Kvalitetsstandarder for norskopplæring

Kvalitetsstandardene skal brukes av bestillere av norskopplæringskurs for minoritetsspråklige som ikke er omfattet av Introduksjonsloven. Nettsiden er også relevant for de som tilbyr kurs. Se videoen for å lære det viktigste om kvalitetsstandardene:

(Vil du se i fullskjerm: Last ned video om kvalitetsstandardene, mp4-fil)

Kvalitetsstandardene skal bidra til at norskopplæring finansiert av det offentlige, er av god kvalitet og gir en bedre sammenheng i opplæringstiltak for den enkelte deltaker.

Standardene gjør det mulig å samordne opplæringstiltak mellom ulike bestillere og tilbydere.

Eksempel på bestillere:

 • Nav – som bestillere av norskopplæringskurs
 • Arbeidsgivere – gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss
 • Kommuner og fylkeskommuner – gjennom lokale, regionale eller statlige midler

Eksempel på tilbydere:

 • Private språkskoler
 • Studieforbund
 • Enpersonsforetak
 • Attføringsbedrifter
 • Kommunal voksenopplæring
 • Universiteter og høgskoler

Eksempel på deltakere i norskopplæring utenfor Introduksjonsloven:

 • Arbeidsinnvandrere
 • Personer med forlovelsesvisum
 • Studenter
 • Au-pairer
 • Personer som allerede har gjennomført norskopplæringen etter rett og/eller plikt

 

Til bestillere av norskkurs:

De kravene som de som bestiller norskkurs stiller i en kravspesifikasjon, må være tydelige og relevante for at deltakerne skal få målrettet norskopplæring. Vi anbefaler derfor at bestillere bruker tid på å sette seg inn i de to elementene standardene består av. Les om dette under punktet Hva er standardene?

Kvalitetsstandardene skal bidra til at bestillere stiller konkrete krav når de skal bestille norskkurs fra ulike tilbydere.

Kvalitetsstandardene kan:

 • Forenkle kravspesifikasjonen ved utlysning av nye oppdrag
 • Forenkle vurderingen av søknadene
 • Øke kvaliteten på opplæringen
 • Sikre kvalifiserte lærere
 • Øke deltakernes forståelse for egen læring
 • Øke andelen deltakere som oppnår gode resultater på norskprøven

Til tilbydere av norskkurs:

Til de som er tilbydere av norskkurs, må de forholde seg til bestillers kravspesifikasjon. Den sier noe om hvordan kursene skal innrettes både med tanke på lærerens kompetanse og med tanke på det pedagogiske opplegget.

Det vil være svært nyttig å bruke mål og nivåer fra læreplanen i norsk til planlegging av undervisningen. Målene henger sammen med norskprøvene og vil derfor hjelpe med å legge til rette for et målrettet og godt undervisningsløp for deltakerne. I tillegg vil kompetansekrav til undervisere hjelpe tilbydere med hvilke krav de bør stille ved nyansettelser.

Se mer under punktet Tips om metoder i opplæringen til tilbydere

Kvalitetsstandardene omfatter to elementer:

1. Undervisernes kompetanse

Kompetansen til de som underviser i norsk for voksne innvandrere har stor betydning for kvaliteten i opplæringen. Krav i standardene er derfor at bestillere av norskkurs setter krav til hvilken kompetanse de som skal undervise på kursene skal ha.

Kvalitetsstandardene legger til grunn at undervisernes kompetanse er:

Formell kompetanse

 • Pedagogisk kompetanse
 • 30 studiepoeng i faget «Norsk som andrespråk», alternativt annen relevant utdanning i fagene norsk/nordisk, lingvistikk, fremmedspråk og fremmedspråksdidaktikk

Relevant undervisningserfaring/realkompetanse

 • Erfaring fra undervisning i norsk for voksne innvandrere bør kunne sidestilles med formell utdanning.
 • Erfaring fra undervisning i fremmedspråk kan også være relevant.

Tilleggskrav

 • For undervisere som ikke har norsk som morsmål og som heller ikke har sin utdanning fra Norge, bør det stilles krav om dokumentasjon av norskferdigheter i tillegg til faglig og pedagogisk kompetanse. Les mer om disse kravene

2. Mål og nivåer i norsk

Mål og nivåer i norsk for voksne innvandrere bør brukes i kravspesifikasjonen ved bestilling av norskkurs. Last ned Mål og nivåer i norsk for voksne innvandrere

Beskrivelse av mål og nivåer i norsk er hentet fra Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere som gjelder for norskopplæringen regulert av introduksjonsloven. Læreplanen bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk: læring, undervisning, vurdering (pdf), utarbeidet av Europarådet. Språkferdighetene er beskrevet på fire nivåer: A1, A2, B1 og B2 hvor A1 er det laveste.

Nivåene er beskrevet for ferdighetene lytte, lese, skrive, snakke og samtale. Det er vanligvis mer krevende å gå fra et nivå til neste jo høyere nivå språkinnlæreren har. Dette betyr at man for eksempel mest sannsynlig ikke vil bruke like lang tid på å komme seg fra nivå A1 til A2 som fra A2 til B1.

Opplæringen kan knyttes til fire arenaer for språkbruk, såkalte «domener»; det personlige domenet, det offentlige domenet, opplæringsdomenet og arbeidslivsdomenet. Domenene kan vektlegges i ulik grad, avhengig av hva som er relevant for den som lærer språket.

Voksne innvandrere har svært ulik bakgrunn og har derfor forskjellige forutsetninger for læring. Noen deltakere vil være helt uten utdanning fra hjemlandet, mens andre har mange år på høyskole eller universitet. Selv om deltakere kan være på samme norsknivå ved oppstart av kurs, vil progresjonen til hver enkelt være svært varierende. Utdanningsbakgrunn har stor betydning for den enkelte deltakers progresjon, og det er svært viktig at dette blir tatt hensyn til både i planlegging og i gjennomføring av norskopplæringen.

Voksne innvandrere som lærer norsk kan ha behov for å dokumentere sine norskferdigheter. Behovet øker i takt med at stadig flere arbeidsgivere i ulike sektorer stiller krav om norskferdigheter for ansettelse og praksisplass. I tillegg har dokumentasjon av norskferdigheter blitt et krav ved søknad om permanent opphold og statsborgerskap.

Vi anbefaler derfor at bestillere av norskkurs setter krav om at opplæringen har mål om at deltakerne tar norskprøven etter avsluttet opplæring. Norskprøven bygger på de samme språknivåene som brukes i Mål og nivåer i norsk for voksne innvandrere (pdf).

Prøven består av fire delprøver som måler ferdighetene lese, lytte, skrive og muntlig kommunikasjon – de samme ferdighetene som er beskrevet i læreplanen. Delprøvene i leseferdigheter, lytteferdigheter og skriftlig framstilling gjennomføres digitalt. Prøven gir innvandrere mulighet til å få dokumentert sine norskferdigheter på nivåene A1, A2, B1 og B2. Kandidatene får en vurdering av nivå for hver enkelt av de fire delferdighetene.

Det er vanlig at man oppnår forskjellig nivå på de ulike delprøvene. Mange vil for eksempel gjøre det bedre på delprøvene for ferdighetene lytte og lese enn på skrive og muntlig kommunikasjon.

Hva er norskprøven?

Hva tester norskprøven?

Her finner du tips til metoder som kan brukes i opplæringen for å gjøre norskkursene relevante for deltakerne. Det er viktig at norskopplæringen knyttes til deltakerens behov, særlig til språket de trenger ute i arbeidslivet.

Profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben

Kompetanse Norge har utviklet 19 profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben og er i utgangspunktet ikke spesielt utarbeidet for norskopplæring. Norskopplæringen kan likevel kobles til profilene og bruke disse for å tilrettelegge norskkurs til ulike yrkesgrupper. Vi anbefaler at man knytter mål og nivåer til profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben. Dette gjør opplæringen mer relevant for deltakerne og sørger for fordypning i arbeidslivsdomenet. Profilene kan ikke knyttes til et bestemt norsknivå, og kursene må derfor tilpasses til den enkeltes deltakers språklige nivå. Du kan se eksempler på hvordan du kan gjøre koblingen her:

Arbeidsrettet norskopplæring

For å rette norskkurset mer mot arbeidslivet, kan det være nyttig at norskkurset kombineres med praksis eller arbeid på en arbeidsplass. Du kan lese mer om dette på vår temaside om arbeidsrettet norskopplæring.

Gratis nettressurser

Det finnes en god del gratis ressurser på nettet som kan være fine for deltakere på norskkurs å bruke til hjemmearbeid. Vi har lagd en oversikt over noen av disse ressursene på våre nettsider.

Muntlig trening

Kompetanse Norge har utviklet et temaside for de som driver med norsktrening i frivillig regi. Denne kan være nyttig også for tilbydere av norskkurs utenfor introduksjonsloven. På temasiden vises det hvordan muntlig trening kan gjennomføres helt fra nybegynnernivå. Du finner konkrete tips til metoder i opplæringen med særlig vekt på muntlig aktivitet.

Andre metodiske veiledninger

Veiledere i arbeidslivskunnskap og digitale mål:

Lærere i den kommunale voksenopplæringen har på oppdrag fra Kompetanse Norge utarbeidet metodiske veiledninger til norskopplæringen ut fra de samme målene og nivåene i norsk (pdf).