Tilskudd og tilsyn

Kompetanse Norge forvalter flere tilskuddsordninger. Som forvaltningsorgan er vi pålagt av departementer å føre tilsyn med tilskuddsmottakere.

Her er oversikten over tilskuddsordningene vi forvalter. Kompetanse Norge fører også tilsyn med tilskuddsmottakere. Tilsynsrapportene ligger nederst på siden.

Oversikt over pågående tilskuddsordninger:

Tilskudd til karriereveiledning i asylmottak for 2017

Kompetanse Norge tildeler 5,6 millioner til åtte karrieresentre som skal prøve ut karriereveiledning i mottak i 2017. Tilskuddet skal muliggjøre videreføring og utvidelse av karriereveiledningstilbudet ved utvalgte asylmottak.

Kompetanse Norge har valgt ut seks karrieresentre som gjennomfører utprøving av tilbudet i perioden 01.10.2016–30.06.2017. Fra andre halvår 2017 videreføres og utvides tilbudet med 150 nye mottaksplasser fordelt på to asylmottak. I tillegg planlegges det for at karriereveiledning skal gjennomføres i integreringsmottakene også i 2018.

Hvem tildeles tilskudd?

Tilskuddet tildeles offentlige karrieresentre som deltar i utprøving av karriereveiledning på asylmottak. Fylkeskommunene er eiere av karrieresentrene og står som tilskuddsmottakere.

Tilskuddet for 2017 tildeles de fem karrieresentrene som deltar i prøveordningen med integreringsmottak: Karrieresenter Vestfold, Karriere Kristiansand, Karrieresenteret Bodø, Karrieresenteret Nord-Trøndelag og karrieresenterinitiativet i Oslo. I tillegg vil Papirbredden karrieresenter i Drammen og to andre karrieresentre motta tilskudd for å gjennomføre karriereveiledning blant beboere på ordinære asylmottak.

Målgruppe

Målgruppen for karriereveiledning er beboere i asylmottak som er 16 år eller eldre og som har gjennomført den elektroniske kartleggingen av kompetanse (selvregistrering). Målgruppen omfatter både personer som har stor sannsynlighet for å få og som har fått opphold i landet.

Mål

Formålet med tilskuddsordningen er at nyankomne innvandrere i målgruppen får et tidlig tilbud om karriereveiledning. Målet er at den enkelte flyktning skal bli bedre rustet til å ta informerte valg, slik at de kan komme raskere i arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin familie.

Gjennomføring

Karriereveiledningen skal blant annet inneholde informasjon om:

 • arbeids- og utdanningsmuligheter i Norge
 • krav til å kunne jobbe i ulike yrker i Norge
 • fremgangsmåter for godkjenning av medbrakt kompetanse

Karriereveiledningen kan innebære informasjonsmøter, gruppeveiledninger og individuelle veiledninger. I gjennomføringen må karriereveiledere samarbeide med mottaksansatte og andre relevante aktører.

Vurderingskriterier og tilskuddsbeløp

Det er bevilget 4 millioner kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet og 3,3 millioner kroner fra Arbeids- og sosialdepartementet til oppdraget i 2017. Av disse midlene er drøyt 5,6 millioner kroner satt av til tilskuddet som skal fordeles på åtte karrieresentre i perioden fra 01.07–31.12.2017. Det resterende vil gå til utvikling, kompetanseheving og oppfølging.

Hva kan karrieresentrene benytte tilskuddet til?

Tilskuddet skal dekke utgifter som karrieresenteret har i forbindelse med karriereveiledning av beboere på asylmottak. Eksempler på slike utgifter kan være:

 • lønnskostnader til karriereveiledere
 • utgifter til bruk av tolk
 • reisekostnader
 • utgifter til møter og samlinger i forbindelse med prosjektet
 • administrative kostnader knyttet til prosjektet

Rapportering for perioden 01.07–31.12.17

Tilskuddsmottakere må rapportere til Kompetanse Norge ved utgangen av perioden. Frist for dette er 31. januar 2018. Det skal sendes en regnskapsrapport på bruk av midler og en aktivitetsrapport som beskriver aktiviteter, utfordringer og resultater. I tillegg skal det sendes en underveisrapport innen 31. oktober 2017 som skal beskrive aktiviteter, utfordringer og resultater så langt.

Evaluering

Ordningen vil bli evaluert. Tilskuddsmottakere må stille seg til disposisjon for innhenting av data og erfaringer ut over ordinær rapportering.

Bakgrunn:

Kompetansekartlegging: Kompetanse Norge har utviklet en elektronisk selvregistreringsløsning for kartlegging av flyktningers kompetanse på 14 ulike språk.

Integreringsmottak: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har fått i oppdrag å etablere, utvikle og prøve ut ulike modeller for integreringsmottak. I den forbindelse er det opprettet fem integreringsmottak med tilsammen om lag 500 plasser. Formålet er å legge til rette for raskere arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn. Beboerne skal tilbys et fulltidsprogram bestående av en rekke aktiviteter og kvalifiseringstilbud. Karriereveiledningen prøves ut ved de fem integreringsmottakene.

Oversikt over tilskuddsordninger:

Ekstrautlysning – tilskot til å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet

Kompetanse Noreg deler ut 270 000 kroner i tilskot til fylkesvise partnarskap for karriererettleiing i ei ekstraordinær utlysning. Søknadsfrist var fredag 8. desember 2017 klokka 1200.

Karrieresentera er ansvarlege for gjennomføringa av opplæringa, men andre aktørar kan bidra med kompetansen sin der det er formålstenleg. Karrieresentera kan til dømes samarbeide med aktuelle avdelingar i fylkeskommunen, fylkesvise nettverk og lokale og regionale utdanningsinstitusjonar. Prosjekta skal koplast til fylkeskommunen sitt arbeid med utdanning og næringsutvikling.

Søknadsfrist var fredag 8. desember 2017 kl 1200.

Målet med ordningen

Tilskotet skal auke medvitet om, og deltakinga i kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Det er eit mål å nå ut til verksemder som har liten tradisjon for å tilby opplæring i arbeidslivet, eller som har tilsette som tradisjonelt har låg deltaking i opplæringstiltak.

Målet med opplæringen

Det er eit krav at prosjektet fører til auka kunnskap om læring i arbeidslivet.

Etter avslutta opplæring skal deltakarane ha auka kjennskapen sin i følgjande tema:

 • Moglegheiter til etter- og vidareutdanning og korleis ein kan tilretteleggje for læring i arbeidslivet
 • Verkemiddel for læring på arbeidsplassen, til dømes Kompetanseplussordninga i regi av Kompetanse Noreg og BIO-midlar i regi av Nav
 • Vaksne sin rett til grunnopplæring
 • Vegar til fag- og yrkesopplæring for vaksne
 • Moglegheiter til dokumentasjon av realkompetanse
 • Korleis ein kan finne riktig tiltak til ulike behov
 • Kvar ein kan ta kontakt for meir informasjon

Kompetansetiltaket kan vere organisert på ulike vis, til dømes som eit kurs, eit prosjekt eller ein workshop.

Vidare bør opplæringa ha som mål å motivere både tilsette og leiing til å sjå verdien av kompetanseutvikling på arbeidsplassen, og klargjere korleis ein finn fram til riktige tiltak.

Opplæringa skal skje på norsk eller samisk.

Prioritering av søknader

Ved oversøking vil Kompetanse Noreg prioritere søknader:

 • Fra fylkesvise partnerskap som ikkje har mottatt tilskot tidligare
 • Partnerskap med svak tilknyting til regionalt arbeidsliv

Hva tilskuddet kan benyttes til

Tilskotet skal nyttast til å gjennomføre opplæring (medrekna materiell og servering), reisekostnader, møtevirksomhet og kostnader knyttet til vikar.

Tilskotet kan og nyttast til å dekke reisekostnader i samanheng med deltaking på erfaringsseminar i 2018. Dette må framkomme i søknaden.

Det er krav om eigedel, men denne kan være arbeidstid, lokaler og liknande.

Tilskotet kan ikkje brukast på teknisk utstyr eller til oppgåver karrieresentera allereie utfører.

Krav til søknad om tilskot

Det skal søkjast på eige søknadskjema (sjå nedanfor). Opplæringa skal rette seg mot det organiserte arbeidslivet, det vil seie dei verksemdene som kan vise til underskriven tariffavtale. Representantar frå både arbeidsgivar- og arbeidstakarsida skal vere representerte i prosjektet. Der det er relevant, kan også HR-funksjonen vere representert.

Fyll ut søknaden i skjemaet nedanfor og send han på e-post til postmottak@kompetansenoreg.no.

Søknadsskjema nynorsk

Søknadsskjema bokmål

Rapportering

Prosjekta som mottar tilskot må vere avslutta innan 1. juni 2018. Partnarskap for karriererettleiing har ansvar for rapportering etter avslutta prosjekt.

Rapporteringsfrist vil vere 30. juni 2018.

Erfaringssamling

Kompetanse Norge vil avhalde ei erfaringssamling for avslutta prosjekt i den ordinære runden for 2017 i mars 2018. Den eller dei partnerskapa og karrieresentera som får mottar tilskot i ekstrautlsyninga vil kunne delta i den samlinga.

Kompetansepluss – søk om penger til opplæring

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen var 13. november 2017.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Det er satt av fem millioner kroner i Kompetansepluss arbeid og to millioner kroner i Kompetansepluss frivillighet til samisk satsing i 2018. Satsingen omfatter prosjekter i de samiske språkforvaltningskommunene; Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Hattfjelldal, Røyrvik og Snåsa.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Du kan søke om tilskudd til opplæring i grunnleggende

 • leseferdigheter
 • skriveferdigheter
 • regneferdigheter
 • muntlige ferdigheter
 • digitale ferdigheter
 • norsk eller samisk

Kursene det søkes tilskudd til settes sammen av faste moduler i søknadsskjemaet. Veiledende gruppestørrelse er ti deltakere per kurs.

Søk penger til opplæring

Søk om penger Kompetansepluss arbeid (fristen gikk ut 13. november)

Søk om penger Kompetansepluss frivillighet (fristen gikk ut 13. november)

Ekstrautlysning Kompetansepluss arbeid 2017

Pengene skal gå til kurs i digitale ferdigheter for voksne, primært de med lite formell utdanning. Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk. Søknadsfristen var 15. august.

Disse kan søke om penger fra Kompetansepluss arbeid

 • private eller offentlige virksomheter som har et opplæringsbehov
 • opplæringstilbydere
 • organisasjoner i arbeidslivet
 • næringsforeninger
Hva er nytt eller viktig å merke seg i ekstrautlysningen:
 • Det kan bare søkes til kurs i digitale ferdigheter.
 • Det er mulig å søke 30-timerskurs og 50-timerskurs.
 • Samarbeidsavtale må signeres av alle deltakende virksomheter og tilbydere i opplæringstiltaket. Det er laget en ny mal som kan brukes til dette.
 • Det skal rapporteres om måloppnåelse fra tilbyder og etterspørrer.

Tips: les nøye gjennom søknadsskjemaet og veiledningstekstene før du begynner å skrive søknaden!

Ufullstendige søknader, søknader som mangler vedlegg eller søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Krav til søknad Kompetansepluss arbeid

Samarbeid

Opplæringstiltakene må være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder og en eller flere virksomheter som har et opplæringsbehov. Partene i samarbeidet skal spesifiseres i søknaden.

Organisasjoner i arbeidslivet og næringsforeninger må søke i samarbeid med en opplæringstilbyder og private eller offentlig virksomheter, som også må spesifiseres.

Søker og samarbeidspartnere skal være registrert i Brønnøysundregistrene.

Avtale mellom alle samarbeidspartene i opplæringstiltaket skal legges ved søknaden, se forslag til samarbeidsavtale (Word). Ansvarsforholdet skal angis i søknadsskjemaet. Avtalen må underskrives av en representant for ledelsen i hver av virksomhetene.

Avtale som ikke er signert av alle parter, godtas ikke og søknad uten samarbeidsavtale er ikke kvalifisert for å få tilskudd.

Andre krav
 • Opplæringstilbyderne skal være virksomheter/organisasjoner som har opplæring som formål.
 • Virksomheten må bidra med egenandel. Virksomhetens egeninnsats og arbeidstimer ansatte bruker på opplæringen, kursrom og servering kan utgjøre egenandelen.
 • Opplæringstiltaket skal være forankret på arbeidsplassen. Representant fra ledelsen og representant fra arbeidstaker skal oppgis i søknaden.

Kursopplegg

Søknaden gjelder bare kurs i grunnleggende digitale ferdigheter. Søker kan velge en av følgende moduler for hvert kurs:

Antall timer 30 50

 

Opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter må organiseres med fysiske samlinger.

Opplæringen skal foregå i Norge (inkludert Svalbard).

Krav til opplæringen

All opplæring skal være praksisnær. Det vil si at den er knyttet til deltakernes arbeidsoppgaver.

Opplæringen skal skje med utgangspunkt i Læringsmål i digitale ferdigheter. Læringsmålene skal brukes som et hjelpemiddel for å utvikle mål og læringsinnhold for kurs som har fått tilskudd fra Kompetansepluss.

Innhold, metode og læringsressurser som planlegges brukt i opplæringen, skal beskrives i søknaden. Det forventes at man beskriver valg av tema, nivå på opplæringen og hvordan kursene organiseres og er tilrettelagt ut fra deltakernes og virksomhetenes behov og mål for opplæringen.

Det gis ikke støtte til opplæring i bedriftsinterne datasystemer og -utstyr.

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. Denne satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter med bedriften, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Opplæringen skal være gratis for deltakerne.

Antall timer per kurs angir hvor mange timer med opplæring som skal gjennomføres per gruppe.

En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Avgrensninger

Det er ikke mulig å søke tilskudd til

 • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering
 • fagopplæring
 • opplæring i bedriftsinterne systemer

Tilskuddet dekker ikke anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr.

Rapportering

De som mottar tilskudd, må rapportere ved oppstart og ved avslutning av prosjektene. Rapporteringen er elektronisk og gjelder deltakerregistrering, regnskap og gjennomføring av opplæringstiltaket. Det skal også rapporteres om måloppnåelse fra tilbyder og etterspørrer.

Eventuelle endringer i prosjektet skal rapporteres til Kompetanse Norge.

Opplæringstiltak som får tilskudd, skal gjennomføres innenfor tidsrammen søkeren har satt opp i søknaden.

Prioritering av søknader

Dersom det samlede søknadsbeløpet overstiger Stortingets bevilgning, vil Kompetanse Norge prioritere søknader i henhold til «Vekting av prioriteringskriterier».

Sentrale prioriteringer i ekstrautlysningen er:

 • Opplæring i små- og mellomstore virksomheter
 • Kvalitet i opplæringen
 • Deltakerne har grunnskole eller videregående opplæring som høyeste formelle utdanning

Den samlete tildelingen skal sikre bransjemessig spredning og at opplæringen når ut til alle regioner

Søknaden må være komplett innen søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert før søknadsfristen går ut. Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen var 15. august.

Tilskot til styrka kompetanseutvikling i arbeidslivet

Kompetanse Noreg deler ut 1,5 millionar kroner i tilskot til fylkesvise partnarskap for karriererettleiing. Tilskotet skal auke medvitet om, og deltakinga i kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Utvida søknadsfrist er måndag 28. august 2017.

Det er eit mål å nå ut til verksemder som har liten tradisjon for å tilby opplæring i arbeidslivet, eller som har tilsette som tradisjonelt har låg deltaking i opplæringstiltak.

Tilskotsramma er på til saman 1,5 millionar kroner. Kompetanse Noreg vil prioritere søknadar etter ei heilskapleg vurdering dersom omsøkt beløp er høgare enn tilskotsramma.

Søknadsfrist er 28. august 2017.

Prosjekta som mottar tilskot må vere avslutta innan 28. februar 2018.

Kven kan søkje om tilskot

Fylkesvise partnarskap for karriererettleiing kan søkje om tilskot på vegner av eit eller fleire offentlege karrieresenter i fylket sitt. Maksimalt søknadsbeløp er 200 000 kroner til kvart karrieresenter.

Krav til søknad om tilskot

Det skal søkjast på eige søknadskjema (sjå nedanfor). Karrieresentera er ansvarlege for gjennomføringa av opplæringa, men andre aktørar kan bidra med kompetanse sin der det er formålstenleg. Karrieresentera kan til dømes samarbeide med aktuelle avdelingar i fylkeskommunen, fylkesvise nettverk, lokale og regionale utdanningsinstitusjonar. Prosjekta skal koplast til fylkeskommunen sitt arbeid med utdanning og næringsutvikling.

Opplæringa skal rette seg mot det organiserte arbeidslivet, det vil seie dei verksemdene som kan vise til underskriven tariffavtale. Representantar frå både arbeidsgivar- og arbeidstakarsida skal vere representerte i prosjektet. Der det er relevant, kan også HR-funksjonen vere representert.

Søknad

Fyll ut søknaden i skjemaet nedanfor og send han på e-post til postmottak@kompetansenoreg.no.

Søknadsskjema_bokmål (Word)

Søknadsskjema_nynorsk (Word)

Innhald

Det er eit krav at prosjektet fører til auka kunnskap om læring i arbeidslivet.

Etter avslutta opplæring skal deltakarane ha auka kjennskapen sin i følgjande temaa:

 • Moglegheiter til etter- og vidareutdanning og korleis ein kan tilretteleggje for læring i arbeidslivet
 • Verkemiddel for læring på arbeidsplassen, til dømes Kompetanseplussordninga i regi av Kompetanse Noreg og BIO-midlar i regi av Nav
 • Vaksne sin rett til grunnopplæring
 • Vegar til fag- og yrkesopplæring for vaksne
 • Moglegheiter til dokumentasjon av realkompetanse
 • Korleis ein kan finne riktig tiltak til ulike behov
 • Kvar ein kan ta kontakt for meir informasjon

Kompetansetiltaket kan vere organisert på ulike vis, til dømes som eit kurs, eit prosjekt eller ein workshop.

Vidare bør opplæringa ha som mål å motivere både tilsette og leiing til å sjå verdien av kompetanseutvikling på arbeidsplassen, og klargjere korleis ein finn fram til riktige tiltak.

Tilskotet kan ikkje brukast på teknisk utstyr eller til oppgåver karrieresenteret allereie utfører.

Opplæringa skal skje på norsk eller samisk.

Rapportering

Partnarskap for karriererettleiing har ansvar for rapportering etter avslutta prosjekt. Rapporteringsfrist er 15. mars 2018. Krav til rapportering vil bli spesifisert i tilsegnsbrevet.

Oppstarts- og avslutningssamling

Vi skal ha oppstartssamling tysdag 26. september i våre lokaler for dei prosjekta som får tildelt middel. Det blir óg ei erfaringssamling for dei avslutta prosjekta 25. september. Det er frivillig å delta på erfaringssamlinga for dei nye prosjekta for å lære av erfaringane til tidlegare prosjekt.

Tilskotet kan dekkje reisekostnader til oppstartssamlinga i september og ei erfaringssamling i Oslo tidlig 2018.

Tilskudd til universell utforming av nettløsninger for opplæring av voksne

Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler til universell utforming av nettløsninger (nettsider, digitale læringsplattformer og digitale læremidler) som benyttes i opplæring av voksne. Tilpasning av eksisterende nettløsninger prioriteres ikke.

Søknadsfrist er 20. august 2017.

Total ramme for tildeling av tilskudd er 2 millioner kroner. Kompetanse Norge prioriterer innkomne søknader etter en helhetsvurdering dersom summen det søkes om er høyere enn årets ramme.

Om ordningen

Mål

Tilskuddsordningen skal sørge for at nettløsninger for opplæring av voksne følger kravene til universell utforming slik de fremgår på uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden.

Tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottakere kan være forlag, kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre som produserer nettløsninger for opplæring av voksne.

Satsingsområder

Nettressursen skal være arbeidsrettet og spisset mot vårt moderne, digitale samfunn.

Vi prioriterer opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter, men man kan søke om midler til ressurser innenfor annen type opplæring.

Kriterier
 1. Det digitale læremiddelet, læringsplattformen eller nettsiden skal oppfylle kravene til universell utforming slik de er beskrevet på difi.no, eller det må begrunnes godt hvorfor ikke alle kravene der kan oppfylles. Hvis søker kan oppfylle krav til universell utforming utover de 35 hos Difi, vil det telle positivt.
 2. Ressursene bør være rettet mot arbeidslivet i vårt moderne, digitale samfunn. Vi prioriterer opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter og grunnleggende muntlige ferdigheter, men man kan søke om midler til ressurser innenfor annen type opplæring.
Oppfølging

Søker skal sørge for drift og vedlikehold av ressursen i minst fem år fra den er gjort tilgjengelig.

Informasjonsansvar
 • Søker må beskrive hvordan produktet skal gjøres tilgjengelig for sluttbrukerne, inkludert prismodell.
 • Det skal være et budsjett for både utviklings-, drifts- og vedlikeholdsfasen. Egeninnsats og eventuell gjenbruk skal synliggjøres
 • Kompetanse Norge vil ved behov innhente ytterligere dokumentasjon.
Rapportering

I tilskuddsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både når det gjelder det faglige og regnskapet.

Tidsfrister for å ferdigstille prosjekt for tilskuddsmottakere

Produktene må være ferdigstilte og gjort tilgjengelige for brukerne i samsvar med prosjektbeskrivelsen innen 31.12.2018.

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden skal inneholde søkers navn, adresse, organisasjonsnummer, søkerens organisasjonsform, kontaktperson, søknadsbeløp, beskrivelse av det digitale læremiddelet, nettsiden eller læringsplattformen, målgruppe for produktet, og hvordan søker har tenkt å oppfylle de 35 kravene til universell utforming slik de er beskrevet på uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden.

Hvis søker kan oppfylle ytterligere krav til universell utforming, beskrives det i søknaden.

Hvilke av de 35 kravene til universell utforming de eventuelt ikke kan oppfylle, og begrunnelse for det, må også beskrives.

Søknaden skal videre inneholde

Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak som finansieres med tilskudd Budsjett Fremdriftsplan Beskrivelse av prosjektgruppa og av medlemmenes kompetanse.

Bakgrunn for kunngjøringen

Det er KD som har bevilget midler til tilskudd til universell utforming av nettløsninger for opplæring av voksne i 2017.

Søknadsfrist

Søknad skal sendes Kompetanse Norge innen 20.08.2017 på e-post eller i papirformat.

E-post: postmottak@kompetansenorge.no

Postadresse: Kompetanse Norge, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo

Utlysing av midlar til kompetansesenter for nynorsk i norskopplæring for vaksne innvandrarar

Kompetanse Noreg lyser ut midlar til eit vaksenopplæringssenter som skal gje rettleiing i bruk av nynorsk i opplæringa etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. Frist var 23. juni 2017.

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar (pdf)

Senteret må ha erfaring med å gje opplæring i norsk for vaksne innvandrarar på nynorsk, og må stille til disposisjon ein eller fleire som kan vere ressurspersonar i fagleg-pedagogiske spørsmål knytta til bruk av nynorsk i norskopplæringa.

Oppgåver

Vaksenopplæringssenteret vil få ansvar for å vere kompetansesenter når det gjeld rettleiing for kommunar som har gått over eller vil gå over til å gje norskopplæring på nynorsk. Senteret vil òg få ansvar for å finne ein eller fleire personar som kan ta på seg denne funksjonen.

I oppdragsbrevet frå Justis og beredskapsdepartementet (2017) heiter det mellom anna at Kompetanse Noreg «skal bidra til at det fins tilgjengelige læringsressurser på begge målformer som dekker alle spor og nivåer i læreplanen». Vaksenopplæringssenteret må difor ha erfaring med å gje opplæring på alle spor og nivå (frå alfabetisering til nivå B2). Senteret skal bidra med rettleiing og råd til andre senter som nettopp har starta eller vurderer å starte med å gje opplæring på nynorsk. Det kan innebere å besøke andre senter eller å ta imot besøk på eige senter, inkludert besøk i klasserommet, for å sjå i praksis korleis opplæringa kan gå føre seg.

Sentrale problemstillingar vil vere korleis opplæringa kan tilretteleggjast på dei ulike spora og nivåa, inkludert den fyrste lese- og skriveopplæringa.

Økonomisk ramme og rapportering

Tilkotsramme: inntil kr. 100 000,-

Midlane vil i første omgang bli tildelt for eitt år, frå skuleåret 2017/18, med start hausten 2017.

Det skal rapporterast på bruk av midlane.

Krav til innhald i søknaden

Søknaden frå vaksenopplæringssenteret skal innehalde følgjande informasjon:

 • Kva for erfaring senteret har med å drive opplæring på nynorsk.
 • Kva for kompetanse den/dei aktuelle lærarane har.
 • Ein plan for korleis leiar ved senteret ser føre seg at midlane skal nyttast, inkludert eit budsjett.

Søknad og frist

Vi ber om at søknaden blir merka «Kompetansesenter nynorsk».

Send søknaden til postmottak@kompetansenorge.no med kopi til sissel.vollan@kompetansenorge.no innan utvida frist til 23. juni.

Søknaden kan òg sendast i papirformat til Kompetanse Noreg, Pb 236, 0103 Oslo.

Dersom du har spørsmål vedrørande utlysinga, kan du kontakte:

Tilskot til læremiddel på nynorsk

Kompetanse Noreg lyser ut middel til utvikling og produksjon av læremiddel på nynorsk og/eller til omsetjing av læremiddel til nynorsk.

Læremidla skal utviklast i tråd med Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

Søknadsfrist var 1. september 2016.

Last ned søknadsskjema (Word)

Total ramme for tildeling av tilskot er 2 millionar kroner. Kompetanse Noreg prioriterer innkomne søknader etter ei heilskapsvurdering dersom omsøkt sum er høgare enn årets ramme.

Om ordninga

Mål

Tilskotsordninga skal sørgje for at det blir utvikla og produsert læremiddel på begge målformer innanfor opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar der det ikkje er grunnlag for kommersiell utgiving.

Tilskotsmottakar

Tilskotsmottakar er forlag og andre som produserer læremiddel.

Bakgrunn for kunngjeringa

Stortinget løyver kvart år midlar til utvikling og produksjon av læremiddel i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.

Satsingsområde

1. Den fyrste lese- og skriveopplæringa

Utvikle eit nytt, eller vidareutvikle/revidere/komplettere eit eksisterande læremiddel eller delar av eit læremiddel, på nynorsk, eller omsetje til nynorsk, som tilrettelegg for den fyrste lese- og skriveopplæringa. Sjå alfabetiseringsmodulen i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar (pdf)

Denne opplæringa byggjer på munnlege ferdigheiter med vekt på eit relevant og meiningsfullt vokabular og enkle frasar og strukturar. Læremiddel som stimulerer deltakarane til aktiv bruk av digitale medium (mobiltelefonar, nettbrett og liknande) under språkopplæringa, blir vurderte som særleg aktuelle. Læremiddel som byggjer på dette og som tilrettelegg for utvikling av språkferdigheitene opp til nivå A1, vil òg kunne bli vurderte.

2. Frå nivå A2 til B1

Utvikle eller vidareutvikle/revidere/komplettere eit eksisterande læremiddel eller delar av eit læremiddel på nynorsk, eller omsetje dette til nynorsk, som tilrettelegg for utvikling av språkferdigheitene frå nivå A2 til B1. Læremiddel som føreset bruk av digitale medium hos deltakarane blir vurderte som særleg aktuelle. Målgruppe er deltakarar på spor 2 og spor 3. Læremiddel som dekkjer nivåa frå A1 til B1 vil òg kunne bli vurderte.

For begge satsingsområda gjeld følgjande: Læremidla skal vere fleksible, differensierte og tilrettelagde for individuell tilpassing.

Forma til læremidla

Læremidla skal produserast som trykt læringsressurs, som digital læringsressurs, eller som ein kombinasjon av trykte og digitale komponentar.

Faglege, pedagogiske og formelle krav til læremidla og prosjektgjennomføringa

Søknadene vil bli vurderte mot følgjande kriterium:

Overordna prinsipp

a) Læremidla skal utviklast i samsvar med gjeldande læreplan.

b) Læremidla skal byggje på ein berande idé, som skal vere grunngitt fagleg og pedagogisk.

c) Læremidla skal vere tilgjengelege for både lærarar og deltakarar.

d) Læremidla skal utformast i samsvar med likestillingslova § 7: «I skule og annan undervisningsinstitusjon skal læremiddel som nyttast, byggje på likestilling mellom kjønna.»

e) Søkjar skal, utan vederlag, sørgje for at trykkeriet overlèt det digitale manuset til statlege produsentar av tilrettelagde utgåver til synshemma, lesehemma og høyrselshemma. Innhaldet i det digitale manuset må vere identisk med den endelege utgåva og kome i ei utgåve og eit format som kan omarbeidast med pc-/Mac. Det digitale manuset må vere strukturert, og uthevingar, overskrifter mv. må vere identifiserte med kodar. Eit eigna format er eit lågoppløyst pdf eller xml.

Organisering av prosjektet

a) Denne kompetansen må vere til stades i tilskotsmottakar si prosjektgruppe:

 • fagleg
 • pedagogisk
 • læremiddelkompetanse, som også omfattar digitale læringsressursar

b) Det skal vere ei klar rollefordeling i prosjektet, særleg med omsyn til underleverandørar, til dømes rettshavar av bilete, og det skal utarbeidast intensjonsavtalar med samarbeidspartar (skal leggjast ved).

c) Tilskotsmottakar skal etablere ei referansegruppe.

d) Tilskotssmottakar skal inngå intensjonsavtalar med skuleeigarar/skular for å prøve ut læremiddelet i utviklingsperioden.

Funksjonar og innhald i læremidla

a) Læremidla skal vere motiverande, engasjerande og aktiviserande og leggje til rette for tilpassa opplæring.

b) Læremidla skal inkludere ei lærarrettleiing.

c) Digitale komponentar må utviklast med tanke på enkel oppdatering og implementering i nye læremiddelprosjekt. Testing av teknisk (syntaks for utveksling av data), semantisk (semje om omgrep og tyding) og organisatorisk (koordinering av forretningsprosessar) interoperabilitet skal dokumenterast. Digitale komponentar:

 • skal vere nettbasert
 • skal ha ei brukarrettleiing
 • skal ha høve til interaktiv oppgåveløysing med tilbakemelding på oppgåver og skal tilfredsstille krava til universell utforming som skildra i WCAG 2.0.
Oppfølging
 • Søkjar skal sørgje for drift og vedlikehald av digitale komponentar i minst fem år frå dei er gjort tilgjengelege.
 • Søkjar skal sørgje for at trykte komponentar blir tilbode marknaden i minst fem år.
Informasjonsansvar
 • Søkjar må ha ein plan for distribusjon og marknadsføring.
 • Det er ønskjeleg at det blir utvikla ein demoversjon av læremiddelet. Det skal gjennomførast kurs for lærarar etter ferdigstilling av læremiddelet. Dette blir føresett dekt av tilskotsmottakar utanom tilskotsmidlar, og plan for kursinga skal vere tydeleg i søknaden.
 • Det skal vere eit budsjett for både utviklings-, drifts- og vedlikehaldsfasen. Eigeninnsats og eventuell gjenbruk skal synleggjerast.

Utbetaling av tilskotet

Det skal vere eit budsjett for både utviklings-, drifts- og vedlikehaldsfasen. Tilskotet blir utbetalt i terminar som blir fastsette i tilskotsbrevet.

Rapportering

I tilskotsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både kva gjeld det faglege og rekneskapet.

Tidsfristar for å ferdigstille prosjekt for tilskotsmottakarar

Læremidla må vere ferdigstilte og gjort tilgjengelege for brukarane i samsvar med prosjektomtalen.

Krav til innhaldet i søknaden

Søknaden skal utførast skriftleg av ein person som har fullmakt til å binde verksemda. Privatpersonar som ikkje er registrerte i einskapsregisteret, har ikkje høve til å søkje.

Last ned søknadsskjema (Word)

Søknaden skal som eit minimum innehalde:

a) Søkjarens namn, adresse, telefonnummer og organisasjonsnummer, bankkontonummer og e-postadresse.

b) Kontaktperson for prosjektet

c) Opplysningar om prosjektet inkludert tittel, utgivingsform og ferdigstillingsdato

d) Prosjektomtale, som skal innehalde:

e) Omtale av prosjektet med løysingsforslag i samsvar med dei faglege, pedagogiske og formelle krava som er stilte ovanfor. Sjå punkt 3 (gjeld berre for søknader om tilskot til utvikling av nytt læremiddel eller til ein større revisjon av eksisterande læremiddel)

f) Utgreiing av korleis krava til læremidla og prosjektgjennomføringa vil bli oppfylte, sjå punkt 3.

g) Totalkostnad på prosjektet, inkludert eventuelle offentlege avgifter, søknadssum og utsalspris.

h) Vedlegg (jf. søknadsskjema pkt. 6). Vox vil ved behov hente inn ytterlegare dokumentasjon.

Søknadsfrist

Fristen gikk ut 1. september 2016.

Postadresse: Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, Postboks 236, 0103 Oslo

Videreutdanningstilbud ved universitet og høgskoler i norsk som andrespråk – utlysning av oppdrag

Utlysningen gjelder utvikling og gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere. Vox kan gi tilskudd til det enkelte lærested på inntil 500 000 kroner.

Svar på utlysningen skal samordnes mellom administrasjonen og fagseksjoner ved lærestedene og sendes inn som et samlet svar. Kompetanse Norge behandler innkomne søknader fortløpende. Endelig frist for å svare var 1. september 2016.

Bakgrunn og behov

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet skal Kompetanse Norge utvikle tiltak for å heve kompetansen blant lærere i norskopplæringen for voksne innvandrere. Ett slikt tiltak er å bidra til å etablere nye videreutdanninger i norsk som andrespråk. Videreutdanningene skal legge til rette for at flere lærere får kompetanse i faget de underviser i, og dermed føre til bedre læringsutbytte for deltakerne og bedre resultater på norskprøvene.

Dagens flyktningsituasjon medfører økt behov for norskopplæring for voksne innvandrere. I Stortingsmeldingen Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring (Meld.St. 16 2015-2016) heter det at krav til kompetanse er viktig for kvaliteten på opplæringen, og at det er et mål at flere lærere som underviser voksne har studiepoeng i fagene de underviser i:

 • Regjeringen vil innføre krav om at lærere som skal undervise i norsk etter introduksjonsloven, skal ha faglig fordypning i relevante fag.
 • Regjeringen vil også ta initiativ til felles kompetanseutvikling for lærere i norskopplæringen og lærere som underviser etter opplæringsloven.

Kompetanse Norge mener det er nødvendig å heve kompetansen hos voksenlærere. En undersøkelse om kompetanse og kompetansebehov (Vox, 2015), viser at 47 prosent av lærere i norskopplæringen mangler utdanning i norsk som andrespråk, og at det er svært få som har utdanning innen voksenpedagogikk. Det er også behov for økt digital kompetanse hos lærerne. Det digitale er grunnleggende i læring i dagens nettverkssamfunn. Det har endret lese- og skrivepraksisen, og digitale medier er gode verktøy i språkopplæring.

Rammer for oppdraget

Kompetanse Norge ønsker i utgangspunktet at videreutdanningen skal

 • bygge på voksenpedagogiske prinsipper og en forståelse av de språklige behovene innvandrere har i et moderne, digitalt nettverkssamfunn
 • gi en teoretisk innføring i norsk som andrespråk
 • gi kompetanse om arbeidsmåter som fører til at innvandrere raskt tar språket i aktiv bruk, herunder arbeidsrettet opplæring
 • gi kompetanse i bruk av digitale verktøy i språkopplæringen
 • være delvis nettbaserte, med en eller to samlinger
 • bestå av opp til to moduler à 15 studiepoeng som kan kombineres

Det er rom for ulike profiler på tilbudene, slik at lærestedene kan tilby noe ulike innhold. Det er også ønskelig med geografisk spredning. Likevel er det et absolutt krav at tilbudene er rettet mot lærere som underviser voksne deltakere, og inkluderer grunnlagsdokumenter som introduksjonsloven og Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Målgrupper for videreutdanningstilbudene

Målgruppen for dette videreutdanningstilbudet er primært lærere som underviser i norskopplæringen, men også i grunnskole for voksne. Videreutdanningen kan også være relevant for lærere som underviser i videregående opplæring. Norsklærere i arbeidsmarkedsbedrifter og studieforbund, som gjennom den statlige tilskuddsordningen Kompetansepluss står for mye norskopplæring, kan også ha nytte av videreutdanningen.

Økonomiske rammer og tidsperspektiv for oppdraget

Kompetanse Norge kan gi et tilskudd til det enkelte lærestedet på inntil 500 000. Stønaden vil utbetales i to rater: 60 % av summen ved oppstart og 40 % ved ferdigstilling. Tilbudene bør være klare for oppstart senest høsten 2017.

Krav til innhold i oppdragssvaret

Svaret fra lærestedet bør inneholde følgende informasjon:

 • en skisse til innhold og faglig profil i videreutdanningstilbudet med vekt på norsk som andrespråk
 • budsjett (inkludert egenandel i tillegg til beløpet det søkes om)
 • orientering om hvordan videreutdanningen er tenkt organisert og gjennomført, inkludert en redegjørelse for pedagogisk bruk av digitale verktøy
 • kort beskrivelse av fagkompetansen ved lærestedet
 • informasjon om eventuelt samarbeid og ansvarsfordeling på tvers av fagseksjoner ved lærestedet, samt navn på den/de som er hovedansvarlig for tilbudet.

Oppfølging av videreutdanningstilbudene

Kompetanse Norge vil følge opp utviklingen og kvaliteten i tilbudene i samarbeid med lærestedene. Dette vil eksempelvis kunne skje gjennom samarbeid om innhold og pensumlister, målgruppeundersøkelser og lærestedenes egne evalueringer av opplegg og gjennomføring av tilbudene.

Vi ber om at svaret på utlysningen blir merket med «Videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk» og sendt til postmottak@kompetansenorge.no med kopi til lis.andersen@kompetansenorge.no senest 1. september.

Utlysning av prosjektmidler til differensierte løp i norskopplæringen for voksne innvandrere

Søknadsfrist var 5. desember 2016.

Total ramme for tildeling av tilskudd er 1 million kroner. Vox prioriterer innkomne søknader etter en helhetsvurdering dersom omsøkt sum er høyere enn tilskuddsrammen.

Prosjektet/delprosjektet det søkes om midler til må være ferdigstilt innen 1. desember 2017.

Mål

Utvikle og/eller synliggjøre gode modeller for effektive, tilpassede opplæringsløp i norsk for voksne innvandrere.

Kriterier

 • Prosjektene må bygge på Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere , og vi ønsker at opplæringsdomenet og/eller arbeidslivsdomenet vektlegges.
 • Modellene må ta sikte på å gi effektive og tilpassede opplæringsløp. Tilpasningen kan gjelde opplæring av deltakere på flere spor innenfor samme gruppe, på det enkelte spor og/eller innenfor alfabetiseringsmodulen.
 • Tverrsektorielle prosjekter vil være særlig relevante. Prosjekter som innebærer utprøving av kombinasjonsløp, der norskopplæring inngår, vil også være relevante.
 • Resultatene av prosjektet må kunne deles gjennom fagartikler og på seminarer, konferanser o.l. i samarbeid med Vox/Kompetanse Norge.
 • Prosjektet/delprosjektet det søkes om midler til må være ferdigstilt innen 1. desember 2017.

Organisering av prosjektet

 • Prosjektet det søkes om midler til, kan være et selvstendig prosjekt eller et delprosjekt, og dette må fremgå av søknaden.
 • Det skal være en prosjektgruppe med klar rollefordeling.
 • Tilskuddsmottaker skal etablere en referansegruppe.

Utbetaling av tilskuddet

Tilskuddet blir utbetalt som et éngangsbeløp i desember 2016.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både når det gjelder måloppnåelse og regnskap.

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden skal utformes av enn person som har fullmakt til å binde virksomheten. Privatpersoner som ikke er registrert i enhetsregisteret, har ikke anledning til å søke.

Søknaden skal som et minimum inneholde

a) Søkerens navn, adresse, telefonnummer og organisasjonsnummer, bankkontonummer og e-postadresse

b) Kontaktperson for prosjektet

c) Oversikt over medlemmer av prosjektgruppe med rollefordeling, og oversikt over medlemmer i referansegruppe

d) Opplysninger om prosjektet inkludert tidsplan

e) Prosjektbeskrivelse, som skal inneholde beskrivelse av modell og metode/tilnærmingsmåte, samarbeidspartnere og resultatmål

f) Oversikt over eventuelle andre prosjekter som kan ha relevans for søknaden

g) Totalkostnad av prosjektet. Egeninnsats og eventuell finansiering fra andre kilder skal synliggjøres i budsjettet.

Søknad

Fristen var 5. desember 2016.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med:

Kompetansepluss arbeid 2017

Søknadsfristen var 14. november 2016.

Hvem kan søke Kompetansepluss arbeid?

Pengene skal gå til kurs for voksne i arbeid, primært de med lite formell utdanning. Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk.

Disse kan søke om penger fra Kompetansepluss arbeid
 • private eller offentlige virksomheter som har et opplæringsbehov (etterspørrer)
 • opplæringstilbydere
 • organisasjoner i arbeidslivet
 • næringsforeninger

Krav til søknad Kompetansepluss arbeid

Samarbeid

Opplæringstiltakene må være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder og en eller flere virksomheter som har et opplæringsbehov. Organisasjoner i arbeidslivet og næringsforeninger må søke i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet og en opplæringstilbyder. Partene i samarbeidet skal spesifiseres i søknaden.

Søker og samarbeidspartnere skal være registrert i Brønnøysundregistrene.

Opplæringstiltaket skal være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder og en eller flere virksomheter.

Avtale mellom samarbeidspartene i opplæringstiltaket skal legges ved søknaden, se forslag til avtale (Word). Ansvarsforholdet skal angis i søknadsskjemaet.

Andre krav
 • Opplæringstilbyderne skal være virksomheter/organisasjoner som har opplæring som formål.
 • Virksomheten må bidra med egenandel. Virksomhetens egeninnsats og arbeidstimer ansatte bruker på opplæringen, kursrom og servering kan utgjøre egenandelen.
 • Opplæringstiltaket skal være forankret på arbeidsplassen. Representant fra ledelsen og representant fra arbeidstaker skal oppgis i søknaden.

Kursopplegg

Søkeren setter sammen kursopplegget ut fra moduler i søknadsskjemaet. Søker kan ikke kombinere kurs i norsk eller samisk med kurs i lesing/skriving og muntlige ferdigheter fordi kurs i norsk eller samisk også vil inneholde elementer av lesing, skriving og muntlig bruk av språket.

Veiledende gruppestørrelse er ti deltakere per kurs.

Du kan sette sammen kurs ut fra følgende moduler:

Antall timer 30 40 50 80 100 150

Lesing/skriving

- X X X X X

Regning

- - X X - -

Digitale ferdigheter

X - X - - -

Muntlige ferdigheter

X X X - - -

Norsk eller samisk

- - X - X X

Krav til opplæringen

All opplæring skal være praksisnær. Det vil si at den er knyttet til deltakernes arbeid.

Opplæringen skal foregå i Norge (inkludert Svalbard).

Opplæring i grunnleggende ferdigheter skal skje med utgangspunkt i læringsmålene for lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Norskopplæring skal skje med utgangspunkt i utdrag fra Læreplan i norsk for voksne innvandrere. Opplæring i samisk kan ta utgangspunkt i denne samme læreplanen.

Læringsmålene i grunnleggende ferdigheter for voksne og utdraget fra læreplanen skal brukes som et hjelpemiddel for å utvikle mål og læringsinnhold for kurs som har fått tilskudd fra Kompetansepluss.

Metode og innhold i opplæringen skal beskrives i søknaden.

Nettbasert opplæring skal ikke utgjøre mer enn 50 prosent av kurstimene. Slik opplæring skal skje samtidig for alle deltakerne og med en lærer/nettveileder tilgjengelig. Dette fordi tildelingen av midler er basert på timer med lærer til stede. Opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter må organiseres som fysiske samlinger. Nettbasert opplæring skal beskrives under punktet om metode i søknadsskjemaet

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. Denne satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter med bedriften, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Antall timer per kurs angir hvor mange timer med opplæring som skal gjennomføres per gruppe.

En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Satsingen i de samiske språkforvaltningsområdene kan åpne for nødvendig tilpassing til målgruppen ut over det som normalt forutsettes i Kompetansepluss: Gruppestørrelse ned til fem deltakere, dekking av ekstra reiseutgifter (for opplæringstilbyderne og deltakere med ekstra høye reiseutgifter) og ekstra støtte til rekruttering og motivering. Dersom det er behov for ekstra midler til disse formålene skal søker begrunne behovet, sette opp et budsjett og angi et søkebeløp. Budsjett legges ved søknaden.

Avgrensninger

Det er ikke mulig å søke tilskudd til

 • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering
 • fagopplæring

Tilskuddet dekker ikke anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr.

Prioritering av søknader

Dersom det samlede søknadsbeløpet overstiger Stortingets bevilgning, vil Kompetanse Norge prioritere søknader der opplæringen:

 • skjer i regi av en godkjent tilbyder i Kompetansepluss
 • skjer i regi av en opplæringstilbyder som har tatt videreutdanning for å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter eller i norsk som andrespråk
 • skjer i regi av en opplæringstilbyder som har tatt grunnkurs for lærere i Kompetansepluss (tidligere BKA)
 • skjer i bedrifter med mindre enn ti ansatte
 • skjer i kombinasjon med arbeid, i kombinasjon med fagopplæring eller annen arbeidsrelevant opplæring
 • spesielt bidrar til å styrke ferdighetene i lesing og skriving, regning og norsk eller samisk. Deretter prosjekter som bidrar til å styrke muntlige ferdigheter
 • skjer i tilknytning til reindrift, samisk fiske eller duodji

Listen over er ikke i prioritert rekkefølge. Man må ikke å oppfylle alle punktene.

Den samlede tildelingen skal sikre

 • bransjemessig spredning
 • at opplæringen når ut til alle regioner
 • at alle de grunnleggende ferdighetene og norsk eller samisk skal være representert
 • at andelen prosjekter med norskopplæring ikke overstiger 50 prosent av den totale tildelingen

Søknaden må være komplett innen søknadsfristen. Søknader som kommer etter fristen, og ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Rapportering

De som mottar tilskudd, må rapportere ved oppstart og ved avslutning av prosjektene. Rapporteringen er elektronisk og gjelder deltakerregistrering, regnskap og gjennomføring av opplæringstiltaket. Eventuelle endringer i prosjektet skal rapporteres til Kompetanse Norge.

Opplæringstiltak som får tilskudd, skal gjennomføres innenfor tidsrammen søkeren har satt opp i søknaden.

Søknadsskjema

Søknadsfristen gikk ut 14. november 2016.

Det er felles innloggingsside både for Kompetansepluss frivillighet og Kompetansepluss arbeid.

Kompetansepluss frivillighet 2017

Søknadsfristen var 14. november 2016.

Hvem kan søke Kompetansepluss frivillighet?

Pengene skal gå til kurs for voksne, primært de med lite formell utdanning. Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk.

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om penger fra Kompetansepluss frivillighet.

Samarbeid i Kompetansepluss frivillighet

Den frivillige organisasjonen som søker, er ansvarlig for prosjektet, men kan inngå samarbeid med andre frivillige organisasjoner og opplæringstilbydere. Dersom det er samarbeidspartnere i opplæringstiltaket, skal avtale legges ved. Se forslag til avtale. Ansvarsforholdet skal angis i søknadsskjemaet.

Dersom det ikke er samarbeidspartnere, skal en opplæringsplan legges ved. Bruk denne malen.

Kursopplegg

Søkeren setter sammen kursopplegget ut fra moduler i søknadsskjemaet. Søker kan ikke kombinere kurs i norsk eller samisk med kurs i lesing/skriving og muntlige ferdigheter fordi kurs i norsk eller samisk også vil inneholde elementer av lesing, skriving og muntlig bruk av språket.

Veiledende gruppestørrelse er ti deltakere per kurs.

Du kan sette sammen kurs ut fra følgende moduler:

Antall timer 30 40 50 80 100 150

Lesing/skriving

- X X X X X

Regning

- - X X - -

Digitale ferdigheter

X - X - - -

Muntlige ferdigheter

X X X - - -

Norsk eller samisk

- - X - X X

Krav til opplæringen

Opplæringen i «Kompetansepluss frivillighet» skal være relatert til deltakernes dagligliv. Opplæringen skiller seg fra «Kompetansepluss arbeid» ved at arbeidsplassen ikke skal være læringsarena og at det ikke stilles krav om at deltakerne er i arbeid. Læringsarenaen skal være i frivilligheten.

Opplæringen skal foregå i Norge (inkludert Svalbard).

Opplæring i grunnleggende ferdigheter skal skje med utgangspunkt i læringsmålene for lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Norskopplæring skal skje med utgangspunkt i utdrag fra Læreplan i norsk for voksne innvandrere. Opplæring i samisk kan ta utgangspunkt i denne samme læreplanen.

Læringsmålene i grunnleggende ferdigheter for voksne og utdraget fra læreplanen skal brukes som et hjelpemiddel for å utvikle mål og læringsinnhold for kurs som har fått tilskudd fra Kompetansepluss.

Metode og innhold i opplæringen skal beskrives i søknaden.

Nettbasert opplæring skal ikke utgjøre mer enn 50 prosent av kurstimene. Slik opplæring skal skje samtidig for alle deltakerne og med en lærer/nettveileder tilgjengelig. Dette fordi tildelingen av midler er basert på timer med lærer til stede. Opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter må organiseres som fysiske samlinger. Nettbasert opplæring skal beskrives under punktet om metode i søknadsskjemaet

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. Denne satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter med samarbeidspartnere, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Antall timer per kurs angir hvor mange timer med opplæring som skal gjennomføres per gruppe.

En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Det kan også søkes inntil 5 000 kroner per kurs til rekruttering av deltakere til prosjekter i Kompetansepluss frivillighet.

Satsingen i de samiske språkforvaltningsområdene kan åpne for nødvendig tilpassing til målgruppen ut over det som normalt forutsettes i Kompetansepluss: Gruppestørrelse ned til fem deltakere, dekking av ekstra reiseutgifter (for opplæringstilbyderne og deltakere med ekstra høye reiseutgifter) og ekstra støtte til rekruttering og motivering. Dersom det er behov for ekstra midler til disse formålene skal søker begrunne behovet, sette opp et budsjett og angi et søkebeløp. Budsjett legges ved søknaden.

Avgrensninger

Det er ikke mulig å søke tilskudd til:

 • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering
 • fagopplæring

Tilskuddet dekker ikke anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr.

Prioritering av søknader

Dersom det samlede søknadsbeløpet overstiger Stortingets bevilgning, vil Kompetanse Norge prioritere søknader der opplæringen:

 • spesielt bidrar til å styrke ferdighetene i lesing og skriving, regning og norsk eller samisk. Deretter prosjekter som bidrar til å styrke muntlige ferdigheter
 • skjer i et samarbeid mellom minst en frivillig organisasjon og en opplæringstilbyder/lærer
 • gjennomføres av en opplæringstilbyder/lærer som har tatt videreutdanning for å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter eller i norsk som andrespråk
 • gjennomføres av en opplæringstilbyder/lærer som har tatt grunnkurs for lærere i Kompetansepluss (tidligere BKA/BKF)

Listen over er ikke i prioritert rekkefølge. Man må ikke å oppfylle alle punktene.

Den samlede tildelingen skal sikre at:

 • opplæringen når ut til alle regioner
 • opplæringen er tilgjengelige for målgruppen gjennom et bredt spekter av frivillige organisasjoner
 • alle de grunnleggende ferdighetene og norsk eller samisk skal være representert
 • andelen prosjekter med norskopplæring ikke overstiger 50 prosent av den totale tildelingen

Søknaden må være komplett innen søknadsfristen. Søknader som kommer etter fristen, og ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Rapportering

De som mottar tilskudd, må rapportere ved oppstart og ved avslutning av prosjektene. Rapporteringen er elektronisk og gjelder deltakerregistrering, regnskap og gjennomføring av opplæringstiltaket. Eventuelle endringer i prosjektet skal rapporteres til Vox.

Opplæringstiltak som får tilskudd, skal gjennomføres innenfor tidsrammen søkeren har satt opp i søknaden.

Søknadsskjema

Søknadsfristen gikk ut 14. november 2016.

Det er felles innloggingsside både for Kompetansepluss frivillighet og Kompetansepluss arbeid.

Tilskott til studieforbund og vaksenopplæringsorganisasjonar

Kompetanse Noreg forvaltar tilskott til studieforbund og vaksenopplæringsorganisasjonar.

Tildelinga til dei 14 studieforbunda i 2018 blir fastsett på bakgrunn av gjennomsnittleg studietimetal for 2016 og 2015.

For 2018 er det samla tilskottet til studieforbunda 208 478 000 kroner (kapittel 254 i statsbudsjettet). Studieforbunda sender rapportering om aktivitet til Kompetanse Noreg kvart år.

Malar for rapportering

Statistikk

Sjå statistikk for studieforbund i statistikkbanken

Tilskott til vaksenopplæringsorganisasjonar

Stortinget vedtar samla tilskott til Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og Fleksibel utdanning Norge (FuN)Kompetanse Noreg vedtar fordelinga av tilskottet mellom dei to organisasjonane. Tilskottet blir utbetalt av Kompetanse Noreg.

For 2018 er det samla tilskottet til vaksenopplæringsorganisasjonane 13 473 000 (kapittel 254 i statsbudsjettet).

 

Tilskott til freds- og menneskerettssentre

Kompetanse Noreg utbetalar tilskott til seks freds- og menneskerettsentre.

Kvart år sender dei seks sentra rapportering for føregående år og søknad om tilskott for kommande år til Kompetanse Noreg. Kompetanse Noreg vurderer søknadane og sender innstilling til Kunnskapsdepartementet. Tilskottet blir fastsatt av Stortinget i statsbudsjettet. For 2016 er det samla tilskottet til dei seks sentra 77 992 000 kroner (kapittel 255 i statsbudsjettet).

Dei seks sentra er:

Stiftelsen Arkivet

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Narviksenteret

Falstadsenteret

Nansen Fredssenter

Raftostiftelsen

Tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning

Kompetanse Norge forvalter tilskuddsordningen til de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning.

Retningslinjer for tilskuddet (pdf)

Informasjon om tilskudd til partnerskap for karriereveiledning (pdf)

Tilskudd til utviklingsarbeid knyttet til styrking av karriereveiledningstilbudet for voksne

Kompetanse Norge lyser ut inntil 1,6 millioner til utviklingsarbeid knyttet til styrking av karriereveiledningstilbudet for voksne i fylker som ikke har opprettet eller har vedtatt å opprette et karrieresenter. Søknadsfrist 22. september 2017.

Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å bidra til at det etableres karrieresentre i alle landets fylker.

Formålet med dette tilskuddet er å sikre tilgang til karriereveiledning i hele landet. Tilskuddet skal bidra til å samordne informasjon og kunnskap hos veiledningsaktørene slik at voksne får et helhetlig veiledningstilbud.

Tilskuddet skal bidra til:

 • å øke samarbeid om og koordinering av karriereveiledning mellom de ulike aktørene i fylket
 • likeverdig tilbud for karriereveiledning mellom fylkene

Hva tilskuddet skal benyttes til:

 • Utviklingsarbeid knyttet til styrking av karriereveiledningstilbudet for voksne i fylker uten karrieresenter eller vedtak om opprettelse av dette, herunder:
  • Etablering av samarbeid med NAV fylke og andre relevante aktører, for å få på plass en formalisert partnerskapsavtale om karriereveiledning
  • Kvalitetsutvikling og samordning av karriereveiledningstilbudet i fylket
  • Kartlegging av hvilke grupper voksne som ikke har et offentlig gratis tilbud om karriereveiledning i fylket i dag
  • Utvikling og forankring av en opptrappingsplan frem mot et karriereveiledningstilbud for voksne i fylket som i dag står uten et offentlig, gratis karriereveiledningstilbud
  • Dokumentasjon og evaluering i utviklingsfasen
  • Plan for videre arbeid samt forankring og eventuelt politisk behandling av videre utviklingsarbeid

Tilskuddsmidlene kan ikke benyttes til allerede eksisterende tilbud, eller tilbud som allerede finansieres på annen måte (inkludert eventuelle oppdrag med karriereveiledning i integreringsmottak.), men skal benyttes til et utviklingsarbeid som har til hensikt å styrke karriereveiledningstilbudet for voksne i fylket.

Kompetanse Norge ønsker også å følge opp utviklingen i prosjektet i samarbeid med tilskuddsmottaker.

Tilskuddsmottaker forplikter seg til umiddelbart å melde fra dersom grunnlaget for tilskuddet endres eller faller bort.

Søknadsbeløp

Summen det er mulig å søke om, er avgrenset oppad til kr 1 600 000.

Søknadsvurdering

I vurderingen av søknader om midler til utviklingsarbeid vil Kompetanse Norge legge vekt på at:

 • tiltaket er godt beskrevet og begrunnet
 • tiltaket kan gjennomføres innen 1. oktober 2018

Søknadsprosedyre for tilskuddet

Søknadsfrist: 22. september 2017

Det er fylkeskommunen som kan søke om midlene, og er tilskuddsmottaker.

Mal for budsjett er vedlagt denne kunngjøringen (excel).

Søknad med utfylt budsjett, sendes som vedlegg per e-post til: postmottak@kompetansenorge.no med kopi til eirik.backlund@kompetansenorge.no.

E-posten merkes «Søknad – tilskudd til utvikling og styrking av karriereveiledningstilbudet for voksne»

Det er ikke anledning til å levere søknaden på papir.

 

Tilsyn

Kompetanse Norge forvalter flere tilskuddsordninger. De kan være lovregulert eller være søknadsbasert ut fra retningslinjer og kriterier. Som forvaltningsorgan er vi pålagt av departementer å føre tilsyn med tilskuddsmottakere.

Hva er tilsyn

Tilsyn med statlige tilskuddsordninger er regulert i Stortingets bevilgningsreglement og reglement for økonomistyring i staten. Formålet med tilsyn er å kontrollere at

 • grunnlaget for tildelingen eller godkjenningen er korrekt
 • tilskuddet benyttes i tråd med regelverk og departementets tilskuddsbrev

Hvem fører vi tilsyn med

Kompetanse Norge fører tilsyn med seks av de tilskuddsordningene vi forvalter (antall tildelinger i parantes):

 • Godkjente studieforbund (15)
 • Voksenopplæringsorganisasjoner (2)
 • Freds- og menneskerettighetssentre (6)
 • Kompetansepluss arbeid (cirka 600 prosjekter per år)
 • Kompetansepluss frivillighet (cirka 50 prosjekter per år)
 • Fylkesvise partnerskap for karriereveiledning (18)

Kompetanse Norge fører i tillegg tilsyn med:

 • Godkjenningsordningen for private tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap (cirka 20)

De fleste ordningene er regulert i retningslinjer fastsatt av departementet. Studieforbund er i tillegg lovregulert. Tilskuddet i fire ordninger fordeles etter årlig bevilgning i statsbudsjettet. Kompetansepluss er søknadsbasert ut fra utlysningskriterier fastsatt av Kompetanse Norge.

Gjennomføring av tilsyn

Kompetanse Norge gjennomfører årlig cirka 25 tilsyn. Valget av tilskuddsmottakere som får tilsyn er oftest tilfeldig, men det kan også være hendelsesbasert. Alle tilsyn varsles skriftlig. Ved stedlig tilsyn innhenter Kompetanse Norge dokumentasjon før besøket hos tilskuddsmottaker. For enkeltstående prosjekter i Kompetansepluss har vi i 2017 gjort forsøk med skriftlig tilsyn.

Dersom et tilsyn avdekker forhold som er i strid med forutsetningene, kan Kompetanse Norge gi pålegg om å rette på forhold eller fatte vedtak om å holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av tilskudd.

Foreløpig tilsynsrapport sendes tilskuddsmottaker til uttalelse før endelig rapport utarbeides. Eventuelt varsel om vedtak sendes i eget brev sammen med rapporten.

Tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport er et offentlig dokument. Den sendes tilskuddsmottaker med kopi til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen. Eventuelt vedtak sendes i eget brev med opplysning om klagerett. Endelig rapport legges ut på nettsiden.

Tilsynsrapporter

Tilsyn 2017

Rapport fra tilsyn hos AOF Møre og Romsdal for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Folkeuniversitetet Sørlandet for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Sortland Arbeidssenter AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Abbra Norge AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Karriere Oppland Hadeland for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Podium for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Vesterålsprodukter AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Sarpsborg kommune for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Studieforbund AOF Norge - avdeling Buskerud for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Block Watne AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Kompetansehuset NEO for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos OrbitArena AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

 

Rapport fra tilsyn hos NABO Oslo for Kompetansepluss frivillighet (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Caritas Norge for Kompetansepluss frivillighet (pdf)

 

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet natur og miljø (pdf)

Rapport fra tilsyn med Venstres Studieforbund (pdf)

Rapport fra tilsyn med Musikkens studieforbund (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet KOR (pdf)

Tilsyn 2016

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Funkis (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Folkeuniversitetet (pdf)

Rapport fra tilsyn med Falstadsenteret (pdf)