Bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen

Teknologiske endringsdrivere treffer elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen i stor grad, og bransjene endrer seg raskt. Det er derfor et stort behov for ulike typer kurs og utdanninger for alle som er tilknyttet bransjene.

Illustrasjon av elektroniske koblinger og fornybare energikilder som solceller og vindkraft
Illustrasjon: Colourbox ved robuart

Organisasjonene EL og IT Forbundet, Nelfo, Energi Norge, NITO, Tekna, Samfunnsbedriftene, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne og utvikle målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. ​

Dette er bransjer med store langsiktige omstillingsbehov på grunn av nye teknologier og digitalisering. Fornybarnæringen står for en avgjørende del av verdiskapningen i norsk økonomi. Økende internasjonal konkurranse påvirker også hjemmemarkedet og bidrar til økonomisk sårbarhet. Samtidig gjør teknologisk utvikling, nye reguleringer og nye markeder at bransjen endrer seg raskt. Kompetanseutvikling er sentralt for å kunne ta i bruk ny teknologi, og vil bidra til økt produktivitet og verdiskapning. Innovasjonsevne og evnen til å utnytte mulighetene for digitalisering er kritisk og nødvendig for å møte samfunnets krav til endringer.

For å dekke kompetansegapet er det behov for å utvikle relevante utdanningstilbud i hele bredden - fra fagarbeider til sivilingeniører. Det er mange små og mellomstore bedrifter i elektro- og automasjonsbransjen som ikke har ressurser til å drive utviklingsarbeid for kompetansehevende tiltak. Formålet med bransjeprogrammet er at virksomheter og medarbeidere får tilgang til kompetanseutvikling på relevant nivå, og med det blir rustet for fremtiden.