Videreutdanning

Videreutdanningstilbud som egner seg for lærere som gir norskopplæring til voksne innvandrere.

Universitetet i Oslo 

Norsk som andrespråk

Studiepoeng: 60

Du får kunnskap om hva det vil si å være del av en språklig minoritet og skulle lære majoritetsspråket, og hva som er nødvendig for å undervise i norsk for elever som ikke har norsk som morsmål. Språklæringsteori og språkpedagogikk er sentralt. Ett av studieemnene behandler kultur og litteratur med fokus på migrasjonserfaringer og kulturmøter. Kunnskap om flerspråklighet står også sentralt.

Undervisning

Undervisning ved Universitetet i Oslo. Årsenheten består av seks emner av 10 studiepoeng.

Pris

Ordinær studieavgift

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper: EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap. Studentene må ha god kompetanse i norsk.

Les om studiet på UiOs nettsider

Andrespråksundervisning og andrespråkslæring

Studiepoeng: 10

Emnet tar for seg andrespråksundervisning og læring av norsk som andrespråk. Sentrale temaer er kommunikasjon i klasserommet, lesing og skriving, grammatikk og evaluering av språkferdigheter.  

Undervisning

Undervisning ved Universitetet i Oslo. Kurset har totalt 28 undervisningstimer og går over hele semesteret.

Pris

Ordinær studieavgift

Opptakskrav

EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap eller
EXFAC03-NORD – Examen facultatum nordiske studier. Studentene må ha god kompetanse i norsk. Det er en fordel om studentene har avlagt eksamen i NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk eller følger undervisningen i dette emnet samme semester som de tar NOAS2102.
 

Språktilegnelse

Studiepoeng: 10

Emnet gir en innføring i sentrale sider ved førstespråkstilegnelse (både av ett språk og av flere språk samtidig) og andrespråkstilegnelse, fra ulike teoretiske perspektiver).

Undervisning:

Undervisning ved Universitetet i Oslo. Det gis til sammen 28 timers undervisning, og undervisningen går over hele semesteret.

Pris:

Ordinær studieavgift

Opptakskrav:

Det er en fordel om studenten er kjent med pensum i EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap. Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, blir prioriterte.
 

Les mer om studiet på UiO sine nettsider

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Norsk som andrespråk: Undervisning av tospråklige

Studiepoeng: 30

Studiet er primært tilrettelagt for lærere i videregående opplæring med undervisningskompetanse i norsk, allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger. Studiet kan også være egnet for norsklærere i andre skoleslag.

Undervisning:

Studiet gjennomføres på deltid over to semestre med 1−2 dagers samlinger cirka en gang i måneden. Studiet er delvis nettstøttet. 30 studiepoeng. Samlingene er på Kjeller.

Pris:

Ordinær studieavgift

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse
 

Voksnes læring og læringskultur

Studiepoeng: 30

Studiet retter seg mot de som er interessert i ledelse, veiledning og undervisning i voksenopplæringen, opplæringsansvar i bedrifter og pedagogisk virksomhet i flerkulturelle miljøer.

Undervisning:

Undervisningen er organisert rundt fire samlinger á tre dager og det legges opp til variert metodebruk, med stor egenaktivitet fra studentenes side. Det inngår forelesninger og diskusjonsgrupper og deltakelse i elektronisk faglig forum. Studentene skal skrive refleksjonsnotater relatert til innholdet i hver av de fire samlingene. Deltid, 30 studiepoeng.

Søknadsfrist:

Det er løpende opptak fram til studiestart, eller til studiet er fullt.

Pris:

Semesteravgift: 730,-

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse (GSK) / realkompetanse

Høgskolen i Innlandet

Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn

Studiepoeng: 30

Studiet skal styrke lærernes faglige, didaktiske og pedagogiske kompetanse innenfor fagområdet literacy.

Undervisning:

Det vil være to tredagers samlinger i løpet av studieåret. Resten av studiet er basert på eget arbeid, innleveringer og arbeid på nettet. Studiet gir 15 studiepoeng per semester.

Pris:

Studiet koster 26 000 kroner i tillegg til semesteravgift.
Lærere som underviser i norsk etter introduksjonsloven kan søke stipend for å dekke studieavgiften.

Opptakskrav:

Kravet for å kunne ta studiet er fullført lærerutdanning med norsk i fagkretsen. 

Les mer om studiet på nettsiden til Høgskolen i Innlandet

Universitetet i Bergen (UiB)

Norsk som andrespråk, årsstudium

Studiepoeng: 60

Et årsstudium i norsk som andrespråk er først og fremst rettet mot de som allerede har tatt et studium på høgskole- eller universitetsnivå tidligere. Studiet er bygget opp av emner på til sammen 60 studiepoeng. Du studerer norsk språk med tanke på undervisning av fremmedspråklige elever og får innblikk tospråklighet og norsk samfunn og tekstkultur.

Undervisning:

Ved Universitetet i Bergen

Pris:

Ordinær studieavgift

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse
 

Norsk som andrespråk for lærere – Prisme

Studiepoeng: 30

Nettstudium som gir 30 studiepoeng til lærere som underviser eller vil undervise i norsk som andrespråk for voksne innvandrere. Videreutdanningstilbudet går over to semestre og du kan kombinere det med jobb. Kompetanse Norge har samarbeidet med UiB om det faglige innholdet i kurset.

 
Målet er at lærerne skal bli tryggere i faget. De skal utvikle kunnskaper som gir dem bedre grunnlag for å undervise i norsk til voksne innvandrere.   

Undervisning:  

Deltidsstudium på nett som går over to semestre. Det er to kurs som gir 15 studiepoeng per semester. Du kan søke på begge kursene samtidig eller hver for seg.

Pris:

Studieavgiften for hvert av kursene er kr. 9 500,-.

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse
 
Les mer om studiet Prisme på UiB sine nettsider

Se evaluering av Prisme

Universitetet i Stavanger (UiS)

Voksenpedagogikk/Lese- og skriveopplæring for voksne

Studiepoeng: 30

Målet med dette kurset er en kvalifisering og sertifisering av lærere som skal undervise voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.

Kurset retter seg mot lærere innen voksenopplæring, opplæringsansvarlige i bedrifter, instruktører eller andre som har ansvar for å planlegge og/eller gjennomføre opplæring for voksne.

Undervisning:

Høst og vår, Universitetet i Stavanger. Studiet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium, og organisert slik at det tas hensyn til at studentene kan komme fra ulike steder i landet. Det er beregnet til sammen to hele dager samling per 5 studiepoeng. Studentene må delta på samlingene.

Pris:

Kr. 23 500,-. I tillegg kommer semesteravgift og studiemateriell. Vi gjør oppmerksom på at det kan søkes studiestøtte fra Vox til dette studiet.

Opptakskrav:

Godkjent lærerutdanning. Opptak på bakgrunn av realkompetanse vil også bli vurdert.

Universitetet i Agder

Norsk som andrespråk og kulturkunnskap

Studiepoeng: 30

Studiet vektlegger det kontrastive perspektivet på språk, tekst og kultur og gir innsikt i språklige, litterære og kulturelle emner. Studiet skal slik være et bidrag til å styrke undervisninga for minoritetsspråklige elever, samt et bidrag til å kunne gi undervisning som styrker bevisstheten og innsikten hos majoritetsspråklige elever. Studiet er beregnet på kommende grunnskolelærere og ferdig utdannede lærere, og det kan brukes som videreutdanning.

Studiet går på deltid over to semestre. Det første semesteret kan studentene velge mellom NO-141 Norsk som andrespråk og kulturkunnskap 1 og NO-149 Norsk som andrespråk med kulturkunnskap 1, GLU 1-7. Langt på vei er innholdet i disse to emnene det samme, men NO-149 fokuserer i noe større grad på 1.-7. elever, mens NO-141 er mer tilpasset undervisning på høyere klassetrinn og innen voksenopplæring. Begge emnene tilbyr ellers en grunnleggende forståelse av språklige og kulturelle emner relatert til andrespråksundervisning. Disse blir så videreført og supplert i det andre semesteret gjennom enmet NO-142 Norsk som andrespråk og kulturkunnskap 2 (15 sp)

Undervisning

Undervisning ved Universitetet i Agder

Pris

Ordinær studieavgift

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Les mer om studiet på Universitetet i Agder sine nettsider

NTNU

Norsk som andrespråk

Studiepoeng: 180

Norsk som andrespråk tar for seg problemstillinger knyttet til undervisning i andrespråk. Problemstillinger knyttet til tilegnelse av språk er sentrale, og selve språktilegnelsesprosessen settes inn i en rekke perspektiver. 

Du lærer om språktilegnelsesteori, tospråklighet og minoritetsundervisning, og dette vurderes i forhold til offentlige utredninger om det flerkulturelle Norge. Flerspråklighet settes inn i en samfunnsmessig og historisk sammenheng generelt, og ses også i forhold til det norske samfunnet.

Undervisning:

Ved NTNU

Pris:

Ordinær studieavgift

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse
 

Høgskolen i Sørøst-Norge

Norsk for lærere som underviser minoritetsspråklige

Studiepoeng: 30 

Du får kunnskap om andrespråkslæring og andrespråksundervisning.

Modul 1 tar for seg hvordan norskopplæringen best mulig kan tilpasses de ulike forutsetningene til denne elevgruppa, og hvordan man må se norskopplæringen i sammenheng med tospråklig opplæring og morsmålsundervisning.

Modul2 tar for seg språklæringsprosesser generelt, språkopplæring i en flerkulturell kontekst, med vektleggelse på mellomspråksanalyse og lese- og skriveopplæring i et andrespråksperspektiv.

Undervisning:

Nettbasert, med 1–2 dagers oppstartssamling på Notodden hvert semester.

Pris:

13 900,- per semester + semesteravgift.

Opptakskrav:

Norsk fra allmennlærerutdanning eller tilsvarende (lærere som underviser minoritetsspråklige i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring, eller liknende).

Les om studiet på HiT sine nettsider

 

Høgskolen i Volda (HVO)

Norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk

Studiepoeng: 30

Studiet gir kompetanse for pedagogisk arbeid med barn, ungdom og voksne i en flerspråklig og flerkulturell læringsituasjon. Studiet er tverrfaglig og gir studenter teoretisk og empirisk grunnlag for å håndtere utfordringer og muligheter som det flerspråklige og flerkulturelle skolen/ barnehagen gir. Studiet er første del av fordypningsstudiet Norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk. Det faglige innholdet er konsentrert om teoretisk og praktisk kunnskap om to – og flerspråklighet, med vekt på analyse og diskusjon av inkluderende og pedagogisk praksis.

Undervisning:

Fire samlinger (to dager)  i høstsemesteret.

Pris:

Ordinær studieavgift

Opptakskrav:

Lokalt opptak. Studiet kan inngå i fjerde år av allmennlærerutdanningen eller være en videreutdanning for lærere, førskolelærere og andre relevante yrkesgrupper.

Les mer om studiet på HVO sine nettsider