Søk om å bli godkjent privat tilbyder

Private virksomheter kan søke om godkjenning for å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere. Norsklærere kan også søke hvis de danner et enkeltpersonsforetak.

Kompetanse Norge behandler søknadene og utsteder godkjenning.

Søknad

De fire årlige fristene er 1. februar, 1. mai, 1. september og 15. november.

Søknadskjema for privat tilbydere.

Det er et eget søknadsskjema for private tilbydere av nettbasert opplæring

Mal for HMS-erklæring (Word)

Alle søkere skal ha:

  • faglig og pedagogisk kvalitet
  • seriøs drift av virksomheten

Detaljerte kriterier for begge søknadsskjemaene finnes i veiledningen.

Se oversikt over videreutdanninger i Norge som er knyttet opp mot læreplanen og norsk som andrespråk. Disse utdanningene kan brukes i søknaden om å bli godkjent som privat tilbyder.

Hvor lenge varer godkjenningen?

Godkjenningen varer i tre år, men Kompetanse Norge kan vurdere å gi godkjenning for kortere tidsrom. Ved utløp av godkjenningsperioden må tilbyder søke på nytt. Tilbyder må også søke på nytt hvis det skjer vesentlige endringer i kursavgift, organisasjonsform, eierskap eller andre forhold som kan påvirke opplæringen.

Tilsyn

Kompetanse Norge fører tilsyn med godkjente private tilbydere. Hvis det blir oppdaget forhold som er i strid med lover, forskrifter eller forutsetningene for godkjenningen, kan Kompetanse Norge gi tilbyderen pålegg om å rette på forholdene eller trekke godkjenningen tilbake.

Tilskudd

Det er ingen tilskuddsordninger knyttet til godkjenningen. Kommuner kan imidlertid velge å bruke private tilbydere som tilskuddsmottakere av det statlige tilskuddet til norskopplæringen.

Lover og forskrifter

Godkjente private tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap plikter å drive sin opplæringsvirksomhet i samsvar med lover og forskrifter.

Deltakerbevis

Godkjente private tilbydere og forhåndsgodkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal bruke et deltakerbevis som Kompetanse Norge har laget. Kontakt Kompetanse Norge for å bestille deltakerbeviset.

Kontakt

Astri Pestalozzi

seniorrådgiver
seksjon for tilskudd