Kartlegging og innplassering

Kartleggingsrutiner ved inntak

God kartlegging ved inntak er helt vesentlig for å at den enkelte deltaker blir plassert på riktig modul i hvert enkelt fag. I denne første kartleggingen må lærestedet innhente informasjon om deltakerens skolebakgrunn, morsmål, engelskferdigheter, språknivå på norsk og kompetanse i de fem fagene.

Det kan være utfordrende for den som kartlegger å få kunnskap om den enkelte deltakers kompetanse i de ulike fagene når kartleggingen foregår på norsk. Den første kartleggingen med nye deltakere som ikke snakker norsk, bør derfor foregå ved hjelp av tolk.

Leseferdigheter har stor betydning for evnen til å tilegne seg fagkunnskap. Derfor har Kompetanse Norge utviklet et kartleggingsverktøy i lesing til bruk i Forberedende voksenopplæring (FVO). Hovedformålet med kartleggingsverktøyet er å gi råd om plassering av deltakere i modul i FVO i fagene norsk for språklige minoriteter, samfunnsfag, naturfag, matematikk og norsk. Verktøyet gir også lærere og deltakere nyttig informasjon om deltakernes leseferdigheter.

Et viktig formål med FVO er at deltakere skal kunne kvalifisere seg for videregående opplæring. I dag er det mange som faller ut av videregående skole på grunn av svake språkferdigheter, og for å forhindre dette er det svært viktig at deltakerne gjennom hele skoleløpet har et språknivå i norsk som gjør fagtilegnelse mulig. Jo større samsvar det er mellom deltakernes språknivå og hvilke språkferdigheter fagene krever gjennom hele skoleløpet, jo større er sjansen for at deltakerne når målet om å gjennomføre videregående opplæring. Målet med anbefalingene fra kartleggingsverktøyet er at deltakerne på FVO skal ha best mulige språklige forutsetninger for å komme ut med et faglig utbytte og et språknivå som vil være tilstrekkelig for å på sikt kunne fullføre videregående skole.

En pålitelig måling av deltakernes lesenivå kan gi en viktig indikasjon på hvilken modul deltakerne bør plasseres på, men vi vil understreke at anbefalingene ut fra lesenivå må sammenstilles med vurderinger av bl.a. deltakerens fagkunnskap, utdanningsbakgrunn, alder, motivasjon og progresjon når deltakeren skal plasseres på modul. Kartleggingsverktøyet er et supplement til dagens kartleggingsrutiner og ikke en erstatning.

Kartleggingsverktøyet er tredelt:

  1. «Prøve i leseforståelse» i fagene norsk for språklige minoriteter, samfunnsfag, naturfag, matematikk og norsk
  2. «Prøve i hurtiglesing» i fagene norsk for språklige minoriteter, samfunnsfag, naturfag og norsk
  3. «Prøve i avkoding»

De ulike prøvene er til dels laget for ulike deltakergrupper, så det er ikke meningen at noen deltakere skal ta alle tre prøvene. Hovedverktøyet er «Prøve i leseforståelse». Resultatene fra dette verktøyet er utgangspunktet for anbefalingene som gis for plassering på modul. Formålet med «Prøve i leseforståelse» er å måle deltakernes evne til å nærlese tekster fra ulike fagområder. I tillegg til å gi råd om innplassering på modul, måler prøven ulike måter å nærlese på og gir detaljerte tilbakemeldinger om dette. Prøven er laget for deltakere som kan lese norsk med leseferdigheter som tilsvarer nivåene fra A1 til og med B2 på skalaen til «Det felles europeiske rammeverket for språk».

Formålet med «Prøve i hurtiglesing» er å måle deltakernes evne til å lese tekster om faglige emner raskt og til å velge en hensiktsmessig måte å lese på ut fra formålet med lesingen. Sterke lesere kan variere mellom å lese raskt og å lese nøye, ut fra hva som er hensiktsmessig, og de kan også variere mellom ulike måter å lese raskt på. Prøven er laget for deltakere som kan lese norsk med leseferdigheter som tilsvarer en nivåplassering i øvre sjikt av A2 og høyere. Det anbefales derfor at deltakerne tar prøve i leseforståelse før de eventuelt tar prøven i hurtiglesing.

«Prøve i avkoding» kan brukes sammen med andre metoder for å finne ut om deltakere har automatiserte avkodingsferdigheter på det latinske alfabetet. Denne prøven tester først og fremst hurtig avlesing av ord og setninger, ettersom kjennskap til bokstavene i det latinske alfabetet er den viktigste forutsetningen for å svare riktig på oppgavene. Prøven er laget for deltakere som er i ferd med å lære å lese på det latinske alfabetet. Prøven forutsetter ikke norskferdigheter.

Maler for enkeltvedtak til bruk i forsøket

Det er utarbeidet to maler for enkeltvedtak. En vedtaksmal brukes for deltakere som har rett til grunnskole for voksne etter opplæringsloven § 4A-1. Den andre brukes for deltakere med rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven kapittel 4.

Vedtaksmal forsøk FVO opplæringsloven §4A-1 (Word)

Vedtaksmal forsøk FVO introduksjonsloven (Word)