Introduksjonsprogram for flyktninger

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente mellom 18 og 55 år har rett til å delta i et heltids introduksjonsprogram. De får introduksjonsstønad for å delta i programmet.

Det er bosettingskommunen som har ansvaret for å tilpasse introduksjonsprogrammet til den enkelte. Formålet med programmet er at flyktningene skal integreres raskt i samfunns- og arbeidsliv.

Innhold

Introduksjonsprogrammet kan vare inntil to år. Når særlige grunner taler for det, kan programmet vare inntil tre år. Programmet skal være helårig, på full tid, og det skal inneholde:

  • norskopplæring
  • samfunnskunnskap
  • tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet

Arbeidspraksis og språkpraksis

Ulike former for praksis i arbeidslivet skal legges inn i programmet. Arbeidspraksis er et arbeidsmaredstiltak som skal gi den enkelte jobbtrening og dermed bedre muligheter til å komme inn på arbeidsmarkedet.

Språkpraksis er en metode i norskopplæringen som innebærer at bedriften tar imot en flyktning i en avgrenset periode. Målet er at deltakeren skal få språktrening knyttet til arbeidslivet.

Introduksjonsprogrammet er hjemlet i introduksjonsloven.

Les mer om introduksjonsprogrammet på IMDi sine nettsider