Kvalitetsstandarder for norskopplæring

Vi har utviklet kvalitetsstandarder for norskopplæringen som kan brukes til bestilling av kurs for minoritetsspråklige som ikke er omfattet av introduksjonsloven.

Kvinne som sitter i et undervisningsrom og får norskopplæring
Foto: Terje Heiestad / Kompetanse Norge

Denne siden er for bestillere av norskopplæringskurs for minoritetsspråklige som ikke er omfattet av introduksjonsloven. Nettsiden er også relevant for de som tilbyr kurs.

Kvalitetsstandardene skal bidra til at norskopplæring gitt eller bestilt av det offentlige, er av god kvalitet og gir en bedre sammenheng i opplæringstiltak for den enkelte deltaker.

Standardene gjør det også mulig å samordne opplæringstiltak mellom ulike bestillere og tilbydere. Anbefalte standarder bør benyttes.

Eksempel på bestillere:

 • Nav – som bestillere av norskopplæringskurs
 • Arbeidsgivere – gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss
 • Kommuner og fylkeskommuner – gjennom lokale, regionale eller statlige midler

 

Hvordan bruke kvalitetsstandardene?

Til bestiller:

Jo tydeligere og mer relevante krav bestiller stiller i kravspesifikasjon ved bestilling av norskkurs, jo mer målrettet norskopplæring vil deltakerne på kursene få. Vi anbefaler derfor at bestillere bruker tid på å sette seg inn i de tre elementene anbefalingene består av. Les om dette under punktet Hva er anbefalingene?

Anbefalingene vil bidra til at bestillere stiller konkrete krav når de skal bestille norskkurs fra ulike tilbydere. Dette vil kunne heve kvaliteten på kursene, både ved at deltakerne på kursene selv kan bruke læringsmålene fra anbefalingene til å få en bedre forståelse for egen læring, ved at norskopplæringen vil henge tydelig sammen med nivåene i norskprøven, og ved å sikre kvalifiserte lærere.

Kvalitetsstandardene kan:

 • Forenkle kravspesifikasjonen ved utlysning av nye oppdrag
 • Forenkle vurderingen av søknadene
 • Øke kvaliteten på opplæringen
 • Sikre kvalifiserte lærere
 • Øke deltakernes forståelse for egen læring
 • Øke andelen deltakere som oppnår gode resultater på norskprøven

Til tilbydere av norskkurs:

For deg som tilbyder av norskopplæring, vil det være svært nyttig å bruke læringsmålene til planlegging av undervisningen. Målene henger sammen med norskprøvene og vil derfor hjelpe dere med å legge til rette for et målrettet og godt undervisningsløp for deltakerne. I tillegg vil kompetansekrav til undervisere hjelpe tilbydere med hvilke krav de bør stille ved nyansettelser.

Se mer under punktet Tips om metoder i opplæringen til tilbydere

Hva er anbefalingene?

Kvalitetsstandardene omfatter to elementer:

1. Mål og nivåer i norsk

Vi anbefaler at mål og nivåer i norsk brukes i kravspesifikasjonen ved bestilling av norskkurs. Last ned Mål og nivåer i norsk

Beskrivelse av mål og nivåer i norsk er hentet fra Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere som gjelder for norskopplæringen regulert av introduksjonsloven. Læreplanen bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk: læring, undervisning, vurdering, utarbeidet av Europarådet. Språkferdighetene er beskrevet på fire nivåer: A1, A2, B1 og B2 hvor A1 er det laveste. Nivåene er beskrevet for ferdighetene lytte, lese, skrive, snakke og samtale.

Opplæringen kan knyttes til fire arenaer for språkbruk, såkalte «domener»; det personlige domenet, det offentlige domenet, opplæringsdomenet og arbeidslivsdomenet. Domenene kan vektlegges i ulik grad, avhengig av hva som er relevant for den som lærer språket.

Voksne innvandrere har svært variert bakgrunn og forutsetninger for læring. Noen deltakere vil være helt uten utdanning fra hjemlandet, mens andre har mange år på høyskole eller universitet. Selv om deltakere kan være på samme norsknivå ved oppstart av kurs, vil progresjonen til hver enkelt være svært varierende. Utdanningsbakgrunn har stor betydning for den enkelte deltakers progresjon.

Voksne innvandrere som lærer norsk kan ha behov for å dokumentere sine norskferdigheter. Behovet øker i takt med at stadig flere arbeidsgivere i ulike sektorer stiller krav om norskferdigheter for ansettelse og praksisplass. I tillegg har dokumentasjon av norskferdigheter blitt et krav ved søknad om permanent opphold og statsborgerskap.

Vi anbefaler derfor at bestillere av norskkurs setter krav om at opplæringen har mål om at deltakerne tar norskprøven etter avsluttet opplæring. Norskprøven bygger på de samme språknivåene som brukes i Mål og nivåer i norsk.

Prøven består av fire delprøver som måler ferdighetene lese, lytte, skrive og muntlig kommunikasjon – de samme ferdighetene som er beskrevet i læreplanen. Delprøvene i leseferdigheter, lytteferdigheter og skriftlig framstilling gjennomføres digitalt. Prøven gir innvandrere mulighet til å få dokumentert sine norskferdigheter på nivåene A1, A2, B1 og B2. Kandidatene får en vurdering av nivå for hver enkelt av de fire delferdighetene.

2. Undervisernes kompetanse

Kompetansen til de som underviser i norsk for voksne innvandrere har stor betydning for kvaliteten i opplæringen. Vi anbefaler derfor at bestillere av norskkurs setter krav til hvilken kompetanse de som skal undervise på kursene skal ha.

Anbefalingene til undervisernes kompetanse er:

Formell kompetanse

 • Som hovedregel bør det stilles krav til både faglig og pedagogisk kompetanse for de som skal undervise voksne innvandrere i norsk
 • 30 studiepoeng i faget «Norsk som andrespråk».
 • Alternativt annen relevant utdanning i faget norsk/nordisk, fremmedspråk og fremmedspråksdidaktikk

Relevant undervisningserfaring/realkompetanse

 • Erfaring fra undervisning i norsk for voksne innvandrere bør kunne sidestilles med formell utdanning.
 • Erfaring fra undervisning i fremmedspråk kan også være relevant.

Tilleggskrav

 • For undervisere som ikke har norsk som morsmål og som heller ikke har sin utdanning fra Norge, bør det stilles krav om dokumentasjon av tilstrekkelige norskferdigheter i tillegg til faglig og pedagogisk kompetanse.
 • Kravet bør være resultatet Godt bestått på Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten), både skriftlig og muntlig, eller tilsvarende eksamen fra universitet eller høyskole med karakteren C eller bedre.

Tips om metoder i opplæringen til tilbydere

Her finner du tips til metoder som kan brukes i opplæringen for å gjøre norskkursene relevante for deltakerne. Det er viktig at norskopplæringen knyttes til deltakerens behov, særlig til språket de trenger ute i arbeidslivet.

Arbeidsrettet norskopplæring

For å rette norskkurset mer mot arbeidslivet, kan det være nyttig at norskkurset kombineres med praksis eller arbeid på en arbeidsplass. Du kan lese mer om dette på vår temaside om arbeidsrettet norskopplæring.

Yrkesprofiler

Kompetanse Norge har utviklet 18 profiler for grunnleggende ferdigheter for ulike yrker og er i utgangspunktet ikke spesielt utarbeidet for norskopplæring. Norskopplæringen kan likevel kobles til profilene og bruke disse for å tilrettelegge norskkurs til ulike yrkesgrupper. Profilene kan ikke knyttes til et bestemt norsknivå, og kursene må derfor tilpasses til den enkeltes deltakers språklige nivå. Du kan se eksempler på hvordan du kan gjøre koblingen her:

Gratis nettressurser

Det finnes en god del gratis ressurser på nettet som kan være fine for deltakere på norskkurs å bruke til hjemmearbeid. Vi har lagd en oversikt over noen av disse ressursene på våre nettsider.

Muntlig trening

Kompetanse Norge har utviklet et temaside for de som driver med norsktrening i frivillig regi. Denne kan være nyttig også for tilbydere av norskkurs utenfor introduksjonsloven. På temasiden vises det hvordan muntlig trening kan gjennomføres helt fra nybegynnernivå. Du finner konkrete tips til metoder i opplæringen med særlig vekt på muntlig aktivitet.

Andre metodiske veiledninger

Veiledere i arbeidslivskunnskap og digitale mål:

Lærere i den kommunale voksenopplæringen har på oppdrag fra Kompetanse Norge utarbeidet metodiske veiledninger til norskopplæringen ut fra de samme målene og nivåene i norsk.