Regelverk

Her finner du aktuelt regelverk innen norskopplæring og integrering.

Les veiledningen til midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. (14.07.2020).

Lover, forskrifter og rundskriv

Se oversikt over lover, forskrifter og rundskriv som regulerer norskopplæring for voksne innvandrere.

Rett og plikt til norskopplæring og avsluttende prøver

Innvandrere som ønsker å søke om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap, må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Opplæringen blir avsluttet med prøve i norsk og i samfunnskunnskap.

Fritak fra plikt til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap

Innvandrere kan søke kommunen om fritak fra plikt til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap. Reglene for fritak gjelder for personer som omfattes av rett og/eller plikt til slik opplæring etter introduksjonsloven.

Introduksjonsprogram for flyktninger

Nye flyktninger og deres familiegjenforente mellom 18 og 55 år har rett til å delta i et heltids introduksjonsprogram.

Norskopplæring for asylsøkere i mottak

Asylsøkere kan få inntil 175 timer opplæring i norsk, men har ingen lovfestet rett og plikt til norskopplæring.