Deltar vi mer eller mindre i videreutdanning?

De to hovedkildene til informasjon om videreutdanning i Norge er spørreundersøkelsen Lærevilkårsmonitoren (LVM) og registerdata, begge fra SSB. Disse to kildene gir imidlertid et svært ulikt bilde av deltakelsen i videreutdanning i Norge.

Videreutdanning er formell opplæring, det vil si utdanning som leder til formell kompetanse eller studiepoeng innenfor det ordinære utdanningssystemet (grunnskole, videregående, fagskole, universitet og høyskole). Videreutdanning skilles fra førstegangsutdanning, ved at det for personer under 35 år, har vært et sammenhengende opphold på minst tre år i utdanningen.

Det totale antall videreutdanningsdeltakere i 2017 var 217 000, ifølge LVM, og 139 000, ifølge registerdataene. Særlig stor er forskjellen mellom kildene når det kommer til studenter hos fagskolene. LVM anslår at 35 000 tok videreutdanning ved fagskoler i 2017. Registerdata sier at antallet var omtrent 9 600. Sett opp mot antall studieplasser ved fagskolene virker tallet fra LVM uforklarlig stort. Tilsvarende sammenlikninger av antall studenter med antall studieplasser innenfor UH, kan tyde på at tallene for videreutdanning i LVM gjennomgående er altfor høye.

Hva gjelder utvikling over tid viser LVM en nedgang i andelen av befolkningen som deltar i videreutdanning fra 11 prosent i 2008 til 8 prosent i 2017. Registerdataene derimot viser en økning fra 4,6 prosent av befolkningen i 2010 til 5,1 prosent i 2017.

Kildene er mer samstemte når det kommer til hvem som tar videreutdanning. Både registerdata og LVM viser at kvinner, personer med høyere utdanning, og aldersgruppen 30–39 år videreutdanner seg mest.

Notatet gir en oversikt over nøkkeltall knyttet til deltakelse i videreutdanning på nasjonalt nivå fra begge kildene. Vi ser nærmere på hvem som tar videreutdanning, hvor det blir tatt videreutdanning, hvilke fag som blir tatt og hvordan utviklingen har vært over tid.

Det er ikke klart hvorfor LVM og registerdata gir et så ulikt bilde av videreutdanning i Norge. Tallene i LVM er basert på respondentenes egen vurdering av aktiviteten de har deltatt i. Det kan være grunn til å tro at særlig det er vanskelig for respondentene å skille formell og ikke-formell opplæring.

Les notatet her (pdf).