Arbeidsrettet opplæring

Det er et politisk mål at flere innvandrere skal ha mulighet til å delta aktivt i arbeidslivet. Ett av tiltakene er å arbeidsrette norskopplæringen på et tidlig tidspunkt. Her finner du ressurser du kan bruke for å arbeidsrette norskopplæringen for voksne innvandrere.

Anbefaling

Rapporten «Arbeidsretting av opplæringen» viser hvordan Kompetanse Norge mener at koblingen mellom norskopplæring og praksis bør gjøres for å oppnå gode resultater.

Det er store variasjoner fra kommune til kommune i hvor mange innvandrere som er i jobb eller studier etter endt introduksjonsprogram. Skal flere komme raskt i jobb, må norskopplæringen i enda større grad enn i dag rettes inn mot arbeidslivet. Det krever økt innsats fra norskopplæringssentre, Nav og arbeidsgivere.

 1. Mer av norskopplæringen må flyttes ut til arbeidsplasser. Kommuner og arbeidsgivere må gis incentiver til å bidra.

 2. Arbeidsgivere som deltar må få oppfølging. De må få en fast kontaktperson, lønnstilskudd, god kartlegging før praksisutplassering og kompensasjon for tapt arbeidstid for ansatte i bedriften som følger opp deltakeren.

 3. Voksenopplæringen, flyktningetjenesten og Nav må samarbeide bedre og legge mer arbeid i å finne rett praksisplass til rett person.

 4. Oppfølging på arbeidsplassen er alfa og omega. Innvandrere i praksis må få god oppfølging av en kvalifisert norsklærer for å sikre systematisk utvikling av språket. Undervisningen i klasserommet og oppgavene på jobben må henge nært sammen.

 5. Mer av klasseromsundervisningen må handle om arbeid. Vox vil bidra til at de arbeidsrettede temaene i læreplanen for voksne innvandrere blir vektlagt mer på alle nivåer i norskopplæringen.

 6. IA-avtalen bør også gjelde personer som har svake norskferdigheter. Navs arbeidslivssenter bør veilede arbeidsgivere som ønsker å bidra til slik inkludering og sette dem i kontakt med norskopplæringen i kommunen.

Kompetanse Norge har tett kontakt med opplæringssteder landet rundt. Vår erfaring er at mange deltakere i norskopplæring og introduksjonsprogram er svært motiverte for å komme ut i jobb. Med sterkere fokus på norskopplæring og sysselsetting, sammen med bosetting, kan flere kommuner oppnå enda mer.

Læremidler

Læremidler som passer for arbeidsretting finner du som egen kategori under «Læremidler i norsk» i læremiddelbasen. Du kan også søke på ordet arbeidsretting i læremiddelbasen.

Verktøy

Bilde fra forsiden på heftet: To kvinner sitter i sofaen hvor den yngste har papirer og en penn i hånden og den andre følger med..

Muntlig norsk i praksis

Veiledningen viser opplæring i muntlig kommunikasjon kombinert med praksis på en arbeidsplass. Veiledningen er knyttet til arbeidsoppgaver som rengjøring, matlaging og stell av beboere på et eldresenter, men kan overføres til andre typer arbeidsplasser.

«Muntlig norsk i praksis» er i første rekke rettet mot lærere i norsk og samfunnskunnskap, men er også nyttig for opplæringsansvarlige i bedrifter med minoritetsspråklige praktikanter og ansatte.

Nytteverdi for lærere

Denne veiledningen viser én metode å jobbe med det muntlige språket på. Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere har som målsetting at kursdeltakerne skal nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse. Det innebærer å klare seg i kommunikasjonssituasjoner på en arbeidsplass.

Nytteverdi for opplæringsansvarlige i bedrift

Veiledningen kan øke bevisstheten til opplæringsansvarlige om hvilke utfordringer de kan komme opp i, og gi inspirasjon til å finne egnede løsninger. Den kan også inspirere til samarbeid med det lokale voksenopplæringssenteret.

Last ned «Muntlig norsk i praksis»

Fem laminerte kort med hver sin setning.

Enkelt grep for språkstøtte på jobben

Hvordan gi deltakerne språkstimulering og språkstøtte på jobben og få til en bedre læringsoverføring mellom kurs og jobb?

I dette heftet får du et eksempel på dette. Arbeidsmåten bygger på erfaringer fra et Kompetansepluss-kurs (tidligere BKA) i muntlige ferdigheter der Arendal voksenopplæring ga opplæring til åtte deltakere som var ansatt på Clarion Hotel Tyholmen.

Last ned heftet Med en skreddersydd lommeparlør i beltet (pdf)

Elektriker i arbeid.

Profiler for basisferdigheter

Profilene kan brukes til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter og tilpasse kurs til den enkeltes behov. Profilene beskriver hvordan de grunnleggende ferdighetene er en del av arbeidsoppgavene i ulike yrker.

Kartleggingen kan gi arbeidsgivere et bilde av hvilke ferdigheter som må styrkes, og arbeidstakere kan se hvilken opplæring de har behov for innen lesing, skriving, muntlig kommunikasjon, regning og bruk av data. Profilene kan også benyttes i ordinær videregående opplæring og være gode hjelpemidler i arbeidet med å yrkesrette fellesfagene i yrkesutdanningen.

Last ned profilene

Kompetanse Norge har utviklet 18 profiler i samarbeid med representanter fra bransjene, organisasjonene, bedrifter og lærere. Last ned og la deg inspirere. Du kan tilpasse og utvikle egne profiler for å knytte kursinnhold til konkrete arbeidsoppgaver som den enkelte kjenner seg igjen i.

Vi anbefaler at du skriver ut profilene du trenger. På grunn av navneendringen vår må mange av profilene revideres før vi trykker opp nye.

Profiler pdfProfiler ExcelProfiler Word
Barnehageassistent Barnehageassistent Barnehageassistent
Blikkenslager Blikkenslager Blikkenslager
Bussjåfør Bussjåfør Bussjåfør
Butikkmedarbeider Butikkmedarbeider Butikkmedarbeider
Driftstekniker/vaktmester Driftstekniker/vaktmester Driftstekniker/vaktmester
Elektriker Elektriker Elektriker
HMS-arbeid for byggfag HMS-arbeid for byggfag HMS-arbeid for byggfag
Kantineassistent Kantineassistent Kantineassistent
Lagermedarbeider Lagermedarbeider Lagermedarbeider
Langtransportsjåfør Langtransportsjåfør Langtransportsjåfør
Maskinfører Maskinfører Maskinfører
Personlig økonomi Personlig økonomi Personlig økonomi
Pleieassistent Pleieassistent Pleieassistent
Renholder Renholder Renholder
Rørlegger Rørlegger Rørlegger
Taxisjåfør Taxisjåfør Taxisjåfør
Truckfører Truckfører Truckfører
Tømrer Tømrer Tømrer

Profilene er på bokmål. De er også tilgjengelig på nynorsk og engelsk.

La deg også inspirere av eksempler på profiler andre har laget

Bestill gratis papirversjon

Noen av profilene kan ikke bestilles fordi de er under revidering. Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt vil du få beskjed når de er klare. Alle profilene kan fortsatt lastes ned og skrives ut ovenfor.

Skriv inn antall
 

Kontakt

Pleier og pasient.

Læringsmappe

Læringsmappe er en fleksibel læringsressurs som lærere kan bruke til å arbeidsrette opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Om læringsmappe

Lærerne kan tilpasse læringsmappen til eget og deltakernes behov. Metodikken motiverer deltakeren til å ta aktivt del i egen læringsprosess og utvikle nye læringsstrategier.

Fordelene med læringsmappe er at den:

 • viser sammenhengen mellom norskferdigheter og arbeidsoppgaver
 • kan knyttes til læreplanen
 • tar utgangspunkt i deltakerens behov, kompetanse og kvalifikasjoner
 • synliggjør læring både før, under og etter opplæringen

Lag din egen læringsmappe

En læringsmappe kan bestå av for eksempel åtte deler. Bruk malen under for å lage din egen læringsmappe:

Lag din egen læringsmappe

Her finner du noen maler du kan bruke for å komme i gang med å lage din egen læringsmappe:

Mal for å lage læringsmappe (word)

Veiledning til læringsmappe

Veiledningen gir tips og råd til lærere som skal bygge opp en læringsmappe i praksis. Den viser hvordan norskopplæringen kan knyttes til arbeidskontekst og læreplanen. Veiledningen gir også en innføring i teorigrunnlaget som bruk av læringsmappe baserer seg på.

Veiledning til læringsmappe (pdf)

Eksempler på læringsmapper

Her finner du eksempler på læringsmapper knyttet til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Eksemplene er ment som inspirasjon til å lage læringsmapper for andre yrker:

Læringsmappe for pleieassistent (pdf)

Læringsmappe for kantineansatte (pdf)

Læringsmappe for renhold (pdf)

Eksempler

Illustrasjonsfoto: Kvinner foran PC-skjerm.

Besøk og lær av Bærum VO

Bærum kommunale voksenopplæring får støtte fra Vox, slik at de kan fungere som besøksskole for å veilede andre voksenopplæringssentre i hvordan norskopplæring for innvandrere kan arbeidsrettes.

Bærum VO jobber for tiden med å utarbeide en veileder i arbeidslivskunnskap i samarbeid med Vox, og de skal nå påta seg rollen ved å ta imot besøk eller besøke andre voksenopplæringssentra.

Rettet mot arbeidslivet

Arbeidsretting av norskopplæringen innebærer at opplæringen har fokus på arbeidslivet og på å gi deltakerne opplæring som er nyttig for å komme i arbeid. Innvandrere som skal ut i arbeid, trenger relevant fagkompetanse, språkferdigheter i norsk og kunnskap om norsk arbeidslivskultur.

Les mer: Her finner du Vox-rapporten om hvordan koblingen mellom norskopplæring og praksis bør gjøres for å oppnå gode resultater.

Her kommer du i kontakt med Bærum kommunale voksenopplæring (Voksenopplæringssenteret).

Skjermbilde fra filmen som viser klasseromssituasjon..

Likemannsmodellen i norskopplæringen

Se hvordan Sjefsgården Voksenopplæring i Levanger brukte likemannsmodellen til å arbeidsrette norskopplæringen.

Skjermdump av filmen hvor deltakere i voksenopplæringen intervjuer kantineleder..

Arbeidsrettet opplæring på Oslo Voksenopplæring Skullerud

Se deltakere i norskopplæringen intervjue kantineleder og rektor ved opplæringssenteret for å få kunnskap om arbeidslivet i Norge.

Bilde fra forsiden på heftet, hvor en kvinne hjelper ei ung jente med lekser i sofaen..

Arbeidsnorsk

– evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk formidler erfaringer fra et opplæringsprosjekt i bydelene Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. Målgruppen var minoritetsspråklige ansatte i bydelene. Målet var å styrke deres muligheter for å holde seg i jobb eller komme tilbake i jobb etter sykefravær.

Kurset fokuserte på muntlige og skriftlige ferdigheter som var sentrale i deltakernes arbeidsdag og kombinerte opplæring med støtte av veiledere fra arbeidsplassen.

Deltakerne har

 • lært seg å håndtere de tekstene som er viktigst for dem å beherske i sitt daglige arbeid
 • blitt bedre til å kommunisere med forståelse og trygghet
 • lært seg strategier for å be om hjelp fra kolleger når de står fast
 • blitt flinkere til å si fra når de ikke forstår

Veiledere og ledere rapporterer om at de har blitt bedre til å kommunisere med minoritetsspråklige ansatte, og at de med det opplever å kunne utnytte ressursene til deltakerne bedre.

Last ned Arbeidsnorsk (pdf)

Jobbsøking og ansettelse

Her finner du korte tekster om arbeidslivet. Tekstene er utformet for å gjøre det enkelt å formidle innholdet til deltakerne.

Hvordan søke jobb (pdf)

Fra arbeidssøker til arbeidstaker (pdf)

Eksempler på stillingsutlysinger og arbeidsbeskrivelser (pdf)

Rettigheter og plikter i arbeidslivet (pdf)

Skjemaer og begreper

Skjemaer fra Skatteetaten (pdf)

Skjemaer fra arbeidslivet (pdf)

Begrep fra arbeidslivet (pdf)

Skatt og arbeidsliv

Materiellet om skatt og arbeidsliv er godt egnet til å arbeidsrette opplæringen. Det er laget av Oslo Kemnerkontor, Oslo Voksenopplæring Servicesenter og Vox.

Presentasjon

Skatt og arbeidsliv (PowerPoint)

Presentasjonen er oversatt til: nynorsk / engelsk / tigrinja / arabisk

Manus til læreren

Skatt og arbeidsliv, manus til lærer (pdf)

Ordliste 

Ordliste, bokmål (pdf)

Ordlista er oversatt til: nynorsk / engelsk / tigrinja / arabisk