Prøver i norsk og samfunnskunnskap i koronatiden

Informasjon om prøvegjennomføringen i norsk og samfunnskunnskap.

Smittevernet skal ivaretas ved at prøvestedene følger de aktuelle råd og retningslinjer for å sikre at prøven kan tas på en trygg og sikker måte. Dette gjelder også antall kandidater som er tillatt i lokalene til enhver tid.

Prøvegjennomføring

Kommunene har ansvar for å gjennomføre prøvene i norsk og samfunnskunnskap i sin kommune, og kan delegere ansvaret for gjennomføring av prøven til leder for prøvestedet. Prøvested har ansvaret for at prøvene blir gjennomført i tråd med regelverket, og må sørge for å følge retningslinjene som kommunen har utarbeidet for å sikre trygge omgivelser for prøvekandidatene. I tillegg må prøvestedene utarbeide lokaltilpassede rutinebeskrivelser for gjennomføringen.

Utdanningsdirektoratet har laget en smittevernveileder for privatister som skal opp til eksamen der prøvestedene kan finne råd og veiledning om hvordan de kan oppfylle kravene til smittevern. Kommunene kan også bruke denne smittevernveilederen for å utarbeide de lokale rutinebeskrivelsene som er tilpasset deres prøvesteder. I tillegg må de nasjonale retningslinjene for korona-tiltak følges.

Kandidater til norsk- og samfunnskunnskapsprøver som har spørsmål om prøvegjennomføringen i forbindelse med smittevern og korona-tiltak, må kontakte sitt lokale prøvested. Hvis de ikke allerede er oppmeldt til prøve, kan de ta kontakt med voksenopplæringen i kommunen.

Hvis de lokale korona-reglene må forsterkes og innebærer at prøvestedene blir rammet av de strengeste korona-tiltakene, kan det bli aktuelt å avlyse prøvene. I en slik situasjon skal prøvestedet ta kontakt med kandidaten per SMS og e-post for å informere om avlysning av prøve. Mer informasjon om avlyste prøver ligger på Enovates supportportal. Prøvestedet vil dessuten informere kandidaten om hen kan få prøveavgiften tilbakebetalt eller om tidspunktet for prøven blir endret til neste prøveperiode.

Hvis de lokale korona-tiltakene har påbud om bruk av munnbind, men tilsier at prøvene kan gjennomføres på prøvestedene, må prøvestedet selv avgjøre om dette skal gjelde for kandidatene ved prøvestedet, og om det gjelder både for gjennomføring av skriftlig og muntlig prøve.

Uavhengig av hvilke korona-tiltak som blir iverksatt, har ikke kandidatene anledning til å gjennomføre prøver i norsk og samfunnskunnskap på internett eller ved norske utenriksstasjoner, og de må derfor være fysisk til stede på prøvestedet når de går opp til prøve. Dette gjelder både for skriftlige og muntlige prøver.

Fra og med mandag 3. mai blir voksenopplæringen, inkludert opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, ikke lenger regulert i tiltaksnivåene. Det blir dermed opp til kommunene selv å bestemme hvilke tiltak som skal gjelde.

Regjeringen har samlet oppdatert informasjon om tiltak og råd.

Se også oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen i skolen på udir.no.

Det følger av covid-19-forskriften § 12b at virksomheter som gir voksenopplæring, skal ha smittevernfaglig forsvarlig drift.

Det er utgitt smitteveiledere for skole med råd og føringer for hvilke smitteverntiltak som er nødvendig for å oppnå smittevernfaglig forsvarlig drift. Som nevnt over, bør opplæring for voksne etter opplæringsloven og integreringsloven følge råd og føringer i Udirs veileder om smittevernveilederen for videregående skole. Veilederen har et eget punkt om voksenopplæring.

På Utdanningsdirektoratets nettside finner man en oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen for skolen. Informasjon om koronatiltak i skolen. Siden blir forløpende oppdatert. Det er skoleeiers ansvar å sørge for at ansatte er godt kjent med innholdet og utførelsen av smitteverntiltak.

Det enkelte opplæringssted eller den enkelte kommune må gjøre en vurdering av hvordan de på best mulig måte kan ivareta smittevernsituasjonen lokalt med smitteverntiltak i opplæringen.

Endringer i smittesituasjonen både lokalt, regionalt og nasjonalt kan endre seg raskt, og både elever, deltakere og lærere kan oppleve raske endringer i tiltaksnivå og skolehverdagen sin. For å være så godt forberedt som mulig for slike endringer, må skoleeier utarbeide en beredskapsplan for opp- og nedtrapping av smitteverntiltak på de ulike nivåene. Mer informasjon hos Regjeringen: