksenopplæring
 • Oppegård kvalifiseringssenter
 • Skedsmo voksenopplæringssenter
 • Ski voksenopplæring

Aust-Agder

 • Arendal voksenopplæring

Oppland

 • Gjøvik læringssenter
 • Søndre land voksenopplæring
 • Østre Toten læringssenter

Oslo

 • Helsfyr voksenopplæring
 • Hersleb videregående skole
 • Holtet videregående skole

Nord-Trøndelag

 • Levanger voksenopplæring
 • Møllegata voksenopplæring
 • Namsos opplæringssenter
 • Nærøy voksenopplæring
 • Vikna voksenopplæring

Rogaland

 • Breidablik læringssenter
 • Bryne kompetansesenter
 • Eigersund voksenopplæringssenter
 • Johannes læringssenter
 • Ryfylke læringssenter
 • Sandnes læringssenter

Sør-Trøndelag

 • Enhet for voksenopplæring (EVO), Trondheim

Troms

 • Voksenopplæringa i Tromsø

Vest-Agder

 • Kvinesdal voksenopplæring
 • Voksenopplæringa i Mandal

Østfold

 • Fredrikstad internasjonale skole (FRIS)
 • Norsksenteret, Sarpsborg

Senere i forsøksperioden vil tilbydere som gir opplæring i regi av Nav og opplæring innen kriminalomsorgen inviteres til å delta i forsøket.

Regionale konferanser 2019

Oppstartskonferanse 

Det ble arrangert en oppstartskonferanse for forsøket 31. mai og 1. juni. Temaet var forsøkslæreplaner og organisering av forsøk.

Se presentasjonene fra oppstartskonferansen

Regionale samlinger 2018

Vi arrangerte tre regionale samlinger i Stavanger, Trondheim og Oslo i februar og mars.

Presentasjoner dag 1:

Innledning dag 1 – Yngvild Ziener Nilsen (pdf)

Effektiv lese- og skriveopplæring på tvers av fag – Stine Angvik (pdf)

Modulbasert grunnskoleopplæring og karrierelæring for voksne – Clare Seville (pdf)

Presentasjoner dag 2:

Vurdering modul 1 og 2 – Yngvild Ziener Nilsen (pdf)

Utkast til veileder i vurdering modul 1 og 2 (pdf)

Oppsummering – Yngvild Ziener Nilsen (pdf)

Nasjonal konferanse for FVO

6. og 7. september arrangerte vi en nasjonal konferanse for skolene som deltar i forsøket med forberedende voksenopplæring.

Se presentasjonene fra den nasjonale konferansen

Ledersamling FVO

13. november ble det arrangert ledersamling for rektorer og prosjektledere i forsøket.
Se presentasjonene fra samlingen her.

Leseferdigheter har stor betydning for evnen til å tilegne seg fagkunnskap. Derfor har Kompetanse Norge utviklet et kartleggingsverktøy i lesing til bruk i Forberedende voksenopplæring (FVO). Hovedformålet med kartleggingsverktøyet er å gi råd om plassering av deltakere i modul i FVO i fagene norsk for språklige minoriteter, samfunnsfag, naturfag, matematikk og norsk. Verktøyet gir også lærere og deltakere nyttig informasjon om deltakernes leseferdigheter.

Et viktig formål med FVO er at deltakere skal kunne kvalifisere seg for videregående opplæring. I dag er det mange som faller ut av videregående skole på grunn av svake språkferdigheter, og for å forhindre dette er det svært viktig at deltakerne gjennom hele skoleløpet har et språknivå i norsk som gjør fagtilegnelse mulig. Jo større samsvar det er mellom deltakernes språknivå og hvilke språkferdigheter fagene krever gjennom hele skoleløpet, jo større er sjansen for at deltakerne når målet om å gjennomføre videregående opplæring. Målet med anbefalingene fra kartleggingsverktøyet er at deltakerne på FVO skal ha best mulige språklige forutsetninger for å komme ut med et faglig utbytte og et språknivå som vil være tilstrekkelig for å på sikt kunne fullføre videregående skole.

En pålitelig måling av deltakernes lesenivå kan gi en viktig indikasjon på hvilken modul deltakerne bør plasseres på, men vi vil understreke at anbefalingene ut fra lesenivå må sammenstilles med vurderinger av bl.a. deltakerens fagkunnskap, utdanningsbakgrunn, alder, motivasjon og progresjon når deltakeren skal plasseres på modul. Kartleggingsverktøyet er et supplement til dagens kartleggingsrutiner og ikke en erstatning.

Kartleggingsverktøyet er tredelt:

 1. «Prøve i leseforståelse» i fagene norsk for språklige minoriteter, samfunnsfag, naturfag, matematikk og norsk
 2. «Prøve i hurtiglesing» i fagene norsk for språklige minoriteter, samfunnsfag, naturfag og norsk
 3. «Prøve i avkoding»

De ulike prøvene er til dels laget for ulike deltakergrupper, så det er ikke meningen at noen deltakere skal ta alle tre prøvene. Hovedverktøyet er «Prøve i leseforståelse». Resultatene fra dette verktøyet er utgangspunktet for anbefalingene som gis for plassering på modul. Formålet med «Prøve i leseforståelse» er å måle deltakernes evne til å nærlese tekster fra ulike fagområder. I tillegg til å gi råd om innplassering på modul, måler prøven ulike måter å nærlese på og gir detaljerte tilbakemeldinger om dette. Prøven er laget for deltakere som kan lese norsk med leseferdigheter som tilsvarer nivåene fra A1 til og med B2 på skalaen til «Det felles europeiske rammeverket for språk».

Formålet med «Prøve i hurtiglesing» er å måle deltakernes evne til å lese tekster om faglige emner raskt og til å velge en hensiktsmessig måte å lese på ut fra formålet med lesingen. Sterke lesere kan variere mellom å lese raskt og å lese nøye, ut fra hva som er hensiktsmessig, og de kan også variere mellom ulike måter å lese raskt på. Prøven er laget for deltakere som kan lese norsk med leseferdigheter som tilsvarer en nivåplassering i øvre sjikt av A2 og høyere. Det anbefales derfor at deltakerne tar prøve i leseforståelse før de eventuelt tar prøven i hurtiglesing.

«Prøve i avkoding» kan brukes sammen med andre metoder for å finne ut om deltakere har automatiserte avkodingsferdigheter på det latinske alfabetet. Denne prøven tester først og fremst hurtig avlesing av ord og setninger, ettersom kjennskap til bokstavene i det latinske alfabetet er den viktigste forutsetningen for å svare riktig på oppgavene. Prøven er laget for deltakere som er i ferd med å lære å lese på det latinske alfabetet. Prøven forutsetter ikke norskferdigheter.

E-læringen er plattformuavhengig, og kan brukes både på pc/mac, nettbrett og smarttelefon. Ta kontakt med Eline Wigdel hvis du har spørsmål om ressursene.

E-læringsressursene er åpent tilgjengelig ved å følge lenken

Veileder til bruk av e-læringen (pdf)

Manual for registrering og bruk av Moodle (pdf)

Skoler som deltar i forsøk med FVO kan importere kursene til læringsplattformen de benytter, forutsatt at denne støtter Scorm.  Kompetanse Norge ikke gir support når det gjelder bruk av scormpakker på egen LMS.

Last ned scormpakkene:

Naturfag:   Norsk for språklige minoriteter:   Samfunnsfag:
Naturfag modul 1 (zip)   Norsk for språklige minoriteter modul 1 (zip)   Samfunnsfag modul 1 (zip)
Naturfag modul 2 (zip)   Norsk for språklige minoriteter modul 2 (zip)   Samfunnsfag modul 2 (zip)
Naturfag modul 3 (zip)   Norsk for språklige minoriteter modul 3 (zip)   Samfunnsfag modul 3 (zip)
Naturfag modul 4 (zip)   Norsk for språklige minoriteter modul 4 (zip)   Samfunnsfag modul 4 (zip)

 

Matematikk   Grunnmodulen   Norsk     
Matematikk modul 1 (zip)   Grunnmodulen (zip)   Norsk (zip)
Matematikk modul 2 (zip)        
Matematikk modul 3 (zip)