Pilotering

Vi prøver ut nye oppgåver til norskprøven gjennom pilotering. Frå 31. august til og med 20. november 2020 (med pause under septemberprøven) blir det pilotering av lese- og lytteoppgåver på bokmål og nynorsk til norskprøven på alle nivå, A1–B2.

Oppmeldinga startar: 17. august 2020

Pilotering er ein fin sjanse for kandidatane til å øve på oppgåver og på prøvegjennomføring, og for Kompetanse Noreg er det ein føresetnad for å kunne lage gode prøvar. Vi oppmodar derfor alle prøvestader til å delta.

Før piloteringa kan det vere lurt at kandidaten går gjennom eksempeloppgåvene i lytting og lesing.

Om pilotering

Når vi skal lage ei prøve, må vi vere sikre på at oppgåvene passar til dei kandidatane som tar prøva. Oppgåvene må ha rett vanskegrad, slik at dei gir ei god måling av nivået. For å sikre dette, piloterer vi alle oppgåver som seinare skal brukast i norskprøvene. Det vil seie at vi prøver ut oppgåver på kandidatane. På den måten får vi informasjon om kva vanskegrad dei ulike oppgåvene har, og kor godt dei skil mellom dei ulike kandidatane. Samtidig får kandidaten øvd seg på å ta ei prøve og blir kjend med prøveformatet.

For å få flest mogeleg gjennomføringar av piloteringsprøvene, ber Kompetanse Noreg prøvestadene melde opp kandidatane til pilotering. Det er viktig at det berre er deltakarar i opplæringa som tar piloteringsprøvene, og at lærarar ikkje tar slike prøver. Dersom «kandidatar» med morsmålsferdigheiter i norsk tar prøvane, vil det påverke analysedata slik at prøvane potensielt kan bli for vanskelege for reelle kandidatar.

Vi veit ikkje kor lette eller vanskelege oppgåvene i piloteringsprøvene er. Det er derfor ikkje mogeleg å seie noko om kor mange prosent rette svar ein kandidat må ha på piloteringa, for å bli plassert på eit bestemt nivå. Kandidaten får sjå kor mange rette svar dei får på ei prøve, men ikkje kva svar som er feil. Det er ulik lengd på dei ulike piloteringssetta, slik at somme kandidatar får fleire oppgåver enn andre.

Tidsbruk

Lytteprøvene går av seg sjølve til dei er ferdige.
Når det gjeld leseprøven, er det læraren sitt ansvar å avslutte prøven etter 75 minutt.

  • lytteprøve: ca. 30 minutt (A1–A2), ca. 40 minutt (A2–B1) og ca. 30 minutt (B1–B2)
  • leseprøve: 75 minutt (A1–B2)

Delta i pilotering

Piloteringsprøvene ligg i det prøveadministrative systemet (PAD) saman
med dei ordinære prøvene i norsk og samfunnskunnskap. For å kunne pilotere, må opplæringsstaden vere sett opp som prøvestad i PAD. Logg deg inn i PAD

Dersom opplæringsstaden din ikkje er registreret som prøvestad, må du registrere prøvestaden før du kan delta i pilotering.

Det er berre kommunale vaksenopplæringssenter eller andre tilbydarar som har avtale med kommunen om opplæring og prøvegjennomføring, som kan delta i piloteringa.

Gjennomføring

Det er laga ei sjekkliste for it-ansvarlege som omtalar dei tekniske krava til prøvesystemet. Det er viktig at prøvestadene går gjennom lista og sørgjer for at alt er klart før dei held piloteringsprøvene. Prøvestadene må registrerer kandidatane i PAD slik dei gjer ved ordinære prøvar når dei skal pilotere prøvar. Dersom kandidatane allereie er registrerte, treng dei ikkje å bli registrerte på nytt. Det er viktig at kandidatane som skal pilotere også er registrerte med kjønn, spor og nivå når dei skal delta i piloteringa.

Når kandidatane er registrerte til pilotering, kan den same registreringa nyttast ved oppmelding til seinare prøver, det er derfor nyttig å legge inn all den informasjonen om eleven som ein uansett må registrere i samband med oppmelding til ordinær prøve.

Spesielt for piloteringsprøvene

  • Piloteringsprøvene skal ikkje publiserast i privatistportalen.
  • Det er ikkje dagspassord på piloteringsprøvene.
  • Piloteringsprøvene er ikkje adaptive.
  • Vanskegraden er ikkje kjend på piloteringsprøvene.