Bransjeprogram for kommunal helse- og omsorgssektor​

Kommunal helse- og omsorgssektor står overfor store krav når det gjelder omstilling og kompetanseutvikling. KS, Fagforbundet, Delta, Norsk sykepleierforbund og Akademikerne jobber sammen med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge for å utvikle og prøve ut korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider nært med brukere og pasienter i sektoren.  ​ 

Fagperson med visir hjelper eldre person med å krysse av på et skjema
Foto: Colorbox

Målgruppen for kompetansetilbudene som utvikles gjennom bransjeprogrammet er ansatte med direkte pasient- og brukerrettet arbeid. For å sikre forsvarlige tjenester av god kvalitet må de ansatte jobbe sammen i team og grupper på tvers av yrkesgrupper, tjenester og tjenestenivåer. Dette stiller krav til god samarbeidskompetanse.

Bransjeprogrammet skal bidra til at virksomheter samarbeider med utdanningstilbydere om å utvikle og prøve ut opplæringstilbud som møter sektorens behov. På grunn av sektorens egenart med turnusarbeid, høyt sykefravær og en høy andel deltidsansatte, kan det være vanskelig å skaffe vikarer mens de ansatte deltar på kurs/utdanning. Det er derfor behov for korte, fleksible utdanningstilbud og arbeidsplassbasert opplæring, tett knyttet opp til arbeidsoppgavene som skal utføres. Grunnet den store andelen uten helse- og/eller omsorgsfaglig utdanning, er det i tillegg behov for at flere av de ansatte i sektoren tar fagbrev.

Fagskolen i Østfold:

Klinisk observasjons- og vurderingskompetanse (6 moduler a 10 studiepoeng)

AOF Fagskolen:

Tverrfaglig palliativ omsorg (1 modul a 10 studiepoeng) studiested Stavanger, studiestart 4. februar 2021

Det starter nye studier i Sauda vinteren 2021. Les mer om tilbudet i tverrfaglig palliativ omsorg.

Studiesteder: Stavanger, Lyngdal og Haugesund er i gang (og fullbooket) høsten 2020.

Fleksible digitale læremidler

Dette er for ansatte som skal ta fagbrev som helsefagarbeider gjennom «Fagbrev på jobb-ordningen»

Oppdal ressurssenter og Trøndelag fylkeskommune er i gang med å utvikle og prøve ut fleksible digitale læremidler som kan styrke bruken av ordningen «Fagbrev på jobb» for ansatte som skal ta fagbrev som helsefagarbeider.

Dette skjer i samarbeid med Innherredskommunene og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket. Også minoritetsspråklige som skal ta fagbrev som praksiskandidat og/eller gjennom tiltak fra NAV kan delta. Mer informasjon om fagbrev som helsefagarbeider.

Opplæring til fagbrev

Det er ønskelig å stimulere til at flere ansatte innen kommunal helse- og omsorgstjeneste kan ta fagbrev på jobb, og landets fylkeskommuner kan søke om midler til dette. Neste søknadsfrist er 1. september 2020. Informasjon om krav til søknadene finnes her: Fagbrev på jobb

Opplæringstilbud som er under utvikling og utprøving:

Fagskolen Hordaland

Høyere yrkesfaglig utdanning innen klinisk observasjons- og vurderingskompetanse: Personvern, kvalitet, pasientsikkerhet og etikk, Digitalisering og e-helse Velferdsteknologi - individuelt, Organisasjon og samfunn, Implementering av teknologi i helsetjenesten, Empowerment og myndiggjøring

NTNU:

NTNU samarbeider med Trondheim kommune, Orkland kommune og Fylkesmannen i Trøndelag om å utvikle et eget kurs i emnet Kunnskapsbasert habilitering for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Utgangspunktet er en eksisterende utdanning for ansatte i spesialisthelsetjenestene (sykehus). Pilotering/utprøving starter høsten 2022.