Ressursside om negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Her finner du en læringsressurs til bruk i opplæringen av nyankomne innvandrere i norsk og samfunnskunnskap, og retningslinjer for informasjon og varsling mellom offentlige etater i saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i voksenopplæringen (kommer senere).

To mørke og unge øyne, utsnitt forside

Retten til å bestemme over eget liv

Retten til å bestemme over eget liv– en læringsressurs for nyankomne innvandrere om negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønns­lemlestelse, er en oppdatering av undervisningsopplegget «Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse» (Vox, 2009).

Den oppdaterte ressursen er forankret i «Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017–2020)» Justis- og beredskapsdepartementet, 2017).

Hva består læringsressursen av?

Læringsressursen består av

Deltakerheftet er tilgjengelig på 24 språk, mens lærerveiledningen og diskusjons­oppgavene kun foreligger på norsk.

Mye av stoffet fra «Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse» (Vox, 2009) er oppdatert i læringsressursen. I oppdateringen av deltakerheftet er det tatt med nyere kunnskap innenfor temaene og aktuelle lovendringer.

I tillegg er det lagt vekt på temaet negativ sosial kontroll. Tematikk knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, LHBTIQ+, er også inkludert med vekt på rettigheter og diskrimineringsvern. Du finner lenker til deltakerheftene på ulike språk lenger ned på siden.

Den oppdaterte lærerveiledningen skal både gi en bakgrunn for og en utdyping av temaene i deltakerheftet, samt gi konkrete råd og tips til planlegging av undervisningen. Den inneholder også en liste over aktuelle ressurssider for læreren.

Diskusjonsoppgavene er en samling med kommentarer til de fleste av spørsmålene i deltakerheftet med konkrete eksempler og forslag til hvordan læreren kan forberede og legge til rette for samtaler og diskusjoner i klassen knyttet til de ulike temaene.

Deltakerheftet Retten til å bestemme over eget liv finnes på følgende språk: