Tilskudd

Oversikt over tilskudd Kompetanse Norge forvalter:

Utlysing av midlar til kompetansesenter for nynorsk i norskopplæring for vaksne innvandrarar

Kompetanse Noreg lyser ut midlar til eit vaksenopplæringssenter som skal gje rettleiing i bruk av nynorsk i opplæringa etterLæreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. Frist er 15. juni 2017.

Tilskot til styrka kompetanseutvikling i arbeidslivet

Kompetanse Noreg gjer ut tilskot til fylkesvise partnarskap for karriererettleiing. Tilskotet skal auke medvitet om, og deltakinga i kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Søknadsfrist 14. august 2017.

Tilskudd til karriereveiledning i asylmottak for 2017

Kompetanse Norge tildeler 5,6 millioner til åtte karrieresentre som skal prøve ut karriereveiledning i mottak i 2017. Tilskuddet skal muliggjøre videreføring og utvidelse av karriereveiledningstilbudet ved utvalgte asylmottak.

Tilskot til læremiddel på nynorsk

Kompetanse Norge lyser ut middel til utvikling og produksjon av læremiddel på nynorsk og/eller til omsetjing av læremiddel til nynorsk.

Videreutdanningstilbud ved universitet og høgskoler i norsk som andrespråk og grunnleggende ferdigheter – utlysning av oppdrag 2017

Utlysningen gjelder utvikling og gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk og grunnleggende ferdigheter.

Kompetansepluss arbeid (tidligere BKA)

Kompetansepluss arbeid gir tilskudd til opplæring i norsk, lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter for ansatte i private og offentlige virksomheter.

Kompetansepluss frivillighet (tidligere BKF)

Kompetansepluss frivillighet gir tildkudd til organisasjoner i Frivillighetsregisteret til opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Prosjektmidler til opplæring på bibliotek

Tilskuddet går til utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter på bibliotek.

Tilskudd til studieforbund og voksenopplæringsorganisasjoner

Kompetanse Norge forvalter tilskudd til studieforbund og voksenopplæringsorganisasjoner.

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

Kompetanse Norge utbetaler tilskudd til seks freds- og menneskerettssentre.

Tilskudd til fylkesvise partneskap for karriereveiledning

Kompetanse Norge forvalter tilskuddsordningen til de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning.

Utlysning av prosjektmidler til differensierte løp i norskopplæringen for voksne innvandrere

Målet er å få utviklet og/eller synliggjort gode modeller for effektive, tilpassede opplæringsløp i norsk for voksne innvandrere. Søknadsfrist var 5. desember 2016.