Tilskudd

Oversikt over tilskudd Kompetanse Norge forvalter:

Utlysning av prosjektmidler til differensierte løp i norskopplæringen for voksne innvandrere

Målet er å få utviklet og/eller synliggjort gode modeller for effektive, tilpassede opplæringsløp i norsk for voksne innvandrere. Søknadsfrist var 5. desember 2016.

Tilskudd til styrket kompetanseutvikling i arbeidslivet

Kompetanse Norge gir tilskudd for å øke bevisstheten om og deltakelsen i kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Fristen var 1. desember.

Tilskot til læremiddel på nynorsk

Kompetanse Norge lyser ut middel til utvikling og produksjon av læremiddel på nynorsk og/eller til omsetjing av læremiddel til nynorsk.

Videreutdanningstilbud ved universitet og høgskoler i norsk som andrespråk og grunnleggende ferdigheter – utlysning av oppdrag 2017

Utlysningen gjelder utvikling og gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk og grunnleggende ferdigheter.

Kompetansepluss arbeid (tidligere BKA)

Kompetansepluss arbeid gir tilskudd til opplæring i norsk, lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter for ansatte i private og offentlige virksomheter.

Kompetansepluss frivillighet (tidligere BKF)

Kompetansepluss frivillighet gir tildkudd til organisasjoner i Frivillighetsregisteret til opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Prosjektmidler til opplæring på bibliotek

Tilskuddet går til utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter på bibliotek.

Tilskudd til studieforbund og voksenopplæringsorganisasjoner

Kompetanse Norge forvalter tilskudd til studieforbund og voksenopplæringsorganisasjoner.

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

Kompetanse Norge utbetaler tilskudd til seks freds- og menneskerettssentre.

Tilskudd til fylkesvise partneskap for karriereveiledning

Kompetanse Norge forvalter tilskuddsordningen til de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning.