Tilskudd og tilsyn

Kompetanse Norge forvalter flere tilskuddsordninger.

Her er oversikten over de aktive tilskuddsordningene vi forvalter. Tidligere utlysninger ligger til høyre. Som forvaltningsorgan er vi pålagt av departementer å føre tilsyn med tilskuddsmottakere.

Det gis tilskudd til ett prosjekt med total ramme på 1,5 millioner kroner.

Kompetanse Norge prioriterer søknader etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i forhold til mål og kriterier. 

Om tiltaket

Mål

Mål med tiltaket er å utvikle et nettbasert videreutdanningstilbud innen opplæring av voksne i grunnleggende ferdigheter for å

 • styrke kvaliteten i opplæringen av voksne i grunnleggende ferdigheter gjennom å øke underviseres kompetanse.
 • bedre tilgangen til fleksible og relevante videreutdanningstilbud innen grunnleggende ferdigheter.

Tilskuddet skal dekke utvikling og utprøving (pilotering) av et nettbasert videreutdanningstilbud innen opplæring av voksne i grunnleggende ferdigheter. Studietilbudet skal starte opp i 2020 og må senest være gjennomført våren 2021.

Videreutdanningstilbudet skal gi totalt 30 studiepoeng. Tilbudet skal tilbys som mindre moduler som kan tas enkeltvis og fleksibelt.

Målgruppe for videreutdanningen

Målgruppe for videreutdanninga er de som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter på ulike læringsarenaer, for eksempel lærere i voksenopplæringa, tiltaksarrangører i nav eller kursholdere i Kompetansepluss. Dette innebærer at målgruppa underviser på ulike læringsarenaer og har variert utdannings- og erfaringsbakgrunn.

Opptakskrav til videreutdanninga skal være generell studiekompetanse og praksis fra undervisning, veiledning eller tilsvarende. Søkere til utdanningstilbudet skal kunne tas inn på grunnlag av realkompetanse.

Rammer for videreutdanninga
 • Videreutdanninga skal gi studentene innføring i
  • voksenpedagogiske og didaktiske prinsipper
  • grunnleggende ferdigheter for voksne, med spesiell vekt på digital kompetanse
  • læring på arbeidsplassen
  • praksisnær opplæring
  • Læringsmål i grunnleggende ferdigheter
 • Videreutdanningstilbudet skal være praksisbasert og ta utgangspunkt i deltakernes erfaring.
 • Videreutdanningstilbudet må være tilpasset deltakere med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn.
 • Tilbudet skal være fleksibelt og kunne kombineres med tilnærmet full jobb.
 • Det skal utvikles et reint nettbasert nasjonalt tilbud. Det innebærer at det skal være mulig å gjennomføre videreutdanninga uten obligatoriske krav om fysisk tilstedeværelse.
 • Vurdering må være tilpasset målgruppa og gjenspeile at dette er et praktisk rettet studium.
 • Fullført videreutdanning skal gi til sammen 30 studiepoeng.

Tilskuddsmottaker

Tilbudet kan utvikles av universitet/høyskole alene eller i samarbeid med andre aktører.

Dersom flere aktører samarbeider om prosjektet, skal det være en søker som er hovedansvarlig for prosjektets gjennomføring og rapportering. Søker må være akkreditert til å kunne gi videreutdanning med studiepoeng på bachelornivå og stå som ansvarlig for gjennomføring av videreutdanninga.

Kriterier for tildeling av midler

Tildelingskriteriene gir grunnlag for å avgjøre om en søknad holder høy nok kvalitet til å få støtte, og til å rangere søknader dersom det er flere kvalifiserte søkere. Følgende kriterier legges til grunn for valg av prosjekt:

 • Prosjektet skal tilfredsstille rammene for videreutdanninga (se over «Om tiltaket»).
 • Det vektlegges at søker med samarbeidspartnere har kompetanse innenfor de aktuelle fagområdene som det skal undervises i.
 • Det vektlegges erfaring med utvikling og drift av nettbaserte tilbud.
 • Det vektlegges at tilbudet er fleksibelt organisert og tilgjengelig for flest mulig, uavhengig tid og sted.
 • Det vektlegges at videreutdanningen er modulisert og eventuelt kan gjennomføres som etterutdanning.
 • Det vektlegges at prosjektet er realistisk og gjennomførbart innenfor rammene av tilskuddet.
 • Det vektlegges om tilbudet kan videreføres etter at tiltaket er fullført.

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden må forplikte både utdanningsinstitusjonen(e) og eventuelt andre samarbeidende virksomheter. Signert samarbeidsavtale (wordmal) må ligge ved søknaden. Søker skal benytte søknadsskjema.

Last ned søknadsskjema bokmål (pdf)

Last ned søknadsskjema nynorsk (pdf)

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av videreutdanningstilbudet. I tillegg skal søknaden inneholde en plan for utprøving, deltakerevaluering, forbedring/ videreutvikling av tilbudet. Det skal legges ved en framdriftsplan. I søknaden skal det beskrives hvordan videreføring etter prosjektperioden kan gjennomføres.

Det skal legges ved budsjett for utvikling og pilotering av videreutdanningstilbudet. Budsjettet må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettet skal være i balanse. Finansiering skal gå til utvikling og pilotering av videreutdanningstilbudet. Dette tilskuddet skal ikke dekke videre drift av tilbudet.

Kompetanse Norge vil ved behov innhente ytterligere dokumentasjon.

Oppfølging og rapportering

Kompetanse Norge vil følge prosjektets progresjon og bidra faglig etter avtale med tilskuddsmottaker. Krav til oppfølging og rapportering vil framkomme av tilsagnsbrev. Prosjektet som får tildeling må utvikle et detaljert undervisningsopplegg med fagplan som skal godkjennes av institusjonen som er ansvarlig for gjennomføring av piloten.

Tidsfrister

Tilbudene skal starte opp i løpet av 2020 og pilot skal være gjennomført seinest juni 2021. Frist for rapportering vil fremgå av tilsagnsbrev.

Videreføring av tilbudet

Dersom du ønsker å søke om at tilbudet kan videreføres etter avslutning av piloten, skal søknaden utformes som et prosjekt som omfatter utvikling og pilotering, men med opsjon på forlengelse. Dette må beskrives og begrunnes i søknaden.

Kompetanse Norge tar forbehold om finansiering utover inneværende kalenderår i vurdering av bruk av opsjon.

Søknadsfrist

Signert søknad med alle relevante vedlegg skal sendes Kompetanse Norge innen 1. juli 2019 på e-post til postmottak@kompetansenorge.no.

Om prøveordningen

Prøveordningen skal gi erfaringer med å

 • kombinere opplæring i grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norsk-/samisk-ferdigheter med opplæring som kan forberede til å ta fagbrev som praksiskandidat
 • organisere og gjennomføre den kombinerte opplæringen på ulike måter
 • involvere ulike typer tilbydere
 • igangsette prøveprosjekter innenfor ulike fag og i ulike deler av landet

Det stilles ikke krav til lengde på opparbeidet praksis for deltakerne. Det vil imidlertid være en fordel at deltakerne har lang praksis innenfor faget slik at muligheten til å ta fagbrev som praksiskandidat ikke ligger mange år fram i tid.

De som er med i prøveordningen må forplikte seg til å bidra i evalueringen av ordningen. Det kan dreie seg om spørreundersøkelser, intervjuer eller lignende.

For å få erfaring fra så mange forskjellige prosjekter som mulig i prøveordningen, vil det bare bli innvilget inntil to søknader per tilbyder.

Merk at opplæring i prøveordningen ikke er formell fagopplæring!

Vi tar sikte på at tildeling skjer i oktober, slik at opplæringen kan starte allerede i november 2019.

Hvem kan søke?

 • private eller offentlige virksomheter som har ansatte med et opplæringsbehov (etterspørrere)
 • opplæringstilbydere
 • organisasjoner i arbeidslivet
 • næringsforeninger/ organisert virksomhetssamarbeid

Tilbyder må ha kompetanse og erfaring med fagopplæring for voksne innenfor det aktuelle fagområdet. I tillegg er det en fordel dersom tilbyder har erfaring med opplæring i grunnleggende ferdigheter eller norsk som andrespråk.

Både søknadsprosessen og gjennomføringen av prosjektet skal være et samarbeid mellom tilbyder og etterspørrer.

Om opplæringen

De integrerte kursene skal gjennomføres etter moduler som angir antall timer totalt.

Søker kan velge en av følgende moduler for hvert kurs:

Antall timer 100 150 200


Det kan søkes om inntil to kurs i hver søknad.

I søknaden skal det oppgis hvilke grunnleggende ferdigheter og hvilket yrkesfaglig område det skal gis opplæring i.

Det overlates til etterspørrer og tilbyder i samarbeid å utarbeide hvordan opplæringen skal gjennomføres og organiseres. Innhold, metode og læringsressurser som planlegges brukt i opplæringen må beskrives i søknaden.

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Tilskuddet kan ikke brukes til opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering, til opplæring i bedriftsinterne systemer eller til å dekke anskaffelser, som for eksempel teknisk utstyr.

Opplæringen skal være gratis for deltakerne.

Rapportering

Tilskuddsmottaker må rapportere ved oppstart og ved avslutning av prosjektene. Rapporteringen er elektronisk og gjelder deltakerregistrering, regnskap og gjennomføring av opplæringstiltaket.

Interessert i å søke?

Du må sette deg inn i kvalifiseringskriteriene for å vite hva som kreves.

Det kan også være lurt å gå gjennom søknadsskjemaet tidlig i søknadsprosessen for å få oversikt over hva som kreves i samarbeidet om søknaden mellom tilbyder og etterspørrer.

Søknadsfrist og levering av søknad

Søknaden må være komplett med vedlagt signert samarbeidsavtale (Word) innen søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert før søknadsfristen går ut. Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Hvordan søknadene prioriteres, framgår av prioriteringskriteriene

Send elektronisk søknad innen 2. september 2019.

 

Hvem tildeles tilskudd?

Tilskuddet tildeles offentlige karrieresentre som deltar i utprøving av karriereveiledning på asylmottak. Fylkeskommunene er eiere av karrieresentrene og står som tilskuddsmottakere.

Tilskuddet for 2019 tildeles de fire karrieresentrene som deltar i prøveordningen med integreringsmottak: Karrieresenter Vestfold, Karriere Kristiansand, Karrieresenteret Bodø og Karrieresenteret Trøndelag I tillegg vil karriere Hordaland (Sunnhordland) motta tilskudd for å gjennomføre karriereveiledning blant beboere på ordinært asylmottak.

Målgruppe

Målgruppen for karriereveiledning er beboere i asylmottak som er 16 år eller eldre og som har gjennomført den elektroniske kartleggingen av kompetanse (selvregistrering). Målgruppen omfatter både personer som har stor sannsynlighet for å få og som har fått opphold i landet.

Mål

Formålet med tilskuddsordningen er at nyankomne innvandrere i målgruppen får et tidlig tilbud om karriereveiledning. Målet er at den enkelte flyktning skal bli bedre rustet til å ta informerte valg, slik at de kan komme raskere i arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin familie.

Gjennomføring

Karriereveiledningen skal blant annet inneholde informasjon om:

 • arbeids- og utdanningsmuligheter i Norge
 • krav til å kunne jobbe i ulike yrker i Norge
 • fremgangsmåter for godkjenning av medbrakt kompetanse

Karriereveiledningen kan innebære informasjonsmøter, gruppeveiledninger og individuelle veiledninger. I gjennomføringen må karriereveiledere samarbeide med mottaksansatte og andre relevante aktører.

Vurderingskriterier og tilskuddsbeløp

Det er bevilget 6,5 millioner kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet og 2,7 millioner kroner fra Arbeids- og sosialdepartementet til oppdraget i 2019. Av disse midlene er drøyt 5,7 millioner kroner satt av til tilskuddet som skal fordeles på fem karrieresentre i 2019. Det resterende vil gå til utprøving av karriereveiledning for overføringsflyktninger og familiegjenforente med flyktninger, til utvikling, kompetanseheving og oppfølging.

Hva kan karrieresentrene benytte tilskuddet til?

Tilskuddet skal dekke utgifter som karrieresenteret har i forbindelse med karriereveiledning av beboere på asylmottak. Eksempler på slike utgifter kan være:

 • lønnskostnader til karriereveiledere
 • utgifter til bruk av tolk
 • reisekostnader
 • utgifter til møter og samlinger i forbindelse med prosjektetadministrative kostnader knyttet til prosjektet

Rapportering

Tilskuddsmottakere må rapportere til Kompetanse Norge ved utgangen av perioden. Frist for dette er 31. januar 2020. Det skal sendes en regnskapsrapport på bruk av midler og en aktivitetsrapport som beskriver aktiviteter, utfordringer og resultater. I tillegg skal det sendes en underveisrapport innen 15.06.2019 som skal beskrive aktiviteter, utfordringer og resultater så langt.

Evaluering

Ordningen vil bli evaluert. Tilskuddsmottakere må stille seg til disposisjon for innhenting av data og erfaringer ut over ordinær rapportering.

Bakgrunn

Kompetansekartlegging: Kompetanse Norge har utviklet en elektronisk selvregistreringsløsning for kartlegging av flyktningers kompetanse på 14 ulike språk. Siden 1. juli 2017 har IMDi ansvar for drift og utvikling av kartleggingsverktøyet

Integreringsmottak: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har fått i oppdrag å etablere, utvikle og prøve ut ulike modeller for integreringsmottak. I den forbindelse er det opprettet fire integreringsmottak.. Formålet er å legge til rette for raskere arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn. Beboerne skal tilbys et fulltidsprogram bestående av en rekke aktiviteter og kvalifiseringstilbud. Karriereveiledningen prøves ut ved de fire integreringsmottakene.

 

Forvaltning av tilskuddsoverføringer

Tildelinga til dei 14 studieforbunda i 2018 blir fastsett på bakgrunn av gjennomsnittleg studietimetal for 2016 og 2015.

For 2018 er det samla tilskotet til studieforbunda 208 478 000 kroner (kapittel 254 i statsbudsjettet). Studieforbunda sender rapportering om aktivitet til Kompetanse Noreg kvart år.

Malar for rapportering

Statistikk

Sjå statistikk for studieforbund i statistikkbanken.

Tilskott til vaksenopplæringsorganisasjonar

Stortinget vedtar samla tilskot til Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og Fleksibel utdanning Norge (FuN). Kompetanse Noreg vedtar fordelinga av tilskottet mellom dei to organisasjonane. Tilskotet blir utbetalt av Kompetanse Noreg.

For 2018 er det samla tilskotet til vaksenopplæringsorganisasjonane 13 473 000 (kapittel 254 i statsbudsjettet).

Kvart år sender dei seks sentra rapportering for føregående år og søknad om tilskott for kommande år til Kompetanse Noreg. Kompetanse Noreg vurderer søknadane og sender innstilling til Kunnskapsdepartementet. Tilskottet blir fastsatt av Stortinget i statsbudsjettet. For 2016 er det samla tilskottet til dei seks sentra 77 992 000 kroner (kapittel 255 i statsbudsjettet).

Dei seks sentra er:

Stiftelsen Arkivet

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Narviksenteret

Falstadsenteret

Nansen Fredssenter

Raftostiftelsen

Tilsyn og tilsynsrapporter

Tilsyn

Kompetanse Norge forvalter flere tilskuddsordninger. De kan være lovregulert eller være søknadsbasert ut fra retningslinjer og kriterier. Som forvaltningsorgan er vi pålagt av departementer å føre tilsyn med tilskuddsmottakere.

Hva er tilsyn

Tilsyn med statlige tilskuddsordninger er regulert i Stortingets bevilgningsreglement og reglement for økonomistyring i staten. Formålet med tilsyn er å kontrollere at

 • grunnlaget for tildelingen eller godkjenningen er korrekt
 • tilskuddet benyttes i tråd med regelverk og departementets tilskuddsbrev

Hvem fører vi tilsyn med

Kompetanse Norge fører tilsyn med seks av de tilskuddsordningene vi forvalter (antall tildelinger i parantes):

 • Godkjente studieforbund (15)
 • Voksenopplæringsorganisasjoner (2)
 • Freds- og menneskerettighetssentre (6)
 • Kompetansepluss arbeid (cirka 600 prosjekter per år)
 • Kompetansepluss frivillighet (cirka 50 prosjekter per år)
 • Fylkesvise partnerskap for karriereveiledning (18)

Kompetanse Norge fører i tillegg tilsyn med:

 • Godkjenningsordningen for private tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap (cirka 20)

De fleste ordningene er regulert i retningslinjer fastsatt av departementet. Studieforbund er i tillegg lovregulert. Tilskuddet i fire ordninger fordeles etter årlig bevilgning i statsbudsjettet. Kompetansepluss er søknadsbasert ut fra utlysningskriterier fastsatt av Kompetanse Norge.

Gjennomføring av tilsyn

Kompetanse Norge gjennomfører årlig cirka 25 tilsyn. Valget av tilskuddsmottakere som får tilsyn er oftest tilfeldig, men det kan også være hendelsesbasert. Alle tilsyn varsles skriftlig. Ved stedlig tilsyn innhenter Kompetanse Norge dokumentasjon før besøket hos tilskuddsmottaker. For enkeltstående prosjekter i Kompetansepluss har vi i 2017 gjort forsøk med skriftlig tilsyn.

Dersom et tilsyn avdekker forhold som er i strid med forutsetningene, kan Kompetanse Norge gi pålegg om å rette på forhold eller fatte vedtak om å holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av tilskudd.

Foreløpig tilsynsrapport sendes tilskuddsmottaker til uttalelse før endelig rapport utarbeides. Eventuelt varsel om vedtak sendes i eget brev sammen med rapporten.

Tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport er et offentlig dokument. Den sendes tilskuddsmottaker med kopi til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen. Eventuelt vedtak sendes i eget brev med opplysning om klagerett. Endelig rapport legges ut på nettsiden.

Tilsyn 2018

Rapport fra tilsyn med Narvik kommune for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med ABS AS for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med EBA TeVeBusk for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med Nor Tekstil AS for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med Fleksibel utdanning Norge (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Solidaritet (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Providor AS for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Vekstjegerne for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med fylkesvise partnerskap for karriereveiledning Trøndelag (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Kursverkstedet for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Folkeuniversitetet Midt-Norge - godkjent tilbyder i norsk for voksne innvandrere (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Folkeuniversitetet Vestlandet for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Prima AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn med Raftostiftelsen (pdf)

Rapport fra tilsyn med Senterpartiets Studieforbund (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet AOF Norge (pdf)

Tilsyn 2017

Rapport fra tilsyn hos Konsulentas for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos AOF Møre og Romsdal for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Folkeuniversitetet Sørlandet for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Sortland Arbeidssenter AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Abbra Norge AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Karriere Oppland Hadeland for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Podium for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Vesterålsprodukter AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Sarpsborg kommune for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Studieforbund AOF Norge - avdeling Buskerud for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Block Watne AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Kompetansehuset NEO for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos OrbitArena AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

 

Rapport fra tilsyn hos NABO Oslo for Kompetansepluss frivillighet (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Caritas Norge for Kompetansepluss frivillighet (pdf)

 

Rapport frå tilsyn med fylkesvise partnarskap for karriererettleiing Møre og Romsdal (pdf)

Rapport fra tilsyn med fylkesvise partnerskap for karriereveiledning Vest-Agder (pdf)

Rapport fra tilsyn med Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (pdf)

 

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet natur og miljø (pdf)

Rapport fra tilsyn med Venstres Studieforbund (pdf)

Rapport fra tilsyn med Musikkens studieforbund (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet KOR (pdf)

Rapport fra tilsyn med International Language Scholl (ILS) (pdf)

Tilsyn 2015/2016

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Funkis (pdf)

Rapport fra tilsyn med Falstadsenteret (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Folkeuniversitetet (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet næring og samfunn (pdf)