Tilskudd og tilsyn

Kompetanse Norge forvalter flere tilskuddsordninger. Som forvaltningsorgan er vi pålagt av departementer å føre tilsyn med tilskuddsmottakere.

Her er oversikten over tilskuddsordningene vi forvalter. Kompetanse Norge fører også tilsyn med tilskuddsmottakere. Tilsynsrapportene ligger nederst på siden.

Oversikt over aktive tilskuddsordninger:

15 millioner til prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss

Kompetanse Norge lyser ut inntil 15 millioner for å kunne tilby ufaglærte voksne opplæring som kombinerer grunnleggende ferdigheter, norsk og/eller samisk med opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat. Søknadsfrist er 2. september 2019.

Om prøveordningen

Prøveordningen skal gi erfaringer med å

 • kombinere opplæring i grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norsk-/samisk-ferdigheter med opplæring som kan forberede til å ta fagbrev som praksiskandidat
 • organisere og gjennomføre den kombinerte opplæringen på ulike måter
 • involvere ulike typer tilbydere
 • igangsette prøveprosjekter innenfor ulike fag og i ulike deler av landet

Det stilles ikke krav til lengde på opparbeidet praksis for deltakerne. Det vil imidlertid være en fordel at deltakerne har lang praksis innenfor faget slik at muligheten til å ta fagbrev som praksiskandidat ikke ligger mange år fram i tid.

De som er med i prøveordningen må forplikte seg til å bidra i evalueringen av ordningen. Det kan dreie seg om spørreundersøkelser, intervjuer eller lignende.

For å få erfaring fra så mange forskjellige prosjekter som mulig i prøveordningen, vil det bare bli innvilget inntil to søknader per tilbyder.

Merk at opplæring i prøveordningen ikke er formell fagopplæring!

Vi tar sikte på at tildeling skjer i oktober, slik at opplæringen kan starte allerede i november 2019.

Hvem kan søke?

 • private eller offentlige virksomheter som har ansatte med et opplæringsbehov (etterspørrere)
 • opplæringstilbydere
 • organisasjoner i arbeidslivet
 • næringsforeninger/ organisert virksomhetssamarbeid

Tilbyder må ha kompetanse og erfaring med fagopplæring for voksne innenfor det aktuelle fagområdet. I tillegg er det en fordel dersom tilbyder har erfaring med opplæring i grunnleggende ferdigheter eller norsk som andrespråk.

Både søknadsprosessen og gjennomføringen av prosjektet skal være et samarbeid mellom tilbyder og etterspørrer.

Om opplæringen

De integrerte kursene skal gjennomføres etter moduler som angir antall timer totalt.

Søker kan velge en av følgende moduler for hvert kurs:

Antall timer 100 150 200


Det kan søkes om inntil to kurs i hver søknad.

I søknaden skal det oppgis hvilke grunnleggende ferdigheter og hvilket yrkesfaglig område det skal gis opplæring i.

Det overlates til etterspørrer og tilbyder i samarbeid å utarbeide hvordan opplæringen skal gjennomføres og organiseres. Innhold, metode og læringsressurser som planlegges brukt i opplæringen må beskrives i søknaden.

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Tilskuddet kan ikke brukes til opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering, til opplæring i bedriftsinterne systemer eller til å dekke anskaffelser, som for eksempel teknisk utstyr.

Opplæringen skal være gratis for deltakerne.

Rapportering

Tilskuddsmottaker må rapportere ved oppstart og ved avslutning av prosjektene. Rapporteringen er elektronisk og gjelder deltakerregistrering, regnskap og gjennomføring av opplæringstiltaket.

Interessert i å søke?

Du må sette deg inn i kvalifiseringskriteriene for å vite hva som kreves.

Det kan også være lurt å gå gjennom søknadsskjemaet tidlig i søknadsprosessen for å få oversikt over hva som kreves i samarbeidet om søknaden mellom tilbyder og etterspørrer.

Søknadsfrist og levering av søknad

Søknaden må være komplett med vedlagt signert samarbeidsavtale (word) innen søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert før søknadsfristen går ut. Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Hvordan søknadene prioriteres, framgår av prioriteringskriteriene

Send elektronisk søknad innen 2. september 2019.

 

Tilskudd til karriereveiledning i asylmottak for 2019

Kompetanse Norge tildeler 5,7 millioner til fem karrieresentre som skal prøve ut karriereveiledning i mottak i 2019. Tilskuddet skal muliggjøre videreføring av karriereveiledningstilbudet i integreringsmottakene og utvalgte ordinære mottak.

Hvem tildeles tilskudd?

Tilskuddet tildeles offentlige karrieresentre som deltar i utprøving av karriereveiledning på asylmottak. Fylkeskommunene er eiere av karrieresentrene og står som tilskuddsmottakere.

Tilskuddet for 2019 tildeles de fire karrieresentrene som deltar i prøveordningen med integreringsmottak: Karrieresenter Vestfold, Karriere Kristiansand, Karrieresenteret Bodø og Karrieresenteret Trøndelag I tillegg vil karriere Hordaland (Sunnhordland) motta tilskudd for å gjennomføre karriereveiledning blant beboere på ordinært asylmottak.

Målgruppe

Målgruppen for karriereveiledning er beboere i asylmottak som er 16 år eller eldre og som har gjennomført den elektroniske kartleggingen av kompetanse (selvregistrering). Målgruppen omfatter både personer som har stor sannsynlighet for å få og som har fått opphold i landet.

Mål

Formålet med tilskuddsordningen er at nyankomne innvandrere i målgruppen får et tidlig tilbud om karriereveiledning. Målet er at den enkelte flyktning skal bli bedre rustet til å ta informerte valg, slik at de kan komme raskere i arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin familie.

Gjennomføring

Karriereveiledningen skal blant annet inneholde informasjon om:

 • arbeids- og utdanningsmuligheter i Norge
 • krav til å kunne jobbe i ulike yrker i Norge
 • fremgangsmåter for godkjenning av medbrakt kompetanse

Karriereveiledningen kan innebære informasjonsmøter, gruppeveiledninger og individuelle veiledninger. I gjennomføringen må karriereveiledere samarbeide med mottaksansatte og andre relevante aktører.

Vurderingskriterier og tilskuddsbeløp

Det er bevilget 6,5 millioner kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet og 2,7 millioner kroner fra Arbeids- og sosialdepartementet til oppdraget i 2019. Av disse midlene er drøyt 5,7 millioner kroner satt av til tilskuddet som skal fordeles på fem karrieresentre i 2019. Det resterende vil gå til utprøving av karriereveiledning for overføringsflyktninger og familiegjenforente med flyktninger, til utvikling, kompetanseheving og oppfølging.

Hva kan karrieresentrene benytte tilskuddet til?

Tilskuddet skal dekke utgifter som karrieresenteret har i forbindelse med karriereveiledning av beboere på asylmottak. Eksempler på slike utgifter kan være:

 • lønnskostnader til karriereveiledere
 • utgifter til bruk av tolk
 • reisekostnader
 • utgifter til møter og samlinger i forbindelse med prosjektetadministrative kostnader knyttet til prosjektet

Rapportering

Tilskuddsmottakere må rapportere til Kompetanse Norge ved utgangen av perioden. Frist for dette er 31. januar 2020. Det skal sendes en regnskapsrapport på bruk av midler og en aktivitetsrapport som beskriver aktiviteter, utfordringer og resultater. I tillegg skal det sendes en underveisrapport innen 15.06.2019 som skal beskrive aktiviteter, utfordringer og resultater så langt.

Evaluering

Ordningen vil bli evaluert. Tilskuddsmottakere må stille seg til disposisjon for innhenting av data og erfaringer ut over ordinær rapportering.

Bakgrunn

Kompetansekartlegging: Kompetanse Norge har utviklet en elektronisk selvregistreringsløsning for kartlegging av flyktningers kompetanse på 14 ulike språk. Siden 1. juli 2017 har IMDi ansvar for drift og utvikling av kartleggingsverktøyet

Integreringsmottak: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har fått i oppdrag å etablere, utvikle og prøve ut ulike modeller for integreringsmottak. I den forbindelse er det opprettet fire integreringsmottak.. Formålet er å legge til rette for raskere arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn. Beboerne skal tilbys et fulltidsprogram bestående av en rekke aktiviteter og kvalifiseringstilbud. Karriereveiledningen prøves ut ved de fire integreringsmottakene.

 

Oversikt over tilskuddsordninger:

Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Utdanningstilbudet skal rette seg mot virksomheter og arbeidstakere som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering og andre krav til omstilling. Søknadsfrist er 6. mai 2019.

Total ramme for tilskuddsordningen er 35 millioner kroner.

Tilskuddsordningen forvaltes iht til Retningslinjer for tilskudd til «Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse», vedtatt av Kunnskapsdepartementet, 13. mars 2019.

Kompetanse Norge prioriterer innkomne søknader etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i forhold til mål og kriterier.

Om ordningen

Mål

Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse er et virkemiddel i regjeringens kompetansereform Lære hele livet. Målet med en ny kompetansereform er at ingen skal støtes ut av arbeidslivet på grunn av manglende kompetanse.

Mål med tiltaket er:

 • Bedre tilgang til fleksible videreutdanningstilbud for virksomheter som har behov for kompetanse for å digitalisere virksomheten sin
 • Bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud i digital kompetanse for enkeltpersoner
 • Økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å utvikle videreutdanningstilbud

Utdanningstilbudene skal etter planen starte senest i 2020. Det kan tildeles midler til prosjekter med en varighet på inntil to år. Tilskuddet kan ikke gå til innkjøp av varig utstyr, lisenser etc. og skal normalt ikke gå til ordinær drift av tilbudet.

Tilbudene kan være videreutdanningstilbud innenfor teknologi, eller videreutdanning som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter.

Videreutdanningstilbudene må gi studiepoeng og kunne kombineres med full eller tilnærmet full jobb. Det kan gis dispensasjon for omfang på fagskolestudier, slik at det kan utvikles fagskoletilbud som gir mindre enn 30 studiepoeng.

Opptakskrav til utdanningen skal være fullført videregående opplæring, ev. studiekompetanse. Søkere til utdanningstilbudet skal også kunne vurderes med grunnlag i realkompetanse.

Tilskuddsmottaker

Videreutdanningstilbudene skal utvikles som et gjensidig forpliktende samarbeid mellom klynger eller andre sammenslutninger av private virksomheter (minimum to virksomheter) som har behov for videreutdanning og universiteter, høyskoler eller fagskoler. Offentlige virksomheter kan også inngå i en klynge eller sammenslutning med private virksomheter.

Det skal være en ansvarlig søker som er hovedansvarlig for prosjektets gjennomføring og rapportering. Både utdanningsinstitusjoner, private virksomheter med et beskrevet kompetansebehov, klynger og næringsforeninger kan stå som ansvarlig søker. Søker må være part i prosjektet. Utdanningsinstitusjonene må være akkrediterte høgskoler/universiteter, eller fagskoler.

Kriterier for tildeling av midler

Følgende kriterier er grunnlag for å avgjøre om en søknad holder høy nok kvalitet til å få støtte, og til å rangere søknader dersom det er flere søknader av tilstrekkelig høy kvalitet:

 • Videreutdanningstilbudet må være arbeidsrelevant og utvikles med utgangspunkt i virksomhetene og deres behov.
 • Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer bredde i tilbudet, ved at både fagskole og universitet/høyskoler tildeles tilskudd etter søknad.
 • Det prioriteres korte videreutdanningstilbud som enkelt kan kombineres med tilnærmet full jobb.
 • Det prioriteres videreutdanningstilbud som dekker et kompetansebehov for et stort antall virksomheter og arbeidstakere.
 • Det prioriteres videreutdanningstilbud som har en fleksibel organisering slik at flest mulig kan delta.
 • Det vektlegges sannsynlighet for videreføring av kompetansetilbudet til nye deltakere etter prosjektperioden.
 • Det prioriteres videreutdanningstilbud som ikke finnes fra før.
 • Det prioriteres prosjekter der både utdanningsinstitusjonene og virksomhetene bidrar aktivt i utvikling av tilbudet.

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden må forplikte både utdanningsinstitusjonen og virksomhetsmiljøet. Signert samarbeidsavtale må ligge ved søknaden (wordmal). Søker skal benytte søknadsskjema.

Last ned søknadsskjema bokmål (pdf)
Last ned søknadsskjema nynorsk (pdf)

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av videreutdanningstilbudet. Prosjekter som får tildeling må utvikle et detaljert undervisningsopplegg med fagplan. Ytterligere spesifisering for å konkretisere arbeidslivets behov og sikre tilstrekkelig kvalitet kan skje som en del av prosjektet.

I tillegg skal søknaden inneholde en plan for utprøving, brukerevaluering, forbedring og videreføring etter prosjektperioden. Det skal legges ved en fremdriftsplan. I søknaden skal det sannsynliggjøres videreføring etter prosjektperioden.

Det skal legges ved budsjett for utvikling og testing. Budsjettet må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettet skal være i balanse. Finansiering skal gå til utvikling og testing av videreutdanningstilbud. Finansiering skal ikke gå til videre drift av tilbudet.
Kompetanse Norge vil ved behov innhente ytterligere dokumentasjon.

Oppfølging

Kompetanse Norge vil følge prosjektets progresjon. Krav til fremlegging av fagplan og underveisrapportering vil fremkomme av tilsagnsbrev.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både når det gjelder det faglige læringsutbyttet, annen måloppnåelse og regnskapet.

Tidsfrister

Videreutdanningstilbudet skal være ferdig gjennomført innen 2021. Frist for rapportering blir i første kvartal 2022. Frister vil fremgå av tilsagnsbrev.

Søknadsfrist

Signert søknad med alle relevante vedlegg skal sendes Kompetanse Norge innen 6. mai 2019 på e-post til postmottak@kompetansenorge.no.

Tilskot til å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet

Kompetanse Noreg deler ut 1 million kroner i tilskot til fylkesvise partnarskap for karriererettleiing for å auke medvitet om, og deltakinga i kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Søknadsfrist er 15. april 2019.

Målet med ordninga

Prosjektet skal føre til auka kunnskap om læring i arbeidslivet. Målet er å motivere både tilsette og leiing i verksemder til å sjå verdien av, og betre leggje til rette for kompetanseutvikling på arbeidsplassen.

Kven kan søke?

Tilskotet kan søkjast av fylkeskommune på vegne av partnarskapet.
Søknadsfrist er 15. april 2019.

Innhald og organisering

Karrieresentera er ansvarlege for gjennomføring av prosjekta, men andre aktørar kan bidra med kompetansen sin der det er formålstenleg. Karrieresentera kan til dømes samarbeide med aktuelle avdelingar i fylkeskommunen, fylkesvise nettverk og lokale og regionale utdanningsinstitusjonar.

Prosjektet skal koplast til fylkeskommunen sitt arbeid med utdanning og næringsutvikling. Dette gir partnarskapa og karrieresentera ei unik moglegheit til å arbeide tettare inn mot regionalt arbeidsliv.
Karrieresentera skal i samarbeid med verksemdene bidra til å identifisere aktuelle kompetansebehov og finne fram til relevante opplæringstilbod.

Etter at prosjektet er avslutta, skal deltakarane ha auka kjennskapen sin i følgjande tema:

 • Moglegheiter til etter- og vidareutdanning og korleis ein kan leggje til rette for læring i arbeidslivet
 • Verkemiddel for læring på arbeidsplassen, til dømes Kompetanseplussordninga i regi av Kompetanse Noreg og BIO-midlar i regi av Nav
 • Vaksne sin rett til grunnopplæring
 • Vegar til fag- og yrkesopplæring for vaksne
 • Moglegheiter til dokumentasjon av realkompetanse
 • Kompetansetiltaket kan organiserast på ulike vis, til dømes som eit kurs, eit prosjekt eller ein workshop, og skal skje på norsk eller samisk.

Prioritering av søknader

Kompetanse Noreg vil prioritere søknader etter desse kriteria:

 • Fylkesvise partnarskap som ikkje har mottatt tilskot tidlegare
 • Prosjekt som rettar seg mot privat sektor
 • Prosjekt som er bransjeretta
 • Prosjekt som rettar seg mot verksemder som tradisjonelt har låg deltaking i opplæringstiltak
 • Prosjekt som har god grunngiving og med forankring i regionale planar og strategiar

Kva tilskotet kan nyttast til

Tilskotet skal nyttast til å gjennomføre ulike tiltak som informasjonsmøte, kurs, workshops og liknande. Tilskotet kan dekke kostnader til servering og materiell i samband med kurs og møte. Det kan og nyttast til å dekke nokre reisekostnader, f.eks. for prosjektleiar og andre som skal halde innlegg eller kurs.

Kompetanse Noreg planlegg ei erfaringssamling hausten 2019. Det er forventa at alle prosjekta deltar med ein til to personar på denne samlinga. Tilskotet kan nyttast til å dekke reisekostnader i samanheng med deltaking på erfaringssamling i 2019. Det vil og vere mogleg å delta på samlinga via skype.
Det er krav om eigendel. Denne kan være arbeidstid, lokale og liknande.

Tilskotet skal ikkje brukast på teknisk utstyr eller til oppgåver karrieresentera allereie utfører, eller lovpålagte oppgåver for fylkeskommunen.

Krav til søknad om tilskot

Det skal søkjast på eige søknadsskjema (sjå nedanfor). Tiltak skal rette seg mot det organiserte arbeidslivet, det vil seie dei verksemdene som kan vise til underskriven tariffavtale. Representantar frå både arbeidsgivar- og arbeidstakarsida skal vere representerte i prosjektet. Der det er relevant, kan og HR-funksjonen vere representert.

Fyll ut søknaden i skjemaet nedanfor og send han på e-post til postmottak@kompetansenoreg.no.

Søknadsskjema bokmål (word)

Søknadsskjema nynorsk (word)

Rapportering

Prosjektet skal vere avslutta innan 31. desember 2019. Partnarskap for karriererettleiing har ansvar for rapportering etter avslutta prosjekt.

Rapporteringsfrist vil vere 1. februar 2020.

Krav til rapportering vil gå fram av vedtaksbrevet.

 

Tilskudd til universitet og høgskoler til utvikling og oppstart av nye videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere

Utlysningen gjelder tilskudd til utvikling og oppstart av nye videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Søknadsfrist er 8. april.

Videreutdanningstilbudene skal utvikles i løpet av 2019 med oppstart vår/høst 2020.

Tilskuddet kan søkes av institusjoner i UH-sektoren. Søknadsfrist er 8. april 2019. Kompetanse Norge behandler innkomne søknader kort tid etter fristen.

Formålet med tilskuddet

I Regjeringens integreringsstrategi (2018:28) fremheves viktigheten av økt satsing på kompetanseheving for lærere i norskopplæring. I denne satsingen er etablering av etter- og videreutdanningsordninger som bidrar til bedre kvalitet i tilbudet og som treffer kompetansebehovene, et viktig tiltak.

Et annet tiltak er etableringen av en stipendordning for lærere som underviser i norsk etter introduksjonsloven som kan benyttes for å ta videreutdanning.

Kompetanse Norge utlyser med dette tilskudd til UH-sektoren for å utvikle og tilby relevante studier i norsk som andrespråk for lærere som underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Vilkår og kriterier for tilskudd

Videreutdanningstilbudene skal oppfylle følgende kriterier:

Innhold

Målgruppe

 • Hovedmålgruppen for videreutdanningstilbudene skal være lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Disse skal prioriteres ved opptak til studiene. Ved ledig kapasitet, kan videreutdanningstilbudene også være åpne for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk i grunnskole, videregående opplæring, arbeidsmarkedsbedrifter, studieforbund og Kompetansepluss.
 • Søkere til videreutdanningstilbudene som ikke oppfyller opptakskravene til studiene, skal kunne tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Struktur og organisering

 • Videreutdanningstilbudene skal være nettbaserte eller samlingsbaserte, kunne gjennomføres på deltid og være på inntil 30 studiepoeng.
 • Videreutdanningstilbudene skal som utgangspunkt forutsette minimum 10 studenter.
 • Videreutdanningstilbudene skal ikke ha studieavgift.

Prioriteringskriterier for tildeling

Søknadene prioriteres etter videreutdanningstilbudets oppfyllelse av tilskuddsordningens formål og kriterier. Tilskudd gis etter en helhetlig vurdering av videreutdanningstilbudets kvalitet, herunder beskrivelsen av det planlagte studietilbudet og fagkompetanse.

Kompetanse Norge ønsker å oppnå geografisk spredning av videreutdanningstilbud til målgruppen. Videreutdanningstilbud som utvikles i Norland, Troms og Finnmark vil bli prioritert i denne utlysningen.

Om tilskuddet

Kompetanse Norge kan gi tilskudd på kr. 150 000–200 000 for å utvikle samlingsbaserte studietilbud, og inntil kr. 500 000 for utvikling av nettbaserte studietilbud basert på innsendt budsjett.

Tilskuddet kan også dekke utgifter knyttet til gjennomføring av videreutdanningene som settes i gang. De økonomiske rammene for å gjennomføre videreutdanningstilbudene, vil tilsvare den gjeldende refusjonsordningen i den nasjonale strategien for videreutdanning Kompetanse for kvalitet. For studieåret 2018/2019 ble det tildelt inntil kr. 720 000 i grunntilskudd for gjennomføring av studietilbud i henhold til ovennevnte kriterier og vilkår. Dersom studentmassen er større enn ti studenter, ytes i tillegg et hodetilskudd per student. Det tas forbehold om Stortingets godkjenning av de årlige statsbudsjettene.

Tilskuddet skal ikke benyttes til investeringer i eiendom, utstyr, inventar eller lignende.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

 • Navn på institusjonen og kontaktperson
 • En kort beskrivelse av det planlagte faglige innholdet i videreutdanningstilbudet med begrunnelse for valgt profil
 • Beskrivelse av hvordan videreutdanningen er planlagt gjennomført, inkludert organisering, antall samlinger og oppstartdato
 • Redegjørelse for behovene for kompetanseutvikling av lærere i regionen
 • Kort beskrivelse av fagkompetansen til de som skal ha ansvar for tilbudet, eventuelt kort cv
 • Søknadssum og enkelt budsjett for hvordan tilskuddet er tenkt benyttet
 • Framdriftsplan

Oppfølging, utbetaling og rapportering

Ved tilsagn får tilskuddsmottaker 80 prosent av beløpet til utvikling av studietilbudet.

Utviklingen av videreutdanningstilbudene skal være avsluttet innen 1. desember 2019. Tilskuddsmottaker skal da levere skriftlig rapport med ferdig utviklet fagplan. Innlevering av rapporten utløser utbetalingen av resten av midlene til utvikling av studietilbudet.

Midlene til gjennomføringen av videreutdanningstilbudene vil utbetales i flere delutbetalinger når tilbudsmottaker svarer på rapporteringskravene med bestemte frister.

Kompetanse Norge vil følge opp utviklingen og kvaliteten av videreutdanningstilbudene underveis.

Avsluttende rapport med evaluering av gjennomføringen skal leveres senest 30. september 2021.

Vi ber om at søknaden blir merket med «utvikling videreutdanning NOA 2019».

Søknaden sendes til postmottak@kompetansenorge.no innen 8. april 2019.

Dersom du har spørsmål vedrørende utlysningen, kan du kontakte seniorrådgiver Elena Tkachenko elena.tkachenko@kompetansenorge.no med kopi til postmottak@kompetansenorge.no

Tilskudd til universitet og høgskoler for gjennomføring av videreutdanningstilbud for lærere som underviser voksne i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet

Utlysningen gjelder gjennomføring av videreutdanningstilbud for lærere som underviser voksne i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet. Søknadsfrist er 25. mars 2019.

Kompetanse Norge behandler innkomne søknader umiddelbart etter søknadsfristen.
Utlysningen bekjentgjøres på Kompetanse Norge sin nettside.

Formålet med tilskuddet

I Stortingsmeldingen Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring (Meld.St. 16 2015-2016) heter det at lærernes kompetanse er viktig for kvaliteten på opplæringen, og at det er et mål at flere lærere som underviser voksne har studiepoeng i fagene de underviser i.

Kompetanse Norge forvalter kompetansehevingsprogrammet Kompetansepluss på oppdrag av Kunnskapsdepartementet og har ansvar for kvaliteten i programmet. Ett kvalitetstiltak er å bidra til at det finnes relevante videreutdanningstilbud for lærere som underviser i Kompetanseplussprogrammet.

Vilkår for å få tilskudd

Kompetanse Norge kan gi tilskudd med inntil kr. 650 000 til læresteder innen UH-sektoren for gjennomføring av videreutdanningstilbud på 30 studiepoeng etter følgende kriterier:

 • Videreutdanningen skal vektlegge didaktikk for opplæring i digitale ferdigheter for en voksen målgruppe med utgangspunkt i Læringsmål for digitale ferdigheter.
 • Videreutdanningen skal gi studentene innføring i voksenpedagogiske prinsipper og kunnskap om læring på arbeidsplassen.
 • Videreutdanningen må inneholde minimum 30 studiepoeng og være samlingsbasert.
 • Videreutdanningen skal ikke ha studieavgift.
 • Videreutdanningen skal gjennomføres studieåret 2019/2020.

Kriterier for tildeling

Det prioriteres søknader som i størst mulig grad oppfyller tilskuddsordningens formål

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

 • søknadssum
 • navn på institusjonen og kontaktperson.
 • kort om hvordan videreutdanningen er tenkt gjennomført (organisering, antall samlinger og oppstartdato) og nettadresse til omtale av studiet
 • vedlagt fagplan for den aktuelle videreutdanningen
 • budsjett som viser kostnadene knyttet gjennomføringen (inkludert evt. egenandel i tillegg til beløpet det søkes om)
 • kort beskrivelse av fagkompetansen ved lærestedet
 • informasjon om eventuelt samarbeid med eksterne samt navn på den/de som er fagansvarlig

Søknaden skal merkes med «Videreutdanning i grunnleggende ferdigheter for voksne».

Søknaden sendes til postmottak@kompetansenorge.no med kopi til lis.karin.andersen@kompetansenorge.no innen 25.03.2019.

Tilskudd til karriereveiledning for nyankomne flyktninger i 2019

Kompetanse Norge lyser ut tilskudd på inntil kr. 1 290 000 for å prøve ut karriereveiledning for overføringsflyktninger og familiegjenforente med flyktninger i startfasen av introduksjonsprogrammet. Vi ønsker at inntil tre karrieresentre skal prøve ut karriereveiledning til denne målgruppen. Aktuelle karrieresentre må være i geografisk nærhet til en eller flere kommuner som tilsammen skal bosette minimum 50 flyktninger i målgruppen i 2019. Søknadsfristen var 15. mars 2019.

Hvem kan søke tilskuddet?

Karrieresentre i geografisk nærhet til kommune/ kommuner som tilsammen skal bosette minimum 50 flyktninger i 2019. Se oversikt over antall flyktninger (Excel)

Fylkeskommunene som eiere av karrieresentrene er tilskuddsmottakere.

Målgruppe

Målgruppen for utprøvingen er overføringsflyktninger og familiegjenforente med flyktninger. Dersom ressurssituasjonen tillater det kan man også inkludere andre nyankomne flyktninger i kommunen (som ikke tidligere har fått tilbud om karriereveiledning). Deltakerne må være 16 år eller eldre og nylig bosatt i en kommune og i startfasen av introduksjonsprogrammet.

Mål

Formålet med tilskuddsordningen er at målgruppen får et tidlig tilbud om karriereveiledning. Målet er at den enkelte skal bli bedre rustet til å ta informerte valg slik at de kan komme raskere i arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin familie.

Tilskuddsordningen skal også bidra til at målgruppen raskere kommer i gang med individuelt tilpasset kvalifiseringsløp i introduksjonsprogrammet.

Gjennomføring

Karriereveiledningen skal gjennomføres i etterkant av kompetansekartlegging, og skal også inneholde informasjon om:

 • arbeids- og utdanningsmuligheter i Norge
 • krav til å kunne jobbe i ulike yrker i Norge
 • fremgangsmåter for godkjenning av medbrakt kompetanse

Karriereveiledningen skal innebære individuell veiledning. I tillegg kan det gjennomføres informasjonsmøter og gruppeveiledninger. Opplysninger fra karriereveiledningen skal registreres i karriereveiledningsnotat i IMDi-nett.

Kompetanse Norge har utviklet en elektronisk registreringsløsning for kartlegging av flyktningers kompetanse på 14 ulike språk. Siden 1. juli 2017 har IMDi ansvar for drift og utvikling av kartleggingsverktøyet.

Prioritering av søknader

Søknadene vil bli vurdert og prioritert ut ifra følgende kriterier:

 • Antall planlagte deltakere i målgruppen for tilbudet
 • Karrieresenterets geografiske beliggenhet i forhold til aktuelle kommuner
 • Karrieresenterets erfaring med karriereveiledning for innvandrere
 • Karrieresenterets erfaring med samarbeid med aktører på integreringsfeltet
 • Realistiske og gjennomførbare planer for utprøvingen

For å få til en geografisk spredning av utprøvingen vil karriersentre som i dag ikke prøver ut karriereveiledning for beboere på integreringsmottak vil bli prioritert.

Det gjøres også en samlet vurdering av søknadene ved prioritering. Den samlete tildelingen til de kvalifiserte søknadene skal blant annet sikre kvalitet, gjennomførbarhet og geografisk spredning av utprøvingen

Krav til samarbeid

I utprøvingen skal kommunene ha ansvar for at flyktningene registrerer kompetansen i kartleggingsverktøyet før de får tilbud om karriereveiledning fra et karrieresenter. Karrieresentrene må derfor samarbeide med flyktningetjeneste i kommunen (ansvarlig instans for introduksjonsprogram i kommunene) og eventuelt andre relevante aktører.

Samarbeidsavtale

Det skal inngås samarbeidsavtale mellom karrieresenteret og kommunen/kommunene som er parter i prosjektet. Avtalen skal vedlegges i søknaden, bruk vedlagte samarbeidsavtale-mal (Word).

Hva kan karrieresentrene benytte tilskuddet til?

Tilskuddet skal dekke utgifter som karrieresenteret har i forbindelse med karriereveiledning av målgruppen.

Det kan søkes om midler til lønn for karriereveiledere og tolkeutgifter. Veiledende sats er kr. 3 250 per deltaker. I tillegg kan det søkes om oppstartsmidler til administrasjon og reiseutgifter. Behovet for oppstartsmidler må begrunnes i søknaden. Mal for budsjett skal benyttes (Excel).

Størrelsen på tilskuddet vil avhenge av hvor mange flyktninger som skal få karriereveiledning i utprøvingen.

Rapportering

Tilskuddsmottakere må rapportere til Kompetanse Norge ved utgangen av perioden. Frist for dette er 15. januar 2020. Det skal sendes en regnskapsrapport på bruk av midler og en aktivitetsrapport som beskriver aktiviteter, utfordringer og resultater. I tillegg skal det sendes en underveisrapport innen 15. juni 2019 som skal beskrive aktiviteter, utfordringer og resultater så langt.

Evaluering

Ordningen vil bli evaluert. Tilskuddsmottakere må legge til rette for og stille seg til disposisjon for innhenting av data og erfaringer ut over ordinær rapportering.

Slik søker du

Søknadsskjemaet ble fjernet når fristen gikk ut.

Send skjema utfylt med vedlegg til postmottak@kompetansenorge.no med kopi til Marte Thomsen.

Merk gjerne e-posten med «søknad om midler til karriereveiledning for nyankomne flyktninger».

Fristen var 15. mars 2019.

Stipend til lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk

Kompetanse Norge lyser ut en stipendordning for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter introduksjonsloven. Stipendordningen iverksettes fra og med studieåret høst 2019/vår 2020. Frist for å søke stipend var 15. mars 2019.

Formål

Formålet med stipendordningen er å bidra til kompetanseheving for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter introduksjonsloven, og som tar videreutdanning i norsk som andrespråk.

Om stipendet

Det kan tildeles 110 000 kroner i stipend for å ta videreutdanning på 30 studiepoeng i norsk som andrespråk på høyskoler og universiteter i Norge. Kompetanse Norge har midler til å tildele stipend til om lag 100 lærere i studieåret 2019–2020. Det er ikke anledning til å søke stipend for studier som allerede er påbegynt.

Hvordan søke stipend?

Lærer søker i samråd med sin skoleleder. Lærere ved offentlige eller private undervisningsinstitusjoner kan søke. Skoleleder sender samlet søknad på vegne av lærerne til kommunen. Lærere som tilbyr undervisning gjennom enkeltpersonforetak, og oppfyller kriterier for å søke stipend, sender søknadsskjema på egne vegne til sin kommune.

 

Søknadskjema er tatt bort.

Utfylt og signert søknadsskjema skannes og sendes kommunens postmottak.

Det oppfordres til at minst to lærere ved samme opplæringssted søker om stipend slik at lærerne kan delta i kompetansehevingen sammen. Læreren søker selv opptak til et studium i norsk som andrespråk ved universitet eller høyskole.

Se oversikt over videreutdanningstilbud som er spesielt innrettet for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk.

Frist for å søke stipend for skoleåret 2019/2020 var 15. mars 2019.

Vedtak om stipend vil være klart i løpet av april 2019.

Hvem behandler søknaden?

Kommunen behandler søknadene og sender sin innstilling til Kompetanse Norge.

Skoleeier/kommune skal prioritere søkere til stipend etter følgende kriterier:

 • Lærere som i hovedsak underviser voksne innvandrere i norsk etter introduksjonsloven
 • Lærere som ikke har formell kompetanse i norsk som andrespråk
 • Lærere som har lærerutdanning

I tillegg kan kommunen prioritere ut fra sine kompetansehevingsplaner og behov.

Hvordan fordeler Kompetanse Norge stipendene?

Stipendene tildeles etter en helhetlig skjønnsmessig vurdering av oppfyllelse av stipendordningens kriterier og formål. Følgende prioriteringer er førende:

 • Lærere i kommuner med integreringsmottak og kommuner i tilknytning til disse.
 • Kompetanse Norge vil søke å oppnå geografisk spredning.
 • Skoler som ikke har lærere med formell kompetanse i norsk som andrespråk.

Bruk av stipendet

Lærer og skoleleder blir sammen enige om hvordan stipendet skal brukes. Stipendet kan benyttes til finansering av vikar og til kostnader i forbindelse med videreutdanningen. Stipendet kan være skattepliktig i den utstrekning det overstiger kostnader forbundet med utdanningen. Informasjon om dette finner du på skatteetatens nettsider.

Utbetaling av stipend skjer etter at det er bekreftet at lærer har startet på studiet. Stipendet utbetales i to rater: 50 prosent etter at det er bekreftet opptak ved studiet, og 50 prosent etter at studiet er bekreftet fullført.

Eventuelle andre vilkår og krav til rapportering vil fremkomme av Kompetanse Norges vedtaksbrev.

Dersom du har spørsmål vedrørende utlysningen, send spørsmålet til postmottak@kompetansenorge.no

Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak (IMDi)

IMDi og Kompetanse Norge har utlyst utviklingsmidler til kommunale integreringstiltak for 2019. Tilskuddsordningen skal bidra til kunnskaps- og metodeutvikling av nasjonal interesse.

Temaene det kan søkes midler til er:

 • Flerspråklighet som ressurs i opplæringen. Bruk av tilgjengelige språkressurser, for eksempel bruk av ulike former for språkstøtte/morsmålsstøtte direkte i opplæringen og ved bruk av teknologi
 • Bruk av digitale verktøy og ressurser i opplæringen

Om ditt opplæringssted og din kommune ønsker å søke, les søkekriteriene nøye

Noen avklaringer når det gjelder søknadsprosessen

Kommuner som vurderer å søke om midler i tilknytning til punkt 3 i rundskrivet, bes sende en e-post til Kompetanse Norge med en kort beskrivelse av prosjektet så tidlig som mulig i søknadsprosessen. Kompetanse Norge vil deretter ta kontakt for å få en nærmere beskrivelse av prosjektet.

Det er mulig å søke om enten ett eller begge temaene under punkt 3:

 • Flerspråklighet som ressurs i opplæringen
 • Bruk av digitale verktøy og ressurser i opplæringen

Kompetanse Norge ønsker mer kunnskap om arbeidsmåter innenfor disse områdene. Hvordan kan deltakernes flerspråklighet brukes som en ressurs i opplæringen, og hvordan kan pedagogisk bruk av digitale verktøy gi deltakerne nye arenaer for kommunikasjon og læring?

Det gis ikke støtte til utvikling av apper, programmer og plattformer.
Prosjektene skal resultere i en beskrivelse av arbeidsmåter innenfor disse områdene.

Tilskudd til universiteter og høyskoler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere – utlysning 2019

Utlysningen gjelder tilskudd til gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det kan også søkes om tilskudd til videreutdanningstilbud som retter seg spesielt mot lærere som underviser voksne innvandrere i grunnleggende lesing og skriving.

Tilskuddet kan søkes av institusjoner i UH-sektoren. Søknadsfrist var 29. januar 2019. Kompetanse Norge behandler søknader umiddelbart etter fristen.

Formålet med tilskuddet

I Regjeringens integreringsstrategi (2018:28) fremheves viktigheten av økt satsing på kompetanseheving for lærere i norskopplæringen. Etablering av etter- og videreutdanningsordninger som bidrar til bedre kvalitet i tilbudet og som treffer kompetansebehovene, er et viktig ledd i denne satsningen. Kompetanse Norge utlyser derfor tilskudd slik at UH-sektoren kan tilby relevante studier i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Vilkår og kriterier for tilskudd

Videreutdanningstilbudene skal oppfylle følgende kriterier:

 • Videreutdanningstilbudene skal være delvis nettbaserte og delvis samlingsbaserte, gjennomføres over to semestre og være på 30 studiepoeng.
 • Videreutdanningstilbudene skal tilbys fra høsten 2019.
 • Videreutdanningstilbudene skal som utgangspunkt forutsette minimum 10 studenter.
 • Hovedmålgruppen for videreutdanningstilbudene skal være lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Disse skal prioriteres ved opptak til studiene. Ved ledig kapasitet, kan videreutdanningstilbudene også være åpne for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk i grunnskole, videregående opplæring, arbeidsmarkedsbedrifter, studieforbund og Kompetansepluss.
 • Søkere til videreutdanningstilbudene som ikke oppfyller opptakskravene til studiene, skal kunne tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.
 • Videreutdanningstilbudene skal ikke ha studieavgift.
 • Videreutdanningene skal gi studentene kompetanse i norsk som andrespråk, didaktisk kompetanse knyttet til norskundervisning etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, samt en innføring i voksenpedagogiske prinsipper. Kjennskap til relevante styringsdokumenter skal inngå i læringsutbyttebeskrivelsene.
 • Videreutdanningstilbudene skal ha innholdselementer som tar opp arbeidsmåter for arbeidsrettet norskopplæring og bruk av digitale ressurser i norskopplæringen.

Kompetanse Norge skal iverksette stipendordning for lærere som tar videreutdanningene i norsk som andrespråk med utlysning i februar. Informasjon om videreutdanningstilbudene må derfor annonseres snarest mulig etter tilsagn og senest 15. februar.

Prioriteringskriterier for tildeling

Søknadene prioriteres etter videreutdanningstilbudets oppfyllelse av tilskuddsordningens formål og kriterier. Tilskudd gis etter en helhetlig vurdering av videreutdanningstilbudets kvalitet, herunder fagplan og fagkompetanse. Det legges vekt på å oppnå en geografisk spredning av tilbudene.

Om tilskuddet

Kompetanse Norge kan gi tilskudd med inntil kr. 720 000 for gjennomføring av studietilbud i henhold til ovennevnte kriterier og vilkår. Dersom studentmassen er større enn ti studenter, ytes i tillegg et hodetilskudd per student. Tilskuddet skal finansiere studietilbudet i studieåret høst 2019/vår 2020.

Tilskuddet skal ikke benyttes til investeringer i eiendom, utstyr, inventar eller lignende.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

 • Navn på institusjonen og kontaktperson
 • Søknadssum og enkelt budsjett for hvordan tilskuddet er tenkt benyttet
 • Beskrivelse av hvordan videreutdanningen er planlagt gjennomført, inkludert organisering, antall samlinger og oppstartdato
 • En kort beskrivelse av det faglige innholdet i videreutdanningstilbudet (150–200 ord)
 • Eventuell nettadresse til omtale av studiet
 • Forslag til fagplan for den aktuelle videreutdanningen
 • Kort beskrivelse av fagkompetansen til de som skal ha ansvar for tilbudet, eventuelt en kort cv

Vi ber om at søknaden blir merket med «videreutdanning for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk».

Søknadsfristen er ute.

Dersom du har spørsmål vedrørende utlysningen, kan du kontakte seniorrådgiver Vigdis Lahaug, vigdis.lahaug@kompetansenorge.no med kopi til postmottak@kompetansenorge.no.

Tilskudd til karriereveiledning i asylmottak for 2018

Kompetanse Norge tildeler 6,3 millioner til syv karrieresentre som skal prøve ut karriereveiledning i mottak i 2018. Tilskuddet skal muliggjøre videreføring av karriereveiledningstilbudet i integreringsmottakene og utvalgte ordinære mottak.

Hvem tildeles tilskudd?

Tilskuddet tildeles offentlige karrieresentre som deltar i utprøving av karriereveiledning på asylmottak. Fylkeskommunene er eiere av karrieresentrene og står som tilskuddsmottakere.

Tilskuddet for 2018 tildeles de fem karrieresentrene som deltar i prøveordningen med integreringsmottak: Karrieresenter Vestfold, Karriere Kristiansand, Karrieresenteret Bodø, Karrieresenteret Trøndelag og karrieresenterinitiativet i Oslo. I tillegg vil karriere Hordaland (Sunnhordland) og karrieresenteret Ytre Helgeland motta tilskudd for å gjennomføre karriereveiledning blant beboere på ordinære asylmottak.

Målgruppe

Målgruppen for karriereveiledning er beboere i asylmottak som er 16 år eller eldre og som har gjennomført den elektroniske kartleggingen av kompetanse (selvregistrering). Målgruppen omfatter både personer som har stor sannsynlighet for å få og som har fått opphold i landet.

Målgruppen ved de ordinære asylmottakene omfatter også beboere med begrenset oppholdstillatelse på grunn av tvil om identitet.

Mål

Formålet med tilskuddsordningen er at nyankomne innvandrere i målgruppen får et tidlig tilbud om karriereveiledning. Målet er at den enkelte flyktning skal bli bedre rustet til å ta informerte valg, slik at de kan komme raskere i arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin familie.

Gjennomføring

Karriereveiledningen skal blant annet inneholde informasjon om:

 • arbeids- og utdanningsmuligheter i Norge
 • krav til å kunne jobbe i ulike yrker i Norge
 • fremgangsmåter for godkjenning av medbrakt kompetanse

Karriereveiledningen kan innebære informasjonsmøter, gruppeveiledninger og individuelle veiledninger. I gjennomføringen må karriereveiledere samarbeide med mottaksansatte og andre relevante aktører.

Vurderingskriterier og tilskuddsbeløp

Det er bevilget 6,5 millioner kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet og 2,7 millioner kroner fra Arbeids- og sosialdepartementet til oppdraget i 2018. Av disse midlene er drøyt 6,3 millioner kroner satt av til tilskuddet som skal fordeles på syv karrieresentre i 2018. Det resterende vil gå til utvikling, kompetanseheving og oppfølging.

Hva kan karrieresentrene benytte tilskuddet til?

Tilskuddet skal dekke utgifter som karrieresenteret har i forbindelse med karriereveiledning av beboere på asylmottak. Eksempler på slike utgifter kan være:

 • lønnskostnader til karriereveiledere
 • utgifter til bruk av tolk
 • reisekostnader
 • utgifter til møter og samlinger i forbindelse med prosjektetadministrative kostnader knyttet til prosjektet

Rapportering

Tilskuddsmottakere må rapportere til Kompetanse Norge ved utgangen av perioden. Frist for dette er 31. januar 2019. Det skal sendes en regnskapsrapport på bruk av midler og en aktivitetsrapport som beskriver aktiviteter, utfordringer og resultater. I tillegg skal det sendes en underveisrapport innen 15.06.2018 som skal beskrive aktiviteter, utfordringer og resultater så langt.

Evaluering

Ordningen vil bli evaluert. Tilskuddsmottakere må stille seg til disposisjon for innhenting av data og erfaringer ut over ordinær rapportering.

Bakgrunn

Kompetansekartlegging: Kompetanse Norge har utviklet en elektronisk selvregistreringsløsning for kartlegging av flyktningers kompetanse på 14 ulike språk. Siden 1. juli 2017 har IMDi ansvar for drift og utvikling av kartleggingsverktøyet

Integreringsmottak: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har fått i oppdrag å etablere, utvikle og prøve ut ulike modeller for integreringsmottak. I den forbindelse er det opprettet fem integreringsmottak med tilsammen om lag 500 plasser. Formålet er å legge til rette for raskere arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn. Beboerne skal tilbys et fulltidsprogram bestående av en rekke aktiviteter og kvalifiseringstilbud. Karriereveiledningen prøves ut ved de fem integreringsmottakene.

Tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Utdanningstilbudet skal rette seg mot bedrifter og arbeidstakere som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering. Søknadsfrist er 12.11.2018.

Total ramme for tildeling av tilskudd er 10 millioner kroner. Stortinget bevilget midler til ordningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Utvelgelse av prosjekter vil være konkurransebaserte, det vil si at prosjektene som vurderes høyest ut fra kriteriene, tildeles støtte. En faglig rådgivende gruppe bestående av eksperter i digitalisering og digital kompetanse vil bistå Kompetanse Norge i utvelgelse av prosjekter.

Om ordningen

Mål

Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse er et virkemiddel i regjeringens kompetansereform Lære hele livet. Målet med kompetansereformen er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Mål med tiltaket er:

 • Bedre tilgang til fleksible videreutdanningstilbud for bedrifter som har behov for kompetanse for å digitalisere virksomheten sin
 • Bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud i digital kompetanse for enkeltpersoner
 • Økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å utvikle videreutdanningstilbud

Utdanningstilbudene skal etter planen starte opp i 2019. Det kan tildeles midler til prosjekter med en varighet på inntil to år.

Tilbudene kan være videreutdanningstilbud innenfor teknologi, eller videreutdanning som gir kompetanse som er nødvendig for å digitalisere virksomheter.

Videreutdanningstilbudene må gi studiepoeng og kunne kombineres med tilnærmet full jobb.

Opptakskrav til utdanningen skal være fullført videregående opplæring, ev. studiekompetanse. Søkere til utdanningstilbudet skal også kunne vurderes med grunnlag i realkompetanse.

Tilskuddsmottaker

Tilbudene skal utvikles som et gjensidig forpliktende samarbeid mellom klynger eller andre sammenslutninger av bedrifter og akkrediterte universiteter/høyskoler, eller fagskoler.

Det skal være en ansvarlig søker som er hovedansvarlig for prosjektets gjennomføring og rapportering. Både utdanningsinstitusjoner og bedrifter kan søke. Søker må være part i prosjektet. Både private og offentlige utdanningsinstitusjoner kan søke. Offentlige virksomheter kan ikke søke.

Kriterier for tildeling av midler

Følgende kriterier er grunnlag for å avgjøre om en søknad holder høy nok kvalitet til å få støtte, og til å rangere søknader dersom det er flere søknader av tilstrekkelig høy kvalitet:

 • Videreutdanningstilbudet må være arbeidsrelevant og utvikles med utgangspunkt i bedriftene og næringslivets behov.
 • Det prioriteres prosjekter som er relevant for flest mulig.
 • Det etterstrebes en fordeling av midlene som sikrer bredde i tilbudet, ved at både fagskole og universitet/høyskoler tildeles tilskudd etter søknad.
 • Det prioriteres kortere og fleksible videreutdanningstilbud som enkelt kan kombineres med tilnærmet full jobb.
 • Det vektlegges sannsynlighet for at tilbudet kan utvikles raskt.
 • Det vektlegges sannsynlighet for videreføring av kompetansetilbudet til nye deltakere etter testperioden

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden må forplikte både utdanningsinstitusjonen og bedriftsmiljøet. Signert samarbeidsavtale må ligge ved søknaden (wordmal).

Søknaden skal inneholde søkers navn, adresse, organisasjonsnummer, kontaktperson og søknadsbeløp. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av medvirkende parter.

Målgruppen for opplæringstiltaket skal være definert og begrunnet.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av videreutdanningstilbudet, inkludert varighet, antall studiepoeng, læringsmodell og krav til opptak. På grunn av kort søknadsfrist stilles ikke krav om detaljerte undervisningsopplegg, men det skal foreligge en skisse. Ytterligere spesifisering for å konkretisere arbeidslivets behov og sikre tilstrekkelig kvalitet kan skje som en del av prosjektet.

Søknaden skal inneholde en plan for utprøving, brukerevaluering, forbedring og videreføring etter prosjektperioden. Det skal legges ved en fremdriftsplan.
Finansiering skal gå til utvikling og testing av videreutdanningstilbud. Finansiering skal ikke gå til videre drift av tilbudet. Det skal legges ved budsjett for utvikling og testing. Budsjettet må sannsynliggjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre.

Kompetanse Norge vil ved behov innhente ytterligere dokumentasjon.

Oppfølging

Kompetanse Norge vil følge prosjektets progresjon. Krav til fremlegging av fagplan og underveisrapportering vil fremkomme av tilsagnsbrev.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både når det gjelder det faglige læringsutbyttet, annen måloppnåelse og regnskapet.

Tidsfrister

Tilbudene skal starte opp i løpet av 2019 med mindre det er formelle hensyn, slik som for eksempel akkreditering, som forsinker oppstarten. Frist for rapportering vil fremgå av tilsagnsbrev.

Søknadsfrist

Signert søknad med alle relevante vedlegg skal sendes Kompetanse Norge innen 12.11.2018 på e-post til postmottak@kompetansenorge.no.

Kompetansepluss – søk om penger til opplæring i grunnleggende ferdigheter

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen var 10. desember 2018. Svar på søknadene vil foreligge i løpet av 1. kvartal 2019.

Hva kan du søke om tilskudd til?

I Kompetansepluss kan du søke om tilskudd til opplæring følgende grunnleggende ferdigheter:

 • lesing og skriving
 • regning
 • muntlige ferdigheter
 • digitale ferdigheter
 • grunnleggende norsk eller samisk

For å kunne søke Kompetansepluss-midler må det være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder som skal stå for opplæringen, og enten en bedrift med ansatte som skal få opplæring, eller en frivillig organisasjon som kan rekruttere kursdeltakere gjennom sine aktiviteter. En av virksomhetene som samarbeider må stå som ansvarlig søker

I søknadsskjemaet er det faste moduler med forskjellige antall timer i hvert emne, og disse kan kombineres for å få satt sammen et kurs med de ferdighetene det er behov for.

Samisk satsing

Det er satt av inntil fem millioner kroner i Kompetansepluss arbeid og inntil to millioner kroner i Kompetansepluss frivillighet til samisk satsing i 2019. Satsingen omfatter prosjekter i de samiske språkforvaltningskommunene; Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Hattfjelldal, Røyrvik, Snåsa og Røros.

Les mer om og søk midler Kompetansepluss arbeid 

Les mer om og søk midler Kompetansepluss frivillighet

Det er felles innloggingsside både for Kompetansepluss frivillighet og Kompetansepluss arbeid.

Ekstrautlysing – tilskot til å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet

Kompetanse Noreg deler ut 300 000 kroner i tilskot til fylkesvise partnarskap for karriererettleiing i ei ekstraordinær utlysing. Søknadsfrist er 23. november 2018.

Karrieresentera er ansvarlege for gjennomføringa av opplæringa, men andre aktørar kan bidra med kompetansen sin der det er formålstenleg. Karrieresentera kan til dømes samarbeide med aktuelle avdelingar i fylkeskommunen, fylkesvise nettverk og lokale og regionale utdanningsinstitusjonar. Prosjekta skal koplast til fylkeskommunen sitt arbeid med utdanning og næringsutvikling. Dette gir partnarskapa og karrieresentera ei unik moglegheit til å arbeide tettare inn mot regionalt arbeidsliv.

Søknadsfrist er fredag 23. november 2018.

Målet med ordninga

Tilskotet skal auke medvitet om, og deltakinga i kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Det er eit mål å nå ut til verksemder som har liten tradisjon for å tilby opplæring i arbeidslivet, eller som har tilsette som tradisjonelt har låg deltaking i opplæringstiltak.

Målet med opplæringa

Det er eit krav at prosjektet fører til auka kunnskap om læring i arbeidslivet.

Etter avslutta opplæring skal deltakarane ha auka kjennskapen sin i følgjande tema:

 • Moglegheiter til etter- og vidareutdanning og korleis ein kan tilretteleggje for læring i arbeidslivet
 • Verkemiddel for læring på arbeidsplassen, til dømes Kompetanseplussordninga i regi av Kompetanse Noreg og BIO-midlar i regi av Nav
 • Vaksne sin rett til grunnopplæring
 • Vegar til fag- og yrkesopplæring for vaksne
 • Moglegheiter til dokumentasjon av realkompetanse
 • Korleis ein kan finne riktig tiltak til ulike behov
 • Kor ein kan ta kontakt for meir informasjon

Kompetansetiltaket kan organiserast på ulike vis, til dømes som eit kurs, eit prosjekt eller ein workshop.

Opplæringa bør i tillegg ha som mål å motivere både tilsette og leiing i verksemdene til å sjå verdien av, og betre leggje til rette for kompetanseutvikling på arbeidsplassen.

Opplæringa skal skje på norsk eller samisk.

Prioritering av søknader

Kompetanse Noreg vil prioritere søknader på følgjande vis:

 • Fylkesvise partnarskap som ikkje har mottatt tilskot tidlegare
 • Prosjekt som rettar seg mot verksemder i privat sektor.
 • Prosjekt som rettar seg mot verksemder som tradisjonelt har låg deltaking i opplæringstiltak.

Kva tilskotet kan nyttast til

Tilskotet skal nyttast til å gjennomføre opplæring (medrekna materiell og servering), reisekostnader og møte.

Tilskotet kan og nyttast til å dekke reisekostnader i samanheng med deltaking på erfaringssamling i 2019.

Det er krav om eigendel. Denne kan være arbeidstid, lokaler og liknande.

Tilskotet kan ikkje brukast på teknisk utstyr eller til oppgåver karrieresentera allereie utfører.

Krav til søknad om tilskot

Det skal søkjast på eige søknadskjema (sjå nedanfor). Opplæringa skal rette seg mot det organiserte arbeidslivet, det vil seie dei verksemdene som kan vise til underskriven tariffavtale. Representantar frå både arbeidsgivar- og arbeidstakarsida skal vere representerte i prosjektet. Der det er relevant, kan og HR-funksjonen vere representert.

Fyll ut søknaden i skjemaet nedanfor og send han på e-post til postmottak@kompetansenoreg.no.

Søknadsskjema bokmål (word)

Søknadsskjema nynorsk (word)

Søknadsfristen er 23.november 2018.

Rapportering

Prosjekta skal vere avslutta innan 1. august 2019. Partnarskap for karriererettleiing har ansvar for rapportering etter avslutta prosjekt.

Rapporteringsfrist vil vere 1. september 2019.

Erfaringssamling

Kompetanse Noreg planlegg ei erfaringssamling før sommaren 2019.

 

Tilskudd til universiteter og høyskoler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere – utlysning 2019

Utlysningen gjelder tilskudd til gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det kan også søkes om tilskudd til videreutdanningstilbud som retter seg spesielt mot lærere som underviser voksne innvandrere i grunnleggende lesing og skriving.

Tilskuddet kan søkes av institusjoner i UH-sektoren. Søknadsfrist var 29. januar 2019. Kompetanse Norge behandler søknader umiddelbart etter fristen.

Formålet med tilskuddet

I Regjeringens integreringsstrategi (2018:28) fremheves viktigheten av økt satsing på kompetanseheving for lærere i norskopplæringen. Etablering av etter- og videreutdanningsordninger som bidrar til bedre kvalitet i tilbudet og som treffer kompetansebehovene, er et viktig ledd i denne satsningen. Kompetanse Norge utlyser derfor tilskudd slik at UH-sektoren kan tilby relevante studier i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Vilkår og kriterier for tilskudd

Videreutdanningstilbudene skal oppfylle følgende kriterier:

 • Videreutdanningstilbudene skal være delvis nettbaserte og delvis samlingsbaserte, gjennomføres over to semestre og være på 30 studiepoeng.
 • Videreutdanningstilbudene skal tilbys fra høsten 2019.
 • Videreutdanningstilbudene skal som utgangspunkt forutsette minimum 10 studenter.
 • Hovedmålgruppen for videreutdanningstilbudene skal være lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Disse skal prioriteres ved opptak til studiene. Ved ledig kapasitet, kan videreutdanningstilbudene også være åpne for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk i grunnskole, videregående opplæring, arbeidsmarkedsbedrifter, studieforbund og Kompetansepluss.
 • Søkere til videreutdanningstilbudene som ikke oppfyller opptakskravene til studiene, skal kunne tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.
 • Videreutdanningstilbudene skal ikke ha studieavgift.
 • Videreutdanningene skal gi studentene kompetanse i norsk som andrespråk, didaktisk kompetanse knyttet til norskundervisning etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, samt en innføring i voksenpedagogiske prinsipper. Kjennskap til relevante styringsdokumenter skal inngå i læringsutbyttebeskrivelsene.
 • Videreutdanningstilbudene skal ha innholdselementer som tar opp arbeidsmåter for arbeidsrettet norskopplæring og bruk av digitale ressurser i norskopplæringen.

Kompetanse Norge skal iverksette stipendordning for lærere som tar videreutdanningene i norsk som andrespråk med utlysning i februar. Informasjon om videreutdanningstilbudene må derfor annonseres snarest mulig etter tilsagn og senest 15. februar.

Prioriteringskriterier for tildeling

Søknadene prioriteres etter videreutdanningstilbudets oppfyllelse av tilskuddsordningens formål og kriterier. Tilskudd gis etter en helhetlig vurdering av videreutdanningstilbudets kvalitet, herunder fagplan og fagkompetanse. Det legges vekt på å oppnå en geografisk spredning av tilbudene.

Om tilskuddet

Kompetanse Norge kan gi tilskudd med inntil kr. 720 000 for gjennomføring av studietilbud i henhold til ovennevnte kriterier og vilkår. Dersom studentmassen er større enn ti studenter, ytes i tillegg et hodetilskudd per student. Tilskuddet skal finansiere studietilbudet i studieåret høst 2019/vår 2020.

Tilskuddet skal ikke benyttes til investeringer i eiendom, utstyr, inventar eller lignende.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

 • Navn på institusjonen og kontaktperson
 • Søknadssum og enkelt budsjett for hvordan tilskuddet er tenkt benyttet
 • Beskrivelse av hvordan videreutdanningen er planlagt gjennomført, inkludert organisering, antall samlinger og oppstartdato
 • En kort beskrivelse av det faglige innholdet i videreutdanningstilbudet (150–200 ord)
 • Eventuell nettadresse til omtale av studiet
 • Forslag til fagplan for den aktuelle videreutdanningen
 • Kort beskrivelse av fagkompetansen til de som skal ha ansvar for tilbudet, eventuelt en kort cv

Vi ber om at søknaden blir merket med «videreutdanning for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk».

Søknadsfristen er ute.

Dersom du har spørsmål vedrørende utlysningen, kan du kontakte seniorrådgiver Vigdis Lahaug, vigdis.lahaug@kompetansenorge.no med kopi til postmottak@kompetansenorge.no.

Utlysing av midlar til kompetansesenter for nynorsk i norskopplæring for vaksne innvandrarar

Kompetanse Noreg lyser ut midlar til eit vaksenopplæringssenter som skal gje rettleiing i bruk av nynorsk i opplæringa etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar (pdf)

Søknadsfristen var 19. november 2018.

Opplæringssenteret må ha erfaring med å gje opplæring i norsk for vaksne innvandrarar på nynorsk, og må stille til disposisjon ein eller fleire som kan vere ressurspersonar i fagleg-pedagogiske spørsmål knytt til bruk av nynorsk i norskopplæringa.

Oppgåver

Vaksenopplæringssenteret vil få ansvar for å vere kompetansesenter når det gjeld rettleiing for kommunar som har gått over eller vil gå over til å gje norskopplæring på nynorsk. Senteret vil òg få ansvar for å finne ein eller fleire personar som kan ta på seg denne funksjonen.

I oppdragsbrevet frå Justis og beredskapsdepartementet (2018) heiter det mellom anna at Kompetanse Noreg «medverkar til utvikling og spreiing av gode undervisningsmetodar og læringsmateriell til bruk i opplæringa, og Kompetanse Noreg skal bidra til at det fins tilgjengelige læringsressurser på begge målformer som dekker alle spor og nivåer i læreplanen». Vaksenopplæringssenteret må difor ha erfaring med å gje opplæring på alle spor og nivå (frå alfabetisering til nivå B2). Senteret skal bidra med rettleiing og råd til andre senter som nettopp har starta eller vurderer å starte med å gje opplæring på nynorsk. Det kan innebere å besøke andre senter eller å ta imot besøk på eige senter, inkludert besøk i klasserommet, for å sjå i praksis korleis opplæringa kan gå føre seg.

Sentrale problemstillingar vil vere korleis opplæringa kan tilretteleggjast på dei ulike spora og nivåa, inkludert den fyrste lese- og skriveopplæringa.

Økonomisk ramme og rapportering

Tilkotsramme: inntil kr. 100 000,-
Midlane vil bli tildelt for eitt år, frå januar til desember 2019.
Det skal rapporterast på bruk av midlane.

Krav til innhald i søknaden

Søknaden frå vaksenopplæringssenteret skal innehalde følgjande informasjon:

 • Kva for erfaring senteret har med å drive opplæring på nynorsk
 • Kva for kompetanse den/dei aktuelle lærarane har
 • Ein plan for korleis leiar ved senteret ser føre seg at midlane skal nyttast, inkludert eit budsjett

Søknad og frist

Vi ber om at søknaden blir merkt «Kompetansesenter nynorsk».

Send søknaden til postmottak@kompetansenorge.no med kopi til sissel.vollan@kompetansenorge.no innan 19. november.

Søknaden kan òg sendast i papirformat til Kompetanse Noreg, Pb 236, 0103 Oslo.

10 millioner til prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss

Kompetanse Norge lyser ut inntil 10 millioner for å kunne tilby ufaglærte voksne opplæring som kombinerer grunnleggende ferdigheter, norsk og/eller samisk med opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat. Utsatt søknadsfrist til 2. oktober 2018.

Om prøveordningen

Prøveordningen skal gi erfaringer med å

 • kombinere opplæring i grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norsk-/samiskferdigheter med opplæring som kan forberede til å kunne ta fagbrev som praksiskandidat
 • organisere og gjennomføre den kombinerte opplæringen på ulike måter
 • involvere ulike typer tilbydere
 • igangsette prøveprosjekter innenfor ulike fag og ulike deler av landet

Det stilles ikke krav til lengde på opparbeidet praksis for deltakerne. Det vil imidlertid være en fordel at deltakerne har lang praksis innenfor faget slik at muligheten til å ta fagbrev som praksiskandidat ikke ligger mange år fram i tid.

De som er med i prøveordningen må forplikte seg til å bidra i evalueringen av ordningen. Det kan dreie seg om spørreundersøkelser, intervjuer eller lignende.

For å få erfaring fra så mange forskjellige prosjekter som mulig i prøveordningen, vil det bare bli innvilget inntil to søknader per tilbyder.

Merk at opplæring i prøveordningen ikke er formell fagopplæring.

Vi tar sikte på at tildeling skjer i november, slik at opplæringen kan starte allerede i desember 2018.

Hvem kan søke?

 • private eller offentlige virksomheter som har deltakere med et opplæringsbehov (etterspørrere)
 • opplæringstilbydere
 • organisasjoner i arbeidslivet
 • næringsforeninger/ organisert virksomhetssamarbeid

Tilbyder må ha kompetanse og erfaring med fagopplæring for voksne innenfor det aktuelle fagområdet. I tillegg er det en fordel dersom tilbyder har erfaring med opplæring i grunnleggende ferdigheter eller norsk som andrespråk.

Både søknadsprosessen og gjennomføringen av prosjektet skal være et samarbeid mellom tilbyder og etterspørrer.

Om opplæringen

De integrerte kursene skal gjennomføres etter moduler som angir antall timer totalt.

Søker kan velge en av følgende moduler for hvert kurs:

Antall timer 100 150 200

Det kan søkes om inntil to kurs i hver søknad.

I søknaden skal det oppgis hvilke grunnleggende ferdigheter og hvilket yrkesfaglig område det skal gis opplæring i.

Det overlates til etterspørrer og tilbyder i samarbeid å utarbeide hvordan opplæringen skal gjennomføres og organiseres. Innhold, metode og læringsressurser som planlegges brukt i opplæringen må beskrives i søknaden.

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Tilskuddet kan ikke brukes til opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering, til opplæring i bedriftsinterne systemer eller til å dekke anskaffelser, som for eksempel teknisk utstyr.

Opplæringen skal være gratis for deltakerne.

Rapportering

Tilskuddsmottaker må rapportere ved oppstart og ved avslutning av prosjektene. Rapporteringen er elektronisk og gjelder deltakerregistrering, regnskap og gjennomføring av opplæringstiltaket.

Interessert i å søke?

Du må sette deg inn i kvalifiseringskriteriene for å vite hva som kreves.

Søknadsfrist og levering av søknad

Søknaden må være komplett med vedlagt signert samarbeidsavtale innen søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert før søknadsfristen går ut. Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Hvordan søknadene prioriteres, framgår av prioriteringskriteriene

Søknadsfristen gikk ut 2. oktober 2018.

Videreutdanningstilbud ved universitet og høgskoler i norsk som andrespråk og i grunnleggende ferdigheter – utlysning av oppdrag 2018

Utlysningen gjelder gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere - og lærere som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter. Søknadsfrist var 16. februar 2018.

Svar på utlysningen skal samordnes mellom administrasjon og fagseksjon ved lærestedet og sendes inn som en samlet søknad. Kompetanse Norge behandler innkomne søknader umiddelbart etter søknadsfrist 16. februar.

Bakgrunn og behov

I Stortingsmeldingen Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring (Meld.St. 16 2015-2016) heter det at lærernes kompetanse er viktig for kvaliteten på opplæringen, og at det er et mål at flere lærere som underviser voksne har studiepoeng i fagene de underviser i.

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet skal Kompetanse Norge bidra til utvikling av tiltak for å heve kompetansen blant lærere som underviser voksne. Ett slikt tiltak er å bidra til tilbud om relevante videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk og i grunnleggende ferdigheter. Videreutdanningene skal legge til rette for at flere lærere får kompetanse i faget de underviser i.

Søknadsfrist: 16.februar

Vilkår for å få tilskudd

Kompetanse Norge kan gi tilskudd med inntil kr. 650 000 til læresteder innen UH-sektoren som gjennomfører videreutdanningstilbud til voksenlærere etter følgende kriterier:

 • Videreutdanninger for lærere som underviser voksne i norsk som andrespråk skal gi studentene innføring i voksenpedagogiske prinsipper, gi en teoretisk innføring i norsk som andrespråk og arbeidsrettet norskopplæring, samt inkludere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
 • Videreutdanninger for lærere som underviser i lesing, skriving og digital kompetanse som grunnleggende ferdighet skal gi studentene innføring i voksenpedagogiske prinsipper, samt inkludere læring på arbeidsplassen og Læringsmål i lesing og skriving og i digitale ferdigheter (Kompetanse Norge).
 • Videreutdanningene må inneholde minimum 30 stp. og være samlingsbasert, slik at det er mulig å kombinere med eget arbeid.
 • Studiene skal ikke ha studieavgift, men tilbys gratis.
 • Studiene må gjennomføres studieåret 2018/2019.

Kriterier for tildeling vil prioriteres slik:

 • Begge fagområder skal være representert
 • Geografisk spredning
 • Studier som hadde størst etterspørsel i fjor

Krav til innhold i søknaden

Søknaden fra lærestedet skal inneholde følgende informasjon:

 • Følgetekst med navn på lærested og kontaktperson
 • Kort om hvordan videreutdanningen er tenkt gjennomført (organisering, antall samlinger og oppstartdato) og nettadresse til omtale av studiet
 • Vedlagt fagplan for den aktuelle videreutdanningen

Rapporteringskrav:

Rapportering på bruk av tilskudd skal leveres Kompetanse Norge innen 1. september 2019. Det skal rapporteres på regnskap, antall studenter som har gjennomført studiet og en studentevaluering.

Søknaden skal merkes med «Videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for voksne» eller «Videreutdanning i grunnleggende ferdigheter for voksne». Søknaden sendes til postmottak@kompetansenorge.no

med kopi til lis.karin.andersen@kompetansenorge.no innen 16. februar.

Dersom du har spørsmål vedrørende utlysningen kan du kontakte:

Tilskudd til universell utforming av nettløsninger for opplæring av voksne

Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler til universell utforming av nettløsninger (nettsider, digitale læringsplattformer og digitale læremidler) som benyttes i opplæring av voksne. Tilskuddsordningen retter seg mot nettløsninger for opplæring som er utenfor det formelle opplæringsløpet. Tilpasning av eksisterende nettløsninger prioriteres ikke. Søknadsfrist var 21. september 2018.

Total ramme for tildeling av tilskudd er 2 millioner kroner. Det er Kunnskapsdepartementet som har bevilget midler til tilskudd til universell utforming av nettløsninger for opplæring av voksne i 2018.

Kompetanse Norge prioriterer innkomne søknader etter en helhetsvurdering av prosjektets innhold i forhold til mål og kriterier.

Om ordningen

Mål

Tilskuddsordningen skal sørge for at nettløsninger for opplæring av voksne følger kravene til universell utforming.

Tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottakere kan være forlag, kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre som produserer nettløsninger for opplæring av voksne.

Kriterier
 1. Nettressursene skal være rettet mot arbeids- og samfunnslivet.
 2. Det prioriteres nettressurser som er rettet mot opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter eller grunnleggende ferdigheter i skriving. Det kan også søkes om midler til nettressurser rettet mot annen type opplæring
 3. Søknader om prosjekter som er i samsvar med Kompetanse Norges læringsmål vektlegges.
 4. Det digitale læremiddelet, læringsplattformen eller nettsiden skal oppfylle kravene til universell utforming slik de er beskrevet på difi.no, eller det må begrunnes godt hvorfor ikke alle kravene der kan oppfylles. Hvis søker kan oppfylle krav til universell utforming utover de 35 hos Difi, vil det telle positivt.
 5. Tilskuddet dekker ikke innkjøp av utstyr, som for eksempel datamaskiner, kameraer, mikrofoner og lignende. Søknader som inkluderer dette avvises.
Krav til innholdet i søknaden

Søknaden skal inneholde søkers navn, adresse, organisasjonsnummer, søkerens organisasjonsform, kontaktperson, søknadsbeløp, beskrivelse av det digitale læremiddelet, nettsiden eller læringsplattformen, målgruppe for produktet. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av prosjektgruppa og av medlemmenes kompetanse. Det skal fremlegges en fremdriftsplan.

Søknaden skal beskrive hvordan søker har tenkt å oppfylle de 35 kravene til universell utforming slik de er beskrevet.

Hvis søker kan oppfylle ytterligere krav til universell utforming, beskrives det i søknaden. Søknaden må også omtale hvilke av de 35 kravene de eventuelt ikke kan oppfylle, og gi en begrunnelse for dette.

Søker må beskrive hvordan produktet skal gjøres tilgjengelig for sluttbrukerne, inkludert prismodell.

Det skal fremlegges budsjett for både utviklings-, drifts- og vedlikeholdsfasen. Egeninnsats og eventuell gjenbruk skal synliggjøres. Budsjettet må sannsynligjøre at prosjektet det søkes om, lar seg gjennomføre. Budsjettet skal være i balanse.

Kompetanse Norge vil ved behov innhente ytterligere dokumentasjon.

Oppfølging

Søker skal sørge for drift og vedlikehold av ressursen i minst fem år fra den er gjort tilgjengelig.

Rapportering

I tilskuddsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både når det gjelder det faglige og regnskapet.

Tidsfrister for å ferdigstille prosjekt for tilskuddsmottakere

Produktene må være ferdigstilte og gjort tilgjengelige for brukerne i samsvar med prosjektbeskrivelsen innen 31.12.2019.

Søknadsfrist er ute

Søknad skal sendes Kompetanse Norge innen 21.09.2018 på e-post eller i papirformat.

E-post: postmottak@kompetansenorge.no. Postadresse: Kompetanse Norge, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo.

Tilskot til styrka kompetanseutvikling i arbeidslivet

Kompetanse Noreg deler ut 1,5 millionar kroner i tilskot til fylkesvise partnarskap for karriererettleiing for å auke medvitet om, og deltakinga i kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Partnarskapa for karriererettleiing kan søke om inntil 400 000 kr for ett eller fleir karrieresentre i sitt fylke. Prosjektet kan gå over eit år, frå 1. august 2018 til 1. august 2019. Søknadsfrist 1. juni 2018.

Målet med ordninga

Tilskotet skal auke medvitet om, og deltakinga i kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Det er eit mål å nå ut til verksemder som har liten tradisjon for å tilby opplæring i arbeidslivet, eller som har tilsette som tradisjonelt har låg deltaking i opplæringstiltak.

Målet med opplæringa

Det er eit krav at prosjektet fører til auka kunnskap om læring i arbeidslivet.

Etter avslutta opplæring skal deltakarane ha auka kjennskapen sin i følgjande tema:

 • Moglegheiter til etter- og vidareutdanning og korleis ein kan tilretteleggje for læring i arbeidslivet
 • Verkemiddel for læring på arbeidsplassen, til dømes Kompetanseplussordninga i regi av Kompetanse Noreg og BIO-midlar i regi av Nav
 • Vaksne sin rett til grunnopplæring
 • Vegar til fag- og yrkesopplæring for vaksne
 • Moglegheiter til dokumentasjon av realkompetanse
 • Korleis ein kan finne riktig tiltak til ulike behov
 • Kvar ein kan ta kontakt for meir informasjon / andre instansar ein kan ta kontakt for meir informasjon

Kompetansetiltaket kan vere organisert på ulike vis, til dømes som eit kurs, eit prosjekt eller ein workshop. Det er opp til kvart enkelt karrieresenter å finne den organiseringa som passer best for dei verksemder dei planlegg å nå ut til.

Vidare bør opplæringa ha som mål å motivere både tilsette og leiing til å sjå verdien av kompetanseutvikling på arbeidsplassen, og klargjere korleis ein finn fram til riktige tiltak.

Karrieresentera er ansvarlege for gjennomføringa av opplæringa, men kan trekke inn bidrag frå andre aktørar der det er formålstenleg. Karrieresentera kan til dømes samarbeide med aktuelle avdelingar i fylkeskommunen, fylkesvise nettverk, lokale og regionale utdanningsinstitusjonar.

Opplæringa skal skje på norsk eller samisk.

Kva kan tilskotet nyttast til?

Tilskotet skal nyttast til å gjennomføre opplæring (medrekna materiell og servering), reisekostnader, møtevirksomhet og kostnader knyttet til vikar. Tilskotet kan og nyttast til å dekke reisekostnader i samanheng med deltaking på oppstartssamling i 2018. Dette må framkomme i søknaden.

Tilskotet kan ikkje brukast på teknisk utstyr eller til oppgåver karrieresentera allereie utfører.

Krav til søknad om tilskot

Det skal søkjast på eige søknadsskjema (sjå nedanfor).

Prosjekta skal koplast til fylkeskommunen sitt arbeid med utdanning og næringsutvikling.

Opplæringa skal rette seg mot det organiserte arbeidslivet, det vil seie dei verksemdene som kan vise til underskriven tariffavtale. Representantar frå både arbeidsgivar- og arbeidstakarsida skal vere representerte i prosjektet. Der det er relevant, kan også HR-funksjonen vere representert.

Kvart karrieresenter kan få tildelt inntil 400 000 kroner. I søknaden skal det vedleggas budsjett.

Det er krav om eigendel, men denne kan være arbeidstid, lokaler etc. Eigendelen må framkomme i budsjettet.

Fyll ut søknaden i skjemaet nedanfor og send han på e-post til postmottak@kompetansenoreg.no.

Prioriteringar

Dersom det totale beløpet for søkte midlar blir høgare enn ramma for tilskotet, vil Kompetanse Noreg gjere følgjande prioriteringar:

 1. Det skal være geografisk spreiing på prosjekta som mottar tilskot. Vi vil etterstrebe å nå ut til samlege fem regioner (Nord-Noreg, Midt-Noreg, Vestlandet, Sørlandet og Austlandet).
 2. Prosjekt som retter seg mot verksemder i privat sektor, jf. funn i Lærevilkårsmonitoren som viser at delen sysselsette som deltar i formell vidareutdanning er lågare for tilsette i privat sektor enn i offentleg sektor.
 3. Partnarskapet og karrieresentret har tidlegare ikkje mottatt tilskot.

Oppstarts- og avslutningssamling

Kompetanse Noreg vil arrangere ein oppstartssamling etter at midlane er delt ut. Her vil karrieresentra og partnerskapskoordinatorane få moglegheit til å treffe kvarandre og utveksle erfaringar ved oppstarten til prosjekta. Det er forventa at dei som får tilskot deltar på denne samlinga. Reisekostander kan dekkast gjennom tilskotet, eller dekkast av karrieresenteret.

Dato for oppstartssamlinga er onsdag 12. september 2018.

Det vil også arrangerast en erfaringssamling hausten 2019. Dato for dette er ikkje fastsett foreløpig.

Rapportering

Partnarskap for karriererettleiing har ansvar for rapportering etter avslutta prosjekt. Opplæringa skal gjennomførast i løpet av hausten 2018 og våren 2019, og vere avslutta innan 1. august 2019. Rapporteringsfristen er 1. september 2019. Krav til rapportering vil bli spesifisert i tilsegnsbrevet.

Tilskudd til utvikling og oppstart av videreutdanningstilbud ved universitet og høgskoler i norsk som andrespråk

Utlysningen gjelder utvikling og oppstart av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere. Søknadsfrist var 15. april 2018.

Målet med tilskuddet

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet skal Kompetanse Norge utvikle tiltak for å heve kompetansen blant lærere i norskopplæringen for voksne innvandrere. Ett slikt tiltak er å bidra til å etablere nye videreutdanninger i norsk som andrespråk. Videreutdanningene skal legge til rette for at flere lærere får kompetanse i faget de underviser i, og dermed føre til bedre læringsutbytte for deltakerne og bedre resultater på norskprøvene.

Vilkår for å få tilskudd

Videreutdanningen skal

 • bygge på voksenpedagogiske prinsipper og en forståelse av de språklige behovene innvandrere har i et moderne, digitalt nettverkssamfunn
 • gi en teoretisk innføring i norsk som andrespråk
 • gi kompetanse om arbeidsmåter som fører til at innvandrere raskt tar språket i aktiv bruk, herunder arbeidsrettet opplæring
 • gi kompetanse i bruk av digitale verktøy i språkopplæringen
 • bestå av opptil to moduler à 15 studiepoeng som kan kombineres

Det er rom for ulike profiler på tilbudene, slik at lærestedene kan tilby noe ulike innhold. Det er også ønskelig med geografisk spredning.

Likevel er det et absolutt krav at tilbudene er rettet mot lærere som underviser voksne deltakere, og inkluderer grunnlagsdokumenter som introduksjonsloven og Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Målgrupper for videreutdanningstilbudene

Målgruppen for dette videreutdanningstilbudet er primært lærere som underviser i norskopplæringen, men også i grunnskole for voksne. Videreutdanningen kan også være relevant for lærere som underviser i videregående opplæring. Norsklærere i arbeidsmarkedsbedrifter og studieforbund, som gjennom den statlige tilskuddsordningen Kompetansepluss står for mye norskopplæring, kan også ha nytte av videreutdanningen.

De som ikke har formell utdanning i pedagogikk eller lærerhøyskole fra før, bør få opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering dersom de har erfaring med å undervise voksne.

Hva tilskuddet kan benyttes til

Kompetanse Norge kan gi tilskudd til det enkelte lærestedet på inntil kr 650 000 til utvikling og oppstart av det utviklede studiet. Tilbudene bør være klare for oppstart høsten 2018 og senest våren 2019.

Krav til søknad om tilskudd

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • en skisse til innhold og faglig profil i videreutdanningstilbudet med vekt på norsk som andrespråk
 • budsjett som viser kostnadene knyttet til utvikling og kostnadene knyttet til oppstart (inkludert evt. egenandel i tillegg til beløpet det søkes om)
 • orientering om hvordan videreutdanningen er tenkt organisert og gjennomført
 • kort beskrivelse av fagkompetansen ved lærestedet
 • informasjon om eventuelt samarbeid og ansvarsfordeling på tvers av fagseksjoner ved lærestedet, samt navn på den/de som er hovedansvarlig for tilbudet.

Ved oversøking vil Kompetanse Norge prioritere slik:

 1. Studiesteder det er mulig å blir tatt opp som student på bakgrunn av realkompetanse
 2. Videreutdanninger som inkluderer arbeidsretting av norskopplæring
 3. Videreutdanninger som vektlegger teori om voksnes læring i tillegg til norsk som andrespråk

Vi ber om at søknaden blir merket med «Videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk» og sendt til postmottak@kompetansenorge.nomed kopi til lis.karin.andersen@kompetansenorge.no

Fristen gikk ut 15. april 2018.

Dersom du har spørsmål vedrørende utlysningen kan du kontakte:

Ekstrautlysning – tilskot til å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet

Kompetanse Noreg deler ut 270 000 kroner i tilskot til fylkesvise partnarskap for karriererettleiing i ei ekstraordinær utlysning. Søknadsfrist var fredag 8. desember 2017 klokka 1200.

Karrieresentera er ansvarlege for gjennomføringa av opplæringa, men andre aktørar kan bidra med kompetansen sin der det er formålstenleg. Karrieresentera kan til dømes samarbeide med aktuelle avdelingar i fylkeskommunen, fylkesvise nettverk og lokale og regionale utdanningsinstitusjonar. Prosjekta skal koplast til fylkeskommunen sitt arbeid med utdanning og næringsutvikling.

Søknadsfrist var fredag 8. desember 2017 kl 1200.

Målet med ordningen

Tilskotet skal auke medvitet om, og deltakinga i kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Det er eit mål å nå ut til verksemder som har liten tradisjon for å tilby opplæring i arbeidslivet, eller som har tilsette som tradisjonelt har låg deltaking i opplæringstiltak.

Målet med opplæringen

Det er eit krav at prosjektet fører til auka kunnskap om læring i arbeidslivet.

Etter avslutta opplæring skal deltakarane ha auka kjennskapen sin i følgjande tema:

 • Moglegheiter til etter- og vidareutdanning og korleis ein kan tilretteleggje for læring i arbeidslivet
 • Verkemiddel for læring på arbeidsplassen, til dømes Kompetanseplussordninga i regi av Kompetanse Noreg og BIO-midlar i regi av Nav
 • Vaksne sin rett til grunnopplæring
 • Vegar til fag- og yrkesopplæring for vaksne
 • Moglegheiter til dokumentasjon av realkompetanse
 • Korleis ein kan finne riktig tiltak til ulike behov
 • Kvar ein kan ta kontakt for meir informasjon

Kompetansetiltaket kan vere organisert på ulike vis, til dømes som eit kurs, eit prosjekt eller ein workshop.

Vidare bør opplæringa ha som mål å motivere både tilsette og leiing til å sjå verdien av kompetanseutvikling på arbeidsplassen, og klargjere korleis ein finn fram til riktige tiltak.

Opplæringa skal skje på norsk eller samisk.

Prioritering av søknader

Ved oversøking vil Kompetanse Noreg prioritere søknader:

 • Fra fylkesvise partnerskap som ikkje har mottatt tilskot tidligare
 • Partnerskap med svak tilknyting til regionalt arbeidsliv

Hva tilskuddet kan benyttes til

Tilskotet skal nyttast til å gjennomføre opplæring (medrekna materiell og servering), reisekostnader, møtevirksomhet og kostnader knyttet til vikar.

Tilskotet kan og nyttast til å dekke reisekostnader i samanheng med deltaking på erfaringsseminar i 2018. Dette må framkomme i søknaden.

Det er krav om eigedel, men denne kan være arbeidstid, lokaler og liknande.

Tilskotet kan ikkje brukast på teknisk utstyr eller til oppgåver karrieresentera allereie utfører.

Krav til søknad om tilskot

Det skal søkjast på eige søknadskjema (sjå nedanfor). Opplæringa skal rette seg mot det organiserte arbeidslivet, det vil seie dei verksemdene som kan vise til underskriven tariffavtale. Representantar frå både arbeidsgivar- og arbeidstakarsida skal vere representerte i prosjektet. Der det er relevant, kan også HR-funksjonen vere representert.

Fyll ut søknaden i skjemaet nedanfor og send han på e-post til postmottak@kompetansenoreg.no.

Søknadsskjema nynorsk

Søknadsskjema bokmål

Rapportering

Prosjekta som mottar tilskot må vere avslutta innan 1. juni 2018. Partnarskap for karriererettleiing har ansvar for rapportering etter avslutta prosjekt.

Rapporteringsfrist vil vere 30. juni 2018.

Erfaringssamling

Kompetanse Norge vil avhalde ei erfaringssamling for avslutta prosjekt i den ordinære runden for 2017 i mars 2018. Den eller dei partnerskapa og karrieresentera som får mottar tilskot i ekstrautlsyninga vil kunne delta i den samlinga.

Kompetansepluss – søk om penger til opplæring

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen var 13. november 2017.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Det er satt av fem millioner kroner i Kompetansepluss arbeid og to millioner kroner i Kompetansepluss frivillighet til samisk satsing i 2018. Satsingen omfatter prosjekter i de samiske språkforvaltningskommunene; Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Hattfjelldal, Røyrvik og Snåsa.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Du kan søke om tilskudd til opplæring i grunnleggende

 • leseferdigheter
 • skriveferdigheter
 • regneferdigheter
 • muntlige ferdigheter
 • digitale ferdigheter
 • norsk eller samisk

Kursene det søkes tilskudd til settes sammen av faste moduler i søknadsskjemaet. Veiledende gruppestørrelse er ti deltakere per kurs.

Søk penger til opplæring

Søk om penger Kompetansepluss arbeid (fristen gikk ut 13. november)

Søk om penger Kompetansepluss frivillighet (fristen gikk ut 13. november)

Ekstrautlysning Kompetansepluss arbeid 2017

Pengene skal gå til kurs i digitale ferdigheter for voksne, primært de med lite formell utdanning. Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk. Søknadsfristen var 15. august.

Disse kan søke om penger fra Kompetansepluss arbeid

 • private eller offentlige virksomheter som har et opplæringsbehov
 • opplæringstilbydere
 • organisasjoner i arbeidslivet
 • næringsforeninger
Hva er nytt eller viktig å merke seg i ekstrautlysningen:
 • Det kan bare søkes til kurs i digitale ferdigheter.
 • Det er mulig å søke 30-timerskurs og 50-timerskurs.
 • Samarbeidsavtale må signeres av alle deltakende virksomheter og tilbydere i opplæringstiltaket. Det er laget en ny mal som kan brukes til dette.
 • Det skal rapporteres om måloppnåelse fra tilbyder og etterspørrer.

Tips: les nøye gjennom søknadsskjemaet og veiledningstekstene før du begynner å skrive søknaden!

Ufullstendige søknader, søknader som mangler vedlegg eller søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Krav til søknad Kompetansepluss arbeid

Samarbeid

Opplæringstiltakene må være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder og en eller flere virksomheter som har et opplæringsbehov. Partene i samarbeidet skal spesifiseres i søknaden.

Organisasjoner i arbeidslivet og næringsforeninger må søke i samarbeid med en opplæringstilbyder og private eller offentlig virksomheter, som også må spesifiseres.

Søker og samarbeidspartnere skal være registrert i Brønnøysundregistrene.

Avtale mellom alle samarbeidspartene i opplæringstiltaket skal legges ved søknaden, se forslag til samarbeidsavtale (Word). Ansvarsforholdet skal angis i søknadsskjemaet. Avtalen må underskrives av en representant for ledelsen i hver av virksomhetene.

Avtale som ikke er signert av alle parter, godtas ikke og søknad uten samarbeidsavtale er ikke kvalifisert for å få tilskudd.

Andre krav
 • Opplæringstilbyderne skal være virksomheter/organisasjoner som har opplæring som formål.
 • Virksomheten må bidra med egenandel. Virksomhetens egeninnsats og arbeidstimer ansatte bruker på opplæringen, kursrom og servering kan utgjøre egenandelen.
 • Opplæringstiltaket skal være forankret på arbeidsplassen. Representant fra ledelsen og representant fra arbeidstaker skal oppgis i søknaden.

Kursopplegg

Søknaden gjelder bare kurs i grunnleggende digitale ferdigheter. Søker kan velge en av følgende moduler for hvert kurs:

Antall timer 30 50

 

Opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter må organiseres med fysiske samlinger.

Opplæringen skal foregå i Norge (inkludert Svalbard).

Krav til opplæringen

All opplæring skal være praksisnær. Det vil si at den er knyttet til deltakernes arbeidsoppgaver.

Opplæringen skal skje med utgangspunkt i Læringsmål i digitale ferdigheter. Læringsmålene skal brukes som et hjelpemiddel for å utvikle mål og læringsinnhold for kurs som har fått tilskudd fra Kompetansepluss.

Innhold, metode og læringsressurser som planlegges brukt i opplæringen, skal beskrives i søknaden. Det forventes at man beskriver valg av tema, nivå på opplæringen og hvordan kursene organiseres og er tilrettelagt ut fra deltakernes og virksomhetenes behov og mål for opplæringen.

Det gis ikke støtte til opplæring i bedriftsinterne datasystemer og -utstyr.

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. Denne satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter med bedriften, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Opplæringen skal være gratis for deltakerne.

Antall timer per kurs angir hvor mange timer med opplæring som skal gjennomføres per gruppe.

En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Avgrensninger

Det er ikke mulig å søke tilskudd til

 • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering
 • fagopplæring
 • opplæring i bedriftsinterne systemer

Tilskuddet dekker ikke anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr.

Rapportering

De som mottar tilskudd, må rapportere ved oppstart og ved avslutning av prosjektene. Rapporteringen er elektronisk og gjelder deltakerregistrering, regnskap og gjennomføring av opplæringstiltaket. Det skal også rapporteres om måloppnåelse fra tilbyder og etterspørrer.

Eventuelle endringer i prosjektet skal rapporteres til Kompetanse Norge.

Opplæringstiltak som får tilskudd, skal gjennomføres innenfor tidsrammen søkeren har satt opp i søknaden.

Prioritering av søknader

Dersom det samlede søknadsbeløpet overstiger Stortingets bevilgning, vil Kompetanse Norge prioritere søknader i henhold til «Vekting av prioriteringskriterier».

Sentrale prioriteringer i ekstrautlysningen er:

 • Opplæring i små- og mellomstore virksomheter
 • Kvalitet i opplæringen
 • Deltakerne har grunnskole eller videregående opplæring som høyeste formelle utdanning

Den samlete tildelingen skal sikre bransjemessig spredning og at opplæringen når ut til alle regioner

Søknaden må være komplett innen søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert før søknadsfristen går ut. Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen var 15. august.

Tilskot til styrka kompetanseutvikling i arbeidslivet

Kompetanse Noreg deler ut 1,5 millionar kroner i tilskot til fylkesvise partnarskap for karriererettleiing. Tilskotet skal auke medvitet om, og deltakinga i kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Utvida søknadsfrist er måndag 28. august 2017.

Det er eit mål å nå ut til verksemder som har liten tradisjon for å tilby opplæring i arbeidslivet, eller som har tilsette som tradisjonelt har låg deltaking i opplæringstiltak.

Tilskotsramma er på til saman 1,5 millionar kroner. Kompetanse Noreg vil prioritere søknadar etter ei heilskapleg vurdering dersom omsøkt beløp er høgare enn tilskotsramma.

Søknadsfrist er 28. august 2017.

Prosjekta som mottar tilskot må vere avslutta innan 28. februar 2018.

Kven kan søkje om tilskot

Fylkesvise partnarskap for karriererettleiing kan søkje om tilskot på vegner av eit eller fleire offentlege karrieresenter i fylket sitt. Maksimalt søknadsbeløp er 200 000 kroner til kvart karrieresenter.

Krav til søknad om tilskot

Det skal søkjast på eige søknadskjema (sjå nedanfor). Karrieresentera er ansvarlege for gjennomføringa av opplæringa, men andre aktørar kan bidra med kompetanse sin der det er formålstenleg. Karrieresentera kan til dømes samarbeide med aktuelle avdelingar i fylkeskommunen, fylkesvise nettverk, lokale og regionale utdanningsinstitusjonar. Prosjekta skal koplast til fylkeskommunen sitt arbeid med utdanning og næringsutvikling.

Opplæringa skal rette seg mot det organiserte arbeidslivet, det vil seie dei verksemdene som kan vise til underskriven tariffavtale. Representantar frå både arbeidsgivar- og arbeidstakarsida skal vere representerte i prosjektet. Der det er relevant, kan også HR-funksjonen vere representert.

Søknad

Fyll ut søknaden i skjemaet nedanfor og send han på e-post til postmottak@kompetansenoreg.no.

Søknadsskjema_bokmål (Word)

Søknadsskjema_nynorsk (Word)

Innhald

Det er eit krav at prosjektet fører til auka kunnskap om læring i arbeidslivet.

Etter avslutta opplæring skal deltakarane ha auka kjennskapen sin i følgjande temaa:

 • Moglegheiter til etter- og vidareutdanning og korleis ein kan tilretteleggje for læring i arbeidslivet
 • Verkemiddel for læring på arbeidsplassen, til dømes Kompetanseplussordninga i regi av Kompetanse Noreg og BIO-midlar i regi av Nav
 • Vaksne sin rett til grunnopplæring
 • Vegar til fag- og yrkesopplæring for vaksne
 • Moglegheiter til dokumentasjon av realkompetanse
 • Korleis ein kan finne riktig tiltak til ulike behov
 • Kvar ein kan ta kontakt for meir informasjon

Kompetansetiltaket kan vere organisert på ulike vis, til dømes som eit kurs, eit prosjekt eller ein workshop.

Vidare bør opplæringa ha som mål å motivere både tilsette og leiing til å sjå verdien av kompetanseutvikling på arbeidsplassen, og klargjere korleis ein finn fram til riktige tiltak.

Tilskotet kan ikkje brukast på teknisk utstyr eller til oppgåver karrieresenteret allereie utfører.

Opplæringa skal skje på norsk eller samisk.

Rapportering

Partnarskap for karriererettleiing har ansvar for rapportering etter avslutta prosjekt. Rapporteringsfrist er 15. mars 2018. Krav til rapportering vil bli spesifisert i tilsegnsbrevet.

Oppstarts- og avslutningssamling

Vi skal ha oppstartssamling tysdag 26. september i våre lokaler for dei prosjekta som får tildelt middel. Det blir óg ei erfaringssamling for dei avslutta prosjekta 25. september. Det er frivillig å delta på erfaringssamlinga for dei nye prosjekta for å lære av erfaringane til tidlegare prosjekt.

Tilskotet kan dekkje reisekostnader til oppstartssamlinga i september og ei erfaringssamling i Oslo tidlig 2018.

Utlysing av midlar til kompetansesenter for nynorsk i norskopplæring for vaksne innvandrarar

Kompetanse Noreg lyser ut midlar til eit vaksenopplæringssenter som skal gje rettleiing i bruk av nynorsk i opplæringa etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. Frist var 23. juni 2017.

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar (pdf)

Senteret må ha erfaring med å gje opplæring i norsk for vaksne innvandrarar på nynorsk, og må stille til disposisjon ein eller fleire som kan vere ressurspersonar i fagleg-pedagogiske spørsmål knytta til bruk av nynorsk i norskopplæringa.

Oppgåver

Vaksenopplæringssenteret vil få ansvar for å vere kompetansesenter når det gjeld rettleiing for kommunar som har gått over eller vil gå over til å gje norskopplæring på nynorsk. Senteret vil òg få ansvar for å finne ein eller fleire personar som kan ta på seg denne funksjonen.

I oppdragsbrevet frå Justis og beredskapsdepartementet (2017) heiter det mellom anna at Kompetanse Noreg «skal bidra til at det fins tilgjengelige læringsressurser på begge målformer som dekker alle spor og nivåer i læreplanen». Vaksenopplæringssenteret må difor ha erfaring med å gje opplæring på alle spor og nivå (frå alfabetisering til nivå B2). Senteret skal bidra med rettleiing og råd til andre senter som nettopp har starta eller vurderer å starte med å gje opplæring på nynorsk. Det kan innebere å besøke andre senter eller å ta imot besøk på eige senter, inkludert besøk i klasserommet, for å sjå i praksis korleis opplæringa kan gå føre seg.

Sentrale problemstillingar vil vere korleis opplæringa kan tilretteleggjast på dei ulike spora og nivåa, inkludert den fyrste lese- og skriveopplæringa.

Økonomisk ramme og rapportering

Tilkotsramme: inntil kr. 100 000,-

Midlane vil i første omgang bli tildelt for eitt år, frå skuleåret 2017/18, med start hausten 2017.

Det skal rapporterast på bruk av midlane.

Krav til innhald i søknaden

Søknaden frå vaksenopplæringssenteret skal innehalde følgjande informasjon:

 • Kva for erfaring senteret har med å drive opplæring på nynorsk.
 • Kva for kompetanse den/dei aktuelle lærarane har.
 • Ein plan for korleis leiar ved senteret ser føre seg at midlane skal nyttast, inkludert eit budsjett.

Søknad og frist

Vi ber om at søknaden blir merka «Kompetansesenter nynorsk».

Send søknaden til postmottak@kompetansenorge.no med kopi til sissel.vollan@kompetansenorge.no innan utvida frist til 23. juni.

Søknaden kan òg sendast i papirformat til Kompetanse Noreg, Pb 236, 0103 Oslo.

Dersom du har spørsmål vedrørande utlysinga, kan du kontakte:

Sissel Vollan

seniorrådgiver
seksjon for læreplan

Lars Tveiten

seksjonsleder
seksjon for virksomhetsstyring

Tilskot til læremiddel på nynorsk

Kompetanse Noreg lyser ut middel til utvikling og produksjon av læremiddel på nynorsk og/eller til omsetjing av læremiddel til nynorsk.

Læremidla skal utviklast i tråd med Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

Søknadsfrist var 1. september 2016.

Last ned søknadsskjema (Word)

Total ramme for tildeling av tilskot er 2 millionar kroner. Kompetanse Noreg prioriterer innkomne søknader etter ei heilskapsvurdering dersom omsøkt sum er høgare enn årets ramme.

Om ordninga

Mål

Tilskotsordninga skal sørgje for at det blir utvikla og produsert læremiddel på begge målformer innanfor opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar der det ikkje er grunnlag for kommersiell utgiving.

Tilskotsmottakar

Tilskotsmottakar er forlag og andre som produserer læremiddel.

Bakgrunn for kunngjeringa

Stortinget løyver kvart år midlar til utvikling og produksjon av læremiddel i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.

Satsingsområde

1. Den fyrste lese- og skriveopplæringa

Utvikle eit nytt, eller vidareutvikle/revidere/komplettere eit eksisterande læremiddel eller delar av eit læremiddel, på nynorsk, eller omsetje til nynorsk, som tilrettelegg for den fyrste lese- og skriveopplæringa. Sjå alfabetiseringsmodulen i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar (pdf)

Denne opplæringa byggjer på munnlege ferdigheiter med vekt på eit relevant og meiningsfullt vokabular og enkle frasar og strukturar. Læremiddel som stimulerer deltakarane til aktiv bruk av digitale medium (mobiltelefonar, nettbrett og liknande) under språkopplæringa, blir vurderte som særleg aktuelle. Læremiddel som byggjer på dette og som tilrettelegg for utvikling av språkferdigheitene opp til nivå A1, vil òg kunne bli vurderte.

2. Frå nivå A2 til B1

Utvikle eller vidareutvikle/revidere/komplettere eit eksisterande læremiddel eller delar av eit læremiddel på nynorsk, eller omsetje dette til nynorsk, som tilrettelegg for utvikling av språkferdigheitene frå nivå A2 til B1. Læremiddel som føreset bruk av digitale medium hos deltakarane blir vurderte som særleg aktuelle. Målgruppe er deltakarar på spor 2 og spor 3. Læremiddel som dekkjer nivåa frå A1 til B1 vil òg kunne bli vurderte.

For begge satsingsområda gjeld følgjande: Læremidla skal vere fleksible, differensierte og tilrettelagde for individuell tilpassing.

Forma til læremidla

Læremidla skal produserast som trykt læringsressurs, som digital læringsressurs, eller som ein kombinasjon av trykte og digitale komponentar.

Faglege, pedagogiske og formelle krav til læremidla og prosjektgjennomføringa

Søknadene vil bli vurderte mot følgjande kriterium:

Overordna prinsipp

a) Læremidla skal utviklast i samsvar med gjeldande læreplan.

b) Læremidla skal byggje på ein berande idé, som skal vere grunngitt fagleg og pedagogisk.

c) Læremidla skal vere tilgjengelege for både lærarar og deltakarar.

d) Læremidla skal utformast i samsvar med likestillingslova § 7: «I skule og annan undervisningsinstitusjon skal læremiddel som nyttast, byggje på likestilling mellom kjønna.»

e) Søkjar skal, utan vederlag, sørgje for at trykkeriet overlèt det digitale manuset til statlege produsentar av tilrettelagde utgåver til synshemma, lesehemma og høyrselshemma. Innhaldet i det digitale manuset må vere identisk med den endelege utgåva og kome i ei utgåve og eit format som kan omarbeidast med pc-/Mac. Det digitale manuset må vere strukturert, og uthevingar, overskrifter mv. må vere identifiserte med kodar. Eit eigna format er eit lågoppløyst pdf eller xml.

Organisering av prosjektet

a) Denne kompetansen må vere til stades i tilskotsmottakar si prosjektgruppe:

 • fagleg
 • pedagogisk
 • læremiddelkompetanse, som også omfattar digitale læringsressursar

b) Det skal vere ei klar rollefordeling i prosjektet, særleg med omsyn til underleverandørar, til dømes rettshavar av bilete, og det skal utarbeidast intensjonsavtalar med samarbeidspartar (skal leggjast ved).

c) Tilskotsmottakar skal etablere ei referansegruppe.

d) Tilskotssmottakar skal inngå intensjonsavtalar med skuleeigarar/skular for å prøve ut læremiddelet i utviklingsperioden.

Funksjonar og innhald i læremidla

a) Læremidla skal vere motiverande, engasjerande og aktiviserande og leggje til rette for tilpassa opplæring.

b) Læremidla skal inkludere ei lærarrettleiing.

c) Digitale komponentar må utviklast med tanke på enkel oppdatering og implementering i nye læremiddelprosjekt. Testing av teknisk (syntaks for utveksling av data), semantisk (semje om omgrep og tyding) og organisatorisk (koordinering av forretningsprosessar) interoperabilitet skal dokumenterast. Digitale komponentar:

 • skal vere nettbasert
 • skal ha ei brukarrettleiing
 • skal ha høve til interaktiv oppgåveløysing med tilbakemelding på oppgåver og skal tilfredsstille krava til universell utforming som skildra i WCAG 2.0.
Oppfølging
 • Søkjar skal sørgje for drift og vedlikehald av digitale komponentar i minst fem år frå dei er gjort tilgjengelege.
 • Søkjar skal sørgje for at trykte komponentar blir tilbode marknaden i minst fem år.
Informasjonsansvar
 • Søkjar må ha ein plan for distribusjon og marknadsføring.
 • Det er ønskjeleg at det blir utvikla ein demoversjon av læremiddelet. Det skal gjennomførast kurs for lærarar etter ferdigstilling av læremiddelet. Dette blir føresett dekt av tilskotsmottakar utanom tilskotsmidlar, og plan for kursinga skal vere tydeleg i søknaden.
 • Det skal vere eit budsjett for både utviklings-, drifts- og vedlikehaldsfasen. Eigeninnsats og eventuell gjenbruk skal synleggjerast.

Utbetaling av tilskotet

Det skal vere eit budsjett for både utviklings-, drifts- og vedlikehaldsfasen. Tilskotet blir utbetalt i terminar som blir fastsette i tilskotsbrevet.

Rapportering

I tilskotsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både kva gjeld det faglege og rekneskapet.

Tidsfristar for å ferdigstille prosjekt for tilskotsmottakarar

Læremidla må vere ferdigstilte og gjort tilgjengelege for brukarane i samsvar med prosjektomtalen.

Krav til innhaldet i søknaden

Søknaden skal utførast skriftleg av ein person som har fullmakt til å binde verksemda. Privatpersonar som ikkje er registrerte i einskapsregisteret, har ikkje høve til å søkje.

Last ned søknadsskjema (Word)

Søknaden skal som eit minimum innehalde:

a) Søkjarens namn, adresse, telefonnummer og organisasjonsnummer, bankkontonummer og e-postadresse.

b) Kontaktperson for prosjektet

c) Opplysningar om prosjektet inkludert tittel, utgivingsform og ferdigstillingsdato

d) Prosjektomtale, som skal innehalde:

e) Omtale av prosjektet med løysingsforslag i samsvar med dei faglege, pedagogiske og formelle krava som er stilte ovanfor. Sjå punkt 3 (gjeld berre for søknader om tilskot til utvikling av nytt læremiddel eller til ein større revisjon av eksisterande læremiddel)

f) Utgreiing av korleis krava til læremidla og prosjektgjennomføringa vil bli oppfylte, sjå punkt 3.

g) Totalkostnad på prosjektet, inkludert eventuelle offentlege avgifter, søknadssum og utsalspris.

h) Vedlegg (jf. søknadsskjema pkt. 6). Vox vil ved behov hente inn ytterlegare dokumentasjon.

Søknadsfrist

Fristen gikk ut 1. september 2016.

Postadresse: Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, Postboks 236, 0103 Oslo

Utlysning av prosjektmidler til differensierte løp i norskopplæringen for voksne innvandrere

Søknadsfrist var 5. desember 2016.

Total ramme for tildeling av tilskudd er 1 million kroner. Vox prioriterer innkomne søknader etter en helhetsvurdering dersom omsøkt sum er høyere enn tilskuddsrammen.

Prosjektet/delprosjektet det søkes om midler til må være ferdigstilt innen 1. desember 2017.

Mål

Utvikle og/eller synliggjøre gode modeller for effektive, tilpassede opplæringsløp i norsk for voksne innvandrere.

Kriterier

 • Prosjektene må bygge på Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere , og vi ønsker at opplæringsdomenet og/eller arbeidslivsdomenet vektlegges.
 • Modellene må ta sikte på å gi effektive og tilpassede opplæringsløp. Tilpasningen kan gjelde opplæring av deltakere på flere spor innenfor samme gruppe, på det enkelte spor og/eller innenfor alfabetiseringsmodulen.
 • Tverrsektorielle prosjekter vil være særlig relevante. Prosjekter som innebærer utprøving av kombinasjonsløp, der norskopplæring inngår, vil også være relevante.
 • Resultatene av prosjektet må kunne deles gjennom fagartikler og på seminarer, konferanser o.l. i samarbeid med Vox/Kompetanse Norge.
 • Prosjektet/delprosjektet det søkes om midler til må være ferdigstilt innen 1. desember 2017.

Organisering av prosjektet

 • Prosjektet det søkes om midler til, kan være et selvstendig prosjekt eller et delprosjekt, og dette må fremgå av søknaden.
 • Det skal være en prosjektgruppe med klar rollefordeling.
 • Tilskuddsmottaker skal etablere en referansegruppe.

Utbetaling av tilskuddet

Tilskuddet blir utbetalt som et éngangsbeløp i desember 2016.

Rapportering

I tilsagnsbrevet vil det bli stilt krav til rapportering både når det gjelder måloppnåelse og regnskap.

Krav til innholdet i søknaden

Søknaden skal utformes av enn person som har fullmakt til å binde virksomheten. Privatpersoner som ikke er registrert i enhetsregisteret, har ikke anledning til å søke.

Søknaden skal som et minimum inneholde

a) Søkerens navn, adresse, telefonnummer og organisasjonsnummer, bankkontonummer og e-postadresse

b) Kontaktperson for prosjektet

c) Oversikt over medlemmer av prosjektgruppe med rollefordeling, og oversikt over medlemmer i referansegruppe

d) Opplysninger om prosjektet inkludert tidsplan

e) Prosjektbeskrivelse, som skal inneholde beskrivelse av modell og metode/tilnærmingsmåte, samarbeidspartnere og resultatmål

f) Oversikt over eventuelle andre prosjekter som kan ha relevans for søknaden

g) Totalkostnad av prosjektet. Egeninnsats og eventuell finansiering fra andre kilder skal synliggjøres i budsjettet.

Søknad

Fristen var 5. desember 2016.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med:

Sissel Vollan

seniorrådgiver
seksjon for læreplan

Kompetansepluss arbeid 2017

Søknadsfristen var 14. november 2016.

Hvem kan søke Kompetansepluss arbeid?

Pengene skal gå til kurs for voksne i arbeid, primært de med lite formell utdanning. Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk.

Disse kan søke om penger fra Kompetansepluss arbeid
 • private eller offentlige virksomheter som har et opplæringsbehov (etterspørrer)
 • opplæringstilbydere
 • organisasjoner i arbeidslivet
 • næringsforeninger

Krav til søknad Kompetansepluss arbeid

Samarbeid

Opplæringstiltakene må være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder og en eller flere virksomheter som har et opplæringsbehov. Organisasjoner i arbeidslivet og næringsforeninger må søke i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet og en opplæringstilbyder. Partene i samarbeidet skal spesifiseres i søknaden.

Søker og samarbeidspartnere skal være registrert i Brønnøysundregistrene.

Opplæringstiltaket skal være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder og en eller flere virksomheter.

Avtale mellom samarbeidspartene i opplæringstiltaket skal legges ved søknaden, se forslag til avtale (Word). Ansvarsforholdet skal angis i søknadsskjemaet.

Andre krav
 • Opplæringstilbyderne skal være virksomheter/organisasjoner som har opplæring som formål.
 • Virksomheten må bidra med egenandel. Virksomhetens egeninnsats og arbeidstimer ansatte bruker på opplæringen, kursrom og servering kan utgjøre egenandelen.
 • Opplæringstiltaket skal være forankret på arbeidsplassen. Representant fra ledelsen og representant fra arbeidstaker skal oppgis i søknaden.

Kursopplegg

Søkeren setter sammen kursopplegget ut fra moduler i søknadsskjemaet. Søker kan ikke kombinere kurs i norsk eller samisk med kurs i lesing/skriving og muntlige ferdigheter fordi kurs i norsk eller samisk også vil inneholde elementer av lesing, skriving og muntlig bruk av språket.

Veiledende gruppestørrelse er ti deltakere per kurs.

Du kan sette sammen kurs ut fra følgende moduler:

Antall timer 30 40 50 80 100 150

Lesing/skriving

- X X X X X

Regning

- - X X - -

Digitale ferdigheter

X - X - - -

Muntlige ferdigheter

X X X - - -

Norsk eller samisk

- - X - X X

Krav til opplæringen

All opplæring skal være praksisnær. Det vil si at den er knyttet til deltakernes arbeid.

Opplæringen skal foregå i Norge (inkludert Svalbard).

Opplæring i grunnleggende ferdigheter skal skje med utgangspunkt i læringsmålene for lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Norskopplæring skal skje med utgangspunkt i utdrag fra Læreplan i norsk for voksne innvandrere. Opplæring i samisk kan ta utgangspunkt i denne samme læreplanen.

Læringsmålene i grunnleggende ferdigheter for voksne og utdraget fra læreplanen skal brukes som et hjelpemiddel for å utvikle mål og læringsinnhold for kurs som har fått tilskudd fra Kompetansepluss.

Metode og innhold i opplæringen skal beskrives i søknaden.

Nettbasert opplæring skal ikke utgjøre mer enn 50 prosent av kurstimene. Slik opplæring skal skje samtidig for alle deltakerne og med en lærer/nettveileder tilgjengelig. Dette fordi tildelingen av midler er basert på timer med lærer til stede. Opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter må organiseres som fysiske samlinger. Nettbasert opplæring skal beskrives under punktet om metode i søknadsskjemaet

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. Denne satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter med bedriften, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Antall timer per kurs angir hvor mange timer med opplæring som skal gjennomføres per gruppe.

En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Satsingen i de samiske språkforvaltningsområdene kan åpne for nødvendig tilpassing til målgruppen ut over det som normalt forutsettes i Kompetansepluss: Gruppestørrelse ned til fem deltakere, dekking av ekstra reiseutgifter (for opplæringstilbyderne og deltakere med ekstra høye reiseutgifter) og ekstra støtte til rekruttering og motivering. Dersom det er behov for ekstra midler til disse formålene skal søker begrunne behovet, sette opp et budsjett og angi et søkebeløp. Budsjett legges ved søknaden.

Avgrensninger

Det er ikke mulig å søke tilskudd til

 • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering
 • fagopplæring

Tilskuddet dekker ikke anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr.

Prioritering av søknader

Dersom det samlede søknadsbeløpet overstiger Stortingets bevilgning, vil Kompetanse Norge prioritere søknader der opplæringen:

 • skjer i regi av en godkjent tilbyder i Kompetansepluss
 • skjer i regi av en opplæringstilbyder som har tatt videreutdanning for å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter eller i norsk som andrespråk
 • skjer i regi av en opplæringstilbyder som har tatt grunnkurs for lærere i Kompetansepluss (tidligere BKA)
 • skjer i bedrifter med mindre enn ti ansatte
 • skjer i kombinasjon med arbeid, i kombinasjon med fagopplæring eller annen arbeidsrelevant opplæring
 • spesielt bidrar til å styrke ferdighetene i lesing og skriving, regning og norsk eller samisk. Deretter prosjekter som bidrar til å styrke muntlige ferdigheter
 • skjer i tilknytning til reindrift, samisk fiske eller duodji

Listen over er ikke i prioritert rekkefølge. Man må ikke å oppfylle alle punktene.

Den samlede tildelingen skal sikre

 • bransjemessig spredning
 • at opplæringen når ut til alle regioner
 • at alle de grunnleggende ferdighetene og norsk eller samisk skal være representert
 • at andelen prosjekter med norskopplæring ikke overstiger 50 prosent av den totale tildelingen

Søknaden må være komplett innen søknadsfristen. Søknader som kommer etter fristen, og ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Rapportering

De som mottar tilskudd, må rapportere ved oppstart og ved avslutning av prosjektene. Rapporteringen er elektronisk og gjelder deltakerregistrering, regnskap og gjennomføring av opplæringstiltaket. Eventuelle endringer i prosjektet skal rapporteres til Kompetanse Norge.

Opplæringstiltak som får tilskudd, skal gjennomføres innenfor tidsrammen søkeren har satt opp i søknaden.

Søknadsskjema

Søknadsfristen gikk ut 14. november 2016.

Det er felles innloggingsside både for Kompetansepluss frivillighet og Kompetansepluss arbeid.

Kompetansepluss frivillighet 2017

Søknadsfristen var 14. november 2016.

Hvem kan søke Kompetansepluss frivillighet?

Pengene skal gå til kurs for voksne, primært de med lite formell utdanning. Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk.

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om penger fra Kompetansepluss frivillighet.

Samarbeid i Kompetansepluss frivillighet

Den frivillige organisasjonen som søker, er ansvarlig for prosjektet, men kan inngå samarbeid med andre frivillige organisasjoner og opplæringstilbydere. Dersom det er samarbeidspartnere i opplæringstiltaket, skal avtale legges ved. Se forslag til avtale. Ansvarsforholdet skal angis i søknadsskjemaet.

Dersom det ikke er samarbeidspartnere, skal en opplæringsplan legges ved. Bruk denne malen.

Kursopplegg

Søkeren setter sammen kursopplegget ut fra moduler i søknadsskjemaet. Søker kan ikke kombinere kurs i norsk eller samisk med kurs i lesing/skriving og muntlige ferdigheter fordi kurs i norsk eller samisk også vil inneholde elementer av lesing, skriving og muntlig bruk av språket.

Veiledende gruppestørrelse er ti deltakere per kurs.

Du kan sette sammen kurs ut fra følgende moduler:

Antall timer 30 40 50 80 100 150

Lesing/skriving

- X X X X X

Regning

- - X X - -

Digitale ferdigheter

X - X - - -

Muntlige ferdigheter

X X X - - -

Norsk eller samisk

- - X - X X

Krav til opplæringen

Opplæringen i «Kompetansepluss frivillighet» skal være relatert til deltakernes dagligliv. Opplæringen skiller seg fra «Kompetansepluss arbeid» ved at arbeidsplassen ikke skal være læringsarena og at det ikke stilles krav om at deltakerne er i arbeid. Læringsarenaen skal være i frivilligheten.

Opplæringen skal foregå i Norge (inkludert Svalbard).

Opplæring i grunnleggende ferdigheter skal skje med utgangspunkt i læringsmålene for lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Norskopplæring skal skje med utgangspunkt i utdrag fra Læreplan i norsk for voksne innvandrere. Opplæring i samisk kan ta utgangspunkt i denne samme læreplanen.

Læringsmålene i grunnleggende ferdigheter for voksne og utdraget fra læreplanen skal brukes som et hjelpemiddel for å utvikle mål og læringsinnhold for kurs som har fått tilskudd fra Kompetansepluss.

Metode og innhold i opplæringen skal beskrives i søknaden.

Nettbasert opplæring skal ikke utgjøre mer enn 50 prosent av kurstimene. Slik opplæring skal skje samtidig for alle deltakerne og med en lærer/nettveileder tilgjengelig. Dette fordi tildelingen av midler er basert på timer med lærer til stede. Opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter må organiseres som fysiske samlinger. Nettbasert opplæring skal beskrives under punktet om metode i søknadsskjemaet

Tilskudd

Tilskuddet er basert på en veiledende timesats på kr. 1 300,-. Denne satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, slik som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter med samarbeidspartnere, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Antall timer per kurs angir hvor mange timer med opplæring som skal gjennomføres per gruppe.

En opplæringstime utgjør 60 minutter inkludert pause.

Det kan også søkes inntil 5 000 kroner per kurs til rekruttering av deltakere til prosjekter i Kompetansepluss frivillighet.

Satsingen i de samiske språkforvaltningsområdene kan åpne for nødvendig tilpassing til målgruppen ut over det som normalt forutsettes i Kompetansepluss: Gruppestørrelse ned til fem deltakere, dekking av ekstra reiseutgifter (for opplæringstilbyderne og deltakere med ekstra høye reiseutgifter) og ekstra støtte til rekruttering og motivering. Dersom det er behov for ekstra midler til disse formålene skal søker begrunne behovet, sette opp et budsjett og angi et søkebeløp. Budsjett legges ved søknaden.

Avgrensninger

Det er ikke mulig å søke tilskudd til:

 • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering
 • fagopplæring

Tilskuddet dekker ikke anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr.

Prioritering av søknader

Dersom det samlede søknadsbeløpet overstiger Stortingets bevilgning, vil Kompetanse Norge prioritere søknader der opplæringen:

 • spesielt bidrar til å styrke ferdighetene i lesing og skriving, regning og norsk eller samisk. Deretter prosjekter som bidrar til å styrke muntlige ferdigheter
 • skjer i et samarbeid mellom minst en frivillig organisasjon og en opplæringstilbyder/lærer
 • gjennomføres av en opplæringstilbyder/lærer som har tatt videreutdanning for å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter eller i norsk som andrespråk
 • gjennomføres av en opplæringstilbyder/lærer som har tatt grunnkurs for lærere i Kompetansepluss (tidligere BKA/BKF)

Listen over er ikke i prioritert rekkefølge. Man må ikke å oppfylle alle punktene.

Den samlede tildelingen skal sikre at:

 • opplæringen når ut til alle regioner
 • opplæringen er tilgjengelige for målgruppen gjennom et bredt spekter av frivillige organisasjoner
 • alle de grunnleggende ferdighetene og norsk eller samisk skal være representert
 • andelen prosjekter med norskopplæring ikke overstiger 50 prosent av den totale tildelingen

Søknaden må være komplett innen søknadsfristen. Søknader som kommer etter fristen, og ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Rapportering

De som mottar tilskudd, må rapportere ved oppstart og ved avslutning av prosjektene. Rapporteringen er elektronisk og gjelder deltakerregistrering, regnskap og gjennomføring av opplæringstiltaket. Eventuelle endringer i prosjektet skal rapporteres til Vox.

Opplæringstiltak som får tilskudd, skal gjennomføres innenfor tidsrammen søkeren har satt opp i søknaden.

Søknadsskjema

Søknadsfristen gikk ut 14. november 2016.

Det er felles innloggingsside både for Kompetansepluss frivillighet og Kompetansepluss arbeid.

Tilskot til studieforbund og vaksenopplæringsorganisasjonar

Kompetanse Noreg forvaltar tilskott til studieforbund og vaksenopplæringsorganisasjonar.

Tildelinga til dei 14 studieforbunda i 2018 blir fastsett på bakgrunn av gjennomsnittleg studietimetal for 2016 og 2015.

For 2018 er det samla tilskotet til studieforbunda 208 478 000 kroner (kapittel 254 i statsbudsjettet). Studieforbunda sender rapportering om aktivitet til Kompetanse Noreg kvart år.

Malar for rapportering

Statistikk

Sjå statistikk for studieforbund i statistikkbanken.

Tilskott til vaksenopplæringsorganisasjonar

Stortinget vedtar samla tilskot til Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og Fleksibel utdanning Norge (FuN). Kompetanse Noreg vedtar fordelinga av tilskottet mellom dei to organisasjonane. Tilskotet blir utbetalt av Kompetanse Noreg.

For 2018 er det samla tilskotet til vaksenopplæringsorganisasjonane 13 473 000 (kapittel 254 i statsbudsjettet).

Tilskott til freds- og menneskerettssentre

Kompetanse Noreg utbetalar tilskott til seks freds- og menneskerettsentre.

Kvart år sender dei seks sentra rapportering for føregående år og søknad om tilskott for kommande år til Kompetanse Noreg. Kompetanse Noreg vurderer søknadane og sender innstilling til Kunnskapsdepartementet. Tilskottet blir fastsatt av Stortinget i statsbudsjettet. For 2016 er det samla tilskottet til dei seks sentra 77 992 000 kroner (kapittel 255 i statsbudsjettet).

Dei seks sentra er:

Stiftelsen Arkivet

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Narviksenteret

Falstadsenteret

Nansen Fredssenter

Raftostiftelsen

Tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning

Kompetanse Norge forvalter tilskuddsordningen til de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning.

Retningslinjer for tilskuddet (pdf)

Tilskudd til karriereveiledning i asylmottak for 2017

Kompetanse Norge tildeler 5,6 millioner til åtte karrieresentre som skal prøve ut karriereveiledning i mottak i 2017. Tilskuddet skal muliggjøre videreføring og utvidelse av karriereveiledningstilbudet ved utvalgte asylmottak.

For årets tilskudd (2018), sjekk ut denne utlysningen.

Kompetanse Norge har valgt ut seks karrieresentre som gjennomfører utprøving av tilbudet i perioden 01.10.2016–30.06.2017. Fra andre halvår 2017 videreføres og utvides tilbudet med 150 nye mottaksplasser fordelt på to asylmottak. I tillegg planlegges det for at karriereveiledning skal gjennomføres i integreringsmottakene også i 2018.

Hvem tildeles tilskudd?

Tilskuddet tildeles offentlige karrieresentre som deltar i utprøving av karriereveiledning på asylmottak. Fylkeskommunene er eiere av karrieresentrene og står som tilskuddsmottakere.

Tilskuddet for 2017 tildeles de fem karrieresentrene som deltar i prøveordningen med integreringsmottak: Karrieresenter Vestfold, Karriere Kristiansand, Karrieresenteret Bodø, Karrieresenteret Nord-Trøndelag og karrieresenterinitiativet i Oslo. I tillegg vil Papirbredden karrieresenter i Drammen og to andre karrieresentre motta tilskudd for å gjennomføre karriereveiledning blant beboere på ordinære asylmottak.

Målgruppe

Målgruppen for karriereveiledning er beboere i asylmottak som er 16 år eller eldre og som har gjennomført den elektroniske kartleggingen av kompetanse (selvregistrering). Målgruppen omfatter både personer som har stor sannsynlighet for å få og som har fått opphold i landet.

Mål

Formålet med tilskuddsordningen er at nyankomne innvandrere i målgruppen får et tidlig tilbud om karriereveiledning. Målet er at den enkelte flyktning skal bli bedre rustet til å ta informerte valg, slik at de kan komme raskere i arbeid for å kunne forsørge seg selv og sin familie.

Gjennomføring

Karriereveiledningen skal blant annet inneholde informasjon om:

 • arbeids- og utdanningsmuligheter i Norge
 • krav til å kunne jobbe i ulike yrker i Norge
 • fremgangsmåter for godkjenning av medbrakt kompetanse

Karriereveiledningen kan innebære informasjonsmøter, gruppeveiledninger og individuelle veiledninger. I gjennomføringen må karriereveiledere samarbeide med mottaksansatte og andre relevante aktører.

Vurderingskriterier og tilskuddsbeløp

Det er bevilget 4 millioner kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet og 3,3 millioner kroner fra Arbeids- og sosialdepartementet til oppdraget i 2017. Av disse midlene er drøyt 5,6 millioner kroner satt av til tilskuddet som skal fordeles på åtte karrieresentre i perioden fra 01.07–31.12.2017. Det resterende vil gå til utvikling, kompetanseheving og oppfølging.

Hva kan karrieresentrene benytte tilskuddet til?

Tilskuddet skal dekke utgifter som karrieresenteret har i forbindelse med karriereveiledning av beboere på asylmottak. Eksempler på slike utgifter kan være:

 • lønnskostnader til karriereveiledere
 • utgifter til bruk av tolk
 • reisekostnader
 • utgifter til møter og samlinger i forbindelse med prosjektet
 • administrative kostnader knyttet til prosjektet

Rapportering for perioden 01.07–31.12.17

Tilskuddsmottakere må rapportere til Kompetanse Norge ved utgangen av perioden. Frist for dette er 31. januar 2018. Det skal sendes en regnskapsrapport på bruk av midler og en aktivitetsrapport som beskriver aktiviteter, utfordringer og resultater. I tillegg skal det sendes en underveisrapport innen 31. oktober 2017 som skal beskrive aktiviteter, utfordringer og resultater så langt.

Evaluering

Ordningen vil bli evaluert. Tilskuddsmottakere må stille seg til disposisjon for innhenting av data og erfaringer ut over ordinær rapportering.

Bakgrunn:

Kompetansekartlegging: Kompetanse Norge har utviklet en elektronisk selvregistreringsløsning for kartlegging av flyktningers kompetanse på 14 ulike språk.

Integreringsmottak: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har fått i oppdrag å etablere, utvikle og prøve ut ulike modeller for integreringsmottak. I den forbindelse er det opprettet fem integreringsmottak med tilsammen om lag 500 plasser. Formålet er å legge til rette for raskere arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn. Beboerne skal tilbys et fulltidsprogram bestående av en rekke aktiviteter og kvalifiseringstilbud. Karriereveiledningen prøves ut ved de fem integreringsmottakene.

Tilsyn

Kompetanse Norge forvalter flere tilskuddsordninger. De kan være lovregulert eller være søknadsbasert ut fra retningslinjer og kriterier. Som forvaltningsorgan er vi pålagt av departementer å føre tilsyn med tilskuddsmottakere.

Hva er tilsyn

Tilsyn med statlige tilskuddsordninger er regulert i Stortingets bevilgningsreglement og reglement for økonomistyring i staten. Formålet med tilsyn er å kontrollere at

 • grunnlaget for tildelingen eller godkjenningen er korrekt
 • tilskuddet benyttes i tråd med regelverk og departementets tilskuddsbrev

Hvem fører vi tilsyn med

Kompetanse Norge fører tilsyn med seks av de tilskuddsordningene vi forvalter (antall tildelinger i parantes):

 • Godkjente studieforbund (15)
 • Voksenopplæringsorganisasjoner (2)
 • Freds- og menneskerettighetssentre (6)
 • Kompetansepluss arbeid (cirka 600 prosjekter per år)
 • Kompetansepluss frivillighet (cirka 50 prosjekter per år)
 • Fylkesvise partnerskap for karriereveiledning (18)

Kompetanse Norge fører i tillegg tilsyn med:

 • Godkjenningsordningen for private tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap (cirka 20)

De fleste ordningene er regulert i retningslinjer fastsatt av departementet. Studieforbund er i tillegg lovregulert. Tilskuddet i fire ordninger fordeles etter årlig bevilgning i statsbudsjettet. Kompetansepluss er søknadsbasert ut fra utlysningskriterier fastsatt av Kompetanse Norge.

Gjennomføring av tilsyn

Kompetanse Norge gjennomfører årlig cirka 25 tilsyn. Valget av tilskuddsmottakere som får tilsyn er oftest tilfeldig, men det kan også være hendelsesbasert. Alle tilsyn varsles skriftlig. Ved stedlig tilsyn innhenter Kompetanse Norge dokumentasjon før besøket hos tilskuddsmottaker. For enkeltstående prosjekter i Kompetansepluss har vi i 2017 gjort forsøk med skriftlig tilsyn.

Dersom et tilsyn avdekker forhold som er i strid med forutsetningene, kan Kompetanse Norge gi pålegg om å rette på forhold eller fatte vedtak om å holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av tilskudd.

Foreløpig tilsynsrapport sendes tilskuddsmottaker til uttalelse før endelig rapport utarbeides. Eventuelt varsel om vedtak sendes i eget brev sammen med rapporten.

Tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport er et offentlig dokument. Den sendes tilskuddsmottaker med kopi til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen. Eventuelt vedtak sendes i eget brev med opplysning om klagerett. Endelig rapport legges ut på nettsiden.

Tilsynsrapporter

Tilsyn 2018

Rapport fra tilsyn med Narvik kommune for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med ABS AS for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med EBA TeVeBusk for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med Nor Tekstil AS for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med Fleksibel utdanning Norge (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Solidaritet (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Providor AS for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Vekstjegerne for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn med fylkesvise partnerskap for karriereveiledning Trøndelag (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Kursverkstedet for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Folkeuniversitetet Midt-Norge - godkjent tilbyder i norsk for voksne innvandrere (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Folkeuniversitetet Vestlandet for Kompetansepluss (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Prima AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn med Raftostiftelsen (pdf)

Rapport fra tilsyn med Senterpartiets Studieforbund (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet AOF Norge (pdf)

Tilsyn 2017

Rapport fra tilsyn hos Konsulentas for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos AOF Møre og Romsdal for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Folkeuniversitetet Sørlandet for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Sortland Arbeidssenter AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Abbra Norge AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Karriere Oppland Hadeland for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Podium for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Vesterålsprodukter AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Sarpsborg kommune for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Studieforbund AOF Norge - avdeling Buskerud for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Block Watne AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Kompetansehuset NEO for Kompetansepluss arbeid (pdf)

Rapport fra tilsyn hos OrbitArena AS for Kompetansepluss arbeid (pdf)

 

Rapport fra tilsyn hos NABO Oslo for Kompetansepluss frivillighet (pdf)

Rapport fra tilsyn hos Caritas Norge for Kompetansepluss frivillighet (pdf)

 

Rapport frå tilsyn med fylkesvise partnarskap for karriererettleiing Møre og Romsdal (pdf)

Rapport fra tilsyn med fylkesvise partnerskap for karriereveiledning Vest-Agder (pdf)

Rapport fra tilsyn med Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (pdf)

 

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet natur og miljø (pdf)

Rapport fra tilsyn med Venstres Studieforbund (pdf)

Rapport fra tilsyn med Musikkens studieforbund (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet KOR (pdf)

Rapport fra tilsyn med International Language Scholl (ILS) (pdf)

Tilsyn 2015/2016

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Funkis (pdf)

Rapport fra tilsyn med Falstadsenteret (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet Folkeuniversitetet (pdf)

Rapport fra tilsyn med Studieforbundet næring og samfunn (pdf)