Rett og plikt til norskopplæring og avsluttende prøver

Innvandrere som ønsker å søke om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Opplæringen blir avsluttet med prøve i norsk og i samfunnskunnskap.

Rett og plikt til opplæring

Innvandrerens oppholdstillatelse, ankomsttidspunkt og alder avgjør om vedkommende har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap (introduksjonsloven § 17).

Se oversikt over rett og plikt på imdi.no

Avsluttende prøver

1. september 2013 ble det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap for nye innvandrere. Endringen omfatter personer som kom inn under reglene for opplæring etter denne datoen.

Vedtak om gjennomføring av obligatoriske avsluttende prøver er fastsatt i forskrift og utdypet i rundskriv til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Timetall

Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er utvidet fra 300 til 600 timer. Utvidelsen av timetallet gjelder personer som kom inn i personkretsen for rett og plikt, eller rett uten plikt, til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 etter 1. januar 2012. Utvidelsen gjelder ikke personer som bare har plikt til opplæring.

For personer som fikk sin første oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold mellom 1. september 2005 og 1. januar 2012, gjelder fremdeles ordningen med 300 timer opplæring.

Innhold i opplæringen

50 av timene skal være samfunnskunnskap på et språk innvandreren forstår, uavhengig av om personen får 300 eller 600 timer opplæring. Resten av timene skal være opplæring i norsk.

Behov for mer opplæring

Kommunen har plikt til å tilby inntil 3 000 timer opplæring totalt til de som har behov for det, og som har rett til gratis opplæring.

Frist for gjennomføring

Kommunen skal tilby opplæring innen tre måneder etter bosetting, eller etter at krav om opplæring er fremsatt. Deltakeren må gjennomføre plikten til opplæring innen tre år. Opplæring over 300/600 timer ved behov må gjennomføres innen fem år.

Se rundskriv G-1/2016