Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY)

I dette forsøket prøver vi ut en fleksibel vei frem til fag- eller svennebrev for voksne gjennom modulstrukturerte læreplaner i utvalgte lærefag.

Det er utviklet 13 modulstrukturerte læreplaner i forsøket, og hver læreplan består av fire til sju moduler. Opplæringen skal gjennomføres i bedrift.  
 
Modul 1 er den samme for alle lærefag og inneholder relevante kompetansemål fra fellesfagene samfunnsfag og norsk i tillegg til kompetansemål om HMS og arbeidsmiljøloven fra programfaget. 
 
Fra modul 2 finner vi alle kompetansemål fra Vg3 / opplæring i bedrift for det aktuelle lærefaget – disse er ikke endret.  I tillegg inneholder læreplanen utvalgte kompetansemål fra programfaget for Vg1 og Vg2, og fellesfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag (yrkesfaglige utdanningsprogram). 
 
Alle læreplanene er utviklet i to varianter, én variant med kompetansemål fra den ordinære læreplanen i norsk, og én variant med kompetansemål fra læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge. 
 
Formålet for faget, grunnleggende ferdigheter og bestemmelser for sluttvurdering er lik den ordinære læreplanen i lærefaget. 

Følgende læreplaner er modulisert:

 • Logistikk
 • Gjenvinning
 • Produksjonsteknikk
 • Renholdsoperatør
 • Salg
 • Fiske og fangst
 • Kokk
 • Institusjonskokk
 • Betong
 • Rørlegger
 • Trevare- og bygginnredning
 • Helsefagarbeider 
 • Malerfaget

Målgruppen for forsøket er voksne over 25 år med dokumentert fullført grunnskole eller tilsvarende. Opplæringen gjennomføres primært ute i bedrift. 

Fem fylkeskommuner deltar i utprøvingen av modulstrukturert fag- og yrkesopplæring. Fylkeskommunene samarbeider om opplæringen med fylkeskommunale opplæringssteder og bedrifter.

 • Nordland lokalisert i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Salten (Meløy og Gildeskål)
 • Trøndelag lokalisert i Oppdal, Rennebu, Trondheim, Verdal, Hemne og Fosenkommunene
 • Innlandet lokalisert ved Senter for voksnes læring i Trysil, Hamar og Kongsvinger og Karriere Oppland Hadeland, Gjøvikregionen, Lillehammer, Valdres og Gudbrandsdalen
 • Agder lokalisert i Karriere Agder Arendal, Kristiansand og Lyngdal 
 • Oslo lokalisert ved Oslo Voksenopplæring Sinsen

Deltakerne i modulforsøket skal etter opplæring i hver modul ha vurdering og dokumentasjon (kompetansebevis). Vurderingen skal foretas lokalt på bakgrunn av bestemmelsene om underveisvurdering i forskrift til opplæringsloven §§ 3-11 og 4-7.  
 
Lærerne i modulstrukturert fag- og yrkesopplæring og opplæringsansvarlig i bedrift er sammen ansvarlige for opplæringen og vurderingen av hver enkelt modul. 
 
Vurderingen skal gi uttrykk for om kompetansen til deltakeren ved avslutningen av opplæringen i modulen er vurdert som godkjent eller ikke godkjent. Godkjent vil tilsvare karakteren 2 eller bedre.  
 
For å kunne melde seg opp til fag- og svenneprøven må deltakerne i forsøket ha fått vurderingen «godkjent» i alle modulene.

Spesielt om byggfagene

 • Deltakere i betongfaget, malerfaget, rørleggerfaget og trevare- og bygginnredningsfaget må få godkjent en kunnskapstest før de avlegger fag- eller svenneprøven. Kunnskapstesten blir gjennomført lokalt etter retningslinjer i modulforsøket. Retningslinjer for kunnskapstesten finner du her. 

Når deltakerne har fått vurderingen «Godkjent» i alle modulene og «Godkjent» på kunnskapstesten, er deltakeren kvalifisert for å avlegge fag- eller svenneprøven som sluttvurdering. 
  
Se ellers kapitlet om vurdering i hver enkelt forsøkslæreplan.

Fag- og svenneprøve  

Når deltakeren har fått godkjent alle moduler (inkl. kunnskapstesten for byggfagene) kan den voksne meldes opp til fag- eller svenneprøve slik det er beskrevet på Utdanningsdirektoratets nettside Fag- og svenneprøve. 

Deltakeren har rett til å bli realkompetansevurdert. Fylkeskommunene har ansvar for realkompetansevurdering på videregående nivå, og kommunene på grunnskolenivå, jf forskrift til opplæringsloven § 4-6 og § 4-11.

Som en del av forsøket med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY), skal det gjennomføres et randomiseringsforsøk rettet mot Nav-brukere. Dette innebærer at statistikkavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet identifiserer Nav-brukere som er i målgruppen for forsøket. Blant Nav-brukerne i målgruppen, trekker statistikkavdelingen ut en forsøksgruppe og en kontrollgruppe, som forskerne følger over flere år, også etter at forsøket avsluttes. Forsøks- og kontrollgruppen skal sammenlignes for å finne effekter av forsøket.

 Hensikten med randomiseringsforsøket er å finne svar på om tilbudet om modulstrukturert fag- og yrkesopplæring har effekter på:

 • Overgang til og grad av tilknytning til arbeidsmarkedet (ansettelsesperiodenes varighet, sysselsettingsprosent, arbeidsinntekt)
 • Læringsresultater, kompetansenivå
 • Overgang til videre opplæring/utdanning
 • Endringer i støtte fra Nav etter avsluttet opplæring

Dette vil være nødvendig kunnskap for å avgjøre (i) om Kunnskapsdepartementet skal gjøre ordningen med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne permanent og utvide ordningen til alle fylker og (ii) om Nav skal fortsette å tilby denne typen opplæring til sine brukere og utvide tilbudet til andre regioner.

Kommende arrangementer

Samling for ledere i kombinasjonsforsøket

Tid: 3. mai 2021 kl. 09.00–11.30

Sted: Zoom

Trykk her for program, ressurser og påmelding

Gjennomførte arrangementer

Nasjonal konferanse for MFY 04. og 18. november 2020.
Konferanseside

 

Ressurser