Lover, forskrifter og rundskriv

Se oversikt over lover, forskrifter og rundskriv som regulerer norskopplæringen for voksne innvandrere.

Lenkene peker til informasjon på regjeringens nettsider og Lovdata.

Forskrift FOR-2013-07-11-912 stadfester blant annet at det innføres obligatoriske, avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap

Introduksjonsloven omhandler rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsordningen.

Rundskriv G-1/2016 (pdf) utdyper introduksjonsloven.

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er en forskrift til introduksjonsloven.

Rundskriv 04/2016 fra IMDi beskriver tilskuddordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Statsborgerloven regulerer erverv og tap av norsk statsborgerskap.

Utlendingsloven regulerer utlendingers adgang til Norge og deres opphold her.

Endringer i utlendingsloven knyttet til språkkrav for å få permanent oppholdstillatelse. Endringene er vedtatt, men ikke trådt i kraft ennå.

Forvaltningsloven regulerer saksbehandling, fatting av vedtak, klageadgang med mer.

Stortingsproposisjon 79 L (2010-2011) omhandler forslag til endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven som ble vedtatt i 2011.

Odelstingsproposisjon 50 2003/2004 har bakgrunn for introduksjonslovens bestemmelser om rett og plikt til norskopplæring.

Tolkning av regelverket

Regjeringen.no har en egen nettside for regelverk om integrering. Den inneholder lovtolkninger og svar på spørsmål til regelverket.

Se tolkning av regelverket på departementets nettsider