EØS-regler og livslang læring

På oppdrag fra EVU-utvalget har Lund & Co utredet hvilke rammer statsstøtteregelverket setter for finansiering av livslang læring ved de høyere utdanningsinstitusjonene.

Det er betydelig usikkerhet rundt regelverket for finansiering av utdanning. Universitets- og høgskolerådet (UHR) har gjort et større arbeid for å tolke dagens regelverk. I 2018 publiserte de rapporten Tolking av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning (pdf),som gir noen overordnende retningslinjer for hva slags utdanning universiteter og høyskoler kan ta betalt for. UHR kom samtidig med en oppfordring til EVU-utvalget om å vurdere om dagens regelverk er i tråd ambisjonen om at flere skal lære hele livet.

I sitt mandat er EVU-utvalget bedt om å gi en problembeskrivelse av hvor godt utdanningssystemet er i stand til å møte behovene for livslang læring, og hvilke hindringer og muligheter institusjonene har for å lage fleksible og relevante tilbud. Denne juridiske utredningen om de forpliktelsene Norge har gjennom EØS-avtalen er en viktig del av dette kunnskapsgrunnlaget

Lund & Co argumenterer for at støtte til utdanningstjenester i hovedsak vil gå klar av EØS-avtalens statsstøtteregler. Det fremgår tydelig at staten har vide muligheter til å bestemme hva slags utdanning og opplæring som skal inngå som en del av statens ansvar ovenfor befolkningen, og slik være unntatt statsstøttereglene. Utredningen viser også at EØS-avtalen inneholder en rekke åpninger for å gi støtte, selv om tiltaket skulle utgjøre statsstøtte.

 

Les rapporten her (pdf)