Tilskudd og tilsyn

Kompetanse Norge forvalter flere tilskuddsordninger.

Her er oversikten over de aktive tilskuddsordningene vi forvalter. Tidligere utlysninger ligger til høyre. Som forvaltningsorgan er vi pålagt av departementer å føre tilsyn med tilskuddsmottakere.

Total ramme for tilskuddsordningen er 20 millioner kroner.

Tilskuddsordningen forvaltes i henhold til Oppdaterte retningslinjer for tilskudd til «Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse», vedtatt av Kunnskapsdepartementet, 24.06.2019.

Kompetanse Norge prioriterer innkomne søknader etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i forhold til mål og kriterier.

Om ordningen

Mål

Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse er et virkemiddel i regjeringens kompetansereform Lære hele livet. Målet med en ny kompetansereform er at ingen skal støtes ut av arbeidslivet på grunn av manglende kompetanse.

Mål med tiltaket er:

 • Bedre tilgang til fleksible videreutdanningstilbud for virksomheter som har behov for kompetanse for å digitalisere virksomheten sin
 • Bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud i digital kompetanse for enkeltpersoner
 • Økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å utvikle videreutdanningstilbud

Utdanningstilbudene skal ha planlagt oppstart i 2020. Det kan tildeles midler til prosjekter med en varighet på inntil to år. Tilskuddet skal gå til utvikling og pilotering av videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Tilskuddet kan ikke gå til innkjøp av varig utstyr, lisenser etc. og skal normalt ikke gå til ordinær drift av tilbudet.

Tilbudene kan være videreutdanningstilbud innenfor teknologi, eller videreutdanning som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter.

Videreutdanningstilbudene må gi studiepoeng og kunne kombineres med full eller tilnærmet full jobb.

Opptakskrav til utdanningen skal minimum være videregående opplæring. Det kan settes høyere opptakskrav. Søkere til utdanningstilbudet skal også kunne vurderes med grunnlag i realkompetanse.

Tilskuddsmottaker

Videreutdanningstilbudene skal utvikles som et gjensidig forpliktende samarbeid mellom klynger eller andre sammenslutninger av virksomheter (minimum to virksomheter) som har behov for videreutdanning og universiteter, akkrediterte høyskoler, eller fagskoler. Det prioriteres prosjekter der private virksomheter samarbeider, eller der offentlige virksomheter samarbeider med private.

Det skal være en ansvarlig søker som er hovedansvarlig for prosjektets gjennomføring og rapportering. Både utdanningsinstitusjoner, private virksomheter med et beskrevet kompetansebehov, klynger og næringsforeninger kan stå som ansvarlig søker. Søker må være part i prosjektet. Utdanningsinstitusjonene må være akkrediterte høgskoler/universiteter, eller fagskoler.

Fagskoler uten fagområdeakkreditering har ikke fullmakt til selv å opprette fagskolestudier. Fagskoler som får tilskudd skal selv søke NOKUT om akkreditering av videreutdanningstilbudet. Dette gjøres etter at fagskolen har mottatt tilsagn fra Kompetanse Norge.

For at NOKUT skal kunne akkreditere disse utdanningene, må fagskolene kun dokumentere at følgende krav i fagskoletilsynsforskriften er oppfylt: § 3-1 (1) a) Grunnlag for opptak, § 3-2 Læringsutbytte, § 3-3 (1) Utdanningens navn og § 3-5 Fagmiljøet tilknyttet utdanningen.

Dokumentasjonskrav er:

 • en skisse til studieplan som minimum inneholder utdanningens navn, opptakskrav og overordnet læringsutbyttebeskrivelse
 • en kravspesifikasjon for undervisningspersonell som beskriver hvilke krav som stilles til undervisningspersonalets kompetanse, samt forholdstall (mellom årsverk lærer og studenter)

Det er en forutsetning at utdanningene oppfyller de øvrige kravene til fagskoleutdanninger (unntatt dem fagskolen eventuelt har fått dispensasjon fra) før studiestart og under gjennomføring av utdanningen.

NOKUT har satt en utvidet frist for søknad om akkreditering til 30. april 2020.

Kriterier for tildeling av midler

Følgende kriterier er grunnlag for å avgjøre om en søknad holder høy nok kvalitet til å få støtte, og til å rangere søknader dersom det er flere søknader av tilstrekkelig høy kvalitet:

 • Videreutdanningstilbudet må være arbeidsrelevant og utvikles med utgangspunkt i virksomhetene og deres behov.
 • Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer bredde i tilbudet, ved at både fagskole og universitet/høyskoler tildeles tilskudd etter søknad.
 • Det prioriteres korte videreutdanningstilbud, med mindre emner, som enkelt kan kombineres med tilnærmet full jobb.
 • Det prioriteres videreutdanningstilbud som dekker et kompetansebehov for et stort antall virksomheter og arbeidstakere.
 • Det prioriteres videreutdanningstilbud som har høy grad av fleksibilitet. Dette gjelder eksempelvis valg av undervisningsformer, organisering, vurderingsform, varighet og progresjon.
 • Det vektlegges sannsynlighet for videreføring av kompetansetilbudet til nye deltakere etter prosjektperioden.
 • Det prioriteres videreutdanningstilbud som ikke finnes fra før.
 • Det prioriteres prosjekter der både utdanningsinstitusjonene og virksomhetene bidrar aktivt i utvikling av tilbudet.
 • Det prioriteres prosjekter der det vises til deltagere fra konkrete virksomheter
 • Det prioriteres prosjekter der videreutdanningstilbudet kan komme igang innen utgangen av september 2020.
Krav til prosjektets innhold

Det gis ikke støtte til nye studietilbud innenfor temaer som anses å være godt dekket gjennom tidligere tildelinger. Dette omfatter følgende studietemaer:

 • Digital forretningsutvikling
 • Ledelse av digitaliseringsprosjekter
 • Tjenestedesign
 • Opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter
 • Generell datasikkerhet
 • Generell opplæring av ledere innen digitalisering

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden må forplikte både utdanningsinstitusjonen og virksomhetsmiljøet. Signert samarbeidsavtale må ligge ved søknaden (wordmal).

Søker skal benytte søknadsskjema.

Last ned søknadsskjema bokmål (word)
Last ned søknadsskjema nynorsk (word)

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av videreutdanningstilbudet. Prosjekter som får tildeling må utvikle et detaljert undervisningsopplegg med studieplan. Ytterligere spesifisering for å konkretisere arbeidslivets behov og sikre tilstrekkelig kvalitet kan skje som en del av prosjektet.

I tillegg til skjema skal søknaden inneholde en plan for utprøving, brukerevaluering, forbedring og videreføring etter prosjektperioden. Det skal legges ved en fremdriftsplan, der det også fremkommer tidspunkt for akkrediteringsprosess (i egen institusjon eller via NOKUT). I søknaden skal det sannsynliggjøres videreføring etter prosjektperioden.

Det skal legges ved budsjett for henholdsvis utvikling og pilotering av videreutdanningstilbud. Budsjettet må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettets størrelse skal stå i forhold til prosjektets innhold. Budsjettet skal være i balanse. Finansiering skal gå til utvikling og testing av videreutdanningstilbud. Finansiering skal ikke gå til videre drift av tilbudet. Tilskuddet vil bli utbetalt i to faser. Midler til utvikling tildeles ved oppstart av prosjektet. Midler til pilotering tildeles når akkreditering av videreutdanningstilbudet foreligger.

Kompetanse Norge vil ved behov innhente ytterligere dokumentasjon.

Oppfølging

Kompetanse Norge vil følge prosjektets progresjon. Krav til fremlegging av studieplan og underveisrapportering vil fremkomme av tilsagnsbrev.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både når det gjelder det faglige læringsutbyttet, annen måloppnåelse og regnskapet.

Tidsfrister

Videreutdanningstilbudet skal være ferdig gjennomført innen 2022. Frist for sluttrapportering blir i første kvartal 2023. Frister vil fremgå av tilsagnsbrev.

Søknadsfrist

Signert søknad med alle relevante vedlegg skal sendes Kompetanse Norge innen 31.10.2019 på e-post til postmottak@kompetansenorge.no.

Hvem tildeles tilskudd?

Tilskuddet tildeles offentlige karrieresentre som deltar i utprøving av karriereveiledning på asylmottak. Fylkeskommunene er eiere av karrieresentrene og står som tilskuddsmottakere.

Tilskuddet for 2019 tildeles de fire karrieresentrene som deltar i prøveordningen med integreringsmottak: Karrieresenter Vestfold, Karriere Kristiansand, Karrieresenteret Bodø og Karrieresenteret Trøndelag I tillegg vil karriere Hordaland (Sunnhordland) motta tilskudd for å gjennomføre karriereveiledning blant beboere på ordinært asylmottak.

Målgruppe

Målgruppen for karriereveiledning er beboere i asylmottak som er 16 år eller eldre og som har gjennomført den elektroniske kartleggingen av kompetanse (selvregistrering). Målgruppen omfatter både personer som har stor sannsynlighet for å få og som har fått opphold i landet.

Mål

Formålet med tilskuddsordningen er at nyankomne innvandrere i målgruppen får et tidlig tilbud om karriereveiledning. Målet er at den enkelte flyktning skal bli bedre rustet til å ta informerte valg, slik at de kan komme raskere i arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin familie.

Gjennomføring

Karriereveiledningen skal blant annet inneholde informasjon om:

 • arbeids- og utdanningsmuligheter i Norge
 • krav til å kunne jobbe i ulike yrker i Norge
 • fremgangsmåter for godkjenning av medbrakt kompetanse

Karriereveiledningen kan innebære informasjonsmøter, gruppeveiledninger og individuelle veiledninger. I gjennomføringen må karriereveiledere samarbeide med mottaksansatte og andre relevante aktører.

Vurderingskriterier og tilskuddsbeløp

Det er bevilget 6,5 millioner kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet og 2,7 millioner kroner fra Arbeids- og sosialdepartementet til oppdraget i 2019. Av disse midlene er drøyt 5,7 millioner kroner satt av til tilskuddet som skal fordeles på fem karrieresentre i 2019. Det resterende vil gå til utprøving av karriereveiledning for overføringsflyktninger og familiegjenforente med flyktninger, til utvikling, kompetanseheving og oppfølging.

Hva kan karrieresentrene benytte tilskuddet til?

Tilskuddet skal dekke utgifter som karrieresenteret har i forbindelse med karriereveiledning av beboere på asylmottak. Eksempler på slike utgifter kan være:

 • lønnskostnader til karriereveiledere
 • utgifter til bruk av tolk
 • reisekostnader
 • utgifter til møter og samlinger i forbindelse med prosjektetadministrative kostnader knyttet til prosjektet

Rapportering

Tilskuddsmottakere må rapportere til Kompetanse Norge ved utgangen av perioden. Frist for dette er 31. januar 2020. Det skal sendes en regnskapsrapport på bruk av midler og en aktivitetsrapport som beskriver aktiviteter, utfordringer og resultater. I tillegg skal det sendes en underveisrapport innen 15.06.2019 som skal beskrive aktiviteter, utfordringer og resultater så langt.

Evaluering

Ordningen vil bli evaluert. Tilskuddsmottakere må stille seg til disposisjon for innhenting av data og erfaringer ut over ordinær rapportering.

Bakgrunn

Kompetansekartlegging: Kompetanse Norge har utviklet en elektronisk selvregistreringsløsning for kartlegging av flyktningers kompetanse på 14 ulike språk. Siden 1. juli 2017 har IMDi ansvar for drift og utvikling av kartleggingsverktøyet

Integreringsmottak: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har fått i oppdrag å etablere, utvikle og prøve ut ulike modeller for integreringsmottak. I den forbindelse er det opprettet fire integreringsmottak.. Formålet er å legge til rette for raskere arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn. Beboerne skal tilbys et fulltidsprogram bestående av en rekke aktiviteter og kvalifiseringstilbud. Karriereveiledningen prøves ut ved de fire integreringsmottakene.

 

Om prøveordningen

Prøveordningen skal gi erfaringer med å

 • kombinere opplæring i grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norsk-/samisk-ferdigheter med opplæring som kan forberede til å ta fagbrev som praksiskandidat
 • organisere og gjennomføre den kombinerte opplæringen på ulike måter
 • involvere ulike typer tilbydere
 • igangsette prøveprosjekter innenfor ulike fag og i ulike deler av landet

Det stilles ikke krav til lengde på opparbeidet praksis for deltakerne. Det vil imidlertid være en fordel at deltakerne har lang praksis innenfor faget slik at muligheten til å ta fagbrev som praksiskandidat ikke ligger mange år fram i tid.

De som er med i prøveordningen må forplikte seg til å bidra i evalueringen av ordningen. Det kan dreie seg om spørreundersøkelser, intervjuer eller lignende.

For å få erfaring fra så mange forskjellige prosjekter som mulig i prøveordningen, vil det bare bli innvilget inntil to søknader per tilbyder.

Merk at opplæring i prøveordningen ikke er formell fagopplæring!

Vi tar sikte på at tildeling skjer i oktober, slik at opplæringen kan starte allerede i november 2019.

Hvem kan søke?

 • private eller offentlige virksomheter som har ansatte med et opplæringsbehov (etterspørrere)
 • opplæringstilbydere
 • organisasjoner i arbeidslivet
 • næringsforeninger/ organisert virksomhetssamarbeid

Tilbyder må ha kompetanse og erfaring med fagopplæring for voksne innenfor det aktuelle fagområdet. I tillegg er det en fordel dersom tilbyder har erfaring med opplæring i grunnleggende ferdigheter eller norsk som andrespråk.

Både søknadsprosessen og gjennomføringen av prosjektet skal være et samarbeid mellom tilbyder og etterspørrer.

Om opplæringen

De integrerte kursene skal gjennomføres etter moduler som angir antall timer totalt.

Søker kan velge en av følgende moduler for hvert kurs:

Antall timer 100 150 200


Det kan søkes om inntil to kurs i hver søknad.

I søknaden skal det oppgis hvilke grunnleggende ferdigheter og hvilket yrkesfaglig område det skal gis opplæring i.

Det overlates til etterspørrer og tilbyder i samarbeid å utarbeide hvordan opplæringen skal gjennomføres og organiseres. Innhold, metode og læringsressurser som planlegges brukt i opplæringen må beskrives i søknaden.

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Tilskuddet kan ikke brukes til opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering, til opplæring i bedriftsinterne systemer eller til å dekke anskaffelser, som for eksempel teknisk utstyr.

Opplæringen skal være gratis for deltakerne.

Rapportering

Tilskuddsmottaker må rapportere ved oppstart og ved avslutning av prosjektene. Rapporteringen er elektronisk og gjelder deltakerregistrering, regnskap og gjennomføring av opplæringstiltaket.

Interessert i å søke?

Du må sette deg inn i kvalifiseringskriteriene for å vite hva som kreves.

Det kan også være lurt å gå gjennom søknadsskjemaet tidlig i søknadsprosessen for å få oversikt over hva som kreves i samarbeidet om søknaden mellom tilbyder og etterspørrer.

Søknadsfrist og levering av søknad

Søknaden må være komplett med vedlagt signert samarbeidsavtale (Word) innen søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert før søknadsfristen går ut. Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Hvordan søknadene prioriteres, framgår av prioriteringskriteriene

Søknadsfristen har gått ut.

Forvaltning av tilskuddsoverføringer

Tildelinga til dei 14 studieforbunda i 2018 blir fastsett på bakgrunn av gjennomsnittleg studietimetal for 2016 og 2015.

For 2018 er det samla tilskotet til studieforbunda 208 478 000 kroner (kapittel 254 i statsbudsjettet). Studieforbunda sender rapportering om aktivitet til Kompetanse Noreg kvart år.

Malar for rapportering

Statistikk

Sjå statistikk for studieforbund i statistikkbanken.

Tilskott til vaksenopplæringsorganisasjonar

Stortinget vedtar samla tilskot til Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og Fleksibel utdanning Norge (FuN). Kompetanse Noreg vedtar fordelinga av tilskottet mellom dei to organisasjonane. Tilskotet blir utbetalt av Kompetanse Noreg.

For 2018 er det samla tilskotet til vaksenopplæringsorganisasjonane 13 473 000 (kapittel 254 i statsbudsjettet).

Kvart år sender dei seks sentra rapportering for føregående år og søknad om tilskott for kommande år til Kompetanse Noreg. Kompetanse Noreg vurderer søknadane og sender innstilling til Kunnskapsdepartementet. Tilskottet blir fastsatt av Stortinget i statsbudsjettet. For 2016 er det samla tilskottet til dei seks sentra 77 992 000 kroner (kapittel 255 i statsbudsjettet).

Dei seks sentra er:

Stiftelsen Arkivet

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Narviksenteret

Falstadsenteret

Nansen Fredssenter

Raftostiftelsen

Tilsyn og tilsynsrapporter

Tilsyn

Kompetanse Norge forvalter flere tilskuddsordninger. De kan være lovregulert eller være søknadsbasert ut fra retningslinjer og kriterier. Som forvaltningsorgan er vi pålagt av departementer å føre tilsyn med tilskuddsmottakere.

Hva er tilsyn

Tilsyn med statlige tilskuddsordninger er regulert i Stortingets bevilgningsreglement og reglement for økonomistyring i staten. Formålet med tilsyn er å kontrollere at

 • grunnlaget for tildelingen eller godkjenningen er korrekt
 • tilskuddet benyttes i tråd med regelverk og departementets tilskuddsbrev

Hvem fører vi tilsyn med

Kompetanse Norge fører tilsyn med seks av de tilskuddsordningene vi forvalter (antall tildelinger i parantes):

 • Godkjente studieforbund (15)
 • Voksenopplæringsorganisasjoner (2)
 • Freds- og menneskerettighetssentre (6)
 • Kompetansepluss arbeid (cirka 600 prosjekter per år)
 • Kompetansepluss frivillighet (cirka 50 prosjekter per år)
 • Fylkesvise partnerskap for karriereveiledning (18)

Kompetanse Norge fører i tillegg tilsyn med:

 • Godkjenningsordningen for private tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap (cirka 20)

De fleste ordningene er regulert i retningslinjer fastsatt av departementet. Studieforbund er i tillegg lovregulert. Tilskuddet i fire ordninger fordeles etter årlig bevilgning i statsbudsjettet. Kompetansepluss er søknadsbasert ut fra utlysningskriterier fastsatt av Kompetanse Norge.

Gjennomføring av tilsyn

Kompetanse Norge gjennomfører årlig cirka 25 tilsyn. Valget av tilskuddsmottakere som får tilsyn er oftest tilfeldig, men det kan også være hendelsesbasert. Alle tilsyn varsles skriftlig. Ved stedlig tilsyn innhenter Kompetanse Norge dokumentasjon før besøket hos tilskuddsmottaker. For enkeltstående prosjekter i Kompetansepluss har vi i 2017 gjort forsøk med skriftlig tilsyn.

Dersom et tilsyn avdekker forhold som er i strid med forutsetningene, kan Kompetanse Norge gi pålegg om å rette på forhold eller fatte vedtak om å holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av tilskudd.

Foreløpig tilsynsrapport sendes tilskuddsmottaker til uttalelse før endelig rapport utarbeides. Eventuelt varsel om vedtak sendes i eget brev sammen med rapporten.

Tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport er et offentlig dokument. Den sendes tilskuddsmottaker med kopi til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen. Eventuelt vedtak sendes i eget brev med opplysning om klagerett. Endelig rapport legges ut på nettsiden.

Tilsyn 2018

Rapport fra tilsyn med Narvik kommune for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med ABS AS for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med EBA TeVeBusk for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med Nor Tekstil AS for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med Fleksibel utdanning Norge (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Solidaritet (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Providor AS for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Vekstjegerne for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med fylkesvise partnerskap for karriereveiledning Trøndelag (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Kursverkstedet for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Folkeuniversitetet Midt-Norge - godkjent tilbyder i norsk for voksne innvandrere (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Folkeuniversitetet Vestlandet for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Prima AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn med Raftostiftelsen (pdf)

Rapport fra tilsyn med Senterpartiets Studieforbund (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet AOF Norge (pdf)

Tilsyn 2017

Rapport fra tilsyn hos Konsulentas for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos AOF Møre og Romsdal for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Folkeuniversitetet Sørlandet for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Sortland Arbeidssenter AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Abbra Norge AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Karriere Oppland Hadeland for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Podium for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Vesterålsprodukter AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Sarpsborg kommune for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Studieforbund AOF Norge - avdeling Buskerud for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Block Watne AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Kompetansehuset NEO for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos OrbitArena AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

 

Rapport fra tilsyn hos NABO Oslo for Kompetansepluss frivillighet (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Caritas Norge for Kompetansepluss frivillighet (pdf)

 

Rapport frå tilsyn med fylkesvise partnarskap for karriererettleiing Møre og Romsdal (pdf)

Rapport fra tilsyn med fylkesvise partnerskap for karriereveiledning Vest-Agder (pdf)

Rapport fra tilsyn med Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (pdf)

 

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet natur og miljø (pdf)

Rapport fra tilsyn med Venstres Studieforbund (pdf)

Rapport fra tilsyn med Musikkens studieforbund (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet KOR (pdf)

Rapport fra tilsyn med International Language Scholl (ILS) (pdf)

Tilsyn 2015/2016

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Funkis (pdf)

Rapport fra tilsyn med Falstadsenteret (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Folkeuniversitetet (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet næring og samfunn (pdf)