Bransjeprogram for kommunal helse- og omsorgssektor​

Kommunal helse- og omsorgssektor står overfor store krav når det gjelder omstilling og kompetanseutvikling. KS, Fagforbundet, Delta, Norsk sykepleierforbund og Akademikerne jobber sammen med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge for å utvikle og prøve ut korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider nært med brukere og pasienter i sektoren.  ​ 

Fagperson med visir hjelper eldre person med å krysse av på et skjema
Foto: Colorbox

Målgruppen for kompetansetilbudene som utvikles gjennom bransjeprogrammet er ansatte med direkte pasient- og brukerrettet arbeid. For å sikre forsvarlige tjenester av god kvalitet må de ansatte jobbe sammen i team og grupper på tvers av yrkesgrupper, tjenester og tjenestenivåer. Dette stiller krav til god samarbeidskompetanse.

Bransjeprogrammet skal bidra til at virksomheter samarbeider med utdanningstilbydere om å utvikle og prøve ut opplæringstilbud som møter sektorens behov. På grunn av sektorens egenart med turnusarbeid, høyt sykefravær og en høy andel deltidsansatte, kan det være vanskelig å skaffe vikarer mens de ansatte deltar på kurs/utdanning. Det er derfor behov for korte, fleksible utdanningstilbud og arbeidsplassbasert opplæring, tett knyttet opp til arbeidsoppgavene som skal utføres. Grunnet den store andelen uten helse- og/eller omsorgsfaglig utdanning, er det i tillegg behov for at flere av de ansatte i sektoren tar fagbrev.