Videreutdanning

Videreutdanningstilbud som egner seg for lærere som gir norskopplæring til voksne innvandrere.

Videreutdanninger særlig for lærere i norskopplæringen

Høgskolen i Innlandet

Studiepoeng: 30    Sted: Hamar

Studiet skal styrke lærernes faglige, didaktiske og pedagogiske kompetanse innenfor fagområdet literacy.

Studiet egner seg for lærere som underviser minoritetsspråklige unge og voksne med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet i norskopplæringen og i grunnskolen. Studiet ble opprettet i samarbeid med Kompetanse Norge.

Les om studiet på nettsiden til Høgskolen i Innlandet

Studiepoeng: 30 Sted: Hamar

Studiet skal styrke lærernes faglige grunnlag for å drive norskundervisning for voksne innvandrere. Studiet har fokus på sentrale didaktiske muligheter og utfordringer og egner seg for lærere som underviser minoritetsspråklige unge og voksne i norskopplæring og grunnopplæring. Studiet innebærer å prøve ut ny faglig og didaktisk kunnskap gjennom et praksisorientert utviklingsarbeid. Studiet ble opprettet i samarbeid med Kompetanse Norge.

Les om studiet på nettsiden til Høgskolen Innlandet

Studiepoeng: 30 Sted: Hamar

Studiet skal styrke lærernes norskfaglig grunnlag for å drive språkundervisning for voksne innvandrere. Studiet har fokus på sentrale didaktiske muligheter og utfordringer og innebærer å prøve ut ny faglig og didaktisk kunnskap gjennom et praksisorientert utviklingsarbeid. Studiet egner seg for lærere som underviser minoritetsspråklige unge og voksne i norskopplæring og grunnopplæring. Studiet ble opprettet i samarbeid med Kompetanse Norge.

Les om studiet på nettsiden til Høgskolen Innlandet

Høgskolen på Vestlandet

Studiepoeng: 30 Sted: Bergen

Studiet skal gi lærere økt innsikt i voksenpedagogiske problemstillinger, økt kompetanse i å utvikle elevenes norskferdigheter, styrket evne til å legge til rette for god lese- og skriveutvikling og ferdigheter i å støtte kunnskapstilegnelse på andrespråket.

Studiet retter seg mot lærere som underviser minoritetsspråklige deltakere i norskopplæring i Norge. Dette studiet tar sikte på styrke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse overfor denne målgruppen. Studiet ble opprettet i samarbeid med Kompetanse Norge.

Les om studiet til Høgskolen på Vestlandet

Nord universitet

Studiepoeng: 30
Sted: Et studie er samlingsbasert  og et studie vil være nettbasert
Oppstart: høst 2021

Studiet gir grunnleggende innføring i norsk som andrespråk, som blant annet omfatter fonologi, morfologi, syntaks og vokabular. Studentene vil lære om andrespråkslæring og flerspråklighet, samt didaktiske perspektiver på norsk som andrespråk for en voksen målgruppe. Studiet opprettes i samarbeid med Kompetanse Norge.

Studiet egner seg for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap. Søkere fra Nord – Norge vil bli prioritert ved opptak

Norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere - nettbasert

Norsk som andrespråk for lærere som underviser voksne innvandrere - samlingsbasert

Universitetet i Bergen (UiB)

Studiepoeng: 30

Prisme er eit reint nettstudium på deltid som består av to emne på 15 studiepoeng kvar innan faget norsk som andrespråk. Til saman gjev dei to emna grunnleggjande kunnskap for å undervise i norsk språk til personar i alle aldrar som ikkje har norsk som morsmål. Prismestudiet rettar seg mot deg som underviser i norsk språk for barn eller vaksne med eit anna morsmål, eller som vil kvalifisere deg for slik undervisning i skulen eller i vaksenopplæringa.
 
Les mer om studiet Prisme på UiB sine nettsider

Andre studier i norsk som andrespråk

Høgskolen i Volda

Studiepoeng: 30

Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk er eit tverrfagleg studium som gir studentar teoretisk og empirisk grunnlag for å handtere utfordringar og moglegheiter som den fleirspråklege og fleirkulturelle skulen/barnehagen gir. Studiet gir kompetanse for pedagogisk arbeid med born, ungdom og vaksne i ein fleirspråkleg og fleirkulturell læringssituasjon.

Les mer om studiet på nettsidene til Høgskolen i Volda

Universitetet i Agder

Studiepoeng: 30

Gjennom studiet i norsk som andrespråk og kulturkunnskap får du bedre innsikt i hvordan du kan arbeide for god språkutvikling hos elevene, hvordan du kan ivareta flerkulturelle perspektiver i undervisningen og bruke klasserommet som en flerkulturell møteplass. Studiet er beregnet på grunnskolelærere og andre lærere som underviser i norsk for minoritetsspråklige elever.

Les mer om studiet på UiA sine nettsider

Universitetet i Bergen (UiB)

Studiepoeng: 60

Korleis er det for ein innflyttar til Noreg å lære seg norsk språk? Korleis kan ein som lærar undervise i norsk på ein best mogleg måte? Studiet gjev grunnleggjande kunnskap for å undervise i norsk språk til personar i alle aldrar som ikkje har norsk som morsmål. Studiet er dermed retta både mot undervisning i skulen og i vaksenopplæringa.

Les mer om studiet på UiB sine nettsider

Nord universitet

Studiepoeng: 15

Norsk som andrespråk 2 er ei vidareføring av studietilbod til lærarar i grunnskole og vaksenopplæring som underviser elevar med innvandrar- eller flyktningbakgrunn. Studiet er samlingsbasert, med to samlingar à to dagar hausten 2019 og to samlingar våren 2020. Studiet har norsk som andrespråk som hovudemne, med fire deltema: begynnaropplæring, den andre lese- og skriveopplæringa, litterære kulturmøte og ei sosiolingvistisk tilnærming til tospråklegheit. Studiet handlar óg om flyktningar, bakgrunnane deira og korleis ulike erfaringar kan verke inn i skulekvardagen til både barn, unge og vaksne. I tillegg vil metodar for kartlegging for elevar med fleirspråkleg bakgrunn og organisering av undervisning i grunnskole og vaksenopplæring vere tema i studiet.

Les om studiet norsk som andrespråk

OsloMet

Studiepoeng: 30

Flerkulturelle klasser og tospråklige elever krever særskilt kompetanse hos lærerne. Studiet Norsk som andrespråk gjør deg i stand til å utvikle kunnskap og strategier for å undervise tospråklige elever.
Studiet skal øke kompetansen hos lærere som underviser minoritetsspråklige elever i norsk i videregående skole. Kunnskap om tospråklighet og norsk som andrespråk vil gjøre lærerne bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere egen undervisning i et tospråklig perspektiv.

Les mer om studiet på OsloMet sine nettsider

Universitetet i Oslo

Studiepoeng: 60

Du får kunnskap om hva det vil si å være del av en språklig minoritet og skulle lære majoritetsspråket, og hva som er nødvendig for å undervise i norsk for elever som ikke har norsk som morsmål. Språklæringsteori og språkpedagogikk er sentralt. Ett av studieemnene behandler kultur og litteratur med fokus på migrasjonserfaringer og kulturmøter. Kunnskap om flerspråklighet står også sentralt.

Les om studiet på UiOs nettsider

Studiepoeng: 10

Emnet tar for seg andrespråksundervisning og læring av norsk som andrespråk. Sentrale temaer er kommunikasjon i klasserommet, lesing og skriving, grammatikk og evaluering av språkferdigheter.

NTNU

Studiepoeng: 180  Studiested: Trondheim

Hvorfor er språktilegnelse så viktig for integrering? Hvilke utfordringer møter minoritetsspråklige elever og studenter når de skal lære norsk?

Har du interesse for språk og språkopplæring og et ønske om å arbeide med ulike problemstillinger knyttet til språklige minoriteter? Da er norsk som andrespråk faget for deg.

Les om studiet på NTNU sine nettsider