Rapportering på overordnede mål for studieforbund 2014

Studieforbundene skal drive sin opplæringsaktivitet på grunnlag av følgende overordnede mål:

a) Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
b) Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
c) Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
d) Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
e) Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
f) Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Rundskriv F-16-09 sier at «I årsberetningen skal studieforbundene blant annet rapportere om forhold knyttet til oppfyllelsen av de overordnede målene fastsatt i voksenopplæringslovens §4.»

Rapporteringen skal gi kunnskap til bevilgende myndigheter om hvordan studieforbundene bidrar til å oppfylle lovens overordnede mål.

Vi ber om at studieforbundene så langt det er mulig følger malen nedenfor i sin rapportering på de seks overordnede målene for 2014. Rapporten bør ikke overstige to sider.

1. Studieforbundets virksomhet og de overordnede målene

Hvordan knytter studieforbundet eget arbeid til lovens overordnede mål? Er noen av målene særlig viktige for studieforbundet? Dette kan dere beskrive kort i forhold til:

  • Studieforbundets formål og profil
  • Studieforbundets/medlemsorganisasjonenes målgrupper
  • Tema i studieforbundets/medlemsorganisasjonenes opplæringsvirksomhet
  • Valg av arbeidsformer i opplæringsvirksomheten
  • Et eget strategidokument for studieforbundet

2. Måloppnåelse og endringer i 2014

  • Beskriv konkrete satsinger/mål igangsatt i 2014 som er knyttet til målene

- tiltak for å nå nye målgrupper
- tiltak for å utvikle nye kurstilbud/temaer
- tiltak for å utvikle nye arbeidsformer
- tiltak for å prioritere tilskudd
- tiltak for å gjøre målene kjent i organisasjonen

  • Hvilke resultater i 2014 er viktige i forhold til å oppfylle de overordnede målene?

3. Virksomhet som ikke rapporteres til SSB (post 70), men som likevel er relevant i forhold til de overordnede målene

  • Beskriv type tiltak og finansieringskilde.
  • I hvilken grad vurderes denne type aktivitet å ha sammenheng med aktivitet som rapporteres til SSB?