Bransjeprogram for kompetanseutvikling

Regjeringen har etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

Illustrasjon som viser mennesker i ulike læringssituasjoner: Foran PC hjemme, nettkurs på nettbrett, samtale med andre og få diplom

Målet med kompetanseprogrammet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for omstilling, får nødvendig kompetanse til å mestre den endringen, og dermed blir stående i arbeid. Programmet skal bidra til å øke deltakelsen i kompetanseutvikling.

Opplæringstilbudene som tilbys gjennom bransjeprogrammene er for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Det er opplæringstilbud som kan tas i kombinasjon med jobb. 

Tilskuddsordningen er en del av Kunnskapsdepartementets Kompetanseprogram og inngår i Programområde 2: Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Opprettelsen av bransjeprogram er et av flere tiltak under regjeringens kompetansereform «lære hele livet». Tilskuddsordningen forvaltes i henhold til retningslinjer for bransjeprogrammet fastsatt av Kunnskapsdepartementet 8. februar 2021 og forvaltes av Kompetanse Norge.

Partene i arbeidslivet har ansvar for å definere kompetansebehovet i bransjen, vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudene og fatte vedtak.

Oversikt over alle bransjeprogram:

Reiseliv 

Frisør      

Detalj- og faghandelen

Industri- og byggenæringen

Anleggsbransjen

Mat- og drikkevareindustrien 

Elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen

Kommunal helse og omsorg 

Olje-, gass- og leverandørindustrien

Maritim næring