Regelverk

Her finner du aktuelt regelverk innen norskopplæring og integrering.

Lover, forskrifter og rundskriv

Se oversikt over lover, forskrifter og rundskriv som regulerer norskopplæring for voksne innvandrere.

Rett og plikt til norskopplæring og avsluttende prøver

Innvandrere som ønsker å søke om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap, må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Opplæringen blir avsluttet med prøve i norsk og i samfunnskunnskap.

Fritak fra plikt til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap

Innvandrere kan søke kommunen om fritak fra plikt til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap. Reglene for fritak gjelder for personer som omfattes av rett og/eller plikt til slik opplæring etter introduksjonsloven.

Introduksjonsprogram for flyktninger

Nye flyktninger og deres familiegjenforente mellom 18 og 55 år har rett til å delta i et heltids introduksjonsprogram.

Norskopplæring for asylsøkere i mottak

Asylsøkere kan få inntil 175 timer opplæring i norsk, men har ingen lovfestet rett og plikt til norskopplæring.