Læreplan i norsk for voksne innvandrere

Nye læreplaner vil tre i kraft 1. august 2021. Det gjenstår noen avklaringer om overgangsordningen mellom de to læreplanene i samfunnskunnskap, blant annet om timetall. Dette vil bli avklart så raskt som mulig og de fullstendige læreplanene blir publisert her på våre nettsider når de er kunngjort på Lovdata.

Fagets relevans og sentrale verdier

Læreplan i norsk for voksne innvandrere er en forskrift til lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) og skal brukes i opplæring for deltakere med rett og plikt eller plikt til norskopplæring etter denne loven. Formålet med integreringsloven er at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. Loven skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet. Rett og plikt til opplæring i norsk er regulert i integreringsloven og i forskrift til integreringsloven (integreringsforskriften).

Faget norsk for voksne innvandrere skal sammen med faget samfunnskunnskap gjøre voksne innvandrere best mulig rustet for hverdagsliv, utdanning og arbeidsliv i Norge. Faget skal bidra til at de lærer språket de trenger for å ta aktivt del i det norske samfunnet, skape seg gode liv og bidra med sine ressurser. For de fleste vil dette språket være norsk muntlig og skriftlig, men for noen kan det være norsk tegnspråk i stedet for norsk muntlig. Faget skal legge grunnlag for bruk av det norske språket til livslang læring og deltakelse i et arbeidsliv som er i stadig endring, og som stiller høye krav til språklig og digital kompetanse.

Gjennom arbeidet med faget skal voksne innvandrere lære å bruke det norske språket til å skape mening, samhandle med andre og uttrykke tanker, synspunkter og ideer. Dermed åpner faget for deltakelse i demokratiske prosesser, engasjement og kritisk tenkning. Deltakernes medbrakte kompetanse og erfaringer, ulik kulturell bakgrunn og flerspråklige ressurser skal anerkjennes og danne grunnlag for videre læring.

Språkkompetanse og språklæring

Læreplanen i norsk for voksne innvandrere bygger på synet på kommunikasjon og språklæring i Det felles europeiske rammeverket for språk. Rammeverket legger til grunn at språk utvikles gjennom deltakelse i kommunikasjon og samhandling i varierte og meningsfulle sammenhenger. Beskrivelsene av de ulike språknivåene i rammeverket er derfor uløselig knyttet til sammenhengene eller interesseområdene språket brukes i, og som i rammeverket er beskrevet gjennom begrepet domener. I læreplanen gjenspeiles rammeverkets domenetenkning i de tverrfaglige temaene, nivåbeskrivelsene og kompetansemålene.

Læreplanen deler i tillegg kompetansebegrep med grunnopplæringen. Kompetanse forstås som det å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer å forstå og ha evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Deltakernes kompetanse i norsk handler på denne måten om hvordan de klarer å bruke språket til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger, både i og utenfor opplæringen. For å lykkes med dette må deltakerne kunne bruke norskferdighetene sammen med andre kunnskaper og ferdigheter de har, og i samspill med ressurser i omgivelsene og andre mennesker. Denne kompetansen utvikles best gjennom at deltakerne får hjelp til å reflektere over og systematisere erfaringer de gjør seg med språket i og utenfor opplæringen, og at de får utvikle og prøve ut et spekter av strategier for å bruke og lære norsk i disse sammenhengene. I tråd med kompetansebegrepet blir dermed deltakernes refleksjon og kritiske tenkning rundt erfaringer de gjør seg med språket, til en sentral del av språklæringsarbeidet.

Kartlegging og vurdering

For at opplæringen skal bli effektiv, må den ta utgangspunkt i deltakernes erfaringsbakgrunn, behov, ressurser og framtidsplaner. Dette krever en kartlegging av hver enkelt deltaker før og underveis i opplæringen.

Deltakernes tidligere skolegang, erfaring med skrift, og andre språk de har lært, kan ha stor betydning for hvilke arbeidsmåter og norskmål som blir relevante. Det samme gjelder den språktypologiske avstanden mellom språk deltakeren kan fra før, og norsk. Blant annet er det viktig å få kjennskap til deltakernes erfaring med det latinske alfabetet, slik at dette kan tas hensyn til i opplæringen. Kartleggingen bør også få fram deltakernes mål med å lære norsk på kort og lang sikt, deres arbeidserfaring, deres digitale ferdigheter og deres helse- og livssituasjon, deriblant syn og hørsel.

Konkrete og systematiske tilbakemeldinger til deltakerne underveis i opplæringen, der det går fram både hva deltakerne mestrer, og hva de bør øve mer på, virker bevisstgjørende og motiverende. Slik underveisvurdering gir også læreren et grunnlag for å justere progresjon, arbeidsmåter, innhold og mål for opplæringen underveis i løpet.

Organisering og tilrettelegging av opplæringen

Opplæringen bør organiseres slik at deltakerne får inngå i læringsfremmende fellesskap der de kan reflektere sammen med andre over felles erfaringer og utfordringer med språket. Organiseringen bør derfor bygge på hva deltakerne har til felles, slik at man kan dra veksler på dette i opplæringen. En del deltakere vil kombinere norskopplæringen med praksis i arbeidslivet eller formell opplæring. Det vil da være nyttig og motiverende å organisere opplæringen rundt disse aktivitetene og de målene deltakerne har for videre kvalifisering og arbeid. Deltakernes flerspråklige ressurser og mulighetene som ligger i digital teknologi, bør utnyttes i organiseringen og tilretteleggingen av opplæringen.

Rammer for opplæringen

Deltakere i opplæringen skal oppnå et minimumsnivå i norsk, jf. integreringsloven § 31. Det er ikke lenger et visst antall timer som skal gjennomføres. Kommunen og fylkeskommunen skal sørge for opplæring i et omfang som gjør at deltakeren oppnår minimumsnivået. Minimumsnivået utgjør deltagerens norskmål og skal fastsettes i deltakerens norskplan, jf. integreringsloven §§ 31 og 34. Veiledende minimumsnivåer i norsk for ulike grupper deltakere er fastsatt i integreringsforskriften § 28. Gruppeinndelingen er basert på utdanningsbakgrunn. Det generelle veiledende minimumsnivået er B1 i alle delferdigheter. Deltakerens norskmål skal tilsvare det veiledende minimumsnivået eller høyere, men kan justeres opp eller ned ut fra deltakernes progresjon, jf. integreringsforskriften § 27. Opplæringen skal tilpasses den enkelte, og det er først når det foreligger forhold som det ikke kan tilpasses for, at norskmålet kan settes ned. Varigheten av opplæringen for de ulike gruppene er inntil tre år eller 18 måneder med tillegg av godkjent permisjon, jf. integreringsloven § 32.

 

Kjerneelementene betegner de viktigste elementene i opplæringen. I denne læreplanen er kjerneelementene språklæringsstrategier, resepsjon, produksjon, samhandling og mediering. Kjerneelementene viser på hver sin måte hvordan man må kombinere ulike språkferdigheter og strategier for å utvikle og bruke språket i kjente og ukjente kommunikasjonssituasjoner. Til sammen skal de gi retning og skape sammenheng i arbeidet med kompetansemålene på tvers av språkferdigheter og nivåer.

Språklæringsstrategier

Kjerneelementet språklæringsstrategier handler om å bruke varierte strategier for å lære og prøve ut språk i ulike sammenhenger og i et livslangt perspektiv. Deltakerne skal blant annet kunne trekke veksler på egne flerspråklige og flerkulturelle ressurser i språklæringen. De skal kunne sammenligne norsk med andre språk de kan, bruke kunnskaper om språket som system og anvende en kulturell forståelse for hvordan språk brukes i ulike sammenhenger. De skal også kunne støtte seg på omgivelsene, på digital teknologi og på mennesker de har rundt seg, i prosessen med å lære og prøve ut språket.

Resepsjon

Kjerneelementet resepsjon handler om det å motta, bearbeide og forstå tekst og muntlig kommunikasjon. Resepsjon kan være å lytte eller lese, eller begge deler i kombinasjon. Deltakerne skal utvikle lese- og lyttestrategiene de trenger for å forstå muntlig og skriftlig norsk i ulike sammenhenger, blant annet strategier for å håndtere dialekter og målformer de møter i dagliglivet. Det vil ofte være glidende overganger mellom lytting og lesing, for eksempel når kommunikasjonen skjer helt eller delvis på digitale flater. Resepsjon omfatter også det å vurdere egen forståelse og å ta imot og bearbeide informasjon på en reflektert og kritisk måte.

Resepsjon inkluderer for eksempel det å bruke strategier for å forstå muntlige instruksjoner som inneholder ukjente ord, lete etter og forstå spesifikk informasjon i en tekst eller lese informasjon på nettet og vurdere den kritisk.

Produksjon

Kjerneelementet produksjon handler om å uttrykke seg muntlig og skriftlig i forskjellige sammenhenger og med ulike formål og å formidle budskap på en forståelig måte. Det vil ofte være glidende overganger mellom muntlig og skriftlig tekst, for eksempel når kommunikasjonen skjer helt eller delvis på digitale flater. Produksjon omfatter også det å kunne vurdere hvilke krav ulike sammenhenger stiller til språk og kommunikasjonsform, og å bruke strategier for å møte disse kravene.

Språklig produksjon brukes blant annet når man forteller om seg selv, holder en presentasjon eller skriver en rapport, og kan involvere ulike språkhandlinger som å beskrive, forklare og drøfte. Det inkluderer også å bruke strategier for å gjøre seg forstått, veksle mellom formelt og uformelt språk og kombinere uttrykksformer som tekst, bilder og muntlige beskrivelser.

Samhandling

Kjerneelementet samhandling beskriver kommunikasjonssituasjoner der to eller flere parter må samarbeide språklig for å forstå hverandre og skape felles mening. Dette innebærer ofte at man må kombinere resepsjon og produksjon, og kan foregå både muntlig og skriftlig. Det er sentralt at alle parter er aktive, for eksempel ved å bidra med ny informasjon, be om oppklaring eller bare markere forståelse, enighet eller uenighet. Deltakerne skal utvikle norskferdigheter og strategier som gjør dem i stand til å samhandle i relevante situasjoner og medier i dagliglivet.

Språklig samhandling skjer blant annet i samtaler, e-postutveksling og chat, og kan involvere ulike språkhandlinger som for eksempel informasjonsutveksling og diskusjon.

Mediering

Kjerneelementet mediering beskriver det å aktivt legge til rette for kommunikasjon der målet er å komme fram til eller formidle innhold og innsikt. Mediering foregår innenfor samme språk eller på tvers av språk, og inkluderer det å tilrettelegge for forståelse og vellykket kommunikasjon mellom mennesker med ulik bakgrunn. Deltakerne skal kunne bearbeide og videreformidle muntlig, skriftlig eller visuelt innhold, noe som krever en kombinasjon av resepsjon, produksjon og ofte også samhandling.

Mediering kan være å oversette eller forklare et innhold til andre. Det kan også være å gjenfortelle noe som har skjedd på jobb, oversette og forklare en meny på tvers av språk og kultur eller å ta notater fra en presentasjon til bruk i eget eller felles arbeid. På høyere nivåer kan det også være å videreformidle hovedinnholdet i komplekse tekster og å kommentere andres innspill i en diskusjon.

 

De tverrfaglige temaene legger overordnede tematiske rammer for norskopplæringen med utgangspunkt i sentrale samfunnsutfordringer. Gjennom at man knytter norskopplæringen til de tverrfaglige temaene, kan opplæringen bidra til at deltakerne får utvikle norskferdighetene de trenger for å møte disse utfordringene, både i eget liv og som en del av fellesskapet.

De tverrfaglige temaene er felles for læreplanene i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og læreplanene i grunnopplæringen. Slik skal temaene bidra til at deltakerne opplever helhet og tematisk sammenheng mellom opplæringstilbudene de møter, og legge til rette for dybdelæring på tvers av disse.

De tverrfaglige temaene skal legge til rette for at temaer fra samfunnskunnskapsfaget trekkes inn i norskopplæringen og bearbeides språklig der. Deltakerne skal få erfaring med å inngå i meningsbrytning og perspektivmangfold på norsk, blant annet gjennom å forklare, sammenligne, beskrive fordeler og ulemper og fremme kritiske perspektiver. Hvilke temaer og språkhandlinger man skal fokusere på, må tilpasses deltakernes norskferdigheter, deres livssituasjon og hva de har behov for å bruke det norske språket til i hverdagen.

Folkehelse og livsmestring

Temaet folkehelse og livsmestring skal gi deltakerne mulighet til å utvikle norskferdigheter, til å ivareta familieliv og egen og eventuelle barns psykiske og fysiske helse, til å ta gode helsevalg og til å ivareta egne behov og egen økonomi. Dette innebærer blant annet å ha norskferdigheter til å holde seg informert om helserelaterte temaer, til å kommunisere rundt tanker, følelser, erfaringer og behov og til å uttrykke egen identitet. Temaet folkehelse og livsmestring handler også om hvilke norskferdigheter deltakerne trenger for å ivareta sin egen livssituasjon i Norge, gjennom deltakelse i opplæring og utdanning, i arbeidslivet, i kultur- og fritidsaktiviteter, i kontakt med offentlige tjenester og i ulike sosiale fellesskap. Utviklingen går fra å kunne kommunisere i personlige og dagligdagse situasjoner på nivå A1 og A2 til å kunne kommunisere om mer abstrakte og generelle problemstillinger på nivå B1 og B2.

Demokrati og medborgerskap

Temaet demokrati og medborgerskap skal gi deltakerne mulighet til å utvikle norskferdighetene de trenger for å delta i og videreutvikle demokratiet. Dette innebærer å kunne bruke norsk språk til å skape mening, samhandle med andre, uttrykke synspunkter og ideer og medvirke aktivt i lokalsamfunn, jobb og utdanning/opplæring. Deltakerne skal utvikle norskferdigheter som gjør det mulig å holde seg informert om relevante temaer knyttet til sosiale, økonomiske, geografiske og miljømessige forhold i samfunnet og delta i samtaler og diskusjoner om disse temaene. Språkhandlingene kan være hentet fra konkrete og dagligdagse situasjoner på nivå A1 og A2. På nivå B1 og B2 skal deltakerne også kunne håndtere mer allmenne temaer.

Opplæring i norsk for voksne innvandrere skal støtte og legge til rette for at deltakerne får bruke og videreutvikle sine digitale og muntlige ferdigheter og sine grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. For noen vil dette innebære å få norskferdigheter til å kunne nyttiggjøre seg medbrakte grunnleggende ferdigheter i norskspråklige sammenhenger, mens andre vil ha behov for tilrettelegging og systematisk arbeid med å utvikle grunnleggende ferdigheter gjennom hele opplæringen.

I denne læreplanen er grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlig beskrevet gjennom kompetansemålene i språkferdighetene lytte, lese, skrive og muntlig. Regning og digitale ferdigheter har ikke egne kompetansemål i læreplanen, men skal inngå der dette er relevant for deltakernes språklige nivå og kommunikative behov på norsk.

Digitale ferdigheter

Å bruke digitale ferdigheter i faget norsk for voksne innvandrere innebærer å bruke digitale ressurser til å samhandle, finne relevant informasjon, skape muntlige og skriftlige tekster og utvikle og uttrykke egen kompetanse i en norskspråklig sammenheng. Digitaliseringen i samfunnet fører til endringer i måten vi leser, skriver, regner og kommuniserer på, og opplæringen i norsk må sette deltakere som trenger det, i stand til å håndtere dette. Opplæringen skal bidra til å styrke deltakernes digitale dømmekraft og strategier for nettbruk og til å vurdere og bruke ulike digitale verktøy som støtte i kommunikasjon og læring av norsk. Opplæringen må tilpasses deltakernes egne forutsetninger og behov i tillegg til krav og utfordringer de møter i sine omgivelser.

Å kunne regne

Å kunne regne i faget norsk for voksne innvandrere innebærer å tilegne seg og kommunisere om matematisk informasjon i hverdagen og å ta i bruk regning i kjente og ukjente sammenhenger når dette skjer på norsk. Det innebærer å kunne innhente matematisk informasjon på norsk, kunne kommunisere og argumentere for valg som innebærer regning, og gjenkjenne og beskrive matematisk informasjon på norsk.

Arbeid med regning i opplæringen skal ta utgangspunkt i hvilke behov deltakerne har for funksjonelle ferdigheter i regning på norsk, og må tilpasses deltakernes egne forutsetninger og behov, samt krav og utfordringer de møter i sine omgivelser.

Læreplanen beskriver fire av nivåene som er fastsatt i Det europeiske rammeverket for språk: A1, A2, B1 og B2. I tillegg inneholder læreplanen grunnopplæring i lesing og skriving for deltakere som har liten erfaring med skrift eller ikke har lært å lese og skrive tidligere. Disse målene regnes som delmål på vei til nivå A1 i disse ferdighetene. Nivå C1 er utarbeidet som en egen læreplan og finnes i lovdata.

Kompetansemålene i denne læreplanen beskriver mål for opplæringen innen språkferdighetene muntlig, lytte, lese og skrive. Denne oppdelingen skal legge til rette for å jobbe konkret og målrettet med hver språkferdighet ut fra det nivået deltakerne er på i de ulike ferdighetene. Samtidig skal deltakerne lære å bruke språkferdighetene til å håndtere utfordringer og oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger i hverdagen. Der det er naturlig og mulig, skal man derfor jobbe med ferdighetene i et naturlig samspill. Dette samspillet synliggjøres gjennom kjerneelementene.

Utviklingen av norskferdighetene går fra språk knyttet til det personlige, umiddelbare og konkrete, mot flere, mer abstrakte og offentlige kontekster og temaer. Språkutvikling innebærer stadig større grad av nyanse og presisjon, og utvidelse av hvilke situasjoner og kontekster språket kan brukes i.

imageufk6.png

Grunnopplæring i lesing og skriving skal gis til deltakere som har behov for å utvikle grunnleggende lese- og skriveferdigheter til et nivå der de har utbytte av opplæring etter kompetansemålene i lesing og skriving på nivå A1. Dette er ofte deltakere som har liten erfaring med skrift eller ikke har lært å lese og skrive på noe språk.

Deltakerne skal parallelt få opplæring i muntlig norsk ut fra det nivået de er på i muntlige ferdigheter, men med arbeidsformer som ikke krever lesing og skriving.

Arbeidet med lesing og skriving må ta utgangspunkt i sammenhenger, temaer og språk som gir mening og er forståelige for deltakerne. Det er derfor viktig at det er tematisk og språklig sammenheng mellom grunnopplæringen i lesing og skriving, opplæringen deltakerne får i muntlige ferdigheter, og eventuell annen opplæring og aktivitet deltakerne deltar i. Det å lære å lese og skrive for første gang blir lettere om man kan ta utgangspunkt i et språk man kjenner. Språkene deltakerne har erfaring med, må derfor brukes aktivt i opplæringen.

Lese- og skriveforberedende mål og prosesser

Mål for opplæringen er at deltakeren skal få en grunnleggende forståelse av skrift og tall og noen ferdigheter og strategier for å kunne nærme seg å bruke skrift i egen opplæring og dagligliv.

Deltakeren skal kunne

 • kjenne til og forstå funksjonen til noen enkle relevante teksttyper i dagliglivet
 • forstå betydningen av enkle illustrasjoner, bilder, piktogrammer, ikoner og skilt i dagliglivet
 • bruke konteksten som støtte for leseforståelse
 • kjenne til og bruke den norske lese- og skriveretningen
 • skille ut stavelser i enkle ord
 • gjenkjenne norske fonemer og kunne knytte sammen fonem og grafem
 • identifisere og skrive store og små bokstaver på papir og tastatur
 • trekke lyder sammen til kjente, lydrette ord
 • skrive og lese kjente ord og enkle setninger med støtte, for eksempel ved bruk av bilder og lydstøtte
 • forstå og bruke begreper som er nyttige i lese- og skriveopplæringen
 • koble tallsymbol og mengde og bruke noen matematiske begreper om mengde, størrelse, plassering og former
 • skrive, lese og forstå bruken av tall i dagliglivet
 • hjelpe andre med å forstå ord fra en tekst ved å oversette til et felles språk, peke på et objekt eller mime en handling
 • diskutere med andre på et felles språk forståelsen av et ord eller begrep fra en tekst

Grunnleggende lesing

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne lese og forstå enkle ord og svært enkle fraser og setninger når innholdet er kjent, og når konteksten kan brukes som støtte for leseforståelse.

Deltakeren skal kunne

 • lese lydrette ord og noen frekvente ikke-lydrette ord
 • gjenkjenne noen kjente symboler og ord i svært enkle, autentiske tekster i dagliglivet, for eksempel skilt, reklamer og animasjoner
 • lese og forstå kjente ord og fraser i korte og svært enkle rutinemessige meldinger
 • lese og forstå tall i dagliglivet, for eksempel priser og tider
 • lese og forstå svært enkle setninger og tekster med støtte i kontekst og der innholdet er kjent
 • gjenkjenne ikoner og gjøre relevante valg i apper, på automater og på enkle nettsider det er behov for i dagliglivet, eventuelt med støtte
 • bruke noen enkle lesestrategier for å lese og forstå ord og korte tekster
 • lese og videreformidle muntlig svært enkel og relevant skriftlig eller visuell informasjon i for eksempel reklame, animasjoner eller plansjer ved hjelp av sitt flerspråklige repertoar

Grunnleggende skriving

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne kommunisere skriftlig med noen kjente ord og svært enkle fraser på en forståelig måte.

Deltakeren skal kunne

 • skrive tall, kjente lydrette ord og noen høyfrekvente ikke-lydrette ord
 • bruke enkeltord og noen korte fraser til å skrive om noe en ser, for eksempel en situasjon, en film eller et bilde
 • skrive og svare på svært enkle, rutinemessige meldinger
 • kommentere på en svært enkel måte innlegg på sosiale medier ved hjelp av symboler, enkeltord eller enkle fraser
 • fylle inn noen personlige opplysninger på riktig sted i et svært enkelt skjema, digitalt og på papir
 • skrive ved bruk av tilpassede dataprogrammer og apper
 • bruke noen enkle skrivestrategier for å skrive enkle ord og fraser

Nivåbeskrivelse A1

På nivå A1 kan deltakeren forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og det kjente og nære. Deltakeren kan delta i svært enkle, kjente samhandlingssituasjoner dersom samhandlingspartnerne tilpasser språket og er støttende.

A1 lytte

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne forstå kjente ord og fraser og svært enkle setninger om kjente, dagligdagse emner når det brukes et svært enkelt språk i langsom, svært tydelig artikulert tale. Deltakeren kan ha behov for kontekstuell støtte.

Deltakeren skal kunne

 • gjenkjenne og forstå kjente ord og fraser og helt enkle setninger i samtaler om det kjente og nære
 • oppfatte hovedinnholdet i veldig enkelt formidlet informasjon i en kjent kontekst
 • forstå helt enkle meldinger, beskjeder, instruksjoner og stedsanvisninger når de er rettet direkte mot deltakeren selv
 • forstå tall og uttrykk for mengde, priser og tidsangivelser
 • oppfatte svært enkel informasjon om kjente emner fra auditivt og audiovisuelt materiale
 • forstå enkelte uttalevarianter og dialektvarianter av noen av de aller mest frekvente ordene i den lokale dialekten (for eksempel personlige pronomen)
 • bruke noen svært enkle lyttestrategier, som å utlede betydningen av konkrete, dagligdagse ord ut fra en svært enkel kontekst eller med bakgrunn i likheter med andre språk deltakeren snakker

A1 lese

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne lese og forstå ord, setninger og korte, svært enkle tekster om kjente dagligdagse emner. Deltakeren kan ha behov for kontekstuell støtte.

Deltakeren skal kunne

 • gjenkjenne kjente navn, kjente ord og svært enkle fraser i enkle autentiske tekster, for eksempel skilt, oppslag, informasjonstavler, nettsider, tabeller og reklamer
 • lese og forstå svært enkle setninger i korte, enkle meldinger og beskjeder
 • lese og forstå korte, illustrerte instruksjoner som er svært enkelt formulert
 • få et inntrykk av innhold som er formidlet i et enkelt språk i svært enkle autentiske informative tekster, spesielt dersom det er støtte i illustrasjoner
 • lese og forstå svært enkle, tilrettelagte informative og skjønnlitterære tekster, spesielt dersom det er støtte i illustrasjoner
 • bruke noen enkle lesestrategier, som å utlede betydningen av konkrete, dagligdagse ord ut fra en svært enkel kontekst eller med bakgrunn i likheter med andre språk deltakeren kjenner

A1 skrive

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne kommunisere skriftlig ved hjelp av enkle ord, svært enkle fraser og setninger om kjente, dagligdagse emner og behov.

Deltakeren skal kunne

 • skrive svært enkelt om seg selv og nære forhold, slik som hvor en bor, hva en gjør, og hva en liker og ikke liker
 • beskrive personer, steder og gjenstander på en svært enkel måte
 • skrive og svare på svært enkle meldinger om konkrete, kjente emner og personlige behov
 • skrive og kommentere innlegg på en svært enkel måte i digital kommunikasjon
 • fylle inn noen personlige opplysninger i svært enkle skjemaer, for eksempel på nettsteder og i apper
 • bruke tall i for eksempel dato, klokkeslett, mengde og pris i skriftlige tekster
 • videreformidle innhold i bilder og svært enkle, tilrettelagte tekster

A1 muntlig

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne bruke svært enkle fraser og setninger for å snakke om seg selv og nære forhold. Deltakeren skal kunne delta i svært enkle, kjente muntlige samhandlingssituasjoner i dagliglivet når samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er støttende.

Deltakeren skal kunne

 • bruke svært enkle fraser for å fortelle om seg selv og sin egen bakgrunn
 • fortelle om og beskrive personer, gjenstander, steder og gjøremål ved hjelp av ord og enkle fraser eller setninger
 • gi uttrykk for egne behov i dagligdagse samhandlingssituasjoner på en svært enkel måte
 • samtale om hva en liker og ikke liker, ved å bruke noen faste fraser og svært enkle setninger
 • stille og svare på svært enkle, direkte spørsmål om personlige forhold og emner fra dagliglivet
 • svare på enkle, direkte spørsmål om seg selv på en svært enkel måte i en intervjusituasjon
 • bruke korte, innøvde fraser som passer i dagligdagse samhandlingssituasjoner som for eksempel å takke, hilse og ta farvel
 • bruke tall og uttrykk for tid, mengder og priser i dagligdagse samhandlingssituasjoner
 • videreformidle svært enkel informasjon om tid og sted
 • videreformidle innholdet i bilder og svært enkel muntlig informasjon
 • samarbeide om svært enkle oppgaver ved å komme med forslag, vise om man forstår eller trenger oppklaring, og spørre om andre forstår

Nivåbeskrivelse A2

På nivå A2 kan deltakeren forstå klart, enkelt språk og uttrykke seg enkelt om kjente emner knyttet til egen person, nære omgivelser, opplæring og arbeids- og samfunnsliv. Deltakeren kan delta i enkle, kjente samhandlingssituasjoner dersom samhandlingspartnerne tilpasser språket og er innstilt på å hjelpe.

A2 lytte

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne forstå vanlige ord og ytringer om kjente emner knyttet til egen person, nære omgivelser, opplæring og arbeids- og samfunnsliv når det brukes et enkelt språk i langsom, tydelig artikulert tale.

Deltakeren skal kunne

 • oppfatte temaet i korte, enkle samtaler
 • forstå enkel informasjon om et kjent emne med visuell støtte, for eksempel en presentasjon
 • forstå hovedinnholdet og enkelte detaljer i korte, enkle meldinger, beskjeder, instruksjoner og tids- og stedsanvisninger
 • oppfatte viktig informasjon om kjente emner fra korte auditive og audiovisuelle klipp, for eksempel nyhetssendinger, dersom det snakkes sakte og tydelig
 • forstå noen uttalevarianter og noen vanlige dialektord og -uttrykk en møter i dagliglivet
 • bruke noen enkle lyttestrategier, som å utlede betydningen av konkrete, dagligdagse ord ut fra en enkel kontekst

A2 lese

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne lese og forstå korte, enkle tekster om kjente emner knyttet til egen person, nære omgivelser, opplæring og arbeids- og samfunnsliv.

Deltakeren skal kunne

 • søke etter, finne og forstå spesifikk, forutsigbar informasjon i enkle, autentiske tekster, for eksempel nettsider, brosjyrer, annonser, skilt og oppslag
 • lese og forstå enkle meldinger, brev, e-poster og innlegg på sosiale medier
 • lese og forstå korte instruksjoner som er enkelt formulert og gjerne illustrert
 • lese og forstå hovedpunkter i korte, enkle nyhetsmeldinger og enkle, tilrettelagte faglige tekster
 • lese og forstå hovedtrekk i enkle, sammensatte tekster som inneholder svært enkle diagrammer og tabeller
 • lese og forstå svært enkle skjønnlitterære tekster
 • bruke noen enkle lesestrategier, som å utlede betydningen av konkrete, dagligdagse ord ut fra en enkel kontekst

A2 skrive

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne bruke fraser og enkle setninger for å kommunisere skriftlig om kjente emner knyttet til egen livs-, opplærings- og arbeidssituasjon.

Deltakeren skal kunne

 • skrive enkelt om egen bakgrunn, opplevelser, interesser og framtidsplaner
 • notere noen stikkord fra for eksempel et møte eller en enkel presentasjon om et kjent emne
 • beskrive personer, steder og aktiviteter på en enkel måte
 • skrive og svare enkelt på meldinger, invitasjoner, forslag og gratulasjoner, samt skrive og kommentere innlegg i digital kommunikasjon på en enkel måte
 • skrive korte og enkle e-poster og personlige brev
 • fylle inn opplysninger i de vanligste skjemaene en møter i dagliglivet, for eksempel i digitale tjenester som netthandel, banktjenester, påmeldinger og bestillinger
 • presentere egen kompetanse i en enkel CV og i et digitalt skjema
 • uttrykke egne meninger om emner av personlig interesse på en enkel måte
 • videreformidle innholdet i bilder og enkle tekster

A2 muntlig

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne bruke enkle fraser og setninger for å snakke om kjente emner knyttet til eget liv, opplæring og arbeid. Deltakeren skal kunne delta i enkle, kjente muntlige samhandlingssituasjoner i dagliglivet når samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

Deltakeren skal kunne

 • fortelle enkelt om egen bakgrunn, kompetanse, ønsker og planer for framtiden
 • beskrive og fortelle om personer, gjenstander, steder, hendelser og gjøremål på en enkel måte
 • gi en kort, enkel, forberedt presentasjon om et kjent emne, både med og uten bruk av digitale verktøy
 • gi enkelt uttrykk for egne behov, meninger og følelser i dagligdagse samhandlingssituasjoner
 • delta i enkle samtaler om hendelser, opplevelser og praktiske gjøremål i dagligdagse samhandlingssituasjoner
 • svare på enkle spørsmål om seg selv i en intervjusituasjon
 • komme med og svare på invitasjoner, forslag, gratulasjoner og beklagelser, samt bruke enkle, vanlige høflighetsfraser
 • videreformidle enkel, konkret informasjon fra for eksempel klare, tydelige beskjeder og instruksjoner
 • videreformidle innholdet i bilder og enkel muntlig informasjon
 • samarbeide om enkle oppgaver ved å komme med forslag, spørre hva andre mener, og be om repetisjon eller omformulering
 • bruke enkle strategier for å innlede, opprettholde og avslutte en kort samtale

bruke enkle strategier for å kompensere for mangler i ordforrådet, for eksempel ved hjelp av kroppsspråk eller ord fra andre språk som deltakeren kan

Nivåbeskrivelse B1

På nivå B1 kan deltakeren forstå klart og relativt enkelt språk og uttrykke seg forståelig og sammenhengende om emner knyttet til egen livs-, opplærings- og arbeidssituasjon, kjente samfunnsaktuelle temaer og temaer av personlig interesse. Deltakeren kan delta uforberedt i de fleste samhandlingssituasjoner dersom samhandlingspartnerne uttrykker seg tydelig.

B1 lytte

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne forstå hovedinnholdet og enkelte spesifikke detaljer i tale om kjente emner knyttet til egen livssituasjon, opplæring, arbeids- og samfunnsliv og emner av personlig interesse når det snakkes tydelig og med moderat talehastighet.

Deltakeren skal kunne

 • forstå hovedpoeng og enkelte spesifikke detaljer i samtaler og diskusjoner om emner en kjenner
 • følge med i klare og strukturerte framstillinger om kjente emner, for eksempel presentasjoner, foredrag eller fortellinger
 • forstå spesifikke detaljer i meldinger, beskjeder, instruksjoner og anvisninger
 • forstå hovedpunkter og enkelte spesifikke detaljer i auditivt og audiovisuelt materiale, for eksempel nyhetssendinger, podkaster og filmer
 • forstå en del uttalevarianter og vanlige dialektord og -uttrykk en møter i dagliglivet
 • bruke lyttestrategier som å forstå ord ut fra konteksten når temaet er kjent, og å gjette seg til betydningen av ord ut fra de ulike delene ordet er bygd opp av

B1 lese

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne lese relativt enkle tekster med tilfredsstillende forståelse om emner knyttet til egen livssituasjon, opplæring, arbeids- og samfunnsliv og emner av personlig interesse.

Deltakeren skal kunne

 • søke etter, finne og forstå relevant informasjon i ulike hverdagslige informative tekster, for eksempel korte offentlige brev og dokumenter, nettsider og brosjyrer
 • lese og forstå hverdagslige tekster som brev, e-poster og innlegg på sosiale medier
 • lese og forstå klare og greie instruksjoner
 • lese og forstå hovedpoeng i enkle nyhetsartikler og relativt enkle tekster innen eget fag- og interessefelt og vurdere tekstens relevans
 • lese og forstå hovedtrekk i sammensatte tekster som inneholder enkle grafiske framstillinger, for eksempel diagrammer
 • lese og forstå enkle skjønnlitterære tekster
 • bruke lesestrategier som å forstå ord ut fra konteksten når temaet er kjent, og å gjette seg til betydningen av ord ut fra de ulike delene ordet er bygd opp av

B1 skrive

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne kommunisere skriftlig og skrive enkle sammenhengende tekster med en del detaljerte beskrivelser om kjente emner knyttet til egen livs-, opplærings- eller arbeidssituasjon og emner av personlig interesse.

Deltakeren skal kunne

 • skrive enkle sammenhengende tekster om erfaringer, opplevelser, interesseområder, ambisjoner og framtidsplaner som inneholder en del detaljerte beskrivelser
 • notere hovedpunkter fra et møte eller en faglig presentasjon om et kjent emne, formidlet med et relativt enkelt språk
 • skrive korte rapporter knyttet til egen opplærings- og arbeidssituasjon
 • beskrive personer, steder, hendelser og opplevelser på en detaljert måte
 • skrive og kommentere personlige innlegg og delta i diskusjoner om kjente emner i digital kommunikasjon
 • skrive enkle, formelle e-poster og brev, for eksempel i forbindelse med en jobbsøknad
 • skrive inn opplysninger i ulike typer skjemaer i digitale tjenester en møter i dagliglivet
 • uttrykke og kort begrunne meninger i enkle sammenhengende tekster
 • gjengi innholdet i enkle skjønnlitterære tekster
 • sammenfatte og videreformidle relevant informasjon fra klart formulerte tekster om kjente emner
 • bruke strategier for å kompensere for mangler i ordforrådet, for eksempel ved å omformulere
 • bruke ulike skrivestrategier, for eksempel for å framheve det man mener er viktigst i en tekst

B1 muntlig

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne uttrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner knyttet til eget liv, opplæring og arbeids- og samfunnsliv.

Deltakeren skal kunne

 • delta i de fleste muntlige samhandlingssituasjoner i dagliglivet
 • fortelle om erfaringer, følelser, drømmer, planer og ambisjoner
 • beskrive relativt detaljert personer, gjenstander, hendelser og opplevelser
 • holde en forberedt presentasjon om et kjent emne, både med og uten bruk av digitale verktøy
 • beskrive et problem, be om råd og forstå et klart formulert svar
 • fortelle om, forklare og kort begrunne egne handlinger og planer
 • gjenfortelle handlingen i et narrativ, for eksempel fra en film
 • starte eller gå uforberedt inn i, opprettholde og avslutte enkle samtaler og diskusjoner om kjente emner
 • presentere seg selv og egen kompetanse og svare på spørsmål i forbindelse med et intervju
 • uttrykke og kort begrunne egne meninger i diskusjoner og på møter om kjente emner
 • videreformidle relevant informasjon fra for eksempel beskjeder og instruksjoner
 • samarbeide om oppgaver ved å invitere andre til å delta, bidra med innspill, spørre om hvorfor noen mener noe, og bekrefte en felles forståelse før en fortsetter
 • bruke strategier for å kompensere for mangler i ordforrådet, for eksempel ved å fornorske ord fra andre språk han/hun kan
 • bruke ulike samhandlingsstrategier, for eksempel å gripe inn i en diskusjon om velkjente emner og få ordet ved hjelp av en passende frase

Nivåbeskrivelse B2

På nivå B2 kan deltakeren forstå komplekst språk og uttrykke seg saklig, klart og nyansert om et vidt spekter av allmenne emner og emner innenfor eget fagfelt og egne interesseområder. Deltakeren kan uttrykke og respondere på synspunkter og argumenter og delta i samhandlingssituasjoner med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen ikke blir anstrengende for noen av partene.

B2 lytte

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne forstå hovedinnhold og spesifikke detaljer i tale om allmenne emner og emner knyttet til eget fag- og interessefelt når det snakkes med vanlig talehastighet, selv når talen er språklig og innholdsmessig kompleks.

Deltakeren skal kunne

 • forstå det meste av det som blir sagt, og oppfatte holdninger og synspunkter i samtaler, diskusjoner og debatter
 • følge komplekse argumentasjonsrekker hvis emnet er relativt kjent og overgangene mellom argumentene er tydelig markert
 • oppfatte hovedinnholdet i akademiske eller yrkesmessige presentasjoner innenfor eget fag- og interessefelt
 • forstå informasjon i meldinger, beskjeder og detaljerte instruksjoner
 • forstå det meste av innholdet i auditivt og audiovisuelt materiale, for eksempel nyhetssendinger, dokumentarer, film og podkaster på en kjent dialekt
 • forstå dialekter når den som snakker, tilpasser språket ved behov
 • bruke en rekke lyttestrategier for å oppnå forståelse, blant annet prøve å få tak i hovedpunkter og sjekke om han eller hun har forstått budskapet riktig, ved hjelp av signaler i konteksten

B2 lese

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne lese med stor grad av selvstendighet og forstå komplekse tekster i ulike sjangre innenfor et vidt spekter av allmenne emner og emner knyttet til eget fag- og interessefelt.

Deltakeren skal kunne

 • lese og forstå det vesentligste innholdet i informasjonsutveksling, for eksempel i formelle brev, e-poster og sosiale medier
 • lese og forstå komplekse instruksjoner og bruksanvisninger knyttet til eget fagfelt
 • følge argumentasjonsrekker i ulike tekster om samfunnsaktuelle temaer og fra eget fagfelt
 • lese og forstå sammensatte tekster som inneholder grafiske framstillinger, for eksempel ulike typer diagrammer
 • lese og forstå et utvalg av skjønnlitterære tekster
 • skumlese lange og komplekse tekster og vurdere relevansen av innholdet
 • søkelese lange tekster og finne relevante detaljer
 • bruke hensiktsmessige søketeknikker og lesemåter for å finne relevant informasjon fra ulike nettsteder
 • bruke en rekke lesestrategier for å oppnå forståelse, blant annet prøve å få tak i hovedpunkter og sjekke om han/hun har forstått budskapet riktig, ved hjelp av signaler i konteksten
 • bruke ulike lesestrategier for å oppfatte hovedtrekk i en tekst på den målformen han/hun har minst kjennskap til

B2 skrive

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne kommunisere skriftlig og skrive klare, detaljerte og sammenhengende tekster tilpasset ulike formål, mottakere og situasjoner om de fleste allmenne emner og emner innenfor eget fag- og interessefelt.

Deltakeren skal kunne

 • skrive klare og detaljerte redegjørende tekster
 • bearbeide, sammenfatte og videreformidle på en pålitelig måte hovedinnholdet i komplekse tekster om emner knyttet til eget fag- og interessefelt
 • ta hensiktsmessige notater fra et møte, en presentasjon eller forelesning innen eget fag- og interessefelt
 • skrive rapporter og referater knyttet til eget fag- og interessefelt
 • beskrive hendelser, opplevelser og følelser på en klar, detaljert og nyansert måte
 • uttrykke egne meninger og diskutere og kommentere andres innspill i digital kommunikasjon
 • skrive detaljerte beskjeder, e-poster og brev tilpasset mottaker og formål
 • skrive tekster der en utvikler et argument, gir grunner for eller imot et bestemt synspunkt og drøfter fordelene og ulempene ved ulike alternativer
 • skrive faglige tekster innenfor eget fag- og interessefelt der en sammenfatter og bruker informasjon fra ulike kilder kritisk, uttrykker og underbygger egne synspunkter og trekker konklusjoner
 • skrive og bearbeide klare og detaljerte tekster tilpasset situasjon og formål
 • bruke ulike skrivestrategier tilpasset konteksten, sjangeren og formålet med skrivingen

B2 muntlig

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne uttrykke seg klart og lett forståelig om de fleste allmenne emner og emner knyttet til eget fag- og interessefelt. Deltakeren skal kunne delta i de fleste muntlige samhandlingssituasjoner med et relativt spontant og flytende språk.

Deltakeren skal kunne

 • beskrive erfaringer, hendelser og forventninger på en nyansert og presis måte
 • gi kompleks informasjon og klare, detaljerte instruksjoner og beskjeder
 • holde velstrukturerte, forberedte presentasjoner, både med og uten bruk av digitale verktøy
 • presentere en sak eller en problemstilling og begrunne eget syn på saken ved å utvikle og underbygge argumentene sine med underpunkter og relevante eksempler
 • ta initiativ og følge opp det som blir sagt i samtaler og diskusjoner, og bidra til at samtalen flyter
 • samtale om mange ulike temaer med spontanitet og flyt og tilpasse språket til den aktuelle samhandlingssituasjonen
 • presentere seg selv og sin egen kompetanse på en passende måte og svare utfyllende på spørsmål i forbindelse med et jobbintervju
 • delta i samtaler der en uttrykker følelser på en nyansert måte, framhever den personlige betydningen av hendelser og opplevelser og responderer på en passende måte
 • argumentere for egne synspunkter i diskusjoner og møter innen eget fag- og interessefelt på en saklig og nyansert måte
 • sammenfatte og videreformidle på en pålitelig måte hovedinnholdet i kompleks informasjon knyttet til eget fag- og interessefelt
 • samarbeide om å løse oppgaver ved å diskutere ulike alternativer, kommentere andres innspill og komme med egne forslag
 • takle de fleste kommunikasjonsproblemer ved å omformulere eller unngå vanskelige uttrykk
 • innlede, opprettholde og avslutte en samtale på en passende måte, med effektiv turtaking

Norskprøven

Opplæringen i norsk for voksne innvandrere avsluttes med norskprøven. Norskprøven har fire delprøver:

 • delprøve i leseforståelse
 • delprøve i lytteforståelse
 • delprøve i skriftlig framstilling
 • delprøve i muntlig kommunikasjon

Kjennetegn ved språket på de ulike nivåene

Nivå A1

Kommunikasjon

Deltakeren kommuniserer ved hjelp av enkeltord og svært enkle fraser i dagligdagse situasjoner, med støtte i kontekst. Deltakeren har behov for en svært støttende samtalepartner for å forstå og gjøre seg forstått.

Ordforråd

Deltakeren har et elementært repertoar av enkeltstående ord og uttrykksmåter knyttet til egen person og kjente situasjoner i dagliglivet.

Grammatikk

Deltakeren bruker noen få, innøvde, grunnleggende grammatiske strukturer.

Tekstoppbygging

Deltakeren produserer svært enkle tekster som består av enkeltord, fraser og enkeltstående setninger. Noen ganger binder deltakeren sammen ord eller setninger, for eksempel ved bruk av «og» og «eller».

Uttale

Deltakerens uttale er svært påvirket av andre språk han/hun snakker, men deltakeren kan gjøre seg forstått hvis samtalepartneren anstrenger seg.

Flyt

Deltakeren produserer svært korte, isolerte ytringer som for det meste er faste, innøvde fraser. Deltakeren har behov for mange pauser for å lete etter ord og uttrykk.

Rettskriving og tegnsetting

Deltakeren skriver noen vanlige ord riktig eller slik at de stort sett er forståelige. Skrivemåten gjenspeiler ofte uttalen og er påvirket av skrivemåten i andre språk. Det er noen eksempler på enkel tegnsetting, for eksempel punktum og spørsmålstegn.

Nivå A2

Kommunikasjon

Deltakeren kommuniserer med enkle setninger i dagligdagse situasjoner og kan opprettholde en samtale når samtalepartneren viser velvilje.

Ordforråd

Deltakeren har et ordforråd som er tilstrekkelig for enkel kommunikasjon i dagligdagse og forutsigbare situasjoner.

Grammatikk

Deltakeren bruker noen grunnleggende grammatiske strukturer riktig, slik at det vanligvis er klart hva han/hun prøver å uttrykke.

Tekstoppbygging

Deltakeren produserer tekster med en viss sammenheng ved hjelp av enkle setninger og for eksempel bindeord og pronomen.

Uttale

Deltakerens uttale er stort sett forståelig selv om påvirkningen fra andre språk han/hun snakker, er tydelig.

Flyt

Deltakeren produserer sammenhengende tale, men tar mange pauser for å lete etter ord og formuleringer.

Rettskriving og tegnsetting

Deltakeren skriver en del vanlige ord riktig. Skrivemåten gjenspeiler ellers ofte uttalen og skrivemåten i andre språk. Noen av setningene er markert med punktum og stor bokstav.

Nivå B1

Kommunikasjon

Deltakeren kommuniserer forståelig om kjente emner og kan innlede, opprettholde og avslutte en samtale på en passende måte. Muntlig kommunikasjon forutsetter at samtalepartneren snakker tydelig, og kommunikasjonen kan være preget av omformuleringer og gjentakelser.

Ordforråd

Deltakeren har et stort nok ordforråd til å kommunisere om de fleste emner de må forholde seg til i hverdagen. Feil ordvalg kan forekomme og forstyrre kommunikasjonen i uvante situasjoner eller når emnet er ukjent eller abstrakt.

Grammatikk

Deltakeren har et forholdsvis godt grep om grunnleggende grammatiske strukturer og bruker også noen utbygde fraser og leddsetninger på en forståelig måte.

Tekstoppbygging

Deltakeren produserer tekster som det stort sett er lett å følge. Ulike tekstbindingsteknikker skaper sammenheng i teksten.

Uttale

Deltakerens uttale er så god at det stort sett er lett å forstå det som blir sagt, selv om uttalen kan være påvirket av andre språk han/hun snakker.

Flyt

Deltakeren uttrykker seg med rimelig god flyt, men reparasjoner og leting etter ord, formuleringer og korrekte former forekommer.

Rettskriving og tegnsetting

Deltakeren har et forholdsvis godt grep om norsk rettskriving og tegnsetting, men det vil være en del skrivefeil.

Nivå B2

Kommunikasjon

Deltakeren kommuniserer lett forståelig om et vidt spekter av emner og kan ta initiativ og følge opp det samtalepartneren uttrykker, på en passende måte. Deltakeren får fram synspunkter og utdyper disse på en lett forståelig måte. Kommunikasjonen oppleves ikke som anstrengende for noen av samtalepartnerne.

Ordforråd

Deltakeren har et stort ordforråd innen sitt eget felt og de fleste allmenne emner. Deltakeren varierer formuleringene og kommuniserer med stor grad av leksikalsk presisjon. Feil ordvalg kan forekomme uten at det fører til misforståelser.

Grammatikk

Deltakeren har et godt grep om grunnleggende grammatiske strukturer, og gjør ikke feil som fører til misforståelser. Deltakeren varierer setningstyper og bruker en del komplekse setninger på en vellykket måte.

Tekstoppbygging

Deltakeren produserer sammenhengende tekster som det er lett å følge. En rekke tekstbindingsteknikker skaper god sammenheng og struktur i teksten.

Uttale

Deltakerens uttale er så god at det er lett å forstå det som blir sagt. Påvirkning fra andre språk han/hun snakker, forekommer, men det har liten eller ingen betydning for forståeligheten.

Flyt

Deltakeren uttrykker seg spontant og med grei flyt, uten forstyrrende pauser. Nøling kan forekomme når deltakeren leter etter ord og formuleringer.

Rettskriving og tegnsetting

Deltakeren har et godt grep om rettskriving og tegnsetting, selv om det vil forekomme enkelte skrivefeil.

Læreplan i norsk for voksne innvandrere er en forskrift til integreringsloven og gjelder fra 1. august 2021. De fleste som fikk oppholdstillatelse før 1. januar 2021, skal fortsatt følge introduksjonsloven. Dette følger av overgangsreglene i integreringsloven § 51 og integreringsforskriften § 72. Disse deltakerne skal gjennomføre 550 timer opplæring i norsk og er ikke underlagt integreringslovens krav om for eksempel norskmål. De kan likevel gis opplæring etter denne læreplanen.

 

Se integreringsforskriften § 73 for nærmere overgangsregler for opplæring i samfunnskunnskap.