Videreutdanning

Videreutdanningstilbud som egner seg for lærere som gir norskopplæring til voksne innvandrere.

 

Høgskolen i Innlandet

Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn

Studiepoeng: 30    Sted: Hamar

Studiet skal styrke lærernes faglige, didaktiske og pedagogiske kompetanse innenfor fagområdet literacy.

Studiet egner seg for lærere som underviser minoritetsspråklige unge og voksne med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet i norskopplæringen og i grunnskolen. Studiet ble opprettet i samarbeid med Kompetanse Norge.

Les om studiet på nettsiden til Høgskolen i Innlandet

Norsk som andrespråk innrettet mot undervisning av voksne, for søkere med formell kompetanse i norsk

Studiepoeng: 30 Sted: Hamar

Studiet skal styrke lærernes faglige grunnlag for å drive norskundervisning for voksne innvandrere. Studiet har fokus på sentrale didaktiske muligheter og utfordringer og egner seg for lærere som underviser minoritetsspråklige unge og voksne i norskopplæring og grunnopplæring. Studiet innebærer å prøve ut ny faglig og didaktisk kunnskap gjennom et praksisorientert utviklingsarbeid. Studiet ble opprettet i samarbeid med Kompetanse Norge.

Les om studiet på nettsiden til Høgskolen Innlandet

Norsk som andrespråk innrettet mot undervisning av voksne, for søkere uten formell kompetanse i norsk

Studiepoeng: 30 Sted: Hamar

Studiet skal styrke lærernes norskfaglig grunnlag for å drive språkundervisning for voksne innvandrere. Studiet har fokus på sentrale didaktiske muligheter og utfordringer og innebærer å prøve ut ny faglig og didaktisk kunnskap gjennom et praksisorientert utviklingsarbeid. Studiet egner seg for lærere som underviser minoritetsspråklige unge og voksne i norskopplæring og grunnopplæring. Studiet ble opprettet i samarbeid med Kompetanse Norge.

Les om studiet på nettsiden til Høgskolen Innlandet

Høgskolen på Vestlandet

Å undervise vaksne innvandrarar i norsk

Studiepoeng: 30 Sted: Bergen

Studiet skal gi lærere økt innsikt i voksenpedagogiske problemstillinger, økt kompetanse i å utvikle elevenes norskferdigheter, styrket evne til å legge til rette for god lese- og skriveutvikling og ferdigheter i å støtte kunnskapstilegnelse på andrespråket.

Studiet retter seg mot lærere som underviser minoritetsspråklige deltakere i norskopplæring i Norge. Dette studiet tar sikte på styrke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse overfor denne målgruppen. Studiet ble opprettet i samarbeid med Kompetanse Norge.

Les om studiet til Høgskolen på Vestlandet

Høgskolen i Sørøst-Norge

Norsk som andrespråk 2

Studiepoeng: 15 Studiested: nettstudium

Flerspråklige klasserom er regelen snarere enn unntaket i dagens Norge. For å møte dette språklige mangfoldet er det nødvendig at lærerne i skolen har særskilt kompetanse om hva det innebærer å være to- eller flerspråklig. Etter- og videreutdanningsstudiet Norsk som andrespråk 2, skal gi innblikk i sjangerpedagogikk, og hvordan denne kan brukes i andrespråksundervisning. Studiet gir også mulighet til utvikling av egen undervisningspraksis gjennom fordypningsoppgaven.

Les om studiet på HiT sine nettsider

Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter

Studiepoeng: 30 Studiested: Bakkenteigen, Vestfold

Dette studiet er et videreutdanningstilbud som passer dersom du ønsker å kombinere jobb og studier, lære mer, øke din formelle kompetanse og styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet. Det er et IKT-faglig og pedagogisk studium for lærere eller andre som underviser voksne i grunnleggende digitale ferdigheter.

Les om studiet på HSN sine nettsider

Universitetet i Bergen (UiB)

Norsk som andrespråk, årsstudium

Studiepoeng: 60

Korleis er det for ein innflyttar til Noreg å lære seg norsk språk? Korleis kan ein som lærar undervise i norsk på ein best mogleg måte? Studiet gjev grunnleggjande kunnskap for å undervise i norsk språk til personar i alle aldrar som ikkje har norsk som morsmål. Studiet er dermed retta både mot undervisning i skulen og i vaksenopplæringa.

Les mer om studiet på UiB sine nettsider

Norsk som andrespråk for lærere – Prisme

Studiepoeng: 30

Prisme er eit reint nettstudium på deltid som består av to emne på 15 studiepoeng kvar innan faget norsk som andrespråk. Til saman gjev dei to emna grunnleggjande kunnskap for å undervise i norsk språk til personar i alle aldrar som ikkje har norsk som morsmål. Prismestudiet rettar seg mot deg som underviser i norsk språk for barn eller vaksne med eit anna morsmål, eller som vil kvalifisere deg for slik undervisning i skulen eller i vaksenopplæringa.
 
Les mer om studiet Prisme på UiB sine nettsider

Universitetet i Oslo

Norsk som andrespråk

Studiepoeng: 60

Du får kunnskap om hva det vil si å være del av en språklig minoritet og skulle lære majoritetsspråket, og hva som er nødvendig for å undervise i norsk for elever som ikke har norsk som morsmål. Språklæringsteori og språkpedagogikk er sentralt. Ett av studieemnene behandler kultur og litteratur med fokus på migrasjonserfaringer og kulturmøter. Kunnskap om flerspråklighet står også sentralt.

Les om studiet på UiOs nettsider

Andrespråksundervisning og andrespråkslæring

Studiepoeng: 10

Emnet tar for seg andrespråksundervisning og læring av norsk som andrespråk. Sentrale temaer er kommunikasjon i klasserommet, lesing og skriving, grammatikk og evaluering av språkferdigheter.

NTNU

Norsk som andrespråk

Studiepoeng: 180  Studiested: Trondheim

Hvorfor er språktilegnelse så viktig for integrering? Hvilke utfordringer møter minoritetsspråklige elever og studenter når de skal lære norsk?

Har du interesse for språk og språkopplæring og et ønske om å arbeide med ulike problemstillinger knyttet til språklige minoriteter? Da er norsk som andrespråk faget for deg.

Les om studiet på NTNU sine nettsider