Alfabetisering

Temaside om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere med lite eller ingen skolebakgrunn.

Opplæring

Kompetanse Norge har gjennomgått litteratur og forskning om metoder for alfabetisering, se rapport. Ut fra dette har gir vi følgende råd for hvordan skolene kan strukturere og gjennomføre opplæringen:

Morsmålsstøttet undervisning

Morsmålsstøttet undervisning er spesielt viktig tidlig i læringsforløpet. Når man skal lære, må man ha et språk å tenke på.

Lærerens rolle

Læreren bør involvere deltakerne i egen læring gjennom å diskutere forventninger og involvere dem i utviklingen av språkopplæringsstrategier og andre detaljer rundt opplæringen. Læreren må anerkjenne deltakernes kulturelle bakgrunn og erfaringer, og knytte undervisningen til dette.

Nytteverdi for deltakerne

Opplæringen må ha nytteverdi for deltakerne. Dette kan gjøres ved å knytte undervisningen til deltakernes liv gjennom bruk av autentiske og relevante tekster. Det bør legges til rette for at deltakerne får mulighet til å kommunisere med morsmålsbrukere både i arbeidslivssituasjoner og på skolen.

Lesestrategier

I undervisningen bør man bruke både syntetiske og analytiske metoder. Tilnærmingen bør være både top-down og bottom-up. Det innebærer både helordslesing og lydering.

Fleksibilitet

Deltakerne må få mulighet til å utvikle ferdigheter og delta i aktiviteter som de selv anser som meningsfylte. Språket skal ikke bare tilegnes. Læreren må legge til rette for at deltakeren umiddelbart kan anvende språket.

Bruk av bilder

Det kan være svært gunstig å bruke bilder, helst fotografier, i alfabetiseringsundervisningen. Bildene bør være personlige, og utfordre og stimulere deltakerne.

Grupper ut fra språk

Det er en fordel med mindre grupper der deltakerne blir delt inn etter språkbakgrunn. Mindre klasser bidrar til bedre læring og til at deltakerne i større grad kan hjelpe og støtte hverandre. 

I læremiddelbasen finner du lesehefter for voksne innvandrere i norskopplæringen som nettopp har knekt lyd-bokstav-koden. De er laget av Ingrid Alnes Buanes, som har lang erfaring med å undervise voksne innvandrere som har liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Hun har prøvd ut heftene i klasserommet og justert dem på bakgrunn av tilbakemeldinger fra deltakerne.

Du finner også en rekke læremidler som passer for alfabetiseringsundervisning hvis du huker av for «Læremidler i norsk» og deretter «Alfabetisering» i venstremenyen i læremiddelbasen.

Skjermdump av læremiddelbasen

Metodisk veiledning til læreplanen i norsk og samfunnskunnskap har et eget avsnitt om metoder for alfabetisering og spor 1.

«Vi snakker» er en digital språktrening som satser på kun bilder og lyd. «Vi snakker»-programmet finnes i norsk, svensk og finsk versjon. Les mer om programmet.

Det nordiske alfaråd har beskrevet hva som er nødvendig for å gi språkopplæring til innvandrere med kort eller ingen skolegang fra hjemlandet.

Seks kompetanseområder

Alfarådet har beskrevet seks kompetanseområder for lærere som arbeider med alfabetisering og lese- og skriveopplæring for voksne med et annet morsmål enn de nordiske språkene. Hvert kompetanseområde er delt inn i kunnskaper, ferdigheter og praksis.

Lærerne må ha bred kompetanse innen flere fagområder som for eksempel begynneropplæring i lesing og skriving, grunnleggende matematikk og literasitet i et globalt, lokalt og individuelt perspektiv. Med begrepet grunnleggende literasitet menes her alfabetisering og videreutvikling av lese- og skriveferdigheter til en funksjonell leseferdighet.
 
Kompetansebeskrivelsen er spesialiserende og forutsetter at læreren har en pedagogisk grunnutdanning og grunnleggende kunnskaper om andrespråkslæring.

Om arbeidet med kompetansebeskrivelsen

Det nordiske alfaråd er et ekspertnettverk under Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande (NVL), som igjen er knyttet til Nordisk Ministerråd. Beskrivelsen av lærerkompetansen er blitt til gjennom arbeid i Alfarådet, diskusjon med nordiske forskere, og gjennom tilbakemelding fra lærere på Den nordiske alfabetiseringskonferansen som ble arrangert i Sandefjord i 2012.

Videreutdanning

Høgskolen i Hedmark tilbyr videreutdanning for lærere som underviser deltakere med ingen eller kort skolebakgrunn. Mange av emnene i kompetansebeskrivelsen er tatt med i studieplanen.


Nettverk

Kompetanse Norge har opprettet en egen Facebook-gruppe for lærere som jobber med alfabetisering, eller opplæring i grunnleggende lesing og skriving, for voksne flyktninger og innvandrere.

Gruppa er et diskusjons- og delingsforum hvor lærerne kan dele metoder og tips, eller stille spørsmål til kolleger. Målet med gruppa er å legge til rette for dialog om fagfeltet.

I tillegg vil gruppa være en viktig lyttepost for de som jobber med alfabetiseringssatsingen i integreringsavdelingen i Kompetanse Norge.

Be om å bli medlem i gruppa

Alfarådet er et nettverk med representanter for ulike nordiske nasjonale og lokale organer med ansvar for utvikling av opplæring for voksne med lite eller ingen formell skolegang og som ikke har nordiske språk som morsmål. Nettverkets formål er å forbedre disse voksnes muligheter til å kunne delta i samfunnslivet og i de demokratiske prosessene.

Alfarådets nettside